Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002

Kazalo

2772. Navodilo o obrazcih in načinu izvajanja deviznih plačilnih navodil, stran 5920.

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 74. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o obrazcih in načinu izvajanja deviznih plačilnih navodil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo določa način izvajanja deviznih plačilnih navodil in obrazce, ki jih neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov (v nadaljevanju: proračunski uporabnik), določeni z odredbo o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 97/01), predlagajo Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP).
2. člen
Z deviznim plačilnim navodilom za odliv proračunski uporabnik naloži UJP plačilo obveznosti po zakonu, ki ureja devizno poslovanje.
Z deviznim plačilnim navodilom za priliv UJP obvesti proračunskega uporabnika o prilivu po zakonu, ki ureja devizno poslovanje. Proračunski uporabnik vrne dopolnjeno devizno plačilno navodilo za priliv UJP s podatki po zakonu, ki ureja devizno poslovanje.
Proračunski uporabnik v devizna plačilna navodila vpisuje podatke, potrebne za spremljanje izvrševanja proračunov v skladu z navodilom, ki ureja način vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilne naloge.
II. VRSTA IN OBLIKA DEVIZNIH PLAČILNIH NAVODIL
3. člen
Glede na odliv in priliv oziroma obremenitev in odobritev podračunov enotnega zakladniškega računa in drugih računov proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: računi proračunskih uporabnikov) se uporabljajo naslednje vrste deviznih plačilnih navodil:
– devizno plačilno navodilo za odliv (obrazec DPNO 70),
– devizno plačilno navodilo za priliv (obrazec DPNP 60).
a) Devizno plačilno navodilo za odliv – obrazec DPNO 70
4. člen
Z deviznim plačilnim navodilom za odliv (obrazec DPNO 70) proračunski uporabnik:
– negotovinsko poravna svoje obveznosti,
– nakaže sredstva za dvig gotovine.
Če kritje določa Ministrstvo za finance (v nadaljevanju: zakladnica), mora le-ta predložiti UJP obrazec Nalog za kritje.
V primeru nakazil upravičencem po seznamu proračunski uporabnik priloži deviznemu plačilnemu navodilu za odliv obrazec Seznam nakazil upravičencem, v skladu s tem navodilom.
b) Devizno plačilno navodilo za priliv – obrazec DPNP 60
5. člen
Devizno plačilno navodilo za priliv (obrazec DPNP 60) izstavi UJP za vse odobritve računov proračunskih uporabnikov, ki prejmejo:
– prilive v tuji valuti,
– prilive iz tujine v domači ali tuji valuti,
– prilive s strani nerezidentov v katerikoli valuti.
Obrazec DPNP 60 posreduje UJP proračunskemu uporabniku na podlagi obvestila o prilivu iz tujine, ki ga UJP prejme od Banke Slovenije.
Proračunski uporabnik je dolžan po prejemu obrazca DPNP 60 preveriti pravilnost podatkov in jih po potrebi popraviti in dopolniti s podatki za statistiko ter s podatki, potrebnimi za spremljanje izvrševanja proračunov. V primeru popravka ali dopolnitve je dolžan obrazec vrniti UJP.
III. NAČIN IN ROKI PREDLOŽITVE DEVIZNIH PLAČILNIH NAVODIL
6. člen
Proračunski uporabnik predloži UJP devizno plačilno navodilo:
– ali v papirni obliki,
– ali na magnetnem mediju,
– ali po elektronski pošti.
Obrazci: DPNO 70, DPNP 60, Nalog za kritje in Seznam nakazil upravičencem so priloga 1, 2, 3 in 4 tega navodila in so njegov sestavni del.
7. člen
Devizno plačilno navodilo v papirni obliki se predloži UJP na papirju standardne kakovosti, ki omogoča čitljivost najmanj 3 leta. Razvrstitev podatkov, vpisovanje številčnih in črkovnih podatkov ter besedilo na deviznih plačilnih navodilih mora biti v skladu s tem navodilom.
8. člen
Devizno plačilno navodilo za odliv mora proračunski uporabnik predložiti UJP najkasneje na dan obremenitve računa, vendar ne več kot šestdeset dni pred datumom obremenitve računa proračunskega uporabnika.
Če proračunski uporabnik ugotovi, da podatki na prejetem deviznem plačilnem navodilu za priliv niso ustrezni, mora popravljeni obrazec vrniti UJP najkasneje 4 delovne dni po prejemu.
9. člen
Deviznemu plačilnemu navodilu za odliv proračunski uporabnik lahko prilaga le obrazec Seznam nakazil upravičencem iz priloge tega navodila.
IV. POGOJI ZA IZVRŠITEV DEVIZNIH PLAČILNIH NAVODIL
10. člen
Proračunski uporabnik mora devizno plačilno navodilo predložiti v predpisani obliki in izpolnjeno s podatki skladno s tem navodilom.
UJP izvaja kontrolo, ki vključuje naslednja preverjanja:
– skladnosti podatkov z navodilom, ki ureja predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki;
– preverjanje žigov in podpisnikov na papirnih obrazcih.
11. člen
UJP zavrne devizno plačilno navodilo za odliv, oziroma ga vrne proračunskemu uporabniku v dopolnitev v primeru:
– nepravilnosti iz prejšnjega člena,
– ko sredstva na računu proračunskega uporabnika tudi konec dneva predvidene obremenitve računa proračunskega uporabnika ne zadoščajo za celotno poravnavo obveznosti.
UJP na dan zavrnitve obvesti proračunskega uporabnika o razlogih zavrnitve.
V. VSEBINA OBRAZCEV DEVIZNIH PLAČILNIH NAVODIL IN NAČIN IZPOLNJEVANJA
a) Devizno plačilno navodilo za odliv – DPNO 70
12. člen
Obrazec DPNO 70 vsebuje naslednje skupine podatkov:
– splošni del,
– o odredbodajalcu,
– o upravičencu,
– za statistiko in spremljanje izvrševanja proračunov,
– o kritju,
– o izstavitvi in prejemu dokumenta.
13. člen
Splošni del obsega naslednje podatke:
1. Ime obrazca (besedilo “Devizno plačilno navodilo za odliv“)
2. Vrsta posla (konstanta “70“)
3. Način izvršitve plačila (vpiše se eno od naslednjih besed: “nakazilo“ ali “ček“ ali “akreditiv“ ali “gotovina“)
4. Instrument plačila (vpiše se podatek iz šifranta instrumentov plačil za statistiko tujega plačilnega prometa, ki ga objavlja Banka Slovenije), in sicer:
1 – nakazila, kreditna pisma in čeki,
2 – storno nakazil, kreditnih pisem in čekov,
3 – pokritje akreditiva,
4 – storno pokritja akreditiva,
5 – črpanje akreditiva,
6 – storno črpanja akreditiva,
7 – tuja gotovina,
8 – storno tuje gotovine.
5. Banka (besedilo “Banka Slovenije“)
6. Matična številka (konstanta “5023912“).
14. člen
Podatki o odredbodajalcu so:
1. Naziv (vpiše se naziv proračunskega uporabnika – odredbodajalca)
2. Številka navodila (vpiše se enolična številka obrazca DPNO 70, ki jo določi proračunski uporabnik in se ne sme ponoviti v enem letu; sestavljena je iz 12 numeričnih znakov, med katerimi ni vezajev:
Zaporedna številka mora biti manjša od 899999, ker se devizna plačilna navodila za odliv, ki jih tvori UJP, številčijo od 900000 dalje.
3. Šifra PU (vpiše se štirimestna šifra proračunskega uporabnika – odredbodajalca)
4. Naslov (vpiše se naslov proračunskega uporabnika – odredbodajalca)
5. Matična številka (vpiše se sedemmestna matična številka proračunskega uporabnika – odredbodajalca)
6. Referent (vpiše se ime in priimek kontaktne osebe, ki je pripravila DPNO 70)
7. Telefon (vpiše se telefonska številka kontaktne osebe, ki je pripravila DPNO 70)
8. Seznam nakazil (vpiše se “S“, če se prilaga Seznam nakazil upravičencem)
9. Datum obremenitve (vpiše se predvideni datum obremenitve računa proračunskega uporabnika v obliki DDMMLLLL)
10. Številka računa obremenitve (vpiše se številka računa proračunskega uporabnika)
11. Kritje po n. Zakladnice (vpiše se “K“, če kritje določa Zakladnica z obrazcem Nalog za kritje).
15. člen
Podatki o upravičencu so:
1. Naziv upravičenca (vpiše se naziv upravičenca plačila)
2. Naslov upravičenca (vpiše se naslov upravičenca plačila)
3. Šifra države upravičenca (vpiše se trimestna številčna oznaka države sedeža upravičenca iz šifranta, ki ga objavlja Banka Slovenije, na primer za Nemčijo “276“)
4. Račun upravičenca (vpiše se številka računa prejemnika plačila)
5. Banka upravičenca (vpiše se naziv banke; podatek se ne izpolni, če je podatek “način izvršitve“ ček)
6. SWIFT koda (vpiše se SWIFT kodo banke)
7. Šifra države banke (vpiše se trimestna številčna oznaka države banke iz šifranta, ki ga objavlja Banke Slovenije, na primer za Nemčijo “276“)
8. Obvestilo upravičencu (vpiše se besedilo po zahtevah upravičenca nakazila; na primer podatke o številki računa oziroma fakture...)
9. Oznaka stroška (vpiše se oznaka načina plačila stroškov, in sicer: OUR – vse stroške transakcije nosi proračunski uporabnik – odredbodajalec, BEN – vse stroške transakcije nosi upravičenec plačila, SHA – stroški transakcije so deljeni med proračunskega uporabnika – odredbodajalca in upravičenca plačila)
10. Znesek nakazila (vpiše se znesek tako, da loči s piko po tri mesta in zadnji dve mesti z decimalno vejico)
11. Valuta nakazila (vpiše se trimestni črkovni podatek iz šifranta valut, ki ga objavlja Banka Slovenije, na primer za evro: “EUR“).
16. člen
Podatki za statistiko so:
1. Zap. št. osnove (vpiše se naraščajoča dvomestna zaporedna številka: 01, 02...)
2. Šifra osnove (vpiše se trimestno številčno šifro osnove iz šifranta plačil iz tujine in plačil v tujino, ki ga objavlja Banka Slovenije)
3. Šifra PI (vpiše se šifro prejemka in izdatka iz navodila, ki ureja izvajanje mesečnega statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih z računov)
4. Registrska št. kredita (vpiše se registrska številka kredita iz prijave o odobrenem ali najetem kreditu v tujini)
5. Opis transakcije (vpiše se kratek opis transakcije iz šifranta plačil iz tujine in plačil v tujino, ki ga objavlja Banka Slovenije, razen če znesek v valuti za osnovo presega vrednost 100.000,00 USD: v tem primeru se namesto teksta iz šifranta proračunski uporabnik vpiše podrobnejši opis namena transakcije)
6. Znesek v valuti nakazila (vpiše se znesek bruto terjatve (+) ali znesek zmanjšanja plačila (-), ki mora v skupni vrednosti biti enak “Znesku nakazila“)
7. Sklic v breme/Sklic v dobro (vpiše se štiriindvajsetmestni številčni podatek – ki je osnova za knjiženje pri proračunskemu uporabniku)
8. Namen PU (vpiše se podatke, ki jih potrebuje proračunski uporabnik za zapiranje knjižb, to sta številka vknjižbe in številka odredbe; številko odredbe potrebuje tudi UJP za povezavo obrazca DPNO 70 z Nalogom za kritje); struktura namena je naslednja:
17. člen
Podatki o kritju so:
1. Zap. št. (vpiše se zaporedna številka)
2. Znesek v valuti kritja (vpiše se znesek tako, da se loči s piko po tri mesta in zadnji dve mesti z decimalno vejico; če se podatek ne izpolni in je istočasno izpolnjen podatek v polju “valuta kritja“, to pomeni, da UJP preračuna znesek plačila v znesek valute kritja – za preračun zneskov UJP uporabi tečaje (nakupni in prodajni) iz uradne tečajne liste Banke Slovenije, z veljavnostjo za dan predvidene obremenitve računa proračunskega uporabnika)
3. Valuta kritja (vpiše se trimestni črkovni podatek iz šifranta valut, ki ga objavlja Banka Slovenije, na primer za evro: “EUR“; če se podatek ne izpolni, se vrednost nakazila krije iz tolarskih sredstev).
