Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002

Kazalo

2683. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava-Razdrto, stran 5691.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Vipava (Uradno glasilo, št. 4/99, 3/02) je Občinski svet občine Vipava na 34. redni seji dne 6. 6. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava-Razdrto
1. člen
V 3. členu pravilnika (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01, 1/02) se doda pod točko
A) 2. Matičnjaki naslednje besedilo: Upravičeni stroški so: koli, žica, založno gnojenje, zemeljska dela, korenjaki in ostala potrebna oprema.
V 3. členu pravilnika (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01, 1/02) se doda pod točko
A) 3. Sadovnjaki naslednje besedilo: Upravičeni stroški so: koli, žica, založno gnojenje, zemeljska dela, sadike, ograja, namakalni sistemi, drenažni sistemi, mreža proti toči in ostala potrebna oprema.
V 3. členu pravilnika (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01, 1/02) se doda pod točko
A) 4. Travniki in pašniki naslednje besedilo: Upravičeni stroški so: koli, žične ograje, gnojenje, seme, zemeljska dela, vodna zbirališča (kal) in ostala potrebna oprema.
V 3. členu pravilnika (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01, 1/02) se doda pod točko
A) 5. Vrtnarstvo naslednje besedilo: Upravičeni stroški so: rastlinjaki, namakalni sistem, naprave za ogrevanje, linije za vzgojo sadik, sadilni stroji, linije za pobiranje in ostala potrebna oprema.
V 3. členu pravilnika (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01, 1/02) se doda pod točko
B) Nakup kmetijskih zemljišč naslednje besedilo: Upravičeni strošek je nakup zemljišča.
V 3. členu pravilnika (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01, 1/02) se doda pod točko
C) Nakup osnovne črede, novogradnja, adaptacija hlevov in investicije v povečanje pridelave mleka in mesa na kmetijah naslednje besedilo:
– Pri nakupu osnovne črede so upravičeni stroški: nakup krav in telet.
– Pri novogradnjah in adaptacijah hlevov so upravičeni stroški: gradbena dela za novogradnjo oziroma adaptacijo hlevov.
– Pri povečanju pridelave mleka in mesa na kmetijah so upravičeni stroški: molzne naprave, hladilniki za mleko, stojišča, in druge naprave za povečevanje pridelave mleka in mesa.
V 3. členu pravilnika (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01, 1/02) se doda pod točko
E) Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah z namenom tržne proizvodnje, pod prvo alineo naslednje besedilo: Upravičeni stroški so: gradbena dela za novogradnjo oziroma obnovo kapacitet stacionarnega in izletniškega turizma in ostala potrebna oprema.
V 3. členu pravilnika (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01, 1/02) se doda pod točko
E) Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah z namenom tržne proizvodnje, pod drugo alineo naslednje besedilo: Upravičeni stroški so: gradbena dela za obnovo kleti, novogradnje kleti, cisterne, sodi, hladilni sistemi, filtri in ostala kletarska oprema.
V 3. členu pravilnika (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01, 1/02) se doda pod točko
E) Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah z namenom tržne proizvodnje, pod tretjo alineo naslednje besedilo: Upravičeni stroški so: gradbena dela za izgradnjo mlekarnic, sirarnic, sušilnic za mesne izdelke in ostala potrebna oprema za predelavo mleka in mesa.
2. člen
V 4. členu pravilnika (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01, 1/02) se doda nov odstavek, ki se glasi:
Sredstva pomoči (nadomestilo) se lahko dodeljuje, če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno potrebna.
Vsak prejemnik kredita mora podpisati klavzulo o kumulaciji pomoči. Klavzula obsega izjavo kreditojemalca, da za namen za katerega pridobiva kredit ni dobil pomoči iz državnega proračuna ali ni pridobil mednarodnih pomoči, oziroma koliko sredstev je že pridobil.
Skupna višina prejetih sredstev ne sme presegati 40% vrednosti investicije, oziroma 50% v področjih z omejenimi možnostmi za kmetijstvo. V primeru, da investicije izvaja mlad kmet v obdobju 5 let po ustanovitvi oziroma prevzemu kmetije se višina prejetih sredstev poveča za 5%.
3. člen
Investicije za katere se dodeljuje sredstva ne smejo biti pričete pred 1. 1. 2002, razen za investicije, ki jih je zaradi sezone dela potrebno pričeti že prej oziroma se investicija izvaja v več fazah. Podana mora biti ocena možnosti preživetja kmetije s strani Kmetijsko svetovalne službe.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 32001-2/2000
Vipava, dne 6. junija 2002.
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost