Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2758. Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN)
2759. Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
2760. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2761. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2762. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov
2763. Uredba o spremembi uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov in pri sosežigu odpadkov
2764. Uredba o razveljavitvi uredbe o načinu opravljanja javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa ter o upravljanju javnega telekomunikacijskega omrežja

MINISTRSTVA

2765. Pravilnik za upravljanje z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa
2766. Navodilo za upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa
2767. Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe
2768. Navodilo o nalaganju prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države
2769. Navodilo o vrstah računov ter načinu in pogojih, pod katerimi Uprava Republike Slovenije za javna plačila odpira in zapira račune neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
2770. Navodilo o obliki, vsebini in uporabi obrazca za opravljanje tolarskega plačilnega prometa neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v Upravi Republike Slovenije za javna plačila
2771. Navodilo za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki
2772. Navodilo o obrazcih in načinu izvajanja deviznih plačilnih navodil
2773. Odredba o prvi razvrstivi površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo
2774. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture
2775. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jezersko
2776. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Istra
2777. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravnik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2778. Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino dodatka za rekreacijo v letu 2002
2779. Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

OBČINE

Kranj

2780. Sklep o javni razgrnitvi

Radeče

2781. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2002

Slovenj Gradec

2782. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej
2783. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti

Škocjan

2784. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2002
2785. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Škocjan
2786. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi praznika Občine Škocjan
AAA Zlata odličnost