Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2611. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu z drugim odstavkom 9. člena zakona o poslancih
2612. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2613. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2614. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2615. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu
2616. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2617. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v organih državne uprave

MINISTRSTVA

2618. Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
2619. Odredba o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
2620. Odredba o vzpostavitvi sistemov enotnega zakladniškega računa
2621. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
2622. Navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
2623. Odredba o spremembi odredbe o aerosolnih razpršilnikih
2624. Odredba o določitvi standarda stroškov dela in standarda stroškov in odhodkov oskrbe institucionalnega varstva starejših
2625. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar
2626. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar
2627. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov
2628. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o opravljanju strokovnih izpitov in preizkusov znanja
2629. Pravilnik o pogojih hrambe in upravljanja z zaseženimi predmeti, o postopku za vpis v register pooblaščenih izvršiteljev ter o tarifi za plačilo dela in stroškov pooblaščenega izvršitelja
2630. Sklep o veljavnosti drugega dodatka k četrti izdaji Evropske farmakopeje
2631. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Draga
2632. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Stari trg
2633. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrbovec
2634. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Remšnik
2635. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Boč
2636. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Studenec
2637. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zreče
2638. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec Zagora
2639. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trebnje I
2640. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Destrnik
2641. Pravilnik o kužnih boleznih živali
2642. Odločba št. 10 o priznavanju naravne mineralne vode Perrier
2643. Odločba št. 11 o priznavanju naravne mineralne vode Evian
2647. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2648. Navodilo o prenosu sredstev in zapiranju računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet
2686. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
2687. Seznam zdravil, za katera je oziroma bo prenehalo veljati dovoljenje za promet na podlagi imetnika dovoljenja

USTAVNO SODIŠČE

2644. Odločba o razveljavitvi prvega in drugega odstavka ter 1. točke četrtega odstavka 5. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj v delu, ki se nanaša na počitniške enote in zavrnitev pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 2. člena in prvega odstavka 9. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj
2645. Odločba o ugotovitvi, da sklep Občinskega sveta občine Žalec z dne 23. 4. 1998 o obveznem najemu posode za odpadke ni začel veljati in se ne sme uporabljati
2646. Odločba o razveljavitvi 6. člena odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Duplek v delu, ki pod zaporedno številko 94 z oznako C 582050 kot javno pot opredeljuje pot Zimica (Sodec-Kranjc-Jug) v dolžini 681 metrov in 66. člen odloka o občinskih cestah
2649. Odločba o oceni ustavnosti zakona o centralnem registru prebivalstva
2650. Odločba o ugotovitvi, da - prvi odstavek 134. člena in prvi odstavek 135. člena zakona o varnosti cestnega prometa nista v neskladju z ustavo; - je zakon o varnosti cestnega prometa v neskladju z ustavo, ker ni uredil zamenjave vozniških dovoljenj, katerih imetniki so državljani drugih republik nekdanje SFRJ, ki so imeli do 25. 6. 1991 na območju Republike Slovenije prijavljeno stalno prebivališče in so od tega dne dalje v Republiki Sloveniji tudi dejansko živeli
2651. Odločba o ugotovitvi, da 4. člen zakona o denacionalizaciji ni v neskladju z ustavo, če se razlaga tako, da priznavanje statusa upravičenca do denacionalizacije ni odvisno od časa odvzema stavbnega zemljišča iz posesti, o ugotovitvi, da določbe 9. točke 3. člena ter 31. in 32. člen istega zakona niso v neskladju z ustavo, če se razlagajo tako, kot je navedeno v obrazložitvi te odločbe
2652. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 129/98 z dne 3. 12. 1998 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani Št. I Cpg št. 795/97 z dne 31. 3. 1998 in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, oddelka za gospodarsko sodstvo št. VIII Pg 180/95 z dne 23. 6. 1997 se zavrne
2653. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 74. člena zakona o igrah na srečo ter četrte in pete alinee 3. člena odredbe o določitvi zaokroženih turističnih območij za potrebe posebnih iger na srečo
2654. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 133/2000 z dne 20. 2. 2001
2655. Sklep, da se do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži izvrševanje drugega in tretjega odstavka 12. člena zakona o medijih in drugega odstavka 4. člena pravilnika o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev

BANKA SLOVENIJE

2656. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 24. 6. do 30. 6. 2002

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2657. Sprememba pravil o splošnih pogojih poslovanja javne ustanove Ad future
2658. Poročilo o gibanju plač za april 2002

OBČINE

Beltinci

2659. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2002

Brezovica

2660. Pravilnik o subvencioniranju dela obrestne mere pri kreditih za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brezovica

Celje

2661. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2002
2662. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Glazija Srednja zdravstvena šola
2663. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Dolgo polje III., kare 6
2664. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Celje
2665. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k. o. Celje
2666. Sklep o neodplačnem prenosu stavbnih zemljišč v k. o. Celje in k. o. Spodnja Hudinja v Celju na Republiko Slovenijo
2667. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
2668. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina

Grosuplje

2669. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu Obrtna cona v Pentlji, Cikava
2670. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ponova vas
2671. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Sela
2672. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Mali Vrh

Idrija

2673. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija

Krško

2674. Sklep o javni razgrnitvi - osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986 - 2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986 - 1990, ki se nanašajo za območje Termoelektrarne Brestanica; - osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja Termoelektrarne Brestanica in - osnutka odloka o zazidalnem načrtu "območje poslovnega kompleksa za gradbeno dejavnost" na Drnovem

Ljubljana

2675. Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

Mislinja

2676. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb meje zazidalnega načrta Blokovne zazidave Mislinja 86

Novo mesto

2677. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto

Šmarje pri Jelšah

2678. Pravilnik o oddaji neprofitnih stanovanj v najem v Občini Šmarje pri Jelšah
2679. Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Šmarje pri Jelšah

Vipava

2680. Statut Občine Vipava
2681. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Vipava
2682. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Vipava
2683. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava-Razdrto
2684. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Vipava

Žalec

2685. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi območja naselja Kale in ustanovitvi novega naselja Grče
AAA Zlata odličnost