Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002

Kazalo

2678. Pravilnik o oddaji neprofitnih stanovanj v najem v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 5672.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) in v skladu z določbami stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I in 21/94) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 29. seji 6. 6. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o oddaji neprofitnih stanovanj v najem v Občini Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem in postopek, po katerem Občina Šmarje pri Jelšah oddaja neprofitna stanovanja v najem.
II. UPRAVIČENCI ZA PRIDOBITEV NAPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
2. člen
Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Šmarje pri Jelšah, katerih mesečni dohodki na družinskega člana se v letu dni pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj gibljejo nad mejo, ki jih izloča iz kroga upravičencev do dodelitve socialnega stanovanja v najem po 100. členu stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) ter 26. členu zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) in ne presega meril opredeljenih v prvem odstavku 2. člena državnega pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 26/95).
III. OBLIKOVANJE PREDNOSTNE LISTE ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
3. člen
Občina Šmarje pri Jelšah objavi javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem glede na število prostih stanovanj v sredstvih javnega obveščanja in na oglasni deski občine.
4. člen
Razpis, ki ga pripravi Oddelek za gospodarstvo Občine Šmarje pri Jelšah mora določati:
2. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do pridobitve neprofitnega stanovanja v najem;
3. podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v vlogi;
4. dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti k vlogi;
5. število neprofitnih stanovanj in datum, ko bodo neprofitna stanovanja, ki so predmet razpisa, upravičencem predvidoma oddana v najem;
6. rok za vročitev vlog in objavo izidov razpisa;
7. višino neprofitne najemnine.
5. člen
Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne morejo sodelovati lastniki stanovanj, ki so stanovanje odkupili skladno z določbami stanovanjskega zakona o privatizaciji stanovanj, in državljani, ki so lastniki stanovanja ali stanovanjske hiše.
Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne morejo sodelovati tudi tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili.
6. člen
Občine Šmarje pri Jelšah imenuje tričlansko komisijo, ki prouči utemeljenost vlog na podlagi dokumentiranih poizvedb, potrebnih za oblikovanje prednostnega reda za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki jih opravi pri pristojnih organih, organizacijah in posameznikih. V komisijo se imenujeta dva člana iz občinskega sveta in en član iz oddelka za gospodarstvo.
Oddelek za gospodarstvo določi udeležencem razpisa, katerih vloge so nepopolne, rok za dopolnitev vloge.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo s sklepom. Dokler predpisani rok za dopolnitev vloge ne preteče, ni mogoče sestaviti prednostnega reda iz prvega odstavka tega člena.
Vloge udeležencev, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev se zavrnejo, vloge, ki so vložene po poteku roka se zavržejo.
7. člen
Pri proučitvi vseh okoliščin, pomembnih za uvrstitev in razvrstitev udeležencev razpisa na prednostni red za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, uporablja komisija za ocenitev stanovanjskih razmer iz 6. člena tega pravilnika, za komisijsko ocenitev stanovanjskih razmer, v katerih živijo udeleženec razpisa in njegovi ožji družinski člani, obrazec za oceno stanovanjskih razmer, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Merila – Obrazec za oceno stanovanjskih razmer ter pojasnila za izpolnjevanje obrazca za oceno stanovanjskih razmer – se v celoti upoštevajo iz pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem in pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem, ki ju je objavil minister za okolje in prostor (Uradni list RS, št. 26/95 in 31/97) ter odločbe Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 9/99).
Na predpisanem obrazcu se doda zadnja 10. točka:
10. Stalnost bivanja v Občini Šmarje pri Jelšah
10.1 nad 10 let                     50 točk
10.2 od 5 let do 10 let                 25 točk
9. člen
Kadar se na prednostni red za oddajo neprofitnih stanovanj v najem uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk, imajo prednost pri razvrstitvi na prednostni red udeleženci razpisa, pri katerih predstavlja višina neprofitne najemnine za primerno stanovanje manjši delež v družinskem dohodku.
10. člen
Oddelek za gospodarstvo na podlagi kriterijev iz 2. in 6. člena tega pravilnika ter priloge k pravilniku določi seznam upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in ga objavi na enak način kot razpis.
11. člen
Udeleženec razpisa se lahko pritoži v roku 15 dni po prejemu odločitve. O pritožbi odloča župan Občine Šmarje pri Jelšah. Odločitev župana je dokončna.
12. člen
Veljavnost seznama traja do novega razpisa. V času njegove veljavnosti se seznam ne more spreminjati.
Na vsak nov razpis, ko bodo na razpolago nova stanovanja, morajo prosilci, ki pri prejšnjem razpisu niso dobili stanovanja, vložiti novo vlogo z novimi dokazili.
IV. DODELJEVANJE NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
13. člen
Sklep o dodelitvi neprofitnega stanovanja izda župan Občine Šmarje pri Jelšah.
Oddelek za gospodarstvo pred izdajo sklepa o dodelitvi neprofitnega stanovanja v najem preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila in pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem.
Najemna pogodba za uporabo neprofitnih stanovanj se sklepa za nedoločen čas, razen v primerih iz 15. člena tega pravilnika.
V. ZAMENJAVE NEPROFITNIH STANOVANJ
14. člen
Občina Šmarje pri Jelšah omogoča menjave stanovanj in pri tem zlasti upošteva spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini ter njihove interese.
VI. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE
15. člen
Izpraznjena neprofitna stanovanja se smejo dodeliti v najem samo upravičencem do pridobitve neprofitnega stanovanja, razen kadar Občina Šmarje pri Jelšah nujno potrebuje kadrovsko stanovanje za kader, ki je potreben za zagotavljanje osnovnih nalog občine.
V primeru iz prejšnjega odstavka lahko Občina Šmarje pri Jelšah neprofitno stanovanje odda v najem za službene potrebe. Če v Občini Šmarje pri Jelšah ni evidentiranih potreb po neprofitnih stanovanjih, se smejo neprofitna stanovanja začasno oddati v najem zaradi pridobivanja profita ali dodeliti upravičencem do socialnih stanovanj.
16. člen
Do uveljavitve pravilnika o kategorizaciji stanovanj, stanovanjskih hiš in sosedstev se za neprimerno stanovanje po tem pravilniku šteje stanovanje, ovrednoteno z največ 110 točkami po pravilniku o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81).
V primeru, da udeleženec razpisa prebiva sam oziroma z družino v prostorih ali stanovanjih, ki niso točkovana skladno s pravilnikom iz prvega odstavka tega člena, opravi točkovanje po pravilniku iz prejšnjega odstavka občina sama.
17. člen
Pri oddajanju neprofitnih stanovanj v najem Občina Šmarje pri Jelšah uporablja naslednje površinske normative:
----------------------------------------------------------------
                       Površina stanovanja
Število družinskih članov                  v m2
----------------------------------------------------------------
1                             do 44
2                             do 63
3                             do 76
4                             do 85
5                             do 102
6                             do 110
----------------------------------------------------------------
Občina Šmarje pri Jelšah lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če ni mogoče zagotoviti stanovanj v izmerah iz prvega odstavka tega člena.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0031/02
Šmarje pri Jelšah, dne 10. junija 2002.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost