Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002

Kazalo

2628. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o opravljanju strokovnih izpitov in preizkusov znanja, stran 5558.

Na podlagi 22. člena zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo in 39/85 – popr.) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o opravljanju strokovnih izpitov in preizkusov znanja
1. člen
V drugem odstavku 1. člena pravilnika o opravljanju strokovnih izpitov in preizkusov znanja (Uradni list RS, št. 41/97 in 35/02) se besedilo »preizkusa znanja o pravilih pisarniškega poslovanja in dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva« nadomesti z besedilom »strokovnega izpita iz poslovanja z dokumentarnim gradivom«.
2. člen
IV. poglavje se spremeni tako, da se glasi:
»IV. STROKOVNI IZPIT IZ POSLOVANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM
Obseg strokovnega izpita
37. člen
Program strokovnega izpita iz poslovanja z dokumentarnim gradivom je določen posebej za naslednji ciljni skupini:
– delavci organov javne uprave, ki delajo na vodstvenih delovnih mestih,
– delavci v glavnih pisarnah oziroma na delovnih mestih, na katerih se opravljajo naloge glavne pisarne ter drugi delavci, pooblaščeni za sprejem pošte.
Program strokovnega izpita iz poslovanja z dokumentarnim gradivom obsega:
– temeljni pojmi poslovanja z dokumentarnim gradivom;
– pomen evidence dokumentarnega gradiva;
– vloga in pomen dosjejev;
– ravnanje s podatki; ukrepi za varovanje zadev, ki vsebujejo tajne podatke;
– pomen in vrste pisarniških odredb in zaznamkov (evidentiranje dela in usmerjanje delovnih procesov);
– roki za reševanje zadev in rokovnik;
– vrste dokumentarnega gradiva in zbirke tega gradiva; načini hrambe.
38. člen
Komisija za strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom
Strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom se opravlja pred tričlansko komisijo.
Predsednika in člane izpitne komisije imenuje minister, pristojen za upravo, na predlog pristojnih državnih organov iz vrst strokovnjakov za poslovanje z dokumentarnim gradivom.
Zapisnikar
39. člen
Za zapisnikarja se uporabljajo določbe 11. člena tega pravilnika.
Opravljanje strokovnega izpita iz poslovanja z dokumentarnim gradivom
40. člen
Strokovni izpit za delavce organov javne uprave, ki delajo na vodstvenih delovnih mestih se opravlja v ustni obliki in traja največ 30 minut.
Strokovni izpit za delavce v glavnih pisarnah oziroma na delovnih mestih, na katerih se opravljajo naloge glavne pisarne ter druge delavce, pooblaščene za sprejem pošte, se opravlja v pisni in ustni obliki. Pisni del izpita traja dve pedagoški uri, ustni del izpita pa največ 30 minut ter se opravljata praviloma v istem dnevu.
Ocena uspeha kandidata
41. člen
Uspeh kandidata oceni izpitna komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
42. člen
Kandidat, ki je opravil strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom, ne opravlja dela posebnega dela strokovnega izpita s področja: organizacija in pristojnosti uprave, delovna razmerja, pisarniško poslovanje in protokol, podpodročje: pisarniško poslovanje.
43. člen
Program je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin strokovnega izpita iz poslovanja z dokumentarnim gradivom. Podrobnejše vsebine morajo vsebovati tudi pravne vire in literaturo, potrebno za pripravo na izpit, in morajo biti dostopne vsem kandidatom.
Te vsebine določi organizacijska enota, pristojna za strokovne izpite in preizkuse znanja, ministrstva, pristojnega za upravo.«
3. člen
V prvem odstavku 44. člena se besedilo »iz znanja pravil pisarniškega poslovanja« nadomesti z besedilom »strokovnega izpita iz poslovanja z dokumentarnim gradivom«.
4. člen
V 45. členu se besedilo »znanja iz pravil pisarniškega poslovanja« nadomesti z besedilom »strokovnega izpita iz poslovanja z dokumentarnim gradivom«.
5. člen
V 46. členu se besedilo »preizkusov znanja o pravilih iz pisarniškega poslovanja« nadomesti z besedilom »strokovnih izpitov iz poslovanja z dokumentarnim gradivom«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 123-012-04-41/2002-3
Ljubljana, dne 27. maja 2002.
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

AAA Zlata odličnost