Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002

Kazalo

2621. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 5522.

Na podlagi 13. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister, pristojen za finance
P R A V I L N I K
o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Proračuni, neposredni in posredni uporabniki proračuna ter osebe javnega prava (v nadaljevanju: pravne osebe javnega prava), ki so zavezane voditi poslovne knjige v skladu z določbami zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, v nadaljevanju: zakon), evidentirajo in izkazujejo javnofinančne prihodke in druge prejemke, odhodke in druge izdatke, sredstva ter obveznosti do virov sredstev v skladu z določbami zakona, odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, izdane na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona (v nadaljevanju: odredba) in določbami tega pravilnika.
Podatki iz prejšnjega odstavka tega člena se izkazujejo na kontih predpisanih v enotnem kontnem načrtu, ki je sestavni del tega pravilnika (Priloga I).
Razporeditev na posamezne konte se opravi v skladu z vsebino kontov, ki je predpisana s tem pravilnikom.
V enotnem kontnem načrtu se uporablja naslednja členitev:
– razredi, ki so oštevilčeni z enomestno številko,
– skupine, ki so oštevilčene z dvomestno številko,
– podskupine, ki so oštevilčene s trimestno številko,
– konti, ki so oštevilčeni s štirimestno številko,
– podkonti, ki so oštevilčeni s šestmestno številko.
Uporabniki enotnega kontnega načrta določajo nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami.
2. člen
Izrazi v tem pravilniku, ki se nanašajo na pravne osebe iz 1. člena tega pravilnika imajo naslednji pomen:
– Uporabniki enotnega kontnega načrta so pravne osebe javnega prava iz 1. člena tega pravilnika.
– Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta so pravne osebe javnega prava iz četrtega odstavka 15. člena zakona.
– Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta so pravne osebe javnega prava iz 1. člena tega pravilnika razen pravnih oseb javnega prava iz prejšnje alinee tega člena.
II. VSEBINA RAZREDOV, SKUPIN IN PODSKUPIN
Razred 0: dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
3. člen
Konti skupine 00 – neopredmetena dolgoročna sredstva
Na kontih skupine 00 se izkazujejo dolgoročno odloženi stroški, dolgoročne premoženjske pravice, druga neopredmetena dolgoročna sredstva, terjatve za predujme iz naslova vlaganj v neopredmetena dolgoročna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva, v gradnji ali izdelavi.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, ob knjiženju vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, za izkazani znesek povečajo splošni sklad.
4. člen
Konti skupine 01 – popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Na kontih skupine 01 se izkazujejo popravki vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev. Zmanjševanje vrednosti dolgoročno odloženih stroškov se izkazuje na temeljnem kontu, odprtem v okviru skupine 00 in ne preko popravka vrednosti.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, ob knjiženju popravka vrednosti na kontih te skupine, za izkazani znesek zmanjšajo splošni sklad.
5. člen
Konti skupine 02 – nepremičnine
Na kontih skupine 02 se izkazuje vrednost stavbnih, gozdnih in drugih zemljišč, zgradb ter terjatev za predujme za nepremičnine. Ločeno se izkazujejo nepremičnine v gradnji ali izdelavi ter nepremičnine trajno zunaj uporabe. V vrednost gozdnih zemljišč se všteva tudi vrednost gozdne lesne mase. Pri zemljiščih in zgradbah se ločeno izkazujeta nabavna vrednost in prevrednotenje zaradi okrepitve.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za znesek spremembe nabavne vrednosti povečajo oziroma zmanjšajo splošni sklad.
6. člen
Konti skupine 03 – popravek vrednosti nepremičnin
Na kontih skupine 03 se izkazuje popravek vrednosti zgradb. Ločeno se izkazuje popravek vrednosti zgradb trajno izven uporabe. Zmanjševanje vrednosti zemljišč se izkazuje na temeljnem kontu, odprtem v okviru skupine 02 in ne preko popravka vrednosti.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za znesek spremembe vrednosti popravka zmanjšajo oziroma povečajo splošni sklad.
7. člen
Konti skupine 04 – oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Na kontih skupine 04 se izkazujejo vrednosti opreme, drobnega inventarja z življenjsko dobo nad 12 mesecev, večletnih nasadov, osnovne črede, drugih opredmetenih osnovnih sredstev, terjatev za dane predujme za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji ali izdelavi, nadomestnih delov ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe. Ločeno se izkazujeta nabavna vrednost in prevrednotenje zaradi okrepitve.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za znesek sprememb nabavne vrednosti povečajo oziroma zmanjšajo splošni sklad.
8. člen
Konti skupine 05 – popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Na kontih skupine 05 se izkazujejo popravki vrednosti opreme, drobnega inventarja z življenjsko dobo nad 12 mesecev, večletnih nasadov, osnovne črede, drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v dobro na kontih te skupine za znesek spremembe vrednosti popravka zmanjšajo oziroma povečajo splošni sklad.
9. člen
Konti skupine 06 – dolgoročne kapitalske in druge naložbe
Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in druge dolgoročne kapitalske naložbe, naložbene nepremičnine, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno. Delnice in druge dolgoročne kapitalske naložbe se razčlenijo na tiste v državi in tiste v tujini. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti teh naložb.
V tej skupini se izkazujejo tudi naložbe v namensko premoženje tistih javnih skladov ter drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti teh naložb.
Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje naložb v namensko premoženje javnih skladov ter drugih pravnih oseb javnega prava, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za izkazani znesek povečajo splošni sklad, za zneske zmanjšanja naložbe pa se splošni sklad zmanjša.
10. člen
Konti skupine 07 – dolgoročno dana posojila in depoziti
Na kontih skupine 07 se izkazujejo dolgoročna posojila v državi in v tujino, dana na podlagi posojilnih pogodb, z odkupom domačih in tujih vrednostnih papirjev ter druga dolgoročno dana posojila in dolgoročno dani depoziti.
Posebej se izkazujejo popravki vrednosti dolgoročno danih posojil in depozitov.
Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje dolgoročno danih posojil in depozitov danih uporabnikom enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za povečanje zneska danih posojil oziroma depozitov, razen depozita začasno prostih sredstev, povečajo splošni sklad, za zneske odplačil pa splošni sklad zmanjšajo.
11. člen
Konti skupine 08 – dolgoročne terjatve iz poslovanja
Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi dolgoročne terjatve iz naslova unovčenih poroštev.
Posebej se izkazujejo popravki vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja.
Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje dolgoročnih terjatev iz poslovanja do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za znesek povečanja dolgoročnih terjatev povečajo, za znesek plačila ali drugega zmanjšanja dolgoročnih terjatev pa zmanjšajo dolgoročno razmejene prihodke oziroma splošni sklad.
12. člen
Konti skupine 09 – terjatve za sredstva dana v upravljanje
Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je uporabnik enotnega kontnega načrta dal v upravljanje. Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, se izkazujejo ločeno.
Vrednost sredstev danih v upravljanje se ob prenosu sredstev v upravljanje knjiži na ustrezen konto skupine 09 in se izkažejo kot terjatev v znesku, enakem čisti vrednosti sredstev danih v upravljanje. Ob knjiženju na kontih te skupine se povečuje oziroma zmanjšuje splošni sklad.
Terjatve za sredstva dana v upravljanje se usklajujejo z obveznostjo za sredstva prejeta v upravljanje, izkazano v poslovnih knjigah upravljalca, ki se nanaša na opredmetena in neopredmetena dolgoročna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe.
To skupino uporabljajo le neposredni uporabniki proračuna države in občine.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v primerih iz drugega odstavka 43. člena tega pravilnika za izkazano vrednost terjatve povečajo splošni sklad.
Razred 1: kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve
13. člen
Konti skupine 10 – denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice
Na kontih skupine 10 se izkazujejo gotovina (bankovci in kovanci), prejeti čeki, druge takoj unovčljive vrednostnice ter denar na poti. Domača in tuja denarna sredstva v blagajni se izkazujejo ločeno. Izdani čeki se izkažejo kot odbitna postavka.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejemkov v blagajni odobrijo prihodke oziroma drug konto, ki ustreza vrsti prejemka, za zneske izdatkov iz blagajne pa se obremenijo odhodki oziroma drug konto, ki ustreza vrsti izdatka.
14. člen
Konti skupine 11 – dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na računih v bankah in drugih finančnih ustanovah, dogovorjena samodejna zadolžitev pri bankah, izločena denarna sredstva in akreditivi, devizni depozitni računi, devizni akreditivi, tolarski depozitni računi ter druga denarna sredstva za posebne namene.
Ločeno se izkazujejo dobroimetja v domači in tuji valuti.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejemkov priznajo prihodke oziroma odobrijo drug konto, ki ustreza vrsti prejemka, za zneske izdatkov pa se izkažejo odhodki oziroma se obremeni drug konto, ki ustreza vrsti izdatka.
15. člen
Konti skupine 12 – kratkoročne terjatve do kupcev
Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje stalnih ali obratnih sredstev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti.
Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini.
Posebej se izkazujejo popravki vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali prejemki iz prodaje kapitalskih naložb, odobrijo ustrezni konto skupine 28.
16. člen
Konti skupine 13 – dani predujmi in varščine
Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi dani za obratna sredstva, kratkoročno dane varščine in preplačila obveznosti.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske danih predujmov izkažejo tudi na ustreznem kontu v okviru pasivnih časovnih razmejitev v skupini 29, hkrati pa za znesek danega predujma obremenijo ustrezni konto odhodkov.
17. člen
Konti skupine 14 – kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Na kontih skupine 14 se izkazujejo vse kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz naslova vračil preveč plačanih dajatev.
Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do kupcev, danih predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev, če se le te nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo zneske terjatev v skladu z navodili za posamezno vrsto teh terjatev.
18. člen
Konti skupine 15 – kratkoročne finančne naložbe
Na kontih skupine 15 se izkazujejo kratkoročno dana posojila, naložbe v vrednostne papirje, depoziti in druge finančne naložbe.
Posebej se izkazujejo popravki vrednosti kratkoročnih finančnih naložb.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo zneske povečanja kratkoročnih finančnih naložb v okviru skupine 44, zneske zmanjšanja pa v okviru skupine 75, ob hkratni spremembi splošnega sklada.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se naložbe začasno prostih denarnih sredstev, ne evidentirajo v okviru skupine 44 in ne v okviru splošnega sklada, temveč se evidentirajo le na kontih stanja.
19. člen
Konti skupine 16 – kratkoročne terjatve iz financiranja
Na kontih skupine 16 se izkazujejo terjatve iz naslova obresti in terjatev iz naslova dividend in deležev v dobičku ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja.
Posebej se izkazujejo popravki vrednosti kratkoročnih terjatev iz financiranja.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki, odobrijo ustrezni konto skupine 28 oziroma drug ustrezen konto.
20. člen
Konti skupine 17 – druge kratkoročne terjatve
Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij ter ostale kratkoročne terjatve.
Posebej se izkazujejo popravki vrednosti drugih kratkoročnih terjatev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki odobrijo ustrezni konto skupine 28 oziroma drug ustrezen konto.
21. člen
Konti skupine 18 – neplačani odhodki
Na kontih skupine 18 se izkazujejo odhodki oziroma zneski povezani s pridobitvijo finančnih naložb, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot obveznost. Ob poravnavi izkazane obveznosti se za znesek plačila obveznosti zmanjšajo tudi izkazani neplačani odhodki oziroma izdatki, ob obremenitvi ustreznega konta razreda 4.
Podatkov v okviru te skupine kontov ne izkazujejo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta, lahko pa uporabljajo to skupino za evidenčno izkazovanje neplačanih odhodkov oziroma izdatkov.
22. člen
Konti skupine 19 – aktivne časovne razmejitve
Na kontih skupine 19 se izkazujejo vrednotnice in druge aktivne časovne razmejitve.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za znesek vrednosti vrednotnic, katerih nabavna vrednost je že vključena v odhodke, niso pa še porabljene, oblikujejo kratkoročni vir sredstev v okviru skupine 29. Za znesek vrednosti porabljenih vrednotnic se oblikovani vir zmanjša.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo tudi predhodno nezaračunane prihodke za prejete predujme ter vračunane odhodke in izdatke zaradi podaljšanega proračunskega leta.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo tudi največ 12 mesecev vnaprej plačane stroške oziroma odhodke ter prihodke, ki niso mogli biti zaračunani v obračunski dobi, na katero se nanašajo.
Razred 2: kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
23. člen
Konti skupine 20 – kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. V tej skupini se izkazujejo tudi preplačila terjatev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejetega predujma obremenijo tudi ustrezni konto skupine 19, ob odobritvi ustreznega konta razreda 7.
24. člen
Konti skupine 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če se od prejemka obračunajo dajatve po odbitku, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.
25. člen
Konti skupine 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, prejeti doma ali v tujini.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18.
26. člen
Konti skupine 23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti za davek na dodano vrednost, druge kratkoročne obveznosti za dajatve, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter ostale kratkoročne obveznosti.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18 oziroma drug ustrezen konto.
27. člen
Konti skupine 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine ne glede na podlago nastanka obveznosti, razen obveznosti za obračunane dajatve.
Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejeta posojila, obveznosti iz financiranja, če se le te nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo zneske obveznosti v skladu z navodili za posamezno vrsto teh obveznosti.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru tudi zneske obveznosti, ki se nanašajo na sredstva za delo posrednih uporabnikov proračuna (transferne prihodke) v posameznem koledarskem letu in se zagotavljajo iz sredstev javnih financ. Za znesek neplačanih obveznosti se izkažejo neplačani odhodki v okviru skupine 18.
28. člen
Konti skupine 25 – kratkoročne obveznosti do financerjev
Na kontih skupine 25 se izkazujejo kratkoročno prejeta posojila v državi in v tujini ter posojila na podlagi izdanih kratkoročnih vrednostnih papirjev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo zneske povečanja in zmanjšanja kratkoročnih prejetih posojil tudi na ustreznih kontih razreda 5, ob hkratni spremembi splošnega sklada.
29. člen
Konti skupine 26 – kratkoročne obveznosti iz financiranja
Na kontih skupine 26 se izkazujejo obveznosti iz naslova obresti in druge obveznosti iz financiranja.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske obračunane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali drugi izdatki obremenijo ustrezni konto skupine 18 oziroma drug ustrezen konto.
30. člen
Konti skupine 28 – neplačani prihodki
Na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki oziroma zneski povezani s prodajo finančnih naložb, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek plačane terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki oziroma prejemki in odobri ustrezni konto razreda 7.
Podatkov v okviru te skupine ne izkazujejo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta, lahko pa uporabljajo to skupino za evidenčno izkazovanje neplačanih prihodkov oziroma prejemkov.
31. člen
Konti skupine 29 – pasivne časovne razmejitve
Na kontih skupine 29 se izkazujejo vnaprej vračunani odhodki, kratkoročno odloženi prihodki ter druge pasivne časovne razmejitve.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo zneske plačil za obratna sredstva, ki so bili že priznani kot odhodki, vendar odhodek še ni nastal. Ob nastanku odhodka se za znesek obračunane vrednosti porabe obratnih sredstev obremeni ustrezni konto pasivnih časovnih razmejitev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta na kontih te skupine izkazujejo vračunane odhodke zaradi podaljšanja proračunskega leta in prehodno obračunane odhodke za dane predujme.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo tudi največ 12 mesecev vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke ter kratkoročno odločene prihodke, za katerih pripoznanje še niso izpolnjeni pogoji.
Razred 3: zaloge
32. člen
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, za znesek vrednosti nabavljenega materiala, drobnega inventarja, embalaže in blaga ter za znesek vrednosti nedokončane proizvodnje in storitev ter proizvodov, oblikujejo ustrezen vir sredstev v skupini 29. Ob porabi zalog in za ugotovljene primanjkljaje se vir sredstev zmanjša, za ugotovljene presežke pa poveča.
33. člen
Konti skupine 30 – obračun nabave materiala
Na kontih skupine 30 se izkazuje oblikovanje nabavne vrednosti kupljenega materiala ter odvisni nabavni stroški, tako dajatve, v okviru nabavne cene, kot tudi neposredni izdatki za nabavo. Kadar se uporabljajo konti te skupine, se preko posebnega konta obračuna nabave, opravi prenos obračunane nabavne vrednosti na zaloge materiala.
34. člen
Konti skupine 31 – zaloge materiala
Na kontih skupine 31 se izkazujejo vrednosti zalog osnovnega materiala v zalogi, nabavljenih polizdelkov in sestavnih delov, goriva in maziva v zalogi, režijskega materiala (pisarniškega materiala), nepotrebnega in zastarelega materiala, odpadnega materiala v skladu z izbrano metodo vrednotenja. Material v obdelavi, dodelavi in na poti se izkazuje posebej.
V tej skupini se izkazujejo tudi popravki vrednosti zastarelega materiala. Pri vodenju zalog po stalnih cenah se vodijo odmiki od stalnih cen na posebnih kontih odmikov.
35. člen
Konti skupine 32 – zaloge drobnega inventarja in embalaže
Na kontih skupine 32 se izkazuje samo tisti drobni inventar in embalaža, pri katerih je ocenjen rok uporabe največ leto dni, lahko pa tudi drobni inventar, katerega doba koristnosti je daljša od enega leta, njegova vrednost pa manjša od tolarske protivrednosti 100 eurov.
Skupina se razčleni na konte drobnega inventarja in embalaže v skladišču. Pri vodenju zalog po stalnih cenah je poseben konto odmikov od stalnih cen.
Pravna oseba vzpostavi za drobni inventar, dan v uporabo, katerega doba koristnosti je daljša od enega leta, zunajknjigovodsko količinsko evidenco po nahajališčih.
36. člen
Konti skupine 33 – nedokončana proizvodnja in storitve
Na kontih skupine 33 se izkazujejo nedokončana proizvodnja in storitve, polizdelki, ustavljena nedokončana proizvodnja, proizvodnja v dodelavi, predelavi in obdelavi ter odmiki od cen proizvodnje.
37. člen
Konti skupine 34 – proizvodi
Na kontih skupine 34 se izkazujejo proizvodi v lastnem skladišču, v tujem skladišču in v lastni prodajalni, proizvodi v dodelavi in obdelavi ter odmiki od cen proizvodov.
38. člen
Konti skupine 35 – obračun nabave blaga
Na kontih skupine 35 se izkazuje vrednost blaga po obračunih dobaviteljev, odvisni stroški nabave blaga in obračun nabave blaga.
39. člen
Konti skupine 36 – zaloge blaga
Na kontih skupine 36 se izkazuje blago v lastnem skladišču, v tujem skladišču in v prodajalni, vračunani DDV v zalogah blaga ter vračunana razlika v cenah zalog blaga.
Razred 4: odhodki in drugi izdatki
40. člen
Konti skupine 40 – tekoči odhodki
Na kontih skupine 40 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve, plačila investicijskih stroškov za vojsko in policijo, obresti za servisiranje domačega in tujega dolga, ter sredstva, izločena v rezerve, proračunske sklade in rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih.
Vračila preveč izplačanih odhodkov državnega proračuna in proračuna občine se izkazujejo v dobro posamezne vrste odhodka.
41. člen
Konti skupine 41 – tekoči transferi
Na kontih skupine 41 se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Konti te skupine so razčlenjeni glede na prejemnika sredstev.
Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se ti transferni odhodki pobotajo s transfernimi prihodki, to je tistimi prihodki, ki ne predstavljajo izvirnih prihodkov, pač pa le transfer sredstev med uporabniki enotnega kontnega načrta.
42. člen
Konti skupine 42 – investicijski odhodki
Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev. V okviru te skupine se izkazujejo tudi izdatki za rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter za obnove osnovnih sredstev.
Odhodki iz tega naslova pomenijo odhodke oziroma izdatke za naložbe v povečanje in ohranjanje realnega premoženja države, občine in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta in povečujejo ali ohranjajo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v bilancah stanja.
Investicijski odhodki so tudi plačila za namene iz prejšnjega odstavka, za katera se pri prejemniku sredstev vzpostavi obveznost iz naslova sredstev, prejetih v upravljanje.
43. člen
Konti skupine 43 – investicijski transferi
Na kontih skupine 43 se izkazujejo plačila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.
Investicijski transferi so lahko tudi plačila za namene iz prvega odstavka tega člena, za katera se pri prejemniku sredstev vzpostavi obveznost iz naslova sredstev prejetih v upravljanje.
Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se ti investicijski transferni odhodki, razen odhodkov iz prejšnjega odstavka pobotajo s transfernimi prihodki, to je tistimi prihodki, ki ne predstavljajo izvirnih prihodkov, pač pa le transfer sredstev med uporabniki enotnega kontnega načrta.
44. člen
Konti skupine 44 – dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Na kontih skupine 44 se izkazujejo plačila, ki so rezultat dogovora o posojanju sredstev, plačila za nakup kapitalskih vložkov države in občin ter plačila namenskih sredstev javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti. Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev kapitalskega deleža v lastniški strukturi prejemnika sredstev. Na teh kontih se izkazujejo tudi plačila poroštev podjetjem in finančnim institucijam in drugim in pomenijo vzpostavitev terjatev uporabnikov enotnega kontnega načrta do prejemnikov teh sredstev. Prav tako se v okviru te skupine izkazuje tudi poraba sredstev kupnin, pridobljenih iz naslova privatizacije podjetij na podlagi posebnega zakona.
45. člen
Konti skupine 46 – zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta
Na kontih skupine 46 se izkazujejo stroški in odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta.
Izkazovanje stroškov mora biti urejeno tako, da je iz evidenc in na podlagi sodil mogoče ugotoviti stroške za posamezno dejavnost javnih služb.
Zaradi zagotovitve podatkov o javnofinančnih prihodkih in odhodkih določeni uporabniki enotnega kontnega načrta med letom evidenčno izkazujejo odhodke tudi na ustreznih kontih skupine 40, 41, 42, 43 in 44, ob odobritvi podskupine 499 – evidenčni promet odhodkov in drugih izdatkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta. Pravne osebe javnega prava, ki niso uvrščene med neposredne ali posredne uporabnike proračuna, ne zagotavljajo teh podatkov.
V okviru skupine 46 se evidenčno knjižijo tudi zneski stroškov in odhodkov režijskih obratov iz 12. člena odredbe, ob odobritvi podskupine 497 – evidenčni promet stroškov in odhodkov režijskih obratov.
Podatkov v okviru te skupine ne izkazujejo drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, razen v primeru evidenčnega knjiženja po prejšnjem odstavku.
Na kontih te skupine se ločeno izkazujejo stroški in odhodki po posameznih vrstah:
– konti podskupine 460 – stroški materiala; v tej podskupini se izkazujejo stroški materiala, kupljenih polizdelkov, vgrajenih delov, pomožnega materiala, energije, nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev, odpisi drobnega inventarja in lastne embalaže, uskladitev stroškov materiala zaradi ugotovljenih popisnih razlik, stroški pisarniškega materiala in strokovne literature ter drugi stroški materiala,
– konti podskupine 461 – stroški storitev; v tej podskupini se izkazujejo stroški storitev pri proizvajanju proizvodov, stroški transportnih storitev in storitev, povezanih z vzdrževanjem, najemnine, povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom, stroški plačilnega prometa in bančnih storitev, stroški intelektualnih in osebnih storitev, stroški sejmov, reklame in reprezentance, stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo pravno osebo ter drugi stroški storitev,
– konti podskupine 462 – amortizacija; v tej podskupini se izkazuje amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev, amortizacija drobnega inventarja in embalaže. Posebej se izkazuje amortizacija sredstev za opravljanje dejavnosti javnih služb ter za opravljanje dejavnosti na trgu. V okviru te skupine se izkazuje tudi zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev,
– konti podskupine 463 – rezervacije; v tej podskupini se izkazujejo dolgoročne rezervacije za stroške reorganizacije pravne osebe, za pokrivanje pričakovanih izgub iz kočljivih pogodb in za pokrivanje drugih obveznosti, ki se nanašajo na sedanje učinke,
– konti podskupine 464 – stroški dela; v tej podskupini se izkazujejo plače zaposlencev, nadomestila plač zaposlencev, stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev, regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlencev, delodajalčevi prispevki in druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlencev ter nagrade vajencem skupaj z dajatvami, ki bremenijo pravno osebo,
– konti podskupine 465 – drugi stroški; v tej podskupini se izkazujejo dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida, izdatki za varstvo okolja, nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z dajatvami, štipendije dijakom in študentom ter ostali podobni stroški,
– konti podskupine 466 – stroški prodanih zalog; v tej podskupini se izkazujejo stroški prodanih zalog ter ugotovljeni presežki in primanjkljaji,
– konti podskupine 467 – finančni odhodki; v tej podskupini se izkazujejo odhodki za obresti, odhodki od prevrednotenja dolgov zaradi ohranitve vrednosti, odhodki od prodaje finančnih naložb, drugi finančni odhodki in prevrednotevalni finančni odhodki zaradi oslabitve finančnih naložb ter odhodi zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij,
– konti podskupine 468 – izredni odhodki; v tej podskupini se izkazujejo denarne kazni, odškodnine in druge neobičajne postavke,
– konti podskupine 469 – prevrednotevalni poslovni odhodki; v tej podskupini se izkazujejo prevrednotevalni odhodki zaradi oslabitve zalog, terjatev iz poslovanja, neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter zaradi odtujitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
46. člen
Konti skupine 47 – sredstva nakazana neposrednim uporabnikom proračuna
Na kontih skupine 47 se izkazujejo nakazana sredstva neposrednim uporabnikom, ki so zagotovljena v okviru proračuna države oziroma občine za njihovo nadaljnjo porabo oziroma za financiranje funkcij, za izvajanje nalog in druge namene.
47. člen
Konti skupine 49 – prenos odhodkov in drugih izdatkov
Na kontih podskupine 490 in 491 se evidentira prenos odhodkov in drugih izdatkov razreda 4 ob koncu obračunskega obdobja.
Na kontih podskupine 497 – evidenčni promet stroškov in odhodkov režijskih obratov se izkazujejo stroški in odhodki, ki jih režijski obrati med letom evidenčno izkazujejo na ustreznih kontih skupine 46.
Na kontih podskupine 498 – evidenčni promet odhodkov v breme rezervnega in drugih proračunskih skladov, se med letom izkazujejo odhodki, ki se evidentirajo na kontih odhodkov razreda 4, glede na vrsto odhodka.
Na kontih podskupine 499 – evidenčni promet odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, se med letom izkazujejo odhodki, ki jih določeni uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru skupine 40, 41, 42, 43 in 44. Podatki na evidenčnih kontih se lahko knjižijo na podlagi zbirnika, ki se sestavi za posamezni koledarski mesec.
Ob zaključku leta se konti podskupin 498 in 499 zaprejo v dobro ustreznih kontov skupin 40, 41, 42 in 43, podskupine 497 pa v dobro ustreznih kontov skupine 46.
Razred 5: račun financiranja
48. člen
Konti skupine 50 – zadolževanje
Na kontih skupine 50 se izkazujejo zneski sredstev, pridobljenih iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov in sredstev, pridobljenih z izdajo vrednostih papirjev doma in v tujini, z obremenitvijo ustreznega konta skupine 90.
V tej skupini se na kontih kratkoročnega zadolževanja izkazuje kratkoročno zadolževanje in odplačila kratkoročnega zadolževanja tekočega leta.
Konti v tej skupini so razčlenjeni po vrstah kreditodajalcev.
49. člen
Konti skupine 55 – odplačila dolga
Na kontih skupine 55 se izkazujejo odplačila glavnic od domačega dolgoročnega dolga in od zunanjega dolgoročnega dolga na osnovi najetih kreditov ali z izdajo vrednostnih papirjev, z odobritvijo ustreznega konta skupine 90.
Konti v tej skupini so razčlenjeni po vrstah kreditodajalcev.
50. člen
Konti skupine 59 – ugotovljena razlika
Ob koncu obračunskega obdobja se za znesek, izkazan na kontih skupine 50, odobri ustrezen konto skupine 59, za znesek, izkazan na kontih skupine 55, pa obremeni.
Razlika se prenese na konte podskupine 800.
Na kontih podskupine 599 – evidenčni promet zadolževanja in odplačil dolgov – se med letom izkazujejo prejemki in izdatki, ki jih določeni uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru skupine 50 oziroma 55. Podatki na evidenčnih kontih se lahko knjižijo na podlagi zbirnika, ki se sestavi za posamezni koledarski mesec.
Ob zaključku leta se konti skupin 50 in 55 zaprejo v breme ustreznih podskupin 590 oziroma 599.
Razred 7: prihodki in drugi prejemki
51. člen
Konti skupine 70 – davčni prihodki
Na kontih skupine 70 se knjižijo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med tekoče prihodke državnega ali občinskega proračuna. V tej skupini se izkazujejo vse vrste davkov: davek na dodano vrednost, davek na dohodek: dohodnina, davek na dobiček, davek na plačilno listo in delovno silo, davek na premoženje, domači davki na blago in storitve, davki na mednarodno trgovino in transakcije. V tej skupini se izkazujejo tudi vsi obvezni prispevki zaposlencev, delodajalcev, samozaposlenih, ki se vplačujejo v proračun, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Vračila preveč vplačanih ali napačno vplačanih prihodkov državnega proračuna in proračuna občine se izkazujejo v breme posamezne vrste prihodka, na katerega se vračilo nanaša.
52. člen
Konti skupine 71 – nedavčni prihodki
Na kontih skupine 71 se izkazujejo tisti tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V okviru te skupine se izkazujejo prihodki od udeležbe na dobičku, prihodki od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. V tej skupini se ne izkazujejo prejete obresti na sredstva proračunskih skladov, ki se knjižijo kot povečanje sklada ter tiste prejete obresti, ki se izkazujejo v okviru skupin 73 in 75.
53. člen
Konti skupine 72 – kapitalski prihodki
Na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja, to je: zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, premoženjskih pravic (patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv.
54. člen
Konti skupine 73 – prejete donacije
Na kontih skupine 73 se izkazujejo donacije ter prejeta denarna darila, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb (zasebnih podjetij, finančnih družb) ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij, mednarodnih nevladnih organizacij, od tujih vlad in njihovih institucij in od tujih pravnih ali fizičnih oseb ter obresti od upravljanja s temi sredstvi.
Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.
Prejeta denarna darila pa so nepovratna sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb.
V to skupino prihodkov pa ne spadajo prihodki iz naslova prejetih sredstev od drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, lokalnih proračunov, skladov socialnega zavarovanja in drugih javnih skladov, ki spadajo v okvir transfernih prihodkov in so zajeti v posebni skupini prihodkov 74.
55. člen
Konti skupine 74 – transferni prihodki
Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov. Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti to niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev proračuna države, občin, drugih uporabnikov ali drugih blagajn javnega financiranja.
Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se ti transferni prihodki pobotajo s transfernimi odhodki (tekoči transferi in investicijski transferi), to je tistimi vrstami odhodkov, ki ne predstavljajo končne porabe, pač pa le transfer sredstev med uporabniki enotnega kontnega načrta.
56. člen
Konti skupine 75 – prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
Na kontih skupine 75 se izkazujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev drugim ravnem države, drugim skladom, neprofitnim organizacijam, posameznikom, javnim ali privatnim podjetjem in gospodarskim družbam.
Zajeta so tudi sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev države oziroma občin v finančnih institucijah ali podjetjih in prejeta vračila v tekočem letu unovčenih poroštev iz preteklih let. V to skupino so zajeta tudi sredstva, pridobljena na podlagi posebnega zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in obresti od upravljanja s temi sredstvi ter druge prejete obresti od kupnin. V tej skupini se izkazujejo tudi sredstva pridobljena na osnovi stanovanjskega zakona in drugih pravnih predpisov, ki urejajo področje privatizacije in lastninjenja družbene lastnine.
57. člen
Konti skupine 76 – zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta
Na kontih skupine 76 se izkazujejo vsi prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta. Prihodke v zvezi z opravljanjem dejavnosti javne službe je treba izkazovati ločeno od ostalih prihodkov.
Zaradi zagotovitve podatkov o javnofinančnih prihodkih in odhodkih določeni uporabniki enotnega kontnega načrta med letom evidenčno izkazujejo prihodke na ustreznih kontih skupin 71, 72, 73, 74 in 75 z odobritvijo konta 799 – evidenčni promet prihodkov in drugih prejemkov določenih uporabnikov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta. Pravne osebe javnega prava, ki niso uvrščene med neposredne ali posredne uporabnike proračuna, ne zagotavljajo teh podatkov.
V okviru te skupine se evidenčno izkazujejo tudi zneski prihodkov režijskih obratov iz 12. člena odredbe z obremenitvijo podskupine 797 – evidenčni promet prihodkov režijskih obratov.
Podatkov v okviru te skupine ne izkazujejo drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, razen v primerih evidenčnega knjiženja po prejšnjem odstavku.
Na kontih te skupine se ločeno izkazujejo prihodki po posameznih vrstah:
– konti podskupine 760 – prihodki od prodaje proizvodov in storitev; v tej podskupini se izkazujejo prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem in na tujem trgu ter od dotacij (transferov) in donacij, doseženih na podlagi prodaje proizvodov in storitev. Posebej se izkazujejo prihodki iz sredstev javnih financ. V okviru te skupine se izkazujejo tudi vrednosti usredstvenih lastnih proizvodov oziroma storitev,
– konti podskupine 761 – prihodki od prodaje blaga in materiala; v tej podskupini se izkazujejo prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem in tujem trgu ter od subvencij, kompenzacij, dotacij in donacij, doseženih na podlagi prodaje blaga. Posebej se izkazujejo prihodki iz sredstev javnih financ,
– konti podskupine 762 – finančni prihodki; v tej podskupini se izkazujejo prihodki za obresti, prihodki od prevrednotenja naložb in dolgov zaradi ohranitve realne vrednosti, prihodki od prodaje finančnih naložb in drugi finančni prihodki,
– konti podskupine 763 – izredni prihodki; v tej podskupini se izkazujejo prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije ter drugi izredni prihodki,
– konti podskupine 764 – prevrednotovalni poslovni prihodki; v tej podskupini se izkazujejo prevrednotovalni prihodki nastali pri odtujitvi neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, odpisih obveznosti iz preteklih let ter drugi prevrednotovalni prihodki.
58. člen
Konti skupine 77 – prejeta sredstva iz proračuna za nadaljnjo porabo
Na kontih skupine 77 se izkazujejo prejeta sredstva iz proračuna za nadaljnjo porabo, ki jih neposredni uporabnik pridobi v skladu s proračunom države oziroma občine za financiranje funkcij, za izvajanje nalog in druge namene.
59. člen
Konti skupine 79 – prenos prihodkov in drugih prejemkov
Na kontih podskupine 790 se evidentira prenos prihodkov in drugih prejemkov razreda 7 ob koncu obračunskega obdobja na ustrezni konto skupine 80.
Na kontih podskupine 797 – evidenčni promet prihodkov režijskih obratov se izkazujejo prihodki, ki jih režijski obrati med letom evidenčno izkazujejo na ustreznih kontih skupine 76.
Na kontih podskupine 799 – evidenčni promet prihodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, se izkazujejo prihodki, ki jih določeni uporabniki izkazujejo v okviru skupine 71, 72, 73, 74 in 75. Podatki na evidenčnih kontih se lahko knjižijo na podlagi zbirnika, ki se sestavi za posamezni koledarski mesec.
Ob zaključku leta se konti podskupin 790, 797 oziroma 799 zaprejo v dobro ustreznih kontov skupin 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 in 77.
Razred 8: ugotovitev rezultatov
60. člen
Konti skupine 80 – ugotovitev rezultatov
Na kontih skupine 80 se knjižijo zneski prenesenih odhodkov in drugih izdatkov, izkazanih na kontih razreda 4 ter prenesenih prihodkov in drugih prejemkov, izkazanih na kontih razreda 7, razen zneska prejetih obresti na sredstva rezervnega sklada oziroma ostalih proračunskih skladov, ki neposredno povečujejo rezervni sklad oziroma ostale proračunske sklade. V okviru te skupine se knjižijo tudi zneski prejemkov in izdatkov, preneseni s kontov razreda 5.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta izkažejo v okviru te skupine tudi znesek presežka prihodkov (odhodkov) iz preteklih let, ki je namenjen pokrivanju izbranih odhodkov (prihodkov) obravnavanega poslovnega leta.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta prenesejo presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki oziroma presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki, na ustrezni konto skupine 90 oziroma 94.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta prenesejo presežek zaračunanih prihodkov nad zaračunanimi odhodki ali presežek zaračunanih odhodkov nad zaračunanimi prihodki v dobro oziroma breme ustreznega konta skupine 98.
Razred 9: lastni viri in dolgoročne obveznosti
61. člen
Konti skupine 90 – splošni sklad
Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. V okviru skupine 90 se ločeno izkazujejo; sklad za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe, sklad za unovčena poroštva, sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje, sklad za namensko premoženje, preneseno javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, splošni sklad za posebne namene ter splošni sklad za drugo.
Splošni sklad za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva povečuje nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in zmanjšujejo popravki in odpisi nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
Splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih kapitalskih naložbah, dolgoročno danih posojilih in depozitih ter kratkoročnih finančnih naložbah.
Splošni sklad za unovčena poroštva povečujejo oziroma zmanjšujejo spremembe knjigovodske vrednosti terjatev iz naslova regresnih zahtevkov za unovčena poroštva.
Splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za sredstva dana v upravljanje.
Splošni sklad za namensko premoženje, preneseno javnim skladom ter drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, povečujejo oziroma zmanjšujejo spremembe namenskega premoženja, prenesenega javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.
Splošni sklad za posebne namene, v okviru katerega se izkazujejo viri sredstev proračunskih skladov, se oblikuje z obremenitvijo ustreznega konta v podskupini 409. Ob plačilu obveznosti se bremeni ustrezen konto skupine 90, s tem, da se evidenčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev za posebne namene po posameznih vrstah odhodkov.
Splošni sklad za drugo izkazuje druge spremembe splošnega sklada, ki niso navedene v prejšnjih odstavkih.
Te skupine ne uporabljajo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta.
62. člen
Konti skupine 91 – rezervni sklad
Na kontih skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada oziroma rezervacij za kreditna tveganja v javnih skladih ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini 409.
Ob plačilu obveznosti oziroma stroškov se bremeni ustrezen konto skupine 91 s tem, da se evidenčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev rezervnega sklada oziroma rezervacij za kreditna tveganja po posameznih vrstah stroškov oziroma odhodkov.
To skupino uporabljajo državni proračun in proračuni občin ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter javni skladi.
63. člen
Konti skupine 92 – dolgoročno razmejeni prihodki
Na kontih skupine 92 izkazujejo drugi uporabniki enotnega kontnega načrta prihodke, ki še niso bili plačani in za katere je vzpostavljena terjatev v okviru skupine 08.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru te skupine zneske prihodkov, ki se v skladu z računovodskimi standardi še ne vštevajo v prihodke.
64. člen
Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije
Na kontih skupine 93 se izkazujejo dolgoročne rezervacije iz naslova donacij, ki jih je donator namenil za pokrivanje določenih stroškov ter dolgoročne rezervacije, oblikovane za tveganja in druge namene. Rezervacije se izkazujejo ločeno po namenih, za katere so bile oblikovane.
To skupino kontov uporabljajo samo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta.
65. člen
Konti skupine 94 – sklad premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti
Na kontih skupine 94 se ločeno izkazujejo sestavni deli skladov premoženja v javnih skladih oziroma drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v skladu z določbami zakonov njihova last.
V javnih skladih se v okviru tega sklada izkazujejo: sklad za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe, sklad za unovčena poroštva ter sklad za drugo.
Pri drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, se v okviru tega sklada izkazujejo: sklad za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe ter presežek prihodkov nad odhodki oziroma presežek odhodkov nad prihodki.
Posamezni sestavni deli sklada premoženja v javnih skladih so:
– sklad namenskega premoženja je vrednost sredstev, ki so v skladu s predpisi, v lasti javnega sklada,
– sklad namenskega premoženja za unovčena poroštva je knjigovodska vrednost terjatev iz naslova regresnih zahtevkov za unovčena poroštva, ki so bila poravnana iz sredstev, ki jih je sklad pridobil z opravljanjem dejavnosti, za katero je bil ustanovljen,
– sklad namenskega premoženja za drugo je presežek prihodkov nad odhodki oziroma presežek odhodkov nad prihodki, dosežen z opravljanjem dejavnosti sklada, zmanjšan za znesek sklada za unovčena poroštva,
Posamezni sestavni deli sklada premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, so:
– sklad za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva je znesek knjigovodske vrednosti teh sredstev, povečane za znesek sredstev neporabljene obračunane amortizacije in namenskih denarnih sredstev, prejetih za pridobitev tovrstnih sredstev ter zmanjšane za znesek neodplačanih posojil, najetih za nakup teh sredstev in znesek dolgoročnih rezervacij, namenjenih nadomestitvi stroškov amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih z donacijami,
– sklad za dolgoročne finančne naložbe je znesek knjigovodske vrednosti dolgoročnih kapitalskih naložb in neodplačanega zneska glavnice dolgoročno danih kreditov in depozitov,
– presežek prihodkov nad odhodki je presežek vrednosti aktive nad pasivo,
– presežek odhodkov nad prihodki je presežek vrednosti pasive nad aktivo.
66. člen
Konti skupine 96 – dolgoročne finančne obveznosti
Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih finančnih kreditov.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo na konte te skupine tudi zneske prevrednotenja kreditov zaradi ohranitve realne vrednosti, z obremenitvijo ustreznega konta splošnega sklada.
Pravne osebe morajo zagotoviti ločeno izkazovanje dolgoročnih obveznosti za prejete kredite od uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
67. člen
Konti skupine 97 – druge dolgoročne obveznosti
Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja, med njimi tudi obveznosti za unovčena poroštva. Na kontih te skupine se izkazujejo tudi zneski prejetih dolgoročnih blagovnih kreditov.
Pravne osebe morajo zagotoviti ločeno izkazovanje drugih dolgoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkažejo obveznosti v breme splošnega sklada ali drugega ustreznega konta.
68. člen
Konti skupine 98 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
Na kontih skupine 98 se izkazujejo obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.
V okviru te skupine se ločeno zagotavljajo podatki za obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, za obveznosti za dolgoročne finančne naložbe ter o presežku prihodkov nad odhodki oziroma presežku odhodkov nad prihodki.
Posamezni sestavni deli obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje so:
– obveznost za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva sestavlja knjigovodska vrednost teh sredstev, povečana za znesek neporabljene obračunane amortizacije in namenskih denarnih sredstev, prejetih za pridobitev tovrstnih sredstev, ter zmanjšana za znesek neodplačanih posojil, najetih za nakup teh sredstev in znesek dolgoročnih rezervacij, namenjenih nadomestitvi stroškov amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih z donacijami,
– obveznost za dolgoročne finančne naložbe predstavlja knjigovodska vrednost dolgoročnih kapitalskih naložb in neodplačanega zneska glavnice dolgoročno danih kreditih in depozitih,
– presežek prihodkov nad odhodki je presežek vrednosti aktive nad pasivo,
– presežek odhodkov nad prihodki je presežek vrednosti pasive nad aktivo.
Obveznost za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva povečuje nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter prejeta ali prerazporejena sredstva za pridobitev teh sredstev. Obveznost pa zmanjšujejo popravki in odpisi nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se pokrivajo v breme te obveznosti.
Obveznost za dolgoročne finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih kapitalskih naložbah ter dolgoročno danih kreditih in depozitih.
Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe povečujejo oziroma zmanjšujejo tudi druge spremembe, v skladu z določbami tretjega odstavka tega člena.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta morajo zagotoviti ločeno izkazovanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje po posameznih pravnih osebah, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
S pravnimi osebami iz prejšnjega odstavka so mišljeni ustanovitelji pravne osebe, če ni s pogodbo ali drugim pravnim aktom določeno, da so lastniki sredstev danih v upravljanje tudi druge pravne osebe.
69. člen
Konti skupine 99 – izvenbilančna evidenca
Na kontih skupine 99 se izkazujejo aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence.
Izkazujejo se dana poroštva, hipoteke in drugi podatki o možnih (potencialnih) obveznostih, ki pa še ne vplivajo na spremembo sredstev ali obveznosti do virov sredstev.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
70. člen
Zatečeno stanje se uskladil od 1. 1. 2002 dalje z določbami tega pravilnika, v roku 30. dni po uveljavitvi tega pravilnika.
71. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 86/99, 110/99, 23/00, 37/00, 2/01, 35/01, 62/01, 105/01 in 38/02).
72. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-5/02
Ljubljana, dne 20. maja 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance
                          PRILOGA I
                               
           ENOTNI KONTNI NAČRT

RAZRED 0:DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU


00    NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
001   DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI
003   DOLGOROČNE PREMOŽENJSKE PRAVICE
005   DRUGA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
006   TERJATVE ZA PREDUJME IZ NASLOVA VLAGANJ V
     NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
007   NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA V GRADNJI ALI
     IZDELAVI


01    POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH
     SREDSTEV
010   POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH
     SREDSTEV


02    NEPREMIČNINE
020   ZEMLJIŠČA
021   ZGRADBE
022   TERJATVE ZA PREDUJME ZA NEPREMIČNINE
023   NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI
029   NEPREMIČNINE TRAJNO ZUNAJ UPORABE


03    POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
031   POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB
039   POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN TRAJNO ZUNAJ UPORABE


04    OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
040   OPREMA
041   DROBNI INVENTAR
043   VEČLETNI NASADI
044   OSNOVNA ČREDA
045   DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
046   TERJATVE ZA PREDUJME ZA OPREMO IN DRUGA OPREDMETENA
     OSNOVNA SREDSTVA
047   OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, KI SE
     PRIDOBIVAJO
048   NADOMESTNI DELI
049   OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA TRAJNO
     ZUNAJ UPORABE


05    POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH
     OSNOVNIH SREDSTEV
050   POPRAVEK VREDNOSTI OPREME
051   POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA
053   POPRAVEK VREDNOSTI VEČLETNIH NASADOV
054   POPRAVEK VREDNOSTI OSNOVNE ČREDE
055   POPRAVEK VREDNOSTI DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
     SREDSTEV
059   POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH
     OSNOVNIH SREDSTEV TRAJNO ZUNAJ UPORABE


