Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2721. Odlok o spremembah in dopolnitvah dela ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini, stran 5751.

Občinski svet občine Dobje pri Planini je na 21. redni seji, dne 7. 6. 2002, na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 8/84, 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 19/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97) in 12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99, 102/01) sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dela ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve dela ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini (v nadaljevanju besedila: spremembe UN), ki jih je izdelal PIN d.o.o. Maribor pod številko projekta 1919-451-2000, z datumom februar 2001, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Soglasja, ki so jih k projektu iz 1. člena tega odloka podali organi in organizacije, so sestavni del tega odloka.
3. člen
Spremembe in dopolnitve dela ureditvenega načrta iz 1. člena tega odloka vsebujejo besedilo in grafične priloge.
Besedilo obsega:
1. Splošni del.
2. Izjave o upoštevanju predpisov.
3. Obrazložitev sprememb UN – Tekstualni del.
4. Pogoji in soglasja:
– Elektro soglasje,
– Soglasje Telekoma,
– Mnenje in pogoji k osnutku spremembe UN Direkcije RS za ceste,
– Vodnogospodarski pogoji,
– Soglasje Občine Dobje.
Grafične priloge obsegajo: merilo:
– izsek iz osnovnega ureditvenega načrta         1: 1000
– izsek iz planskih aktov Občine Šentjur pri Celju   1: 5000
– inventarizacija obravnavanih parcel          1: 1000
– obstoječe stanje z prikazom območja spremembe UN   1: 1000
– količbena situacija                  1: 1000
– predlog funkcionalnih zemljišč             1: 1000
– ureditvena situacija                  1: 1000
– situacija komunalnih naprav              1: 1000
– prometna situacija                   1: 1000
II. MEJA OBMOČJA OBDELAVE
4. člen
Območje sprememb UN predstavlja dolinski del med Dobjanskim potokom in cesto Šentjur – Planina pri Sevnici. Dolina se razteza v smeri sever – jug ter je na najširšem delu široka do 1000 m na severni in do 130 m na južni strani. Območje zapirajo strmejše vzpetine, dolino pa prečka več manjših jarkov, ki se iztekajo v Dobjanski potok.
Velikost območja sprememb ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini je 2,63 ha.
5. člen
Parcele znotraj ureditvenega načrta ležijo v katastrskih občinah Brezje in Suho. Meja UN se s temi spremembami ne spreminja.
6. člen
Območje sprememb UN za naselje Dobje pri Planini vključuje naslednje parcele:
k. o. Brezje:
stavbišča: *114
parcele: 1/5, 1/6, 953/2, 955, 11,
k. o. Suho
parcele: 780/16, 780/3, 1506/5, 1510, 780/6, 781/7.
III. USKLAJENOST SPREMEMB UREDITVENEGA NAČRTA S PLANSKIMI AKTI OBČINE
7. člen
Območje sprememb UN za naselje Dobje pri Planini je s planskimi akti bivše skupne Občine Šentjur pri Celju opredeljeno kot ureditveno območje naselja Dobje pri Planini, ki je namenjeno stanovanjem ter centralnim funkcijam naselja.
Predvidene ureditve znotraj območja sprememb UN so usklajene z usmeritvami iz planskih aktov bivše skupne Občine Šentjur pri Celju.
IV. NAMEMBNOST OBMOČJA
8. člen
Sprememba dela UN za naselje Dobje pri Planini opredeljuje naslednje ureditve:
a) Prometne ureditve:
– izvedba avtobusnega postajališča ob regionalni cesti II. reda št. 424 na odseku 1225 Dežno–Črnolica,
– izvedba parkirišč za gostinski objekt, trgovino in frizerski salon,
– izvedba parkirišč za šolo in večnamenski objekt,
– izvedba pločnikov,
– izvedba dovozne ceste do predvidenega novega objekta,
b) Gradnja novih objektov:
– večnamenski objekt: vrtec, knjižnica, stanovanjski prostori v mansardi.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
9. člen
Pogoji za nove objekte:
Za oblikovanje novih objektov veljajo naslednji pogoji:
Večnamenski objekt:
Namembnost: prostori za varstvo otrok, knjižnica in stanovanjski prostori
Tlorisne mere: 28,10m x 16,60m (bruto)
Etažnost: P + M
Brutoetažna površina: 649 m2 in funkcionalno zemljišče 436 m2
Streha: dvokapnica, zaključek s čopi, naklon strešin 35° do 40° ali štirikapnica, strešna kritina opečne barve.
10. člen
Pri zakoličbi objektov veljajo naslednji pogoji in tolerance:
Elementi za zakoličbo so opredeljeni v projektu iz tega projekta in so obvezni. Pred začetkom zakoličbe je potrebno vse kote preveriti na terenu.
Za tlorisne gabarite so dovoljene tolerance ± 1 m ob upoštevanju predpisanih odmikov od sosednjih objektov in varstvenih pasov vodotoka in infrastrukturnih objektov.
Za višinske gabarite so dovoljene tolerance pri višinskih kotah kleti in pritličja ± 0,30m, pri višinskih kotah slemen pa ± 0,50m. Pri tem je potrebno upoštevati z spremembo UN podane višinske kote pritličij, potrebno svetlo višino (ki jo narekuje tehnologija/ namembnost) v objektih in potrebno konstrukcijsko višino stropnih in strešnih konstrukcij objektov.
VI. PROMETNE, KOMUNALNA, ENERGETSKA INFRASTRUKTURA IN ZVEZE
11. člen
Promer
Na območju sprememb UN poteka v smeri sever – jug cesta II. reda Planina – Šentjur.
Za dovoz k večnamenskemu objektu se izvede cesta b-b.
Za lokalne gostinske in uslužnostne dejavnosti je potrebno urediti parkirne površine, fizično ločene od vozišča regionalne ceste.
12. člen
Kanalizacija
Za območje ureditvenega načrta za naselje Dobje je predvidena izgrednja lokalne čistilne naprave. Nanjo se preko fekalne kanalizacije vodijo tehnološke in fekalne odplake. Meteorne vode iz asfaltiranih površin se odvodnjavajo preko peskolovov in lovilcev olj v potok. Vse meteorne vode iz strešin se vodijo preko peskolovov v potok. Obvezna je zgraditev celotne kanalizacije in čistilne naprave na območju ureditvenega načrta.
13. člen
Preskrba z vodo
Na območju UN poteka po levem bregu Dobjanskega potoka obstoječ vodovod.
Za zagotovitev požarne varnosti je poleg obstoječih hidrantov potrebno zagotoviti še predviden sistem nadzemnih hidrantov.
14. člen
Elektrika in javna razsvetljava
Na območju ureditvenega načrta poteka visokonapetostni zračni vod.
Lokacije novih objektov morajo biti locirane izven koridorjev visokonapetostnih in prostozračnih daljnovodov, ki potekajo na območju ureditvenega načrta. Minimalna horizontalna oddaljenost objekta od prvega faznega vodnika daljnovoda mora biti 5 m.
Elektrifikacija nizkonapetostnega omrežja v naselju Dobje se bo še naprej gradila v podzemni izvedbi.
Javna razsvetljava na območju ureditvenega načrta je deloma že zgrajena, za osvetljevanje pešpoti ter pri posameznih objektih z javnim programom, pa je potrebno razsvetljavo dograditi.
15. člen
PTT omrežje
Razvod in napajanje predvidenih objektov se uredi skladno s pogoji upravljalca iz obstoječe PTT kabelske mreže.
16. člen
Odpadki
Komunalni odpadki se morajo zbirati na določenih mestih v kontejnerjih – smetnjakih za to določenih mestih znotraj ureditvenega območja. Upoštevati je potrebno občinski odlok o ravnanju z odpadki. Tla prostorov za smetnjake morajo biti izvedena tako, da je možno čiščenje.
Na območjih, ki bodo dostopna za obiskovalce ter ob parkiriščih je potrebno postaviti zadostno število manjših smetnjakov – košev za smeti.
VII. POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
17. člen
V ureditvenem območju sprememb ureditvenega načrta za naselje Dobje ni evidentiranih objektov in površin, ki naj bi se varovali kot naravna in kulturna dediščina.
18. člen
Varovanje plodne zemlje
Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objektov, izvedbo prometnih površin in pred drugimi ureditvami, je potrebno uporabiti za uredtev zelenic.
19. člen
Varovanje zraka
Predvideni objekti v območju ureditvenega načrta ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženosti zraka. V območju je možno razvijati nove dejavnosti le na način, ki omogoča uspešno preprečevanje onesnaženosti zraka, kar mora biti opredeljeno v investicijskem elaboratu in projektni dokumentaciji za posamezne objekte.
20. člen
Varovanje pred hrupom
Ureditveno območje sprememb ureditvenega območja se opredeljuje v III. stopnjo varstva pred hrupom (III: območje) po 4. členu uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96), ki navaja: trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje, namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti. Za to območje so v 5. člen Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96) določene mejne dnevne in nočne ravni hrupa in sicer nočna raven: 50dBA (od 22. do 6. ure) in dnevna raven 60 dBA (od 6. do 22. ure).
Dodatni protihrupni ukrepi znotraj ureditvenega območja niso predvideni. V primeru, da bi bilo stanje hrupnosti poslabšano oziroma bi bile presežene dovoljene ekvivalentne ravni hrupa, je potrebno stanje hrupnosti takoj sanirati z ustreznimi tehničnimi ukrepi.
21. člen
Zaščita podtalnice
Dejavnosti, ki bodo na območju ureditvenega načrta, smejo biti samo takšne, da morebitne odpadne vode ne bodo vsebovale težkih kovin in drugih snovi, ki bi škodile delovanju čistilne naprave. Za vse dejavnosti, kjer bodo odpadne vode, mora dati soglasje k lokaciji tudi upravljalec kanalizacijskega omrežja in ČN.
Meteorne vode, onesnažene z naftnimi derivati in mehanskimi primesmi, je treba pred izpustom v meteorno kanalizacijo očistiti z zadostno dimenzioniranih lovilcih olj in usedalnikih, kar je potrebno upoštevati predvsem na predelih delovnih dvorišč, ploščadi pod kontejnerji, parkirišč, parkirišč tovornjakov in drugje. Skladišča za nevarne in škodljive snovi (kemikalije, barve, laki, razredčila, topila in podobno) morajo biti zgrajena v skladu s pravilnikom za gradnjo in opremljanje skladišč ter transportnih naprav za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).
22. člen
Požarna varnost
K vsem objektom je potrebno zagotoviti dovoz urgentnih vozil po glavnih in internih dovoznih cestah, ki morajo biti urejene in zgrajene tako, da omogočajo vožnjo z gasilskimi vozili (nosilnost ipd).
Obvezna je izvedba hidrantnega omrežja za celotno območje UN.
Za posamezne nove objekte, ki so predvideni s tem UN, je na osnovi izračuna požarne povečane obremenitve, pri projektiranju upoštevati takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom. Zaradi povečane nevarnosti pred požarom je v objektih obvezno upoštevati potrebne naprave in sredstva za gašenje začetnega požara.
VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO UN
23. člen
Zasnova ureditve zelenih površin
Izhodišča:
– v čimvečji možni meri ohranjanje obstoječe vegetacije (predvsem gozdni rob);
– ureditev/zasaditev območja tako, da bo v prostoru tvorilo oblikovno in funkcionalno celoto;
– oblikovanje ustreznega razmerja odprtih in zaprtih (zasajenih) površin;
– zaščita pred negativnimi vplivi (prah, hrup, vizualne motnje);
– poudarki na poteh in glavnih smereh
Zasaditev je oblikovana z vrstami drevja ob parkiriščih, s skupinami drevja in grmovnicami na zelenicah. Drevje in grmovni sestavi imajo naslednje funkcije: senca ob parkiriščih, zaščita pred hrupom, prahom in vizualna zaščita ter okrasna funkcija.
24. člen
Etapnost izvajanja UN
Etapnost izvajanja sprememb UN je opredeljena za posamezna, funkcionalno zaključena območja znotraj ureditvenega območja ter za skupne površine. Vrstni red etap je dovoljeno zamenjati, vendar pa je potrebno upošteveti vrstni red izvedbe posegov, kot so opredeljeni znotraj posamezne etape.
Obvezna je predhodna izvedba komunalne infrastrukturne mreže za normalno funkcioniranje območja. Do pričetka posameznih posegov v prostor ostaja namembnost površin nespremenjena, s tem, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno uporabo zemljišč, skladno s spremembo UN.
V vseh etapah izvedbe so v vseh območjih znotraj UN dovoljena vzdrževalna dela, rekonstrukcije in adaptacije objektov in površin, ob upoštevanju namembnosti in oblikovalskih pogojev, ki so določeni za posamezna območja.
25. člen
Etape izvajanja v območju sprememb ureditvenega načrta:
A etapa: – gradnja parkirišč,
B etapa: – gradnja večnamenskega objekta,
C etapa: – gradnja avtobusnega postajališča na cesti Šentjur–Planina.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
26. člen
Investitor mora pri izvajanju spremembe UN, pri gradnji in uporabi objektov, naprav in izrabi zemljišč upoštevati:
– določbe dovoljenja za gradnjo, ki temeljijo na določilih tega odloka;
– ne smejo spreminjati namembnosti površin in objektov, kot so določene s tem odlokom.
X. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Površine se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s spremembo UN. Do pričetka gradenj predvidenih objektov in ureditev ostaja namembnost zemljišč nespremenjena.
28. člen
Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati vse pogoje iz soglasij, ki so sestavni del projekta iz 1. člena tega odloka.
Pri izdelavi izvedbenih projektov prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez je potrebno upoštevati idejne projekte, ki morajo temeljiti na izhodiščih iz projekta iz prvega člena tega odloka.
29. člen
Spremembe in dopolnitve dela ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini je na vpogled v prostorih Občinske uprave občine Dobje pri Planini.
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/02-9
Dobje pri Planini, dne 7. junija 2002.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.

AAA Zlata odličnost