Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2741. Odlok o priznanjih Občine Žužemberk, stran 5819.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 27. redni seji dne 13. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Žužemberk
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj Občine Žužemberk, njihovo obliko ter način vodenja evidence.
2. člen
Priznanja Občina Žužemberk podeljuje zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, družbam, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, športa, ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Žužemberk. Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
II. PRIZNANJA OBČINE ŽUŽEMBERK
3. člen
Priznanja Občine Žužemberk so:
– naziv častnega občana,
– priznanje občine,
· zlati grb Občine Žužemberk,
· srebrni grb Občine Žužemberk,
· bronasti grb Občine Žužemberk,
– pisno priznanje in zahvala občine,
– pisno priznanje in zahvala župana.
4. člen
O podelitvi priznanj Občine Žužemberk odloča Občinski svet občine Žužemberk na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (v nadaljevanju: komisija). Župan občine lahko podeli priznanja v primerih, ki jih določa ta odlok.
III. POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ TER NJIHOVA OBLIKA
5. člen
Častni občan Občine Žužemberk, je priznanje, ki ga podeljuje občinski svet občanom Občine Žužemberk, drugim državljanom RS, državljanom tujih držav za izjemno pomembno delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Žužemberk. Naziv častni občan se podeli s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva “ČASTNI OBČAN OBČINE ŽUŽEMBERK“.
6. člen
Zlati grb Občine Žužemberk je najvišje priznanje Občine Žužemberk, ki ga podeli občinski svet:
– posamezniku za življenjsko delo, za večletne uspehe ali enkratne izjemne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega pomena,
– skupini občanov ali pravnim osebam za večletne uspehe ali dosežke na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj in ugled Občine Žužemberk.
7. člen
Zlati grb Občine Žužemberk je reliefni odtis grba Občine Žužemberk, v velikosti 45 x 35 mm, izdelan iz zlata čistine 585/000 (14 karatov) in pritrjen na ustrezno podlago v šatulji. Na podlagi je pritrjena tudi kovinska ploščica (pozlačