Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2002 z dne 14. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2002 z dne 14. 6. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2523. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-D)
2524. Zakon o dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-B)
2525. Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-1)
2526. Zakon o državni upravi (ZDU-1)
2527. Zakon o javnih agencijah (ZJA)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2528. Uredba o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka
2529. Uredba o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku
2530. Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku
2531. Uredba o zvrsteh naravnih vrednot
2532. Uredba o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe
2561. Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem prostoru polja Jezerci, Občina Bled in pridobivalnih prostorih: Stari grad, Občina Krško; Hardeška šuma, Občina Ormož; Lukovica, Občina Lukovica; Vrhpeč, Občina Trebnje; Lakoš, Občina Lendava; Ladra, Občina Kobarid; Poljane, Občina Mozirje; Podsmreka, Občina Ivančna Gorica; Zelše, Občina Cerknica; Pšičina, Občina Ormož
2562. Uredba o spremembah uredbe o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo
2563. Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev
2564. Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za avdiovizualne medije
2565. Uredba o dodeljevanju sredstev za sanacijo gospodarskih družb iz sredstev kupnin
2566. Uredba o spremembah uredbe o ureditvi trga za goveje meso
2567. Uredba o spremembah uredbe o kategorizaciji državnih cest
2568. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago

Sklepi

2533. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi Agencije za telekomunikacije in radiodifuzijo Repubilke Slovenije
2569. Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državne ceste
2570. Sklep o prenosu nadomeščenih delov državnih cest med občinske ceste

MINISTRSTVA

2534. Odredba o obrazcu napovedi za odmero davka od osebnih prejemkov, doseženih na podlagi prevzema opravljanja storitev in poslov domačim fizičnim osebam ter tujim pravnim in fizičnim osebam
2535. Pravilnik o količnikih za določitev osnovnih plačil, o kriterijih in merilih za ocenjevanje uspešnosti in rezultatov dela obsojencev ter o nagradah mladoletnikov
2536. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
2537. Pravilnik o pogojih za uporabo označbe "tradicionalni ugled" za belokranjsko povitico
2538. Pravilnik o pogojih za uporabo označbe "tradicionalni ugled" za belokranjsko pogačo
2539. Pravilnik o pogojih za uporabo označbe "tradicionalni ugled" za prosto povitico
2540. Pravilnik o pogojih za uporabo označbe "tradicionalni ugled" za idrijske žlikrofe
2541. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o elementih za oblikovanje odkupne cene kravjega mleka
2542. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
2543. Odločba o dopolnitvah odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge
2544. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2002

BANKA SLOVENIJE

2545. Sklep o spremembi sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic
2546. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 17. 6. do 23. 6. 2002

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2547. Dogovor o politiki plač za obdobje 2002-2004

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2548. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
2549. Odločba o odvzemu licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj
2550. Odločbe o spremembah in dopolnitvah odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj

OBČINE

Bled

2551. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih v Občini Bled

Gorišnica

2552. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 2001

Grosuplje

2553. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2002

Ig

2554. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Iška vas

Križevci

2555. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2002

Šentjur pri Celju

2556. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 2001

Škofja Loka

2557. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka

Videm

2558. Odlok o spremembi proračuna Občine Videm za leto 2002

Železniki

2559. Pravilnik o subvencioniranju realne obrestne mere malemu gospodarstvu
2560. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Železniki

POPRAVKI

1. Popravek o določitvi vrednosti točke
2. Popravek o odlokih o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorske planske celote
3. Popravek o splošnih pogojih poslovanja Javnega stanovanjskega sklada občine Ljutomer
4. Popravek o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Radeče
5. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče
6. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prenehanju veljavnosti odloka o Stanovanjskem skladu Občine Sevnica

OBVESTILA

1. Obvestilo zavezancem za vplačevanje krajevnega samoprispevka v Občini Miklavž na Dravskem polju
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti