Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2746. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2001, stran 5824.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 27. redni seji dne 3. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2001, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun občine Benedikt za leto 2001 je bil realiziran v naslednjih zneskih (v tisoč SIT):
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   SKUPNI PRIHODKI                  334.835
II.  SKUPNI ODHODKI                  404.850
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.—II.)    70.015
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV             1.181
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
    KAPITALSKIH DELEŽEV                 1.181
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA 80.500
VIII. ODPLAČILO DOLGA                  11.250
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
    (I.+IV.+VII..-II.-V.-VIII.)              416
X.   NETO FINANCIRANJA (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)    70.015
XI.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU 
    PRETEKLEGA LETA                   3.458
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-001/2001-4
Benedikt, dne 3. aprila 2002.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost