Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002

Kazalo

2619. Odredba o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, stran 5519.

Na podlagi 2., 3., 4., in 5. točke prvega odstavka 74. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odredba določa način in postopek vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP).
2. člen
Pojmi v tej odredbi pomenijo:
– plačilno navodilo: navodilo, s katerim proračunski uporabnik naloži UJP, da izdela plačilni nalog v breme njegovega podračuna ter ga predloži Banki Slovenije v izvršitev prek enotnega zakladniškega računa,
– kritje na podračunu: pozitivno stanje (sredstva) na podračunu,
– obračun stroškov: obračun, ki vsebuje podatke obračuna provizije za opravljene storitve plačilnega prometa in tudi posebne stroške v zvezi z vodenjem enotnega zakladniškega računa države oziroma občine,
– delni izpis podračuna: izpis vseh transakcij posameznega neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, ki so bile na določeni delovni dan evidentirane prek skupnega podračuna.
3. člen
Računi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (v nadaljevanju: proračunski uporabniki) pri UJP se vodijo kot podračuni sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.
4. člen
Podračuni neposrednih in posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskih proračunov (v nadaljevanju: podračuni proračunskih uporabnikov) se vodijo v tolarjih, v primeru potreb po deviznem poslovanju pa tudi v tujih valutah, vendar največ v valutah, v katerih se vodi enotni zakladniški račun.
UJP prek podračunov enotnega zakladniškega računa izvršuje le negotovinsko tolarsko in devizno poslovanje proračunskih uporabnikov iz prejšnjega odstavka. Dvige in pologe tolarske in tuje gotovine lahko proračunski uporabniki izvršijo le pri Banki Slovenije, ki vodi enotni zakladniški račun države oziroma občin ter pri poslovnih bankah z dvigom tolarske in tuje gotovine s posebnega računa z ničelnim stanjem ter s pologom tolarske in tuje gotovine na podračun.
5. člen
Proračunski uporabniki smejo prejemati oziroma nakazovati sredstva le preko sistema EZR države oziroma občine, v katerega so vključeni.
6. člen
Proračunski uporabniki smejo v breme svojega podračuna posredovati:
– plačila v dobro podračunov proračunskih uporabnikov v okviru istega sistema EZR oziroma drugih sistemov EZR,
– plačila v dobro drugih komitentov Banke Slovenije oziroma v dobro Banke Slovenije,
– plačila v dobro bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb ter njihovih komitentov,
– plačila v dobro tujih bank in njihovih komitentov,
– plačila v dobro svojih posebnih računov z ničelnim stanjem, odprtih pri poslovnih bankah.
7. člen
Proračunski uporabnik prosto razpolaga s sredstvi na podračunu, razen v delu, ki izhaja iz izdanih sklepov oziroma odločb v skladu s predpisi o izvršbi in zavarovanju.
8. člen
Proračunski uporabnik lahko v breme svojega podračuna predloži le plačilna navodila, ki so opredeljena v posebnem navodilu.
Plačilna navodila lahko proračunski uporabnik predloži UJP z datumom izvršitve istega dne ter z datumom izvršitve vnaprej, vendar ne več kot šestdeset dni od dneva predložitve.
9. člen
Proračunski uporabnik sme UJP predložiti plačilno navodilo v višini kritja na podračunu na dan zahtevane izvršitve navodila.
Plačilno navodilo imetnika podračuna, ki se glasi na znesek, ki presega evidentirano stanje na njegovem podračunu se postavi v čakalno vrsto za izvršitev ob zagotoviti zadostnega kritja na podračunu.
Če na podračunu predlagatalja plačilnega navodila iz prejšnjega odstavka tudi koncem delovnega dne ni zagotovljeno zadostno kritje, UJP plačilno navodilo zavrne.
10. člen
UJP pripiše posameznemu podračunu obresti, ki izhajajo iz upravljanja s sredstvi na podračunih v obliki nočnih depozitov pri poslovnih bankah oziroma iz obresti na vpogledna sredstva na računih pri Banki Slovenije.
Pripis obresti oziroma način obrestovanja iz prejšnjega odstavka določa poseben predpis.
11. člen
UJP proračunskemu uporabniku izda obračun stroškov na podlagi obračuna stroškov, ki ga za vodenja EZR, katerega del je podračun, izda Banka Slovenije.
Proračunski uporabnik stroške iz prvega odstavka tega člena plača Banki Slovenije. Plačilo stroškov se izvrši na osnovi direktne obremenitve. V ta namen proračunski uporabnik podpiše pri UJP posebno izjavo.
Ne glede na določila prvega odstavka tega člena UJP za stroške, ki izvirajo iz naslova nalaganja prostih denarnih sredstev izven sistema EZR države oziroma občine prek zakladniškega podračuna, izda obračun ministrstvu za finance oziroma za finance pristojnemu občinskemu organu.
12. člen
UJP obvešča proračunskega uporabnika o spremembah in stanju na podračunu z izpiskom o prometu in stanju na podračunu vsak delovni dan, ko je nastala sprememba v stanju sredstev na podračunu.
Ne glede na določila prvega odstavka izpisek o prometu in stanju na podračunu prek katerega posluje več neposrednih uporabnikov državnega oziroma občinskih proračunov prejme ministrstvo za finance oziroma za finance pristojen organ občinske uprave, neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov pa so strani UJP obveščeni z delnim izpisom podračuna.
II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ne glede na določila 4. člena te odredbe proračunski uporabniki, ki imajo ob dnevu vzpostavitve sistema enotnega zakladniškega računa odprt transakcijski račun oziroma drug račun za potrebe deviznega poslovanja pri poslovnih bankah, prejemajo in nakazujejo devizna sredstva prek le-teh do roka, določenega s posebnim predpisom.
14. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 29. junija 2002.
Št. 431-12/02
Ljubljana, dne 19. junija 2002.
Minister
za finance
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost