Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002

Kazalo

2781. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2002, stran 5933.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 102. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 16. redni seji dne 7. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Radeče za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih
                         V tisoč tolarjev
----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov        Rebalans proračuna 2002
----------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        575.118
   TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)             323.791
70  DAVČNI PRIHODKI                  277.031
   700   Davki na dohodek in dobiček        227.992
   703   Davki na premoženje             25.079
   704   Domači davki na blago in storitve      23.960
   706   Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                  46.760
   710   Udeležba na dobičku in dohodki 
       od premoženja               17.000
   711   Takse in pristojbine             2.735
   712   Denarne kazni                  20
   713   Prihodki od prodaje blaga in storitev    6.000
   714   Drugi nedavčni prihodki           21.005
72  KAPITALSKI PRIHODKI                105.000
   720   Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    25.000
   721   Prihodki od prodaje zalog
   722   Prihodki od prodaje zemljišč in 
       nematerialnega premoženja          80.000
73  PREJETE DONACIJE                    279
   730   Prejete donacije iz domačih virov       279
   731   Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                146.048
   740   Transferni prihodki iz drugih javno
       finančnih institucij            146.048
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+ 41+42+43)         602.262
40  TEKOČI ODHODKI                   86.049
   400   Plače in drugi izdatki zaposlenim      41.040
   401   Prispevki delodajalcev za socialno 
       varnost                   5.314
   402   Izdatki za blago in storitev        30.695
   403   Plačila domačih obresti           3.000
   409   Rezerve                   6.000
41  TEKOČI TRANSFERI                  221.674
   410   Subvencije
   411   Transferi posameznikom in gospodinjstvom  40.300
   412   Transferi neprofitnim organizacijam in 
       ustanovam                  16.543
   413   Drugi tekoči domači transferi       164.831
   414   Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI               175.045
   420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev     175.045
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI              119.494
   430   Investicijski transferi          119.494
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)            - 27.144
----------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA
   DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH
   DELEŽEV (750+751+752)                 500
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             500
   750   Prejeta vračila danih posojil         500
   751   Prodaja kapitalskih deležev
   752   Kupnine iz naslova privatizacije
   V. DANA POSOJILA
   IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
   440   Dana posojila
   441   Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442   Poraba sredstev kupnin iz naslova 
       privatizacije
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV.-V.)                        500
----------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500   Domače zadolževanje
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550   Odplačila domačega dolga
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
   (I.+IV.+VII-II.-V.-VIII.)             - 26.644
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX)
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)             500
----------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega porabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan predvidoma v mesecu juniju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračuna za leto 2002 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitev in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 5,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi sporočili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemi v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun za leto 2002 lahko zadolži do višine 10 mio tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Radeče, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic 20,000.000 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2002 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 10 mio tolarjev.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Radeče v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine).
Št. 03200-1/02-53
Radeče, dne 7. junija 2002.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.