06    DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE
060   NALOŽBE V DELNICE V DRŽAVI
061   NALOŽBE V DELNICE V TUJINI
062   DRUGE DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE V DRŽAVI
063   DRUGE DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE V TUJINI
064   NALOŽBENE NEPREMIČNINE
065   NALOŽBE V PLEMENITE KOVINE, DRAGE KAMNE, UMETNIŠKA
     DELA IN PODOBNO
066   NAMENSKO PREMOŽENJE, PRENESENO JAVNIM SKLADOM
067   PREMOŽENJE, PRENESENO V LAST DRUGIM PRAVNIM OSEBAM
     JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
069   POPRAVEK VREDNOSTI DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB


07    DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
070   DOLGOROČNO DANA POSOJILA NA PODLAGI POSOJILNIH
     POGODB V DRŽAVI
071   DOLGOROČNO DANA POSOJILA NA PODLAGI POSOJILNIH
     POGODB V TUJINO
072   DOLGOROČNO DANA POSOJILA Z ODKUPOM DOMAČIH
     VREDNOSTNIH PAPIRJEV
073   DOLGOROČNO DANA POSOJILA Z ODKUPOM TUJIH
     VREDNOSTNIH PAPIRJEV
074   DOLGOROČNO DANI DEPOZITI
075   DRUGA DOLGOROČNO DANA POSOJILA
079   POPRAVEK VREDNOSTI DOLGOROČNO DANIH POSOJIL


08    DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
080   DOLGOROČNA BLAGOVNA POSOJILA DANA V DRŽAVI
081   DOLGOROČNA BLAGOVNA POSOJILA DANA V TUJINI
084   DOLGOROČNE TERJATVE ZA UNOVČENA POROŠTVA
085   DRUGE DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
086   DOLGOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA FINANČNEGA NAJEMA
089   POPRAVEK VREDNOSTI DOLGOROČNIH TERJATEV IZ
     POSLOVANJA


09    TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
090   TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE NEPOSREDNIM
     UPORABNIKOM PRORAČUNA
091   TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE POSREDNIM
     UPORABNIKOM PRORAČUNA
092   TERJATVE ZA SREDSTVA DANA JAVNIM PODJETJEM
093   TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE DRUGIM


RAZRED 1:KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE
     ČASOVNE RAZMEJITVE


10    DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE
     VREDNOSTNICE
100   TOLARSKA SREDSTVA V BLAGAJNI
101   DEVIZNA SREDSTVA V BLAGAJNI
102   IZDANI ČEKI (ODBITNA POSTAVKA)
103   PREJETI ČEKI
105   DRUGE TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE
109   DENAR NA POTI


11    DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH
     USTANOVAH
110   TOLARSKA SREDSTVA NA RAČUNIH
111   TOLARSKI DEPOZITI NA ODPOKLIC
112   DEVIZNA SREDSTVA NA RAČUNIH
113   DEVIZNI DEPOZITI NA ODPOKLIC
114   DENARNA SREDSTVA NA POSEBNIH RAČUNIH ZA POSEBNE
     NAMENE
115   TOLARSKA SREDSTVA NA DEPOZITNIH RAČUNIH
116   DEVIZNA SREDSTVA NA DEPOZITNIH RAČUNIH


12    KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
120   KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI
121   KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V TUJINI
129   POPRAVEK VREDNOSTI KRATKOROČNIH TERJATEV DO KUPCEV


13    DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
130   KRATKOROČNO DANI PREDUJMI
131   KRATKOROČNO DANE VARŠČINE


14    KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
     KONTNEGA NAČRTA
140   KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV
     PRORAČUNA DRŽAVE
141   KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV
     PRORAČUNA OBČINE
142   KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA
     DRŽAVE
143   KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA
     OBČINE
144   KRATKOROČNE TERJATVE DO ZZZS IN ZPIZ
149   POPRAVKI KRATKOROČNIH TERJATEV DO UPORABNIKOV
     ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA


15    KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
150   KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE
151   KRATKOROČNO DANA POSOJILA
152   KRATKOROČNO DANI DEPOZITI
153   KRATKOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA PROSTIH DENARNIH
     SREDSTEV – DRŽAVNA ZAKLADNICA
155   DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
159   POPRAVEK KRATKOROČNIH FINANČNIH NALOŽB


16    KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
160   KRATKOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA OBRESTI
161   KRATKOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA DIVIDEND
162   KRATKOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA DELEŽEV V DOBIČKU
163   DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
169   POPRAVEK KRATKOROČNIH TERJATEV IZ FINANCIRANJA


17    DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
170   KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH
     INSTITUCIJ
174   TERJATVE ZA VSTOPNI DAVEK NA DODANO VREDNOST
175   OSTALE KRATKOROČNE TERJATVE
176   TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE PRIHODKE
177   TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA NEDAVČNE PRIHODKE
179   POPRAVEK OSTALIH KRATKOROČNIH TERJATEV


18    NEPLAČANI ODHODKI
180   TEKOČI ODHODKI
181   TEKOČI TRANSFERI
182   INVESTICIJSKI ODHODKI
183   INVESTICIJSKI TRANSFERI


19    AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
190   KRATKOROČNO ODLOŽENI ODHODKI
191   PREHODNO NEZARAČUNANI PRIHODKI
192   VREDNOTNICE
193   VRAČUNANI PRIHODKI ZARADI PODALJŠANJA PRORAČUNSKEGA
     LETA
194   PREHODNO NEZARAČUNANI PRIHODKI ZA PREJETE PREDUJME
195   VRAČUNANI IZDATKI ZARADI PODALJŠANJA PRORAČUNSKEGA
     LETA
199   DRUGE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVERAZRED 2:KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE
     ČASOVNE RAZMEJITVE


20    KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN
     VARŠČINE
200   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME
201   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE VARŠČINE


21    KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
210   OBVEZNOSTI ZA ČISTE PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
212   OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE IZ KOSMATIH PLAČ IN
     NADOMESTIL PLAČ
213   OBVEZNOSTI ZA DAVKE IZ KOSMATIH PLAČ IN NADOMESTIL
     PLAČ
214   DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
215   OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE IZ DRUGIH PREJEMKOV, KI SE
     NE OBRAČUNAVAJO SKUPAJ S PLAČAMI
216   OBVEZNOSTI ZA DAVKE IZ DRUGIH PREJEMKOV, KI SE NE
     OBRAČUNAVAJO SKUPAJ S PLAČAMI


22    KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
220   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V DRŽAVI
221   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V TUJINI
222   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA NEZARAČUNANO BLAGO IN
     STORITVE
223   KRATKOROČNI BLAGOVNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI
224   KRATKOROČNI BLAGOVNI KREDITI, PREJETI V TUJINI


23    DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
230   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA DAJATVE
231   OBVEZNOSTI ZA DAVEK NA DODANO VREDNOST
233   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI NA PODLAGI IZDANIH MENIC IN
     DRUGIH PLAČILNIH INSTRUMENTOV
234   OSTALE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
235   OBVEZNOSTI NA PODLAGI ODTEGLJAJEV OD PREJEMKOV
     ZAPOSLENIH
236   OBVEZNOSTI DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE DAJATVE
237   OBVEZNOSTI DO ZAVEZANCEV ZA NEDAVČNE DAJATVE


24    KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
     KONTNEGA NAČRTA
240   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV
     PRORAČUNA DRŽAVE
241   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV
     PRORAČUNA OBČINE
242   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORABNIKOV
     PRORAČUNA DRŽAVE
243   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORABNIKOV
     PRORAČUNA OBČINE
244   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZZZS IN ZPIZ


25    KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
250   KRATKOROČNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI
251   KRATKOROČNI KREDITI, PREJETI IZ TUJINE
252   OBVEZNOSTI IZ KRATKOROČNO IZDANIH VREDNOSTNIH
     PAPIRJEV


26    KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
260   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA


28    NEPLAČANI PRIHODKI
280   DAVČNI PRIHODKI
281   NEDAVČNI PRIHODKI
282   KAPITALSKI PRIHODKI
283   PREJETE DONACIJE
284   TRANSFERNI PRIHODKI
285   DRUGI NEPLAČANI PRIHODKI


29    PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
290   VNAPREJ VRAČUNANI ODHODKI
291   KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI
292   VNAPREJ VRAČUNANI ODHODKI ZA OBRATNA SREDSTVA
293   VRAČUNANI ODHODKI ZARADI PODALJŠANJA PRORAČUNSKEGA
     LETA
294   PREHODNO OBRAČUNANI ODHODKI ZA DANE PREDUJME
299   DRUGE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVERAZRED 3:ZALOGE


30    OBRAČUN NABAVE MATERIALA
300   VREDNOST MATERIALA PO OBRAČUNIH DOBAVITELJEV
301   ODVISNI STROŠKI NABAVE MATERIALA
302   DRUGI STROŠKI NABAVE MATERIALA
309   OBRAČUN NABAVE MATERIALA


31    ZALOGE MATERIALA
310   MATERIAL V SKLADIŠČU
311   MATERIAL V OBDELAVI, DODELAVI IN NA POTI
319   ODMIKI OD CEN ZALOG MATERIALA


32    ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE
320   ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE V SKLADIŠČU
329   ODMIKI OD CEN DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE


33    NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE
330   NEDOKONČANA PROIZVODNJA
331   NEDOKONČANE STORITVE
332   POLIZDELKI
333   USTAVLJENA NEDOKONČANA PROIZVODNJA
334   PROIZVODNJA V DODELAVI, OBDELAVI IN MANIPULACIJI
339   ODMIKI OD CEN PROIZVODNJE


34    PROIZVODI
340   PROIZVODI V LASTNEM SKLADIŠČU
341   PROIZVODI V TUJEM SKLADIŠČU
342   PROIZVODI V LASTNI PRODAJALNI
343   VRAČUNANI DAVKI OD PROIZVODOV V PRODAJALNI
344   PROIZVODI V DODELAVI, OBDELAVI IN MANIPULACIJI
349   ODMIKI OD CEN PROIZVODOV


35    OBRAČUN NABAVE BLAGA
350   VREDNOST BLAGA PO OBRAČUNIH DOBAVITELJEV
351   ODVISNI STROŠKI NABAVE BLAGA
359   OBRAČUN NABAVE BLAGA


36    ZALOGE BLAGA

360   BLAGO V LASTNEM SKLADIŠČU
361   BLAGO V TUJEM SKLADIŠČU
363   BLAGO V PRODAJALNI
364   VRAČUNANI DAVEK V ZALOGAH BLAGA
369   VRAČUNANA RAZLIKA V CENAH ZALOG BLAGA


RAZRED 4:ODHODKI IN DRUGI IZDATKI


40    TEKOČI ODHODKI

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
4000   Plače in dodatki
400000  Osnovne plače
400001  Splošni dodatki
400002  Dodatki za delo v posebnih pogojih
4001   Regres za letni dopust
400100  Regres za letni dopust
4002   Povračila in nadomestila
400200  Dodatki za ločeno življenje
400201  Terenski dodatek
400202  Povračilo stroškov prehrane med delom
400203  Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
4003   Sredstva za delovno uspešnost
400300  Sredstva za delovno uspešnost
4004   Sredstva za nadurno delo
400400  Sredstva za nadurno delo
4005   Plače za delo nerezidentov po pogodbi
400500  Plače za delo nerezidentov po pogodbi
4009   Drugi izdatki zaposlenim
400900  Jubilejne nagrade
400901  Odpravnine
400902  Solidarnostne pomoči
400999  Drugi izdatki zaposlenim

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
4010   Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401001  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011   Prispevek za zdravstveno zavarovanje
401100  Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101  Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
4012   Prispevek za zaposlovanje
401200  Prispevek za zaposlovanje
4013   Prispevek za starševsko varstvo
401300  Prispevek za starševsko varstvo

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
4020   Pisarniški in splošni material in storitve
402000  Pisarniški material in storitve
402001  Čistilni material in storitve
402002  Storitve varovanja zgradb in prostorov
402003  Založniške in tiskarske storitve
402004  Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402005  Stroški prevajalskih storitev
402006  Stroški oglaševalskih storitev
402007  Računalniške storitve
402008  Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402009  Izdatki za reprezentanco
402010  Hrana, storitve menz in restavracij
402099  Drugi splošni material in storitve
4021   Posebni material in storitve
402100  Uniforme in službena obleka
402101  Knjige
402102  Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni
     material
402103  Kmetijski vložki
402104  Material in oprema za vojsko
402105  Material in specialna oprema za policijo
402106  Material za kazensko poboljševalne domove
402107  Laboratorijski materiali
402108  Drobno orodje in naprave
402109  Zaračunljive tiskovine
402199  Drugi posebni materiali in storitve
4022   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
402200  Električna energija
402201  Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402202  Poraba druge energije
402203  Voda in komunalne storitve
402204  Odvoz smeti
402205  Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206  Poštnina in kurirske storitve
402299  Druge storitve komunikacij in komunale
4023   Prevozni stroški in storitve
402300  Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301  Vzdrževanje in popravila vozil
402302  Nadomestni deli za vozila
402303  Najem vozil in selitveni stroški
402304  Pristojbine za registracijo vozil
402305  Zavarovalne premije za motorna vozila
402399  Drugi prevozni in transportni stroški
4024   Izdatki za službena potovanja
402400  Dnevnice za službena potovanja v državi
402401  Hotelske in restavracijske storitve
     v državi
402402  Stroški prevoza v državi
402403  Dnevnice za službena potovanja v tujini
402404  Hotelske in restavracijske storitve v tujini
402405  Stroški prevoza v tujini
402499  Drugi izdatki za službena potovanja
4025   Tekoče vzdrževanje
402500  Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402501  Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402502  Tekoče vzdrževanje počitniških objektov
402503  Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402504  Zavarovalne premije za objekte
402510  Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in
     računalnikov
402511  Tekoče vzdrževanje druge opreme
402512  Zavarovalne premije za opremo
402599  Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4026   Najemnine in zakupnine (leasing)
402600  Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402601  Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte
402602  Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne
     prostore
402603  Najemnine in zakupnine za druge objekte
402604  Najem računalniške in programske opreme
402605  Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
402606  Druga nadomestila za uporabo zemljišča
402699  Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
4027   Kazni in odškodnine
402700  Kazni zaradi sodnih postopkov
402701  Odškodnine neupravičeno obsojenim
402702  Odškodnine zaradi sodnih postopkov
402799  Druge odškodnine in kazni
4028   Davek na izplačane plače
402800  Davek na izplačane plače
4029   Drugi operativni odhodki
402900  Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402901  Plačila avtorskih honorarjev
402902  Plačila po pogodbah o delu
402903  Plačila za delo preko študentskega servisa
402904  Nadomestila članom posebnih komisij
402905  Sejnine udeležencem odborov
402906  Stroški izpitnih komisij
402907  Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402908  Dodatki poslancem in državnim svetnikom
402909  Stroški sodnih postopkov
402910  Plačila za delo zaprtih oseb
402912  Posebni davek na določene prejemke
402920  Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in
     drugo
402921  Članarine v mednarodnih organizacijah
402922  Članarine v domačih neprofitnih institucijah
402923  Druge članarine
402930  Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za
     plačilni promet
402931  Plačila bančnih storitev
402932  Stroški, povezani z zadolževanjem
402934  Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije
402935  Stroški plačilnega agenta
402936  Plačilo stroškov kotacije na borzi
402999  Drugi operativni odhodki

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
4030   Plačila obresti od kreditov – Banki Slovenije
403000  Plačila obresti od kratkoročnih kreditov – Banki
     Slovenije
4031   Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
403100  Plačila obresti od kratkoročnih kreditov –
     poslovnim bankam
403101  Plačila obresti od dolgoročnih kreditov – poslovnim
     bankam
4032   Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim
     institucijam
403200  Plačila obresti od kratkoročnih kreditov – drugim
     finančnim institucijam
403201  Plačila obresti od dolgoročnih kreditov – drugim
     finančnim institucijam
4033   Plačila obresti od kreditov – drugim domačim
     kreditodajalcem
403300  Plačila obresti od kratkoročnih kreditov – drugim
     ravnem države
403301  Plačila obrsti od dolgoročnih kreditov – drugim
     ravnem države
403302  Plačila obresti od kratkoročnih kreditov – skladom
     socialnega zavarovanja
403303  Plačila obresti od dolgoročnih kreditov – skladom
     socilanega zavarovanja
403304  Plačila obresti od kratkoročnih kreditov – drugim
     javnim skladom
403305  Plačila obresti od dolgoročnih kreditov – drugim
     javnim skladom
403306  Plačila obrsti od kratkoročnih kreditov – državnemu
     proračunu
403307  Plačila obresti od dolgoročnih kreditov – državnemu
     proračunu
403308  Plačila obresti od kratkročnih kreditov – drugim
     domačim kreditodajalcem
403309  Plačila obresti od dolgoročnih kreditov – drugim
     domačim kreditodajalcem
4034   Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na
     domačem trgu
403400  Plačila obresti od kratkoročnih rednostnih papirjev
     – zadolžnice
403401  Plačila obresti od kratkoročnih vrednostnih
     papirjev – enomesečne zakladne menice
403402  Plačila obresti od kratkoročnih vrednostnih
     papirjev – trimesečne zakladne menice
403403  Plačila obresti od kratkoročnih vrednostnih
     papirjev – šestmesečne zakladne menice
403404  Plačila obresti od kratkoročnih vrednostnih
     papirjev – dvanajstmesečna zakladna menica
403409  Plačila obresti od drugih kratkoročnih vrednostnih
     papirjev, izdanih na domačem trgu
403410  Plačila obresti od dolgoročnih vrednostnih
     papirjev, izdanih na domačem trgu

404   PLAČILA TUJIH OBRESTI
4040   Plačila obresti od kreditov – mednarodnim finančnim
     institucijam
404000  Plačila obresti od kratkoročnih kreditov –
     mednarodnim finančnim institucijam
404001  Plačila obresti od dolgoročnih kreditov –
     mednarodnim finančnim institucijam
4041   Plačila obresti od kreditov – tujim vladam
404100  Plačila obresti od kratkoročnih kreditov – tujim
     vladam
404101  Plačila obresti od dolgoročnih kreditov – tujim
     vladam
4042   Plačila obresti od kreditov – tujim poslovnim
     bankam in finančnim institucijam
404200  Plačila obresti od kratkoročnih kreditov – tujim
     poslovnim bankam in finančnim institucijam
404201  Plačila obresti od dolgorčnih kreditov – tujim
     poslovnim bankam in finančnim institucijam
4043   Plačila obresti od kreditov – drugim tujim
     kreditodajalcem
404300  Plačila obresti od kratkoročnih kreditov – drugim
     tujim kreditodajalcem
404301  Plačila obresti od dolgorčnih kreditov – drugim
     tujim kreditodajalcem
4044   Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na
     tujih trgih
404400  Plačila obresti od kratkoročnih vrednostnih
     papirjev, izdanih na tujih trgih
404401  Plačila obresti od dolgoročnih vrednostnih
     papirjev, izdanih na tujih trgih

409   REZERVE
4090   Splošna proračunska rezervacija
409000  Splošna proračunska rezervacija
4091   Proračunska rezerva
409100  Proračunska rezerva
4092   Druge rezerve
409299  Druge rezerve
4093   Sredstva za posebne namene
409300  Sredstva proračunskih skladov
4098   Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih
409800  Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih

41    TEKOČI TRANSFERI

410   SUBVENCIJE
4100   Subvencije javnim podjetjem
410000  Subvencioniranje cen javnim podjetjem
410001  Subvencioniranje obresti javnim podjetjem
410002  Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost
     javnim podjetjem
410003  Sredstva za preusposabljanje presežnih delavcev v
     javnih podjetjih
410004  Pokrivanje izgub javnim podjetjem
410005  Sredstva za prestrukturiranje in prenovo
     proizvodnje v javnih podjetjih
410006  Sredstva za zapiranje proizvodnje v javnih
     podjetjih
410007  Subvencioniranje glavnic dolga javnih podjetij
410015  Sredstva za izvajanje ekoloških programov v javnih
     podjetjih
410099  Druge subvencije javnim podjetjem
4101   Subvencije finančnim institucijam
410101  Subvencioniranje obresti finančnim institucijam
410104  Pokrivanje izgub finančnim institucijam
410199  Druge subvencije finančnim institucijam
4102   Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
410200  Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in
     zasebnikom
410201  Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in
     zasebnikom
410202  Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost
     privatnim podjetjem
410203  Sredstva za preusposabljanje presežnih delavcev
     privatnim podjetjem
410204  Pokrivanje izgub privatnim podjetjem
410205  Sredstva za prestrukturiranje in prenovo
     proizvodnje v privatnih podjetjih
410206  Sredstva za zapiranje proizvodnje v privatnih
     podjetjih
410207  Regresiranje tekoče proizvodnje v privatnih
     podjetjih
410208  Sredstva za pripravo brezposelnih na zaposlitev v
     privatnih podjetjih
410209  Sredstva za preusposabljanje zaposlenih v privatnih
     podjetjih
410210  Sredstva za zaposlovanje invalidnih oseb v
     privatnih podjetjih
410211  Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih
     podjetjih
410212  Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih
410213  Sredstva za spodbujanje izvoznih aktivnosti v
     privatnih podjetjih
410214  Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v
     privatnih podjetjih
410215  Sredstva za izvajanje ekoloških programov v
     privatnih podjetjih
410216  Subvencioniranje glavnic dolga privatnim podjetjem
410217  Kompleksne subvencije v kmetijstvu
410218  Subvencioniranje turističnih programov in
     promocijskih aktivnosti
410219  Subvencioniranje standardov kakovosti
410299  Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
4110   Transferi nezaposlenim
411000  Denarno nadomestilo
411001  Denarno nadomestilo v enkratnem znesku
411002  Denarna pomoč
411099  Drugi transferi nezaposlenim
4111   Družinski prejemki in starševska nadomestila
411100  Otroški dodatek
411101  Dodatek za nego otroka
411102  Dodatek za veliko družino
411103  Darilo ob rojstvu otroka
411104  Starševsko nadomestilo
411105  Očetovsko nadomestilo
411106  Nadomestilo za nego in varstvo otroka
411107  Posvojiteljsko nadomestilo
411108  Starševski dodatek
411199  Drugi družinski prejemki

4112   Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
411200  Denarni dodatek
411201  Denarne pomoči kot edini vir
411202  Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih
411203  Zdravstveno zavarovanje prejemnikov edinega vira
411204  Zdravstveno zavarovanje duševno in telesno
     prizadetih
411205  Varstvo družin vojakov
411206  Varstveni dodatki k starostnim pokojninam
411207  Varstveni dodatki k invalidskim pokojninam
411208  Varstveni dodatki k družinskim pokojninam
411209  Dodatki k pokojninam, uveljavljenim v drugih
     republikah SFRJ
411210  Dodatek za pomoč in postrežbo
411211  Preživnine
411212  Nadomestilo za telesno okvaro
411213  Denarna socialna pomoč
411214  Državne pokojnine
411299  Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

4113   Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam
     vojnega nasilja
411300  Varstvo vojnih invalidov
411301  Varstvo vojnih veteranov
411302  Varstvo žrtev vojnega nasilja
411303  Republiške priznavalnine
411304  Sredstva za zdraviliško in klimatsko zdravljenje
411305  Sredstva iz naslova drugih zakonskih pravic na
     področju vojnih invalidov, vojnih veteranov in
     žrtev vojnega nasilja
411399  Drugi transferi vojnim invalidom, veteranom in
     žrtvam vojnega nasilja
4114   Pokojnine
411400  Starostne pokojnine
411401  Invalidske pokojnine
411402  Družinske pokojnine
411403  Kmečke pokojnine
411404  Vojaške pokojnine
411405  Pokojnine, uveljavljene v drugih republikah bivše
     SFRJ
411406  Pokojnine, nakazane v druge republike bivše SFRJ
411407  Pokojnine, nakazane v tujino
411408  Dodatek za rekreacijo upokojencem
411499  Druge pokojnine
4115   Nadomestila plač
411500  Nadomestila plač zaradi dela s skrajšanim delovnim
     časom
411501  Nadomestila plač zaradi manjše plače na drugem
     delovnem mestu
411502  Nadomestila plač za čas čakanja na razporeditev na
     drugo delovno mesto
411503  Nadomestilo plač za čakanje na poklicno
     rehabilitacijo
411599  Druga nadomestila plač
4116   Boleznine
411600  Boleznine nad 30 dni, izplačane iz obveznega
     zdravstvenega zavarovanja
411699  Druge boleznine
4117   Štipendije
411700  Republiške štipendije
411701  Kadrovske štipendije
411799  Druge štipendije
4119   Drugi transferi posameznikom
411900  Regresiranje prevozov v šolo
411901  Regresiranje potovanj mladine
411902  Doplačila za šolo v naravi
411903  Regresiranje prehrane učencev in dijakov
411904  Regresiranje študentske prehrane
411905  Regresiranje obrestne mere za kreditiranje
     študentov
411906  Nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov
411907  Pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje
     določenih kategorij prebivalcev
411908  Denarne nagrade in priznanja
411909  Regresiranje oskrbe v domovih
411910  Plačilo dnevnic, potnih in drugih stroškov v zvezi
     z zdravljenjem
411911  Plačilo pogrebnin
411912  Plačilo posmrtnin
411920  Subvencioniranje stanarin
411999  Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
4120   Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
     ustanovam
412000  Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
     ustanovam

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
4130   Tekoči transferi drugim ravnem države
413000  Dopolnilna sredstva občinam
413001  Sredstva za celostni razvoj podeželja in obnovo
     vasi
413002  Sredstva za demografsko ogrožena območja
413003  Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim
413004  Sredstva, prenesena ožjim delom lokalnih skupnosti
413099  Drugi tekoči transferi občinam
4131   Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
413100  Tekoči transferi sredstev iz državnega proračuna v
     ZPIZ
413101  Dodatni transferi sredstev iz državnega proračuna v
     ZPIZ
413102  Plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje
     upokojencev, ki ga plačuje ZPIZ
413105  Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb,
     ki ga plačujejo občine
413106  Plačila prispevka delodajalca za pokojninsko in
     invalidsko zavarovanje od starševskih nadomestil
413107  Plačila prispevka delodajalca za zdravstveno
     zavarovanje od starševskih nadomestil
413108  Plačila prispevka delodajalca za pokojninsko in
     invalidsko zavarovanje od nadomestil za čas
     brezposelnosti
413109  Plačila prispevka delodajalca za zdravstveno
     zavarovanje od nadomestil za čas brezposelnosti
413110  Plačila prispevka delodajalca za pokojninsko in
     invalidsko zavarovanje od nadomestil zaradi
     bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno
     zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje
     upravičencem
413111  Plačila prispevka delodajalca za zdravstveno
     zavarovanje od nadomestil zaradi bolezenske
     odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje
     Slovenije neposredno izplačuje upravičencem
413112  Plačila prispevka delodajalca za zdravstveno
     zavarovanje od nadomestil iz invalidskega
     zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in
     invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno
     izplačuje upravičencem
413199  Drugi tekoči transferi v sklade socialnega
     zavarovanja
4132   Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije
413200  Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije
4133   Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce
     javnih služb
413300  Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce
     javnih služb – sredstva za plače in druge izdatke
     zaposlenim
413301  Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce
     javnih služb – sredstva za prispevke delodajalcev
413302  Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce
     javnih služb – za izdatke za blago in storitve
413303  Tekoči transferi v javne zavode – za zdravila
413304  Tekoči transferi v javne zavode – za ortopedske
     pripomočke
413305  Tekoči transferi v javne zavode – za cepiva,
     transfuzijo krvi in sanitetni material
413306  Tekoči transferi v javne zavode – za konvencije
4134   Tekoči transferi v državni proračun
413400  Plačila prispevka delodajalca za zaposlovanje od
     starševskih nadomestil
413401  Plačila prispevka delodajalca za starševsko varstvo
     od starševskih nadomestil
413402  Plačila prispevka delodajalca za zaposlovanje od
     nadomestil za čas brezposelnosti
413403  Plačila prispevka delodajalca za starševsko varstvo
     od nadomestil za čas brezposelnosti
413404  Plačila prispevka delodajalca za zaposlovanje od
     nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih
     Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
     neposredno izplačuje upravičencem
413405  Plačila prispevka delodajalca za starševsko varstvo
     od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih
     Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
     neposredno izplačuje upravičencem
413406  Plačila prispevka delodajalca za zaposlovanje od
     nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih
     Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
     Slovenije neposredno izplačuje upravičencem
413407  Plačila prispevka delodajalca za starševsko varstvo
     od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih
     Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
     Slovenije neposredno

414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
4140   Tekoči transferi mednarodnim institucijam
414000  Tekoči transferi mednarodnim institucijam
4141   Tekoči transferi tujim vladam in vladnim
     institucijam
414100  Tekoči transferi tujim vladam in vladnim
     institucijam
4142   Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini
414200  Tekoči transferi v tujino – za zdravljenje v tujini
414201  Tekoči transferi v tujino – iz naslova konvencij z
     drugimi državami
414299  Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini
     – drugo
4143   Drugi tekoči transferi v tujino
414399  Drugi tekoči transferi v tujino


42    INVESTICIJSKI ODHODKI

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4200   Nakup zgradb in prostorov
420000  Nakup poslovnih stavb
420001  Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov
420002  Nakup zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo
420099  Nakup drugih zgradb in prostorov
4201   Nakup prevoznih sredstev
420100  Nakup motornih koles in motorjev
420101  Nakup avtomobilov
420102  Nakup avtobusov in minibusov
420103  Nakup tovornjakov in kombijev
420104  Nakup reševalnih vozil
420105  Nakup helikopterjev in letal
420106  Nakup ladij in čolnov
420199  Nakup drugih prevoznih sredstev
4202   Nakup opreme
420200  Nakup pisarniškega pohištva
420201  Nakup pisarniške opreme
420202  Nakup računalnikov in programske opreme
420203  Nakup stanovanjskega pohištva
420204  Nakup drugega pohištva
420220  Nakup opreme za menze
420221  Nakup laboratorijske opreme
420222  Nakup velike specializirane računalniške napeljave
420223  Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
420224  Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420225  Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
420226  Nakup pristaniške opreme in napeljav
420227  Nakup letališke opreme in instalacij
420228  Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije
420229  Nakup rudniške opreme in mehanizacije
420230  Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov
420231  Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega
     režima
420232  Nakup konstrukcijske opreme
420233  Nakup gasilske opreme
420234  Nakup opreme za proizvodnjo energije
420235  Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest
420236  Nakup policijske opreme
420237  Nakup opreme za varovanje
420238  Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav
420239  Nakupo audiovizualne opreme
420240  Nakup medicinske opreme in napeljav
420241  Nakup opreme telovadnic in športnih objektov
420242  Nakup geodetske opreme
420243  Nakup hidrometeorološke opreme
420244  Nakup opreme za učilnice
420245  Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška
     igrišča
420246  Nakup opreme za knjižnice
420247  Nakup opreme za socialne zavode
420299  Nakup druge opreme in napeljav
4203   Nakup drugih osnovnih sredstev
420300  Nakup drugih osnovnih sredstev
4204   Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
420400  Priprava zemljišča
420401  Novogradnje
420402  Rekonstrukcije in adaptacije
4205   Investicijsko vzdrževanje in obnove
420500  Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420501  Obnove
4206   Nakup zemljišč in naravnih bogastev
420600  Nakup zemijišč
420601  Nakup gozdov
420603  Pridobivanje mineralov
420604  Pridobitev pravic raziskovanja
420605  Pridobitev pravic do ribolova
420699  Druge pravice do naravnih bogastev
4207   Nakup nematerialnega premoženja
420700  Pridobitev patentov
420701  Pridobitev pravice tiskanja in
     razmnoževanja
420702  Pridobitev blagovnih znamk
420799  Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev
4208   Študije o izvedljivosti projektov, projektna
     dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
420800  Študija o izvedljivosti projekta
420801  Investicijski nadzor
420802  Investicijski inženiring
420804  Načrti in druga projektna dokumentacija
420805  Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti
     zemljišč
420899  Plačila drugih storitev in dokumentacije
4209   Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
420900  Nakup mesa
420901  Nakup sladkorja
420902  Nakup žitaric
420903  Nakup goriva
420904  Nakup zdravil, sanitetnega materiala in
     veterinarskih sredstev
420999  Nakup drugih blagovnih rezerv


43    INVESTICIJSKI TRANSFERI

430   INVESTICIJSKI TRANSFERI
4300   Investicijski transferi drugim ravnem države
430000  Investicijski transferi drugim ravnem države
430001  Investicijski transferi neposrednim uporabnikom
     državnega proračuna
4301   Investicijski transferi javnim skladom in agencijam
430100  Investicijski transferi javnim skladom in agencijam
4302   Investicijski transferi neprofitnim organizacijam
430200  Investicijski transferi neprofitnim organizacijam
4303   Investicijski transferi javnim podjetjem
430300  Investicijski transferi javnim podjetjem
4304   Kapitalski transferi finančnim institucijam
430400  Kapitalski transferi finančnim institucijam
4305   Investicijski transferi privatnim podjetjem in
     zasebnikom
430500  Investicijski transferi privatnim podjetjem in
     zasebnikom
4306   Investicijski transferi posameznikom
430600  Investicijski transferi posameznikom
4307   Investicijski transferi javnim zavodom in drugim
     izvajalcem javnih služb
430700  Investicijski transferi javnim zavodom in drugim
     izvajalcem javnih služb
4308   Investicijski transferi v tujino
430800  Investicijski transferi v tujino


44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

440   DANA POSOJILA
4400   Dana posojila posameznikom
440000  Dana posojila posameznikom – kratkoročna posojila
440001  Dana posojila posameznikom – dolgoročna posojila
4401   Dana posojila javnim skladom
440100  Dana posojila javnim skladom – kratkoročna posojila
440101  Dana posojila javnim skladom – dolgoročna posojila
4402   Dana posojila javnim podjetjem
440200  Dana posojila javnim podjetjem – kratkoročna
     posojila
440201  Dana posojila javnim podjetjem – dolgoročna
     posojila
4403   Dana posojila finančnim institucijam
440300  Dana posojila finančnim institucijam – kratkoročna
     posojila
440301  Dana posojila finančnim institucijam – dolgoročna
     posojila
4404   Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom
440400  Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom –
     kratkoročna posojila
440401  Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom –
     dolgoročna posojila
4405   Dana posojila drugim ravnem države
440500  Dana posojila drugim ravnem države – kratkoročna
     posojila
440501  Dana posojila drugim ravnem države – dolgoročna
     posojila
4406   Dana posojila v tujino
440600  Dana posojila v tujino – kratkoročna
     posojila
440601  Dana posojila v tujino – dolgoročna posojila
4407   Dana posojila državnemu proračunu
440700  Dana posojila državnemu proračunu – kratkoročna
     posojila
440701  Dana posojila državnemu proračunu – dolgoročna
     posojila

441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
4410   Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih
441000  Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih
4411   Povečanje kapitalskih deležev v finančnih
     institucijah
441100  Povečanje kapitalskih deležev v finančnih
     institucijah
4412   Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
441200  Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
4413   Skupna vlaganja ( joint ventures )
441300  Skupna vlaganja
4414   Povečanje kapitalskih deležev v tujino
441400  Povečanje kapitalskih deležev v tujino
4415   Povečanje drugih finančnih naložb
441500  Povečanje drugih finančnih naložb

442   PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
4420   Dana posojila iz sredstev kupnin
442000  Dana posojila posameznikom iz sredstev kupnin –
     kratkoročna posojila
442001  Dana posojila posameznikom iz sredstev kupnin –
     dolgoročna posojila
442002  Dana posojila javnim podjetjem iz sredstev kupnin –
     kratkoročna posojila
442003  Dana posojila javnim podjetjem iz sredstev kupnin –
     dolgoročna posojila
442004  Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom iz
     sredstev kupnin – kratkoročna posojila
442005  Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom iz
     sredstev kupnin – dolgoročna posojila
4421   Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in
     agencije
442100  Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in
     agencije
4422   Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev
     kupnin
442200  Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev
     kupnin v javnih podjetjih
442201  Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev
     kupnin v privatnih podjetjih

443   POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN
     DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO
     PREMOŽENJE V SVOJI LASTI

4430   Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih
443000  Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih
4431   Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah
     javnega prava, ki je v njihovi lasti
443100  Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah
     javnega prava, ki je v njihovi lasti


46    ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA
     KONTNEGA NAČRTA

460   STROŠKI MATERIALA
461   STROŠKI STORITEV
462   AMORTIZACIJA
463   REZERVACIJE
464   STROŠKI DELA
465   DRUGI STROŠKI
466   STROŠKI PRODANIH ZALOG
467   FINANČNI ODHODKI
468   IZREDNI ODHODKI
469   PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI


47    SREDSTVA NAKAZANA NEPOSREDNIM UPORABNIKOM PRORAČUNA

470   SREDSTVA NAKAZANA NEPOSRENIM UPORABNIKOM PRORAČUNA


49    PRENOS ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV
490   PRENOS ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV
491   PRENOS STROŠKOV NA ZALOGE
497   EVIDENČNI PROMET STROŠKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH
     OBRATOV
498   EVIDENČNI PROMET ODHODKOV V BREME REZERVNEGA SKLADA
499   EVIDENČNI PROMET ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV
     DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
     NAČRTARAZRED 5:RAČUN FINANCIRANJA


50    ZADOLŽEVANJE

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE
5000   Najeti krediti pri Banki Slovenije
500000  Najeti krediti pri Banki Slovenije – kratkoročni
     krediti
5001   Najeti krediti pri poslovnih bankah
500100  Najeti krediti pri poslovnih bankah – kratkoročni
     krediti
500101  Najeti krediti pri poslovnih bankah – dolgoročni
     krediti
5002   Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
500200  Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah –
     kratkoročni krediti
500201  Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah –
     dolgoročni krediti
5003   Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
500300  Najeti krediti pri drugih ravneh države –
     kratkoročni krediti
500301  Najeti krediti pri drugih ravneh države –
     dolgoročni krediti
500302  Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja –
     kratkoročni krediti
500303  Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja –
     dolgoročni krediti
500304  Najeti krediti pri drugih javnih skladih –
     kratkoročni krediti
500305  Najeti krediti pri drugih javnih skladih –
     dolgoročni krediti
500306  Najeti krediti pri državnem proračunu – kratkoročni
     krediti
500307  Najeti krediti pri državnem proračunu – dolgoročni
     krediti
500308  Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih –
     kratkoročni krediti
500309  Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih –
     dolgoročni krediti
5004   Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev
     na domačem trgu
500400  Izdani kratkoročni vrednostni papirji na domačem
     trgu – zadolžnice
500401  Izdani kratkoročni vrednostni papirji na domačem
     trgu – enomesečne zakladne menice
500402  Izdani kratkoročni vrednostni papirji na domačem
     trgu – trimesečne zakladne menice
500403  Izdani kratkoročni vrednostni papirji na domačem
     trgu – šestmesečne zakladne menice
500404  Izdani kratkoročni vrednostni papirji na domačem
     trgu – dvanajstmesečna zakladna menica
500409  Drugi kratkoročni vrednostni papirji, izdani na
     domačem trgu
500410  Dolgoročni vrednostni papirji, izdani na domačem
     trgu

501   ZADOLŽEVANJE V TUJINI
5010   Najeti krediti pri mednarodnih finančnih
     institucijah
501000  Najeti krediti pri mednarodnih finančnih
     institucijah – kratkoročni krediti
501001  Najeti krediti pri mednarodnih finančnih
     institucijah – dolgoročni krediti
5011   Najeti krediti pri tujih vladah
501100  Najeti krediti pri tujih vladah – kratkoročni
     krediti
501101  Najeti krediti pri tujih vladah – dolgoročni
     krediti
5012   Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in
     finančnih institucijah
501200  Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in
     finančnih institucijah – kratkoročni krediti
501201  Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in
     finančnih institucijah – dolgoročni
     krediti
5013   Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih
501300  Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih –
     kratkoročni krediti
501301  Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih –
     dolgoročni krediti
5014   Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev
501400  Kratkoročni vrednostni papirji, izdani na tujih
     trgih
501401  Dolgoročni vrednostni papirji, izdani na tujih
     trgih


55    ODPLAČILA DOLGA

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
5500   Odplačila kreditov Banki Slovenije
550000  Odplačila kreditov Banki Slovenije – kratkoročni
     krediti
5501   Odplačila kreditov poslovnim bankam
550100  Odplačila kreditov poslovnim bankam – kratkoročni
     krediti
550101  Odplačila kreditov poslovnim bankam – dolgoročni
     krediti
5502   Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
550200  Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam –
     kratkoročni krediti
550201  Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam –
     dolgoročni krediti
5503   Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
550300  Odplačila kreditov drugim ravnem države –
     kratkoročni krediti
550301  Odplačila kreditov drugim ravnem države –
     dolgoročni krediti
550302  Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja –
     kratkoročni krediti
550303  Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja –
     dolgoročni krediti
550304  Odplačila kreditov drugim javnim skladom –
     kratkoročni krediti
550305  Odplačila kreditov drugim javnim skladom –
     dolgoročni krediti
550306  Odplačila kreditov državnemu proračunu –
     kratkoročni krediti
550307  Odplačila kreditov državnemu proračunu – dolgoročni
     krediti
550308  Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem –
     kratkoročni krediti
550309  Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem –
     dolgoročni krediti
5504   Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na
     domačem trgu
550400  Odplačila glavnicekratkoročnih vrednostnih
     papirjev, izdanih na domačem trgu – zadolžnice
550401  Odplačila glavnice kratkoročnih vrednostnih
     papirjev, izdanih na domačem trgu – enomesečne
     zakladne menice
550402  Odplačila glavnice kratkoročnih vrednostnih
     papirjev, izdanih na domačem trgu – trimesečne
     zakladne menice
550403  Odplačila glavnice kratkoročnih vrednostnih
     papirjev, izdanih na domačem trgu – šestmesečne
     zakladne menice
550404  Odplačila glavnice kratkoročnih vrednostnih
     papirjev, izdanih na domačem trgu – dvanajstmesečna
     zakladna menica
550409  Odplačila glavnice drugih kratkoročnih vrednostnih
     papirjev, izdanih na domačem trgu
550410  Odplačila glavnice drugih dolgoročnih vrednostnih
     papirjev, izdanih na domačem trgu

551   ODPLAČILA DOLGA V TUJINO
5510   Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam
551000  Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam
     – kratkoročni krediti
551001  Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam
     – dolgoročni krediti
5511   Odplačila dolga tujim vladam
551100  Odplačila dolga tujim vladam – kratkoročni krediti
551101  Odplačila dolga tujim vladam – dolgoročni krediti
5512   Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim
     instititucijam
551200  Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim
     instititucijam – kratkoročni krediti
551201  Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim
     instititucijam – dolgoročni krediti
5513   Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem
551300  Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem –
     kratkoročni krediti
551301  Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem –
     dolgoročni krediti
5514   Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na
     tujih trgih
551400  Odplačila glavnice kratkoročnih vrednostnih
     papirjev, izdanih na tujih trgih
551401  Odplačila glavnice dolgoročnih vrednostnih
     papirjev, izdanih na tujih trgih


59    UGOTOVLJENA RAZLIKA

590   UGOTOVLJENA RAZLIKA
599   EVIDENČNI PROMET ZADOLŽEVANJA IN ODPLAČIL DOLGARAZRED 6:PROSTRAZRED 7:PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI


70    DAVČNI PRIHODKI

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7000   Dohodnina
700001  Dohodnina – letni poračun
700002  Akontacija dohodnine – od plač in drugih osebnih
     prejemkov iz delovnega razmerja
700003  Akontacija dohodnine – od pokojnin
700004  Akontacija dohodnine – od prejemkov, doseženih na
     podlagi pogodbe o delu
700005  Akontacija dohodnine – od drugih prejemkov, vklučno
     z nagradami in podobnimi prejemki
700006  Akontacija dohodnine – od dohodka iz kmetijstva, ki
     se obračunava od katastrskega dohodka od kmetijskih
     zemljišč
700007  Akontacija dohodnine – od dohodka iz kmetijstva, ki
     se obračunava od katastrskega dohodka od gozdnih
     zemljišč
700008  Akontacija dohodnine – od dohodka iz dejavnosti
700009  Akontacija dohodnine – od dohodka iz dejavnosti od
     vsakega posameznega prejemka
700010  Akontacija dohodnine – od dobička iz kapitala od
     nepremičnin
700011  Akontacija dohodnine – od dobička iz kapitala od
     vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu
700012  Akontacija dohodnine – od dohodkov, doseženih z
     udeležbo pri dobičku
700013  Akontacija dohodnine – od obresti na posojila, dana
     fizičnim in pravnim osebam
700014  Akontacija dohodnine – od dohodkov iz premoženja,
     doseženega z oddajanjem zemljišč, stanovanjskih ali
     poslovnih prostorov, garaž in prostorov za počitek
     in rekreacijo
700015  Akontacija dohodnine – od dohodkov iz premoženjskih
     pravic – iz avtorskih pravic
700016  Akontacija dohodnine – od dohodkov iz premoženjskih
     pravic – od izumov, znakov razlikovanja in
     tehničnih izboljšav
700017  Zamudne obresti od dohodnine
7001   Davek od dobička pravnih oseb
700100  Davek od dobička pravnih oseb
700101  Zamudne obresti od davka od dobička pravnih oseb
7002   Drugi davki na dohodek in dobiček
700299  Drugi davki na dohodek in dobiček

701   PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
7010   Prispevki zaposlenih
701000  Prispevek za zaposlovanje – od zaposlenih pri
     pravnih osebah
701001  Prispevki za zaposlovanje – od zaposlenih pri
     fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
701002  Prispevek za starševsko varstvo – od zaposlenih pri
     pravnih osebah
701003  Prispevek za starševsko varstvo – od zaposlenih pri
     fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
701004  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
     – od zaposlenih pri pravnih osebah
701005  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
     – od zaposlenih pri fizičnih osebah, ki opravljajo
     dejavnost
701006  Prispevek za zdravstveno zavarovanje – od
     zaposlenih pri pravnih osebah
701007  Prispevek za zdravstveno zavarovanje – od
     zaposlenih pri fizičnih osebah, ki opravljajo
     dejavnost
701008  Prispevki za zdravstveno zavarovanje – od
     zaposlenih pri tujem delodajalcu
7011   Prispevki delodajalcev
701100  Prispevek za zaposlovanje – za zaposlene pri
     pravnih osebah
701101  Prispevek za zaposlovanje – za zaposlene pri
     fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
701102  Prispevek za starševsko varstvo – za zaposlene pri
     pravnih osebah
701103  Prispevek za starševsko varstvo – za zaposlene pri
     fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
701104  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
     – za zaposlene pri pravnih osebah
701105  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
     – za zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravljajo
     dejavnost
701106  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
     – za zaposlene pri lastnikih kmetijskih zemljišč
701107  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
     – za učence, ki so v učnem razmerju
701108  Posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko
     zavarovanje – za zavarovalno dobo s povečanjem za
     zaposlene pri pravnih osebah
701109  Prispevek za zdravstveno zavarovanje – za zaposlene
     pri pravnih osebah
701110  Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
     – za zavarovance
701111  Pavšalni prispevki za pokojninsko in invalidsko
     zavarovanje za posebne primere zavarovanja
701112  Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
     za posebne primere zavarovanja iz drugih pravnih
     razmerij
7012   Prispevki samozaposlenih
701200  Prispevek za zaposlovanje – od fizičnih oseb, ki
     opravljajo dejavnost – od zavarovalne osnove
701201  Prispevek za zaposlovanje – od fizičnih oseb, ki
     opravljajo dejavnost – od zavarovalne osnove
701202  Prispevek za starševsko varstvo – od fizičnih oseb,
     ki opravljajo dejavnost
701203  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
     – od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost – od
     zavarovalne osnove
701204  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
     – od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost – iz
     zavarovalne osnove
701205  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
     kmetov – lastnikov kmetijskih zemljišč
701206  Posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko
     zavarovanje – za zavarovalno dobo s povečanjem od
     oseb, ki opravljajo dejavnost in pri njih
     zaposlenih
701207  Prispevek za zdravstveno zavarovanje – kmetov in
     članov njihovih gospodinjstev in drugih oseb, ki
     plačujejo prispevek od katastrskega dohodka
701208  Prispevek za zdravstveno zavarovanje – kmetov, ki
     plačujejo prispevek od osnove za pokojninsko in
     invalidsko zavarovanje
701209  Prispevek za zdravstveno zavarovanje – oseb, ki
     plačujejo prispevek v pavšalu
701210  Prispevek za zdravstveno zavarovanje – oseb, ki
     niso zavarovane iz drugih naslovov
701211  Prispevek za poškodbe pri delu in poklicna obolenja
     kmetov
701212  Pavšal za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
701213  Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki
     samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno
     dejavnost
7013   Ostali prispevki za socialno varnost
701300  Zamudne obresti iz naslova prispevkov za
     zaposlovanje
701301  Zamudne obresti iz naslova prispevkov za starševsko
     varstvo
701302  Zamudne obresti iz naslova prispevkov za
     pokojninsko in invalidsko zavarovanje
701303  Zamudne obresti iz naslova prispevkov za
     zdravstveno zavarovanje
701304  Pozneje plačani odloženi prispevki za socialno
     varnost
701305  Pozneje vplačani ukinjeni prispevki za socialno
     varnost
701306  Pozneje vplačani prispevki za ZPIZ iz preteklih let
701307  Prispevek delojemalca za zaposlovanje od
     starševskih nadomestil
701308  Pripsevek delojemalca za starševsko varstvo od
     starševskih nadomestil
701309  Prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko
     zavarovanje od starševskih nadomestil
701310  Prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje od
     starševskih nadomestil
701311  Prispevek delojemalca za zaposlovanje od nadomestil
     zaradi bolezenske odstotnosti, ki jih Zavod za
     zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno
     izplačuje upravičencem
701312  Prispevek delojemalca za starševsko varstvo od
     nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih
     Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
     neposredno izplačuje upravičencem
701313  Prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko
     zavarovanje od nadomestil zaradi bolezenske
     odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje
     Slovenije neposredno izplačuje upravičencem
701314  Prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje od
     nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih
     Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
     neposredno izplačuje upravičencem
701315  Prispevek delojemalca za zaposlovanje od nadomestil
     za čas brezposelnosti
701316  Prispevek delojemalca za starševsko varstvo od
     nadomestil za čas brezposelnosti
701317  Prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko
     zavarovanje od nadomestil za čas brezposelnosti
701318  Prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje od
     nadomestil za čas brezposelnosti
701319  Prispevek delojemalca za zaposlovanje od nadomestil
     iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za
     pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
     neposredno izplačuje upravičencem
701320  Prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje od
     nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih
     Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
     Slovenije neposredno izplačuje upravičencem
701321  Prispevek delojemalca za starševsko varstvo od
     nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki ga Zavod
     za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
     neposredno izplačuje upravičencem

702   DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO
7020   Davek na izplačane plače
702000  Davek na izplačane plače
702001  Zamudne obresti od davka na izplačane plače
7021   Posebni davek na določene prejemke
702100  Posebni davek na določene prejemke (na pogodbeno
     delo)
702101  Zamudne obresti od posebnega davka na določene
     prejemke

703   DAVKI NA PREMOŽENJE
7030   Davki na nepremičnine
703000  Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb
703001  Davek od premoženja od prostorov za počitek in
     rekreacijo
703002  Zamudne obresti od davkov ne nepremičnine
703003  Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od
     pravnih oseb
703004  Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od
     fizičnih oseb
703005  Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo
     stavbnega zemljišča
703006  Davek od premoženja od stavb – od pravnih oseb
703007  Davek od premoženja od kmetijskih zemljišč in
     gozdov
703008  Davek od premoženja od stavbnih zemljišč
703009  Drugi davki od premoženja od nepremičnim
7031   Davki na premičnine
703100  Davek od premoženja – na posest plovnih objektov
703101  Zamudne obresti od davkov na premičnine
703102  Davek od premoženja – na posest motornih vozil
703103  Drugi davki od premoženja od premičnim
7032   Davki na dediščine in darila
703200  Davek na dediščine in darila
703201  Zamudne obresti od davka na dediščine in darila
7033   Davki na promet nepremičnin in na finančno
     premoženje
703300  Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb
703301  Davek na promet nepremičnin – od fizičnih oseb
703302  Davek na promet nepremičnin – od pravnih in
     fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega
     prebivališča v Republiki Sloveniji
703303  Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin
703304  Davek na bilančno vsoto bank
703305  Zamudne obresti za davek na bilančno vsoto bank

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
7040   Splošni prometni davki, davki na dodano vrednost
704000  Davek na dodano vrednost po obračunu
704001  Davek na dodano vrednost od uvoženega blaga
704002  Zamudne obresti od davka na dodano vrednost po
     obračunu
704003  Zamudne obresti od davka na dodano vrednost od
     uvoženega blaga
704010  Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 1 tarife
     davka od prometa proizvodov
704011  Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 2 tarife
     davka od prometa proizvodov
704012  Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 3 tarife
     davka od prometa proizvodov
704013  Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 4 tarife
     davka od prometa proizvodov
704014  Davek od prometa mot. benc. MB 86 iz 1. točke
     tarifne št. 5 tarife davka na promet proizvodov
704015  Davek od prometa mot. benc. MB 98 iz 1. točke
     tarifne št. 5 tarife davka na promet proizvodov
704016  Davek od prometa mot. benc. NMB 91 in NMB 95 iz 1.
     točke tarifne št. 5 tarife davka na promet
     proizvodov
704017  Davek od prometa plinskega olja – dieselsk. goriva
     D-1 in D-3 iz 2. točke tarifne št. 5 tarife davka
     na promet proizvodov
704018  Davek od prometa plinskega olja – dieselskega
     goriva D-2 iz 2.točke tarifne št. 5 tarife davka na
     promet proizvodov
704019  Davek od prometa ekstra lahkega kurilnega olja (EL)
     in lahkega specialnega kurilnega olja (LS) iz 3.
     točke tarifne št. 5 tarife davka na promet
     proizvodov
704020  Davek od prometa kurilnega olja – mazuta iz 4.
     točke tarifne št. 5 tarife davka na promet
     proizvodov
704021  Davek od prometa reaktivnega goriva in letalskega
     bencina iz 5. točke tarifne št. 5 tarife davka na
     promet proizvodov
704022  Davek od prometa utekočinjenega naftnega plina iz
     7. točke tarifne št. 5 tarife davka na promet
     proizvodov
704023  Davek od prometa drugih naftnih derivatov iz
     tarifne št. 5 tarife davka na promet proizvodov
704024  Davek od prometa tobačnih izdelkov iz tarifne št. 6
     tarife davka na promet proizvodov
704025  Davek od prometa alkoholnih pijač iz tarifne št. 7
     tarife davka na promet proizvodov
704026  Davek od prometa proizvodov, zaračunan pri uvozu
     proizvodov
704027  Zamudne obresti od davka od prometa proizvodov
704028  Davek od prometa storitev iz tarifne št. 1 tarife
     davka od prometa storitev
704029  Davek od prometa storitev iz tarifne št. 2 tarife
     davka od prometa storitev
704030  Davek od prometa storitev iz tarifne št. 3 tarife
     davka od prometa storitev
704031  Davek od prometa storitev iz tarifne št. 4 tarife
     davka od prometa storitev
704032  Zamudne obresti od davka na promet storitev
7041   Drudi davki na blago in storitve
704100  Posebni prometni davek od cigaret
704101  Zamudne obresti od posebnega prometnega davka od
     cigaret
704102  Posebni prometni davek od alkoholnih pijač
704103  Zamudne obresti od posebnega prometnega davka od
     alkoholnih pijač
704104  Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 – od
     tekočih goriv
704105  Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 – od
     plinastih goriv
704106  Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 – od
     trdih goriv
704107  Zamudne obresti od takse za obremenjevanje zraka z
     emisijo CO2
704108  Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 – od
     gorljivih organskih snovi
7042   Trošarine (akcize)
704200  Trošarina od mineralnih olj in plina
704201  Trošarina od alkohola in alkoholnih pijač
704202  Trošarina od tobačnih izdelkov
704203  Zamudne obresti od trošarin
7043   Dobički fiskalnih monopolov
704399  Dobički fiskalnih monopolov
7044   Davki na posebne storitve
704400  Posebni prometni davek od posebnih iger na srečo
704402  Zamudne obresti od posebnega prometnega davka od
     posebnih iger na srečo
704403  Davek na dobitke od iger na srečo
704404  Posebna taksa na igralne avtomate
704405  Zamudne obresti od davka na dobiček od iger na
     srečo
704406  Davek od klasičnih iger na srečo
704407  Zamudne obresti od klasičnih iger
     na srečo
704408  Davek od posebnih iger na srečo
704409  Zamudne obresti od davka od posebnih iger na srečo
704410  Davek od prometa zavarovalnih poslov
704411  Zamudne obresti od davka od prometa zavarovalnih
     poslov
7045   Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje
     dejavnosti
704599  Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje
     dejavnosti
7046   Letna povračila za uporabo cest
704600  Letna povračila za uporabo cest
704602  Povračila za uporabo cest za tuja motorna vozila
704603  Pristojbine od registracijskih tablic po posebnem
     naročilu
7047   Drugi davki na uporabo blaga in storitev
704700  Taksa za obremenjevanje vode
704701  Zamudne obresti od takse za obremenjevanje vode
704702  Vodna povračila
704703  Zamudne obresti od vodnih povračil
704704  Turistična taksa
704706  Komunalne takse za taksam zavezane predmete – od
     pravnih oseb
704707  Komunalne takse za taksam zavezane predmete – od
     fizičnih oseb in zasebnikov
704708  Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
704709  Druge komunalne takse
704710  Odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega
     zemljišča in gozda
704711  Zamudne obresti iz naslova odškodnine za spremembo
     namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda
704712  Cestnine na avtocestah
704713  Požarna taksa
704714  Odškodnine od izkopanih rudnin
704715  Priključne takse
704716  Ekološke takse
704717  Taksa za obremenjevanje okolja zaradi uporabe
     mazalnih olj in tekočin
704718  Sredstva za v+B1634zdrževanje melioracijskih
     sistemov
704719  Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
     odpadkov
7048   Davki na motorna vozila
704800  Davek od novih motornih vozil
704801  Zamudne obresti od davka od novih motornih vozil
704802  Davek na promet rabljenih motornih vozil
704803  Zamudne obresti od davka na promet rabljenih
     motornih vozil

705   DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE
7050   Carine
705000  Carina od pravnih oseb
705001  Carina od fizičnih oseb in zasebnikov
705002  Zamudne obresti od carin
7051   Druge uvozne dajatve
705100  Posebne davščine pri uvozu kmetijskih proizvodov in
     živil
705101  Zamudne obresti od posebnih davščin pri uvozu
     kmetijskih proizvodov in živil
705102  Pozneje plačane ukinjene uvozne dajatve
7052   Izvozne dajatve
705299  Izvozne dajatve
7053   Dobički izvoznih in uvoznih monopolov
705399  Dobički izvoznih in uvoznih monopolov
7054   Dobički od menjave tujih valut
705499  Dobički od menjave tujih valut
7055   Davki na menjavo tujih valut
705599  Davki na menjavo tujih valut
7056   Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije
705699  Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije

706   DRUGI DAVKI
7060   Drugi davki
706000  Pozneje plačani odloženi davki in prispevki, ki jih
     ni možno razvrstiti v posamezno kategorijo davkov
706001  Pozneje vplačani ukinjeni davki in prispevki
706002  Prisilne izterjave davkov in prispevkov
706099  Drugi davki


71    NEDAVČNI PRIHODKI

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
7100   Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih
     podjetij, javnih skladov in javnih finančnih
     institucij
710000  Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih
     podjetij
710001  Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih
     skladov in javnih finančnih institucij
710002  Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki
     Banke Slovenije
7101   Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih
     podjetij in finančnih institucij
710100  Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih
     podjetij
710101  Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend
     finančnih institucij
7102   Prihodki od obresti
710200  Prihodki od obresti od sredstev na
     vpogled
710201  Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov
     iz nenamenskih sredstev
710202  Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov
     iz stalne rezerve- redna sredstva
710203  Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov
     iz stalne rezerve- druga sredstva
710204  Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov
     iz sredstev DARS
710205  Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov
     iz ostalih namenskih sredstev
710206  Prihodki od obresti od deviznih depozitov iz
     nenamenskih sredstev
710207  Prihodki od obresti od deviznih depozitov iz
     ostalih namenskih sredstev
710208  Prihodki od obresti od danih posojil – javnim
     podjetjem
710209  Prihodki od obresti od danih posojil – finančnim
     institucijam
710210  Prihodki od obresti od danih posojil – privatnim
     podjetjem in zasebnikom
710211  Prihodki od obresti od danih posojil – občanom
710212  Prihodki od obresti od danih posojil – drugim
     javnim skladom in agencijam
710213  Prihodki od obresti od danih posojil – drugim
     ravnem države
710214  Prihodki od obresti od od danih posojil v tujino
710215  Drugi prihodki od obresti
710216  Prihodki od obresti od danih posojil – državnemu
     proračunu
710217  Obresti od depozitov pri Banki Slovenije iz naslova
     izdanih zakladnih menic
7103   Prihodki od premoženja
710300  Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča
     in gozdove
710301  Prihodki od najemnin za poslovne prostore
710302  Prihodki od najemnin za stanovanja
710303  Prihodki od najemnin za opremo
710304  Prihodki od drugih najemnin
710305  Prihodki od zakupnin
710306  Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
710307  Prihodki iz naslova podeljenih licenčnin
710309  Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od
     posebnih iger na srečo
710310  Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih
     iger na srečo
710311  Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico
710312  Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico
710399  Drugi prihodki od premoženja

