Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2002 z dne 20. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2002 z dne 20. 6. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2571. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 35. šahovski olimpiadi - Bled 2002

Sklepi

2572. Sklep o dopolnitvi sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide
2573. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi in imenovanju članov Nadzornega odbora SAPARD
2574. Sklep o določitvi uradov Uprave Republike Slovenije za javna plačila in njihovih sedežev
2575. Sklep o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

MINISTRSTVA

2576. Odredba o obrazcu spričevala o poklicni maturi
2577. Odredba o spremembah odredbe o programu ugotavljanja skladnosti tekočih goriv
2578. Odredba o spremembi odredbe o cenah in normativih za določanje cen gradbenih del za popotresno obnovo objektov
2579. Odredba o spremembi odredbe o cenah in normativih za določanje cen projektne dokumentacije za popotresno obnovo objektov
2580. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
2581. Pravilnik o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja
2582. Pravilnik o določitvi pogojev, ki jih morajo izpolnjevati rezervoarji, namenjeni skladiščenju naftnih derivatov za državne blagovne rezerve
2583. Pravilnik o vzdrževanju železniških vozil
2584. Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč
2585. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote
2586. Navodilo o postopkih in aktivnostih na področju pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa zaradi presaditve
2587. Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu
2610. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE

2588. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vodenju računov pri Banki Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2589. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2002

OBČINE

Benedikt

2590. Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana Občine Benedikt
2591. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Benedikt

Črenšovci

2592. Odlok o preimenovanju dela ulice Osvobodilne fronte v naselju Črenšovci
2593. Odlok o javnem redu in miru v Občini Črenšovci
2594. Pravilnik o gospodarjenju na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodnovarstvenem območju okrog črpališč pitne vode v Občini Črenšovci

Dol pri Ljubljani

2595. Pravilnik o prodaji ali oddaji stavbnega zemljišča

Hrpelje-Kozina

2596. Pravilnik o štipendiranju

Ivančna Gorica

2597. Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica

Kobarid

2598. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kobarid
2599. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kobarid

Kuzma

2600. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje javnega vodovoda v Občini Kuzma
2601. Sklep o oskrbi s pitno vodo

Ljutomer

2602. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Mežica

2603. Pravilnik o vrednotenju programov in dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Mežica

Podčetrtek

2604. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2002

Razkrižje

2605. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2002

Rogatec

2606. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec

Škofljica

2607. Sklep o razglasitvi hiše Želimlje 9 za kulturni spomenik lokalnega pomena

Žiri

2608. Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2001
2609. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2002
AAA Zlata odličnost