Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002

Kazalo

2655. Sklep, da se do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži izvrševanje drugega in tretjega odstavka 12. člena zakona o medijih in drugega odstavka 4. člena pravilnika o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev, stran 5639.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija, Ljubljana, in drugih, ki jih vse zastopa Andrej Razdrih, odvetnik v Ljubljani, na seji dne 30. maja 2002
s k l e n i l o:
Izvrševanje drugega stavka tretjega odstavka 12. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in drugega odstavka 4. člena pravilnika o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS, št. 58/01) se do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži.
O b r a z l o ž i t e v
1. Pobudniki predlagajo razveljavitev v izreku tega sklepa navedene zakonske in podzakonske določbe, kolikor zahtevata, naj bodo v predlogu za vpis medija v razvid medijev (pri ministrstvu, pristojnem za kulturo) priložene kopije pogodb, sklenjenih s kolektivnimi organizacijami za varstvo avtorske in sorodstvenih pravic na delih, ki se bodo radiodifuzno izvajala na programu priglasitelja. Ti določbi razumejo tako, da je sklenitev takih pogodb potemtakem pogoj za priglasitev k vpisu v razvid, brez katerega izdajatelj radijskega in televizijskega programa ne sme začeti z izvajanjem dejavnosti. Ker pa take pogodbe nobeden od pobudnikov posebej in ali kot član združenja uporabnikov nima, menijo, da se do roka iz 150. člena zakona o medijih (v nadaljevanju: ZMed) ne bodo mogli vnovič vpisati v razvid medijev, kar bo imelo za posledico njihov izbris iz razvida, nato pa odvzem dovoljenj za frekvence in torej prenehanje njihovega delovanja, kar bo zanje pomenilo nepopravljive škodljive posledice. Zato predlagajo, naj ustavno sodišče do končne odločitve o stvari zadrži izvrševanje izpodbijanih določb.
2. Na tej stopnji preučevanja zadeve ustavno sodišče dopušča, da iz besedila izpodbijanih določb izhaja taka dolžnost pobudnikov in drugih, ki se žele prijaviti (po 14. členu ZMed) ali vnovič prijaviti (po 150. členu istega zakona) v razvid medijev, kot jo prikažejo pobudniki. Dosledna uporaba tako razumljenih določb ZMed in izpodbijanega pravilnika bi lahko, potem ko je šestindvajsetega maja 2002 potekel rok za priglasitev medijev, ki so bili že doslej vpisani v evidenco javnih glasil, pobudnikom, ker nimajo sklenjenih pogodb s kolektivnimi organizacijami za varstvo avtorske in sorodnih pravic, prinesla težko popravljive škodne posledice, kot jih navajajo. Po drugi strani zgolj začasno zadržanje izvrševanja, dokler ustavno sodišče ne bo odločilo o stvari, v končni posledici ne prinaša prikrajšanja avtorjev, kar bi lahko bil razlog zoper odločitev, kot je v izreku tega sklepa. Zakon zagotavlja uveljavljanje avtorskih in njim sorodnih pravic, tudi če pogodbe niso sklenjene.
3. Dokler velja ta sklep, Ministrstvo za kulturo ne sme odreči vpisa v razvid medijev samo zaradi tega, ker zainteresirani medij ni priložil kopij pogodb iz druge točke 4. člena izpodbijanega pravilnika.
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS) v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema glasovoma. Proti sta glasovala sodnica Krisper-Kramberger in sodnik Ribičič.
Št. U-I-177/02-5
Ljubljana, dne 30. maja 2002.
Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

AAA Zlata odličnost