Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002

Kazalo

2625. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar, stran 5556.

Na podlagi 31. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar
1. člen
V pravilniku o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/01) se v prvi točki drugega odstavka 7. člena črta besedilo »zaradi graditve v bližini«.
V 1.a točki drugega odstavka se črtata tretji in četrti odstavek .
V 1.b točki se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Za odmike, ki so večji ali enaki minimalnemu varnostnemu odmiku je potrebno pridobiti soglasje upravljavca plinovoda.
Za vse graditve, katerih odmiki so manjši od minimalnih varnostnih odmikov je potrebno vložiti vlogo pri ministrstvu, pristojnem za energetiko. Obvezna priloga k takšni vlogi je mnenje upravljavca plinovoda. O dovolitvi ali zavrnitvi graditve, katere odmik je manjši od minimalnega varnostnega odmika, odloča minister pristojen za energetiko, v upravnem postopku.
Če želi upravljavec plinovoda graditi v manjšem odmiku kot je minimalni varnostni odmik, o tem odloči ministrstvo, pristojno za energetiko.«
2. člen
V napovednem stavku drugega odstavka 9. člena se za besedo »je« vstavi beseda »praviloma«.
Dodata se novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Kolikor se na plinovodu izvede eden ali več varnostnih ukrepov iz 30. člena tega pravilnika, je v pasu z omejitvijo kmetijske dejavnosti dovoljeno izvrševati tisto kmetijsko dejavnost na način in pod pogoji, ki jo dovoli opravljati upravljavec plinovoda v pisnem mnenju.
Izvajalec kmetijske dejavnosti mora za izdajo mnenja zaprositi upravljavca plinovoda.«
3. člen
V napovednem stavku 13. člena se za besedilom »objekti in območja«, dodata rimska številka »I.« in beseda » kategorije«.
4. člen
V 2. točki 15. člena se za besedama »odprti bazeni« dodata besedi »golf igrišča«.
V 2. točki se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za območja iz te točke se štejejo igralna polja in prostori za gledalce«.
5. člen
V 17. členu se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»Nadomestna gradnja po tem pravilniku je vsaka gradnja na lokaciji ali znotraj lokacije temeljev objekta, ki se nadomešča z nadomestnim objektom in v odmiku, ki je od osi plinovoda enak ali večji, kot ga je imel odstranjeni objekt«.
6. člen
V 27. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Soglasje k gradnji stanovanjske soseske, stanovanjskim blokom in posebnim objektom I. kategorije izda ministrstvo, pristojno za energetiko v upravnem postopku, če so ne glede na imenski premer plinovoda izpolnjeni naslednji dodatni pogoji:«
V 4. točki se besedilo »pristopi k analizi« nadomesti z besedama »izdela analiza«.
7. člen
V 28. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za energetiko, izda v upravnem postopku soglasje k gradnji plinovoda, ne glede na njegov imenski premer, če je odmik plinovoda manjši od minimalnega varnostnega odmika za stanovanjske soseske, stanovanjske bloke in posebne objekte I. kategorije, če so izpolnjeni naslednji dodatni pogoji:«
V 5. točki se beseda »pristopi« nadomesti z besedama »izdela analiza«.
8. člen
Prvi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naprave, ki so sestavni del plinovoda morajo biti od drugih objektov oddaljene v varnostnem odmiku, kot to določa Priloga 3 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.«
V tretjem odstavku se črtata besedi »niti minimalnega«.
V četrtem odstavku se črta beseda »minimalnega«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Če gre za gradnjo objektov ob napravah plinovoda mora biti k vlogi obvezno priloženo mnenje upravljalca plinovoda.«.
9. člen
Prvi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri križanju in vzporednem vodenju plinovodov z drugimi infrastrukturnimi objekti mora upravljavec plinovoda pridobiti soglasje upravljavcev drugih infrastrukturnih objektov.«
10. člen
V napovednem stavku 43. člena se besedilo »če plinovod poteka« nadomesti z besedilom »če se plinovod približuje ali poteka.«
11. člen
Na koncu drugega odstavka 55. člena se črta pika in doda besedilo »ali druga enakovredna sodobna metoda neporušnih preiskav.«.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-07-20/00
Ljubljana, dne 6. junija 2002.
mag. Janez Kopač l. r.
Minister za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost