Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002

Kazalo

2784. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2002, stran 5941.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 – spremembe in dopolnitve; Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 – odločbe US; Uradni list RS, št. 100/00 – sklep US), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) ter 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01) je Občinski svet občine Škocjan na 35. redni seji dne 11. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2002 (Uradni list RS, št. 108/01) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov            v SIT
    Skupina/Podskupina kontov       Proračun leta 2002
 
I.   Skupaj prihodki
    (70+71+72+73+74)               435,701.360
    Tekoči prihodki (70+71)            211,166.000
70   Davčni prihodki                115,864.000
    700  Davki na dohodek in dobiček       92,813.000
    703  Davki na premoženje            4,461.000
    704  Domači davki na blago in storitve    18,590.000
    706  Drugi davki                    –
71   Nedavčni prihodki               95,302.000
    710  Udeležba na dobičku
       in dohodki od premoženja         90,410.000
    711  Takse in pristojbine            990.000
    712  Denarne kazni                122.000
    713  Prihodki od prodaje blaga in storitev       –
    714  Drugi nedavčni prihodki          3,780.000
72   Kapitalski prihodki                   –
73   Prejete donacije                    –
74   Transferni prihodki              224,535.360
    740  Transferni prihodki
       iz drugih javnofinančnih institucij   224,535.360
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)         439,382.245
40   Tekoči odhodki                 88,716.245
    400  Plače in drugi izdatki zaposlenim    22,876.295
    401  Prispevki delodajalcev
       za socialno varnost            3,671.590
    402  Izdatki za blago in storitve       61,168.360
    403  Plačila domačih obresti              –
    409  Rezerve                  1,000.000
41   Tekoči transferi               152,266.000
    410  Subvencije                28,070.000
    411  Transferi posameznikom in 
       gospodinjstvom              41,280.000
    412  Transferi neprofitnim
       organizacijam in ustanovam        19,735.000
    413  Drugi tekoči domači tranferi       63,181.000
    414  Tekoči transferi v tujino             –
42   Investicijski odhodki             152,600.000
    420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev   152,600.000
43   Investicijski transferi            45,800.000
    430  Investicijski transferi         45,800.000
 
III.  Proračunski presežek (I-II)
    (proračunski primanjkljaj)           3,680.885
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb         v SIT
    Skupina/Podskupina kontov       Proračun leta 2002
 
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev (750+751+752)        3,680.885
75   Prejeta vračila danih posojil          3,680.885
    750  Prejeta vračila danih posojil       3,680.885
    751  Prodaja kapitalskih deležev            –
    752  Kupnine iz naslova privatizacije         –
 
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev (440+441+442)            –
44   Dana posojila in povečanje kapitalski deležev      –
VI.  Prejeta minus dana posojila in 
    spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)     3,680.885
 
C)   Račun financiranja                 v SIT
    Skupina/Podskupina kontov       Proračun leta 2002
 
VII.  Zadolževanje (500)                   –
50   Zadolževanje                      –
VIII. Odplačilo dolga                     –
55   Odplačilo dolga                     –
 
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               –
 
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)           –
 
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)           3,680.885
Splošni del občinskega proračuna in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt nabav in gradenj za leto 2002 ter razvojnih programov v obdobju 2002-2005, so priloga k temu odloku.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0003/02
Škocjan, dne 11. junija 2002.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.