Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002

Kazalo

2659. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2002, stran 5651.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93 in dopolnitve, 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99) in 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00 in 67/01) je Občinski svet občine Beltinci na 42. redni seji dne 4. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Beltinci za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Beltinci za leto 2002 določajo višina, postopki izvrševanja proračuna, upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      v tisoč tolarjih
7   PRIHODKI                     965.037
70   DAVČNI PRIHODKI                  379.284
    700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK         287.239
    703  DAVKI NA PREMOŽENJE             84.219
    704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE       7.826
71   NEDAVČNI PRIHODKI                 119.485
    710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
       IZ PREMOŽENJA                 4.952
    711  TAKSE IN PRISTOJBINE             4.962
    713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV    22.895
    714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI           86.676
72   KAPITALSKI PRIHODKI                37.000
    720  PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV          34.000
    722  PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
       PREMOŽENJA                  3.000
73   PREJETE DONACIJE                  2.000
    730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV       2.000
74   TRANSFERNI PRIHODKI                430.268
    740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
       JAVNOFINANČNIH INŠT.            427.268
4   ODHODKI                     1.011.356
    40   TEKOČI ODHODKI               258.590
    400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM      48.496
    401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
       VARNOST                    6.781
    402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE        197.982
    4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL
       IN STORITVE                 17.578
    4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE         6.584
    4022 ENERGIJA VODA, KOMUNALNE STORITVE
       IN KOMUNIKACIJE               46.974
    4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE         1.025
    4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA         1.562
    4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE              79.896
    4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI           44.363
    409  REZERVE                    5.331
41   TEKOČI TRANSFERI                 416.081
    410  SUBVENCIJE                  25.000
    411  TRANSERI POSAMEZNIKOM
       IN GOSPODINJSTVOM              243.126
    412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.
       IN USTANOVAM (DRUŠTVA)            41.204
    413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI        105.951
42   INVESTICIJSKI ODHODKI               228.505
    420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV     223.605
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI              110.880
    430  INVESTICIJSKI TRANSFERI           110.880
----------------------------------------------------------------
RAZLIKA – PRIHODKI – ODHODKI PO BILANCI A        –43.319
----------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         2.400
----------------------------------------------------------------
KREDITI FIZIČNIM OSEBAM IN POSAMEZNIKOM
(DEPOZITI)                        10.000
VRAČ. KREDITOV/DEPOZITOV                 12.400
----------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA                   –
----------------------------------------------------------------
STANJE NA RAČUNIH 1/1                   43.460
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ           –40.919
SKUPAJ PRESEŽKI/PRIMANJKLJAJI IN STANJE 31/12       2.541
----------------------------------------------------------------
3. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva za pospeševanje gospodarstva, komunalno-cestno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mrliško ogledno službo in druge javne potrebe.
Proračun zajema tudi prihodke in odhodke krajevnih skupnosti kot ožjih delov občine in razvojnega sklada Občine Beltinci.
4. člen
V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti in društev v skladu z možnostmi proračuna zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na področju:
– obnove in izgradnje vaških cest in poljskih poti do višine 30% vrednosti po končni situaciji,
– obnove in izgradnje sekundarnega vodovodnega omrežja do višine 30% vrednosti po končni situaciji,
– obnove in izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja do višine 50% vrednosti po končni situaciji (cevi, jaški, cestni požiralniki, čistilna naprava),
– obnova vaških domov do višine 30% vrednosti po končni situaciji,
– za investicije v druge komunalne objekte do 30% vrednosti,
– za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov do 30% vrednosti,
– razširitve n.n. el. omrežja do 30% vrednosti,
– za investicije in investicijsko vzdrževanje sakralnih objektov – 30% vrednosti,
– za investicije v objekte širšega občinskega pomena do 70% vrednosti – o uvrstitvi investicije v to alineo na predlog župana odloča občinski svet.
V specifičnih primerih lahko občinski svet spremeni udeležbo krajevne skupnosti ali društva iz tega odstavka.
Nakazila se izvršujejo direktno izvajalcem del ali upravičeni krajevni skupnosti oziroma društvu.
5. člen
Občina Beltinci v letu 2002 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2002 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2002.
6. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
7. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za uporabo sredstev.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primarnem zavarovanju predplačil.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan na predlog komisije, ki jo imenuje župan.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Vodja računovodsko finančne službe kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb, za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe pa odgovarjajo predstojniki notranjih organizacijskih enot, ki odrejajo izplačila iz proračuna za posamezna področja.
9. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini 4,547.835,38 za občinski del proračuna in 782.987,66 za proračune krajevnih skupnosti.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan , ki o porabi sredstev obvešča občinski svet. Za proračune posamezne KS o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča predsednik KS in o tem obvešča svet krajevne skupnosti.
10. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v višini 0,00 oziroma največ v višini do 1,5% prejemkov proračuna po bilanci prihodkov in odhodkov.
Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Sredstva za namene iz 1., 3. in 4. točke se dajejo brez obveznosti vračanja, sredstev iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezervo do konca leta.
O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za namene iz 2. točke pa župan.
11. člen
Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sredstva proračuna pri finančnih organizacijah.
12. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in druge odstavka tega člena odloča občinski svet.
13. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
14. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
15. člen
Nadzorni odbor, župan in občinska uprava opravljajo nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskih poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, morajo zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvestiti občinski svet.
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna dogovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.
16. člen
Uporabniki proračuna so dolžni uskladiti in predložiti finančne načrte za leto 2002 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek dana primerjava s preteklim letom. Uporabniki so dolžni do 28.2.2003 občini predložiti poročilo o delu, zaključne račune za leto 2002 in realizacijo finančnega načrta za leto 2002 s primerjavami podatkov s planiranimi in s podatki iz preteklega leta.
17. člen
Župan je pooblaščen, da v okviru posameznega področja spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 10%. O prerazporaditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami krajevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti. O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami razvojnega sklada odloča upravni odbor sklada do višine 50%, nad tem pa s sklepom občinskega sveta Občine Beltinci.
18. člen
Tabelarni pregledi po proračunskih uporabnikih so sestavni del tega odloka.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 403-02/166
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

AAA Zlata odličnost