711   TAKSE IN PRISTOJBINE
7110   Sodne takse
711000  Sodne takse
7111   Upravne takse in pristojbine
711100  Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 97-98 ZUT)
711101  Upravne takse s področja notranjih in splošnih
     upravnih zadev ((tar.št. 11-27 iz ZUT)
711102  Carinske takse in takse s področja trošarin (tar.
     št. 43-50 iz ZUT)
711103  Konzularne takse (tar. št. 73-96 iz ZUT)
711104  Pristojbina za varstvo industrijske lastnine
711105  Tarifa za varnost plovbe
711106  Pristojbina za pregled zrakoplova
711107  Upravne takse za zdravstvene preglede rastlin v
     notranjem prometu (tar. št. 52 iz ZUT)
711108  Upravne takse za zdravstvene preglede rastlin pri
     uvozu, izvozu in tranzitu (tar. št. 52 iz ZUT)
711109  Upravne takse za izdajo zdravstvenih spričeval
     živali (tar. št. 53 iz ZUT)
711110  Upravne takse za zdravstveno varstvo živali (tar.
     št. 54 iz ZUT)
711111  Upravne takse za veterinarsko-sanitarne preglede v
     notranjem prometu in na meji (tar. št. 55-58 in 60-
     62 iz ZUT)
711112  Upravne takse za zdravstvena spričevala za
     fitokarantenske preglede na meji (tar. št. 59 iz
     ZUT)
711113  Pristojbine za preverjanje strokovne
     usposobljenosti letalskega osebja
711114  Upravne takse s področja homologacije vozil
     (tar.št. 68-69 iz ZUT)
711115  Upravne takse za pridobitev in vzdrževanje
     akreditacije (tar. št. 67 iz ZUT)
711116  Pristojbina od zavarovalnih premij in drugih
     zavarovalnih poslov
711117  Pristojbina za uporabo radijskih frekvenc
711118  Pristojbina za varstvo novih sort rastlin in
     vzdrževanje žlahtniteljske pravice rastlin
711119  Upravne takse za preskuse odobritve tipa meril,
     overovitve etanolov in meril ter preskušanje in
     žigosanje predmetov iz plemenitih kovin (tar. št.
     70-71 iz ZUT)
711120  Upravne takse s področja prometa in zvez (tar. št.
     28-34 iz ZUT)
711121  Gradbene upravne takse (tar. št. 35-42 iz ZUT)
711122  Upravne takse s področja prometa s kemikalijami
     (tar.št. 63-64 iz ZUT)
711123  Upravne takse na področju varstva konkurence (tar.
     št. 65 iz ZUT)
711124  Upravne takse na področju pravic intelektualne
     lastnine (tar. št. 66 iz ZUT)
711125  Upravna taksa na področju varstva pri delu (tar.
     št. 72 iz ZUT)
711126  Upravna taksa za ugotovitev zdravstvene
     neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe
     (tar.št. 51 iz ZUT)
711128  Pristojbine za razširjanje programskih vsebin
711129  Taksa za postopek revizije javnega naročanja
711199  Druge pristojbine

712   DENARNE KAZNI
7120   Denarne kazni
712000  Denarne kazni – za kazniva dejanja in gospodarske
     prestopke
712001  Denarne kazni za prekrške
712003  Druge denarne kazni
712004  Denarne kazni – za carinske prekrške in denarna
     sredstva od prodanega blaga
712005  Denarne kazni – v upravni izvršbi
712007  Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
712008  Povprečnine na podlagi zakona o prekrških
712009  Povprečnine kazenskega postopka
712010  Povprečnine postopka o prekrških
712099  Druge povprečnine in denarne kazni

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
7130   Prihodki od prodaje blaga in storitev
713000  Prihodki od prodaje blaga in storitev
713001  Prihodki od prodaje materiala in odpadkov
713002  Prihodki obratov družbene prehrane
713003  Prihodki od počitniške dejavnosti
713004  Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne, športne
     in druge prireditve
713005  Prihodki od vstopnin
713006  Prihodki od kotizacij za seminarje, posvetovanja,
     simpozije in druga strokovna srečanja
713008  Prihodki od prodaje pomorskih kart
713099  Drugi prihodki od prodaje

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
7140   Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost
714000  Dokup pokojninske dobe oseb, ki samostojno
     opravljajo dejavnost
714001  Dokup pokojninske dobe oseb, ki so opravljale
     kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic
714002  Dokup pokojninske dobe – za presežne delavce
714003  Dokup pokojninske dobe – za čas rednega šolanja na
     višji ali visoki šoli
714004  Dokup pokojninske dobe – za čas služenja vojaškega
     roka ali prebitega v vojaški službi, ki ni vštet v
     pokojninsko dobo
714005  Dokup pokojninske dobe za ugodnejšo odmero
     pokojnine
714006  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
     zavarovancev prostovoljnega zavarovanja
714007  Dokup pokojninske dobe za čas brezposelnosti
714008  Dokup pokojninske dobe za čas nege in varstva
     otroka
714009  Dokup pokojninske dobe za čas zaposlitve v državi,
     s katero ni sklenjena konvencija
714099  Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost
7141   Drugi nedavčni prihodki
714100  Drugi nedavčni prihodki
714101  Posebni prispevek za obnovo Posočja
714102  Zamudne obresti od posebnega prispevka za obnovo
     Posočja
714103  Prihodki iz naslova konvencij z drugimi državami
714104  Prihodki iz naslova regresnih zahtevkov
714105  Prihodki od komunalnih prispevkov
714106  Prispevki in doplačila občanov za izvajanje
     določenih programov tekočega značaja
714107  Prispevki in doplačila občanov za izvajanje
     določenih programov investicijskega značaja
714108  Sredstva za investicije, pridobljena z občinskimi
     samoprispevki
714109  Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi
     samoprispevki
714110  Zamudne obresti od komunalnih prispevkov
714111  Prihodki od zaračunljivih tiskovin – potnih listin
714112  Prihodki od zaračunljivih tiskovin – osebnih
     izkaznic
714113  Prihodki od zaračunljivih tiskovin – registrskih
     tablic
714114  Prihodki od ostalih zaračunljivih tiskovin
714199  Drugi izredni nedavčni prihodki72    KAPITALSKI PRIHODKI

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
7200   Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
720000  Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih
     prostorov
720001  Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in
     stanovanj
720099  Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov
7201   Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
720100  Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil
720101  Prihodki od prodaje helikopterjev in letal
720102  Prihodki od prodaje ladij in čolnov
720199  Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev
7202   Prihodki od prodaje opreme
720200  Prihodki od prodaje pisarniške opreme
720201  Prihodki od prodaje računalnške opreme
720299  Prihodki od prodaje druge opreme
7203   Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
720399  Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
7210   Prihodki od prodaje blagovnih rezerv
721000  Prihodki od prodaje blagovnih rezerv
7211   Prihodki od prodaje drugih zalog
721199  Prihodki od prodaje drugih zalog

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
     DOLGOROČNIH SREDSTEV
7220   Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
722000  Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
722001  Prihodki od prodaje gozdov
7221   Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
722100  Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
7222   Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih
     neopredmetenih dolgoročnih sredstev
722200  Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih
     neopredmetenih dolgoročnih sredstev


73    PREJETE DONACIJE

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
7300   Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo
730000  Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
     za tekočo porabo
730001  Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb
     za tekočo porabo
730002  Prejete obresti od donacij iz domačih virov za
     tekočo porabo
7301   Prejete donacije iz domačih virov za investicije
730100  Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
     za investicije
730101  Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb
     za investicije
730102  Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov iz
     sredstev donacij za investicije

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
7310   Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo
731000  Prejete donacije od mednarodnih institucij za
     tekočo porabo
731001  Prejete donacije od mednarodnih nevladnih
     organizacij za tekočo porabo
731003  Prejete donacije od tujih vlad in vladnih
     instititucij za tekočo porabo
731004  Prejete donacije od tujih pravnih oseb za tekočo
     porabo
731005  Prejete donacije od tujih fizičnih oseb za tekočo
     porabo
731006  Prejete obresti od donacij iz tujine za tekočo
     porabo
7311   Prejete donacije iz tujine za investicije
731100  Prejete donacije od mednarodnih institucij za
     investicije
731102  Prejete donacije od mednarodnih nevladnih
     organizacij za investicije
731103  Prejete donacije od tujih vlad in vladnih
     institucij za investicije
731104  Prejete donacije od tujih pravnih oseb za
     investicije
731105  Prejete donacije od tujih fizičnih oseb za
     investicije
731106  Prejete obresti od donacij iz tujine za investicije


74    TRANSFERNI PRIHODKI

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
     INSTITUCIJ
7400   Prejeta sredstva iz državnega proračuna
740000  Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti
     državnega proračuna
740001  Prejeta sredstva iz državnega proračuna za
     investicije
740002  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova
     dodatnih obveznosti do ZPIZ
740004  Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za
     tekočo porabo
740006  Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca
     za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od
     starševskih nadomestil
740007  Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca
     za zdravstveno zavarovanje od starševskih
     nadomestil
740008  Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca
     za zaposlovanje od starševskih nadomestil
740009  Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca
     za starševsko varstvo od starševskih nadomestil
740010  Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca
     za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od
     nadomestil za čas brezposelnosti
740011  Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca
     za zdravstveno zavarovanje od nadomestil za čas
     brezposelnosti
740012  Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca
     za zaposlovanje od nadomestil za čas brezposelnosti
740013  Prejeta sredstva iz naslova prispevka za starševsko
     varstvo od nadomestil za čas brezposelnosti
7401   Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti
740100  Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti
     za tekočo porabo
740101  Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti
     za investicije
740102  Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti
     iz naslova plačila prispevkov za zdravstveno
     zavarovanje določenih oseb
7402   Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
740200  Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
     za tekočo porabo
740201  Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
     za investicije
740202  Prejeta sredstva iz ZPIZ iz naslova prispevka za
     zdravstveno zavarovanje upokojencev
740203  Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca
     za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od
     nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih
     Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
     neposredno izplačuje upravičencem
740204  Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca
     za zdravstveno zavarovanje od nadomestil zaradi
     bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno
     zavarovanje neposredno izplačuje upravičencem
740205  Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca
     za zaposlovanje od nadomestil zaradi bolezenske
     odsotnosti, ki ga Zavod za zdravstveno zavarovanje
     Slovenije neposredno izplačuje upravičencem
740206  Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca
     za starševsko varstvo od nadomestil zaradi
     bolezenske odsotnosti, ki ga Zavod za zdravstveno
     zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje
     upravičencem
740207  Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca
     za zdravstveno zavarovanje od nadomestil iz
     invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za
     pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
     neposredno izplačuje upravičencem
740208  Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca
     za zaposlovanje od nadomestil iz invalidskega
     zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in
     invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno
     izplačuje upravičencem
740209  Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca
     za starševsko varstvo od nadomestil iz invalidskega
     zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in
     invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno
     izplačuje upravičencem
7403   Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov
740300  Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekočo
     porabo
740301  Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za
     investicije


75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
     KAPITALSKIH DELEŽEV

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
7500   Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov
750000  Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov in
     neprofitnih institucij- kratkoročna posojila
750001  Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov in
     neprofitnih institucij- dolgorčna posojila
7501   Prejeta vračila danih posojil – od javnih skladov
750100  Prejeta vračila danih posojil – od javnih skladov –
     kratkoročna posojila
750101  Prejeta vračila danih posojil – od javnih skladov –
     dolgoročna posojila
7502   Prejeta vračila danih posojil – od javnih podjetij
750200  Prejeta vračila danih posojil – od javnih podjetij
     – kratkoročna posojila
750201  Prejeta vračila danih posojil – od javnih podjetij
     – dolgoročna posojila
7503   Prejeta vračila danih posojil – od finančnih
     institucij
750300  Prejeta vračila danih posojil – od finančnih
     institucij – kratkoročna posojila
750301  Prejeta vračila danih posojil – od finančnih
     institucij – dolgoročna posojila
7504   Prejeta vračila danih posojil – od privatnih
     podjetij in zasebnikov
750400  Prejeta vračila danih posojil – od privatnih
     podjetij in zasebnikov – kratkoročna posojila
750401  Prejeta vračila danih posojil – od privatnih
     podjetij in zasebnikov – dolgoročna posojila
7505   Prejeta vračila danih posojil – od drugih ravni
     države
750500  Prejeta vračila danih posojil – od drugih ravni
     države – kratkoročna posojila
750501  Prejeta vračila danih posojil – od drugih ravni
     države – dolgoročna posojila
7506   Prejeta vračila danih posojil – iz tujine
750600  Prejeta vračila danih posojil – iz tujine –
     kratkoročna posojila
750601  Prejeta vračila danih posojil – iz tujine –
     dolgoročna posojila
7507   Prejeta vračila danih posojil – državnemu proračunu
750700  Prejeta vračila danih posojil – državnemu proračunu
     – kratkoročna posojila
750701  Prejeta vračila danih posojil – državnemu proračunu
     – dolgoročna posojila

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
7510   Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev
     v javnih podjetjih
751000  Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev
     v javnih podjetjih
7511   Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev
     v finančnih institucijah
751100  Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev
     v finančnih institucijah
7512   Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev
     v privatnih podjetjih
751200  Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev
     v privatnih podjetjih
7513   Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih
     deležev
751300  Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih
     deležev doma in v tujini

752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
7520   Sredstva kupnin iz naslova privatizacije
752000  Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije
752001  Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov iz
     sredstev kupnin
752002  Druge prejete obresti iz sredstev kupnin


76    ZARAČUNANI PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA
     KONTNEGA NAČRTA

760   PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
761   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
762   FINANČNI PRIHODKI
763   IZREDNI PRIHODKI
764   PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI


77    PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA ZA NADALJNJO PORABO

770   PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA ZA NADALJNJO PORABO


79    PRENOS PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV
790   PRENOS PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV
797   EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV
799   EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV
     DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTARAZRED 8:UGOTOVITEV REZULTATA

80    UGOTOVITEV REZULTATA
800   Ugotovitev rezultata
801   Presežek prihodkov prejšnjih let namenjen pokritju
     odhodkov tekočega leta
802   Presežek odhodkov prejšnjih let, ki se pokriva iz
     prihodkov tekočega leta
803   Presežek prihodkov in prenos
804   Presežek odhodkov in prenosRAZRED 9:LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI


90    SPLOŠNI SKLAD
900   SPLOŠNI SKLAD
9000   Splošni sklad za neopredmetena dolgoročna sredstva
     in opredmetena osnovna sredstva
9001   Splošni sklad za finančne naložbe
9002   Splošni sklad za vnovčena poroštva
9003   Splošni sklad za terjatve za sredstva dana v
     upravljanje
9004   Splošni sklad za namenska sredstva, prenesena
     javnim skladom
9005   Splošni sklad za sredstva, prenesena drugim pravnim
     osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
     lasti
9006   Splošni sklad za posebne namene
9009   Splošni sklad za drugo


91    REZERVNI SKLAD
910   REZERVNI SKLAD
911   Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih


92    DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI
920   DOLGOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI
921   DOLGOROČNO NEPLAČANI PRIHODKI


93    DOLGOROČNE REZERVACIJE
930   DOLGOROČNE REZERVACIJE IZ NASLOVA DOLGOROČNO
     ODLOŽENIH
     PRIHODKOV
931   DOLGOROČNE REZERVACIJE IZ NASLOVA DOLGOROČNO
     VNAPREJ
     VRAČUNANIH ODHODKOV
932   DOLGOROČNE REZERVACIJE NAMENJENE NADOMEŠČANJU
     STROŠKOV
     AMORTIZACIJE
935   DRUGE DOLGOROČNE REZERVACIJE


94    SKLAD PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH
     OSEBAH
     JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI
940   SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
9400   Sklad namenskega premoženja v javnih skladih za
     neopredmetena dolgoročna sredstva
     in opredmetena osnovna sredstva
9401   Sklad namenskega premoženja v javnih skladih za
     finančne naložbe
9402   Sklad namenskega premoženja v javnih skladih za
     unovčena poroštva
9403   Sklad namenskega premoženja v javnih skladih za
     drugo

941   SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA
     PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI
9410   Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega
     prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena
     dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva
9411   Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega
     prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe
9412   Presežek prihodkov nad odhodki
9413   Presežek odhodkov nad prihodki


96    DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
960   DOLGOROČNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI
961   DOLGOROČNI KREDITI, PREJETI V TUJINI
962   DOLGOROČNO IZDANE VREDNOSTNICE


97    DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
970   DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
971   DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA


98    OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE
980   OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN
     OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
981   OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
985   PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
986   PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI


99    IZVENBILANČNA EVIDENCA
990   AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
999   PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE


AAA Zlata odličnost