18. člen
Podatki o izstavitvi in prejemu dokumenta so:
1. UJP kraj in datum, žig, podpis pooblaščene osebe (UJP vpiše navedene podatke ob prejemu dokumenta)
2. PU kraj in datum, žig, podpis pooblaščene osebe (proračunski uporabnik vpiše navedene podatke ob izstavitvi dokumenta).
b) DPNO 70 za dvig tuje gotovine
19. člen
Za dvig tuje gotovine proračunski uporabnik izpolni obrazec DPNO 70 z enako vsebino kot za negotovinsko plačilo, s tem da se:
– v polje Instrument plačila vpiše oznaka za dvig gotovine,
– v polje račun upravičenca vpiše ali številka gotovinskega računa proračunskega uporabnika z ničelnim stanjem ali pa se pusti prazno, če se gotovina dviguje pri Banki Slovenije.
c) DPNO 70 s Seznamom nakazil upravičencem
20. člen
Proračunski uporabnik lahko predloži UJP en DPNO 70 skupaj s Seznamom nakazil upravičencem, ki je priloga tega navodila.
Proračunski uporabnik v tem primeru izpolni v obrazec DPNO 70 skladno s tem navodilom, razen za naslednja polja:
– Seznam n. upravičencem (vpiše se črka “S“)
– Naziv upravičenca (vpiše se besedilo “po seznamu“)
– Naslov upravičenca (pusti se prazno)
– Račun upravičenca (pusti se prazno)
– Obvestilo upravičencu (pusti se prazno)
– Znesek nakazila (vpiše se skupni znesek vseh nakazil iz priloženega seznama).
21. člen
Seznam nakazil upravičencem vsebuje naslednje skupine podatkov:
– splošni del
– o posameznem upravičencu
– o izstavitvi in prejemu dokumenta.
22. člen
Splošni del seznama vsebuje naslednje podatke:
1. Številka navodila (vpiše se številka obrazca DPNO 70)
2. Datum obremenitve (vpiše se datum obremenitve iz DPNO 70)
3. Skupno število upravičencev (vpiše se trimestno številko, ki predstavlja skupno število vseh upravičencev iz seznama).
23. člen
Podatki posameznega upravičenca so:
1. Zap. št. (vpiše se zaporedna številka upravičenca po seznamu)
2. Naziv (vpiše se ime in priimek upravičenca)
3. Naslov upravičenca
4. Račun upravičenca
5. Obvestilo upravičencu
6. Znesek v valuti nakazila upravičencu.
24. člen
Podatki o izstavitvi in prejemu dokumenta so:
1. UJP kraj in datum, žig, podpis pooblaščene osebe (UJP vpiše navedene podatke ob prejemu dokumenta)
2. PU kraj in datum, žig, podpis pooblaščene osebe (proračunski uporabnik vpiše navedene podatke ob izstavitvi dokumenta).
d) Nalog za kritje
25. člen
Nalog za kritje izda Zakladnica.
Proračunski uporabnik, za katerega kritje določa Zakladnica, mora na obrazec deviznega plačilnega navodila DPNO 70 vpisati črko “K“ v polje “kritje po nalogu Zakladnice“.
26. člen
Obrazec Naloga za kritje vsebuje naslednje skupine podatkov:
– splošni del
– o zahtevanih sredstvih
– o odredbah
– o izstavitvi in prejemu dokumenta.
27. člen
Splošni del obsega naslednje podatke:
1. Datum obremenitve (vpiše se datum obremenitve računa v obliki 8-mestne numerične oznake DDMMLLLL, enak je datumu obremenitve DPNO 70 obrazca).
28. člen
Podatki o zahtevanih sredstvih so:
1. Oznaka valute nakazila
2. Skupni znesek odredb.
29. člen
Podatki o odredbah so:
1. Šifra PU
2. Naziv PU
3. Številka odredbe (po pravilih vpisovanja odredbe na DPNO obrazcu)
4. Znesek nakazila po odredbi
5. Račun kritja
6. Valuta kritja.
30. člen
Podatki o izstavitvi in prejemu dokumenta so:
1. UJP: kraj in datum, žig, podpis pooblaščene osebe (UJP vpiše navedene podatke ob prejemu dokumenta)
2. Zakladnica: kraj in datum, žig, podpis pooblaščene osebe (proračunski uporabnik vpiše navedene podatke ob izstavitvi dokumenta).
e) Devizno plačilno navodilo za priliv – DPNP 60
31. člen
Obrazec DPNP 60 vsebuje naslednje skupine podatkov:
– splošni del
– o upravičencu
– o nalogodajalcu
– o statistiki in o podatkih za spremljanje izvrševanja proračunov
– o izstavitvi in prejemu dokumenta.
Podatke obrazca izpolni UJP na podlagi obvestila o prilivu iz tujine, ki ga prejme od Banke Slovenije.
Kadar je priliv v valuti, ki je enotni zakladniški račun nima, tedaj:
– dobi UJP od Banke Slovenije namesto obvestila o prilivu zahtevek za razporeditev priliva;
– UJP na osnovi zahtevka za razporeditev priliva izstavi DPNP 60, ki ne vsebuje vseh podatkov splošnega dela;
– proračunski uporabnik dopolni najmanj podatek Valuta odobritve v splošnem delu obrazca.
32. člen
Splošni del obsega naslednje podatke:
1. Ime obrazca (besedilo “Devizno plačilno navodilo za priliv“)
2. Vrsta posla (za priliv je oznaka vrste posla vedno “60“)
3. Instrument plačila: vpiše se podatek iz Šifranta instrumentov plačil za statistiko tujega plačilnega prometa, ki ga objavlja Banka Slovenije, in sicer:
1 – nakazila, kreditna pisma in čeki,
2 – storno nakazil, kreditnih pisem in čekov
3 – pokritje akreditiva
4 – storno pokritja akreditiva
5 – črpanje akreditiva
6 – storno črpanja akreditiva
7 – tuja gotovina
8 – storno tuje gotovine
4. Banka (vpiše se tekst “Banka Slovenije“)
5. Matična številka BS (vpiše se podatek matične številke Banke Slovenije, in sicer “5023912“)
6. Datum BS (datum izstavitve obvestila Banke Slovenije)
7. Referenčna številka BS (referenčna številka SWIFT sporočila iz Banke Slovenije)
8. Namen nakazila (vpiše se opis za upravičenca nakazila)
9. Datum priliva (vpiše se datum priliva v obliki DDMMLLLL)
10. Datum odobritve (datum odobritve računa v UJP, v obliki DDMMLLLL)
11. Oznaka stroškov (vpiše se oznaka za način plačila stroškov, uporabi se eden izmed načinov, ki jih pozna SWIFT standard, in sicer: OUR – vse stroške transakcije nosi nalogodajalec, BEN – vse stroške transakcije nosi upravičenec plačila, SHA – stroški transakcije so deljeni med odredbodajalca in upravičenca plačila)
12. Znesek nakazila (vpiše se znesek, ki je enak vsoti Zneskov v valuti nakazila iz vrstic podatkov za statistiko)
13. Valuta nakazila (vpiše se trimestni črkovni podatek iz šifranta valut, ki ga objavlja Banka Slovenije, na primer za evro: “EUR“)
14. Znesek odobritve (vpiše se znesek, ki je enak vsoti Zneskov v valuti odobritve iz vrstic podatkov za statistiko)
15. Valuta odobritve (vpiše se trimestni črkovni podatek – šifrant valut).
33. člen
Podatki o upravičencu nakazila so:
1. naziv (vpiše se naziv proračunskega uporabnika)
2. Številka navodila (številka obrazca DPNP 60, ki se ne sme ponoviti v enem letu); sestavljena je iz 12 numeričnih znakov, med katerimi ni vezajev:
Zaporedna številka mora biti manjša od 899999, ker se devizna plačilna navodila za priliv, ki jih tvori UJP, številčijo od 900000 dalje
3. Šifra PU (vpiše se štirimestna šifra proračunskega uporabnika)
4. Naslov (vpiše se naslov proračunskega uporabnika)
5. Matična številka (vpiše se sedemmestna matična številka proračunskega uporabnika).
34. člen
Podatki o nalogodajalcu so:
1. Naziv (vpiše se naziv nalogodajalca)
2. Naslov (vpiše se naslov nalogodajalca)
3. Šifra države (vpiše se trimestna številčna oznaka države nalogodajalca iz šifranta, ki ga objavlja Banka Slovenije, npr: za Nemčijo “276“).
35. člen
Podatki za statistiko (ki vsebujejo poljubno število vrstic) so:
1. Zap. št. (vpiše se dvomestna zaporedna številka izpolnjene vrstice)
2. Šifra osnove (vpiše se trimestna šifra iz šifranta osnov Banke Slovenije)
3. Šifra PI (vpiše se šifro prejemka in izdatka iz navodila, ki ureja izvajanje mesečnega statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih z računov)
4. Registrska št. kredita (vpiše se registrska številka kredita iz prijave o odobrenem ali najetem kreditu v tujini)
5. Opis transakcije (vpiše se kratek opis transakcije iz šifranta plačil iz tujine in plačil v tujino, ki ga objavlja Banka Slovenije, razen če znesek v valuti za osnovo presega vrednost 100.000,00 USD: v tem primeru se namesto teksta iz šifranta proračunski uporabnik vpiše podrobnejši opis namena transakcije)
6. Znesek v valuti nakazila (vpiše se znesek bruto terjatve (+) ali znesek zmanjšanja plačila (-), ki mora v skupni vrednosti biti enak “Znesku nakazila“)
7. Sklic v dobro / Sklic v breme (vpiše se štiriindvajsetmestni številčni podatek – ki je osnova za knjiženje pri proračunskemu uporabniku)
8. Namen PU (vpiše se podatke, ki jih potrebuje proračunski uporabnik za zapiranje knjižb)
9. Račun odobritve / obremenitve
10. Znesek v valuti odobritve.
36. člen
Podatki o izstavitvi in prejemu dokumenta so:
1. UJP: kraj in datum, žig, podpis pooblaščene osebe (UJP vpiše navedene podatke ob prejemu dokumenta)
2. PU: kraj in datum, žig, podpis pooblaščene osebe (proračunski uporabnik vpiše navedene podatke ob vračilu obrazca UJP)
3. Zakladnica: kraj in datum, žig, podpis pooblaščene osebe (Zakladnica vpiše navedene podatke ob posredovanju obrazca proračunskemu uporabniku).
VI. PREHODNE DOLOČBE
a) Kritje odliva
37. člen
Proračunski uporabnik pri plačilu v tujino ne prilaga plačilnega naloga, ker vso informacijo o zagotavljanju kritja navaja na obrazcu DPNO 70.
38. člen
Postopek, po katerem Zakladnica določa kritje za devizno nakazilo, velja le za neposredne uporabnike državnega proračuna.
b) Razporeditev priliva
39. člen
Kadar je priliv v valuti, ki je enotni zakladniški račun nima in je proračunski uporabnik neposredni proračunski uporabnik državnega proračuna, ki posluje preko skupnega računa, tedaj UJP obrazec DPNP 60 pošlje Zakladnici, ta pa proračunskemu uporabniku.
c) Elektronsko poslovanje
40. člen
Do vzpostavitve računalniške podpore v UJP se vsi obrazci tega navodila izmenjujejo v papirni obliki.
d) Polog gotovine
41. člen
V primeru pologa devizne gotovine na Banki Slovenije se obrazec DPNP 60 uporabi tudi za polog, med tem ko se za polog devizne gotovine na banki uporabi obrazec, ki ga določa banka.
e) Dvig gotovine
42. člen
V primeru dviga devizne gotovine proračunski uporabnik vedno predloži UJP obrazec DPNO 70. Če dviguje gotovino z ničelnega računa, mora proračunski uporabnik dodatno izpolniti in predložiti banki obrazec, ki ga za dvig gotovine določa banka.
f) Nujna nakazila v tujino
43. člen
Pri nujnih nakazilih v tujino mora proračunski uporabnik poleg predložitve obrazca DPNO 70 UJP o nujnosti nakazila obvestiti tudi Banko Slovenije.
g) Potrditev nakazila v tujino
44. člen
Če proračunski uporabnik potrebuje papirno dokazilo o izvedenem nakazilu v tujino, ga zahteva od UJP.
h) Seznam nakazil upravičencem
45. člen
Izgled obrazca Seznam nakazil upravičencem ni obvezen. Dovoljeni so dodatni podatki, kot tudi drugačna razporeditev podatkov.
i) Nalog za kritje
46. člen
Izgled obrazca naloga za kritje ni obvezen. Dovoljeni so dodatni podatki kot tudi drugačna razporeditev podatkov.
j) Označevanje prilivov
47. člen
Proračunski uporabnik je dolžan od svojih dolžnikov zahtevati, da pri plačilu obveznosti v tuji valuti navedejo najmanj naslednje podatke: BIC kodo banke računa proračunskega uporabnika (za Banko Slovenije je to BSLJSI2X), številko računa proračunskega uporabnika, šifro proračunskega uporabnika in sklic odobritve.
VII. KONČNA DOLOČBA
48. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 29. junija 2002.
Št. 431-20/02
Ljubljana, dne 19. junija 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost