Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002

Kazalo

2769. Navodilo o vrstah računov ter načinu in pogojih, pod katerimi Uprava Republike Slovenije za javna plačila odpira in zapira račune neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, stran 5897.

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 74. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o vrstah računov ter načinu in pogojih, pod katerimi Uprava Republike Slovenije za javna plačila odpira in zapira račune neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
To navodilo določa vrste računov ter način in pogoje, pod katerimi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) odpira in zapira račune neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (v nadaljevanju: proračunski uporabniki).
II. VRSTE RAČUNOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
2. člen
UJP za proračunske uporabnike vodi:
– zakladniške podračune,
– podračune proračunskih uporabnikov,
– podračune za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov ter
– knjigovodske račune.
3. člen
Na zakladniških podračunih so evidentirana prosta sredstva, namenjena za zagotavljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa, nalaganje sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa ter razporejanje obresti.
4. člen
Proračunski uporabniki imajo na podračunih tolarska in devizna sredstva za opravljanje dejavnosti. S sredstvi na podračunih samostojno razpolagajo v skladu z veljavnimi predpisi.
5. člen
Na podračunih za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov so evidentirana sredstva od vplačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
6. člen
Knjigovodski računi proračunskih uporabnikov so računi, ki so namenjeni ločenemu evidentiranju plačil v breme in v dobro proračunskega uporabnika, ki posluje prek skupnega podračuna.
III. NAČIN IN POGOJI, POD KATERIMI UJP ODPIRA IN ZAPIRA PODRAČUNE TER KNJIGOVODSKE RAČUNE
7. člen
UJP odpre zakladniški podračun na podlagi podpisa pogodbe o vodenju enotnega zakladniškega računa pri Banki Slovenije.
V posameznem sistemu enotnega zakladniškega računa UJP odpre le en zakladniški podračun.
8. člen
UJP odpre podračun proračunskega uporabnika na podlagi pisnega zahtevka proračunskega uporabnika.
Pisnemu zahtevku iz prejšnjega odstavka mora proračunski uporabnik priložiti:
– sklep o vpisu proračunskega uporabnika v sodni ali drug register, če je zanj predvidena registracija ali
– akt o ustanovitvi proračunskega uporabnika, ki ni vpisan v sodni ali drug register,
– obvestilo Statističnega urada Republike Slovenije o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti,
– kartone deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje plačilnih navodil.
9. člen
Ne glede na določila prvega odstavka prejšnjega člena zahtevo za odprtje podračuna, prek katerega posluje več proračunskih uporabnikov, posreduje tisti proračunski uporabnik, ki je imetnik podračuna. Imetnik podračuna v zahtevku navede tudi proračunske uporabnike, ki poslujejo prek skupnega podračuna.
Imetnik skupnega podračuna v prilogah iz drugega odstavka prejšnje točke predloži tudi kartone deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanja plačilnih navodil pri proračunskemu uporabniku, ki posluje prek skupnega podračuna.
Na podlagi zahtevka imetnika podračuna iz prejšnjega odstavka o proračunskih uporabnikih, ki poslujejo prek skupnega podračuna, UJP odpre knjigovodske račune.
10. člen
UJP odpre podračun za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov na podlagi zahtevka ministrstva za finance.
11. člen
Številke podračunov iz prvih treh alinei 2. člena tega navodila določa UJP na podlagi predpisa o razvrščanju proračunskih uporabnikov v posamezen sistem enotnega zakladniškega računa države oziroma občine ter predpisa, ki ureja račune in način plačevanja obveznih dajatev ter drugih javnofinančnih prihodkov.
12. člen
Kartoni deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje plačilnih navodil, morajo imeti odtisnjeno štampiljko. Podatki v štampiljki o imenu proračunskega uporabnika morajo biti identični s podatki, vpisanimi v sodni ali drug register oziroma s podatki o imenu pravne osebe v zakonu ali drugem predpisu, na podlagi katerega je proračunski uporabnik ustanovljen.
IV. NAČIN IN POGOJI, POD KATERIMI UJP ZAPRE PODRAČUNE IN KNJIGOVODSKE RAČUNE
13. člen
UJP zapre podračun proračunskega uporabnika na podlagi:
– pisnega zahtevka proračunskega uporabnika, ki mu je priložen sklep o izbrisu iz sodnega registra, če je proračunski uporabnik vpisan v sodni register,
– predloga oziroma predpisa, izdanega s strani ministra za finance
– predloga občinskega sveta,
– zakonskega določila po uradni dolžnosti, in sicer kadar je prenehal obstajati na podlagi zakona ali drugega pravnomočnega akta pristojnega organa.
14. člen
Proračunski uporabnik zahteva zaprtje računa, če tako določa zakon oziroma, če ga več ne potrebuje in so zato izpolnjeni predpisani pogoji.
15. člen
UJP zapre podračun neposrednega proračunskega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna na podlagi predloga ministra za finance oziroma predloga občinskega sveta, če le-ta oceni, da ga neposredni proračunski uporabnik državnega oziroma občinskih proračunov ne potrebuje oziroma posluje prek skupnega podračuna.
16. člen
UJP zapre zakladniški podračun na podlagi prenehanja pogodbe o vodenju enotnega zakladniškega računa pri Banki Slovenije.
17. člen
UJP zapre podračun za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov na podlagi zahtevka ministrstva za finance na podlagi predpisa, ki ureja račune in način plačevanja obveznih dajatev ter drugih javnofinančnih prihodkov.
18. člen
UJP zapre knjigovodski račun proračunskega uporabnika, ki posluje prek skupnega podračuna, na podlagi zahtevka imetnika skupnega podračuna.
19. člen
UJP sredstva s podračuna, ki ga zapira, prenese na pravnega naslednika proračunskega uporabnika oziroma na račun, ki ga predlagatelj zahtevka za zaprtje računa določi kot pravnega naslednika.
20. člen
Če na podračunu proračunskega uporabnika eno leto ni bilo nobene spremembe in proračunski uporabnik nima v vrstnem redu dospelih neporavnanih obveznosti, UJP pisno pozove proračunskega uporabnika, naj v roku 15 dni pisno obvesti UJP o nadaljnji uporabi računa.
Če proračunski uporabnik v tem roku ne obvesti UJP o nadaljnji uporabi podračuna, UJP račun zapre. Denarna sredstva s podračuna proračunskega uporabnika prenese na podračun tistega proračuna, ki se vodi v okviru sistema enotnega zakladniškega računa, v katerega je bil vključen tudi proračunski uporabnik.
V. IZDAJA PISNIH OBVESTIL PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
22. člen
Podračune UJP odpira in zapira s pisnim obvestilom o odprtju oziroma zaprtju podračuna.
23. člen
Proračunski uporabnik je dolžan UJP obvestiti o statusnih ter drugih spremembah, ki povzročajo spremembe podatkov registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (v nadaljevanju: register proračunskih uporabnikov), najkasneje v petih dneh po nastanku spremembe.
VI. VPIS PODATKOV V REGISTER PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
24. člen
Podatke iz dokumentacije, ki jo UJP prejme od proračunskega uporabnika ali od ministrstva za finance oziroma od občinskega sveta, vpiše v register proračunskih uporabnikov.
V register vpiše tudi vse spremembe v podatkih proračunskega uporabnika iz 23. člena tega navodila.
VII. KONČNA DOLOČBA
25. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2002.
Št. 431-17/02
Ljubljana, dne 19. junija 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance