Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2002 z dne 11. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2002 z dne 11. 6. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2482. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (ZLV-D)
2483. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (ZPolS-B)
2484. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-L)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2485. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2486. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Irskem
2487. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Avstriji
2488. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2489. Uredba o spremembah uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

MINISTRSTVA

2490. Sklep o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2002
2491. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih na sodiščih, v državnih tožilstvih, v državnem pravobranilstvu in v organih za postopek o prekrških
2492. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o osebni varovalni opremi
2493. Seznam zdravil, za katera je od 8. 5. 2002 do 31. 5. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za promet
2494. Seznam zdravil, za katera je bilo od 8. 5. 2002 do 31. 5. 2002 izdano dovoljenje za promet

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

2495. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora Republike Slovenije prešel na naslednjega kandidata

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2496. Splošni pogoji vleke s tarifo
2497. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za maj 2002

OBČINE

Benedikt

2522. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Benedikt

Cankova

2498. Odlok o uskladitvi prostorsko izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Cankova
2499. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Cankova
2500. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Cankova
2501. Odlok o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Cankova
2502. Sklep o ceni prispevka pred priključitvijo na vodovodno omrežje v naselju Cankova

Dobrepolje

2503. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2001
2504. Odlok o spremembi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Dobrepolje
2505. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem

Hodoš

2506. Odlok o občinskih cestah

Kranj

2507. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parcelna številka 144/7, pot v izmeri 46 m2, k.o. Klanec
2508. Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem
2509. Pravilnik o prireditvah v mestu Kranju

Ljutomer

2510. Splošni pogoji poslovanja javnega Stanovanjskega sklada občine Ljutomer

Murska Sobota

2511. Odlok o razdelitvi naselja Černelavci v Mestni občini Murska Sobota
2512. Sklep javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Černelavci vzhod 2
2513. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno servisno cono "Noršinska" v Murski Soboti

Prevalje

2514. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu "Gonje II" na Prevaljah
2515. Programsko zasnovo za ureditveni načrt Račel Log
2516. Programsko zasnovo za ureditveni načrt Lahovnik
2517. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Prevalje
2518. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Semič

2519. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi odloka o spremembi območij naselij Trebnji Vrh in Preloge ter ukinitvi naselij Vrtača, Coklovca, Kašča, Mladica, Sela, Vavpča vas, Trata, Sadinja vas, Gaber, Kot in njihovi združitvi z naseljem Semič v enovito naselje ter uvedbi uličnega sistema v novem naselju Semič

Sevnica

2520. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih in rezervaciji

Tišina

2521. Spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča