Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002

Kazalo

2768. Navodilo o nalaganju prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države, stran 5896.

Na podlagi 68. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o nalaganju prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
To navodilo ureja obliko naložbe in način izbire banke pri nalaganju prostih denarnih sredstev prek zakladniškega podračuna izven sistema enotnega zakladniškega računa države.
II. OBLIKA NALOŽBE
2. člen
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v obliki depozitov in začasnih odkupov kratkoročnih državnih vrednostnih papirjev.
III. DEPONIRANJE PROSTIH DENARNIH SREDSTEV
3. člen
Ministrstvo za finance (v nadaljevanju: Zakladnica) deponira prosta denarna sredstva pri poslovnih bankah (v nadaljevanju: banke) in Banki Slovenije.
4. člen
Zakladnica deponira prosta denarna sredstva pri bankah, s katerimi ima sklenjeno depozitno pogodbo v obliki nočnih depozitov, depozitov na odpoklic in vezanih depozitov.
V pogodbi iz prvega odstavka tega člena se določijo pogoji, zavarovanje ter način sklepanja posameznih depozitnih pogodb.
5. člen
Zakladnica lahko sklene depozitno pogodbo za deponiranje prostih denarnih sredstev v obliki nočnih depozitov le z bankami, ki so pooblaščene vpisnice za zakladne menice Republike Slovenije.
Obrestna mera se določi v depozitni pogodbi iz prejšnjega odstavka tega člena.
6. člen
Zakladnica deponira prosta denarna sredstva v obliki depozitov na odpoklic in vezanih depozitov pri bankah, s katerimi ima sklenjeno depozitno pogodbo iz prvega odstavka 4. člena tega navodila.
Obrestna mera za depozite na odpoklic in vezane depozite se določa na avkcijski način na podlagi ponudb, ki jih posredujejo poslovne banke.
7. člen
Če banka ne poravna obveznosti iz naslova depozitov, lahko Zakladnica pobota svoje terjatve iz naslova danih depozitov s svojimi nasprotnimi obveznostmi do banke iz katerega koli naslova, ne glede na to ali so takšne obveznosti dospele v plačilo ali ne.
8. člen
V depozitni pogodbi iz prvega odstavka 4. člena tega navodila se Zakladnica in banka lahko dogovorita tudi za drugačen način zavarovanja depozitov.
9. člen
Oblika depozita in način plasiranja prostih denarnih sredstev na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa pri Banki Slovenije, se določi v pogodbi med Banko Slovenije in Ministrstvom za finance.
IV. ZAČASNI ODKUP KRATKOROČNIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV
10. člen
Zakladnica lahko s prostimi denarnimi sredstvi začasno odkupuje državne kratkoročne vrednostne papirje na podlagi Okvirne pogodbe za REPO posle s kratkoročnimi vrednostnimi papirji.
V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 29. junija 2002.
Št. 431-15/02
Ljubljana, dne 19. junija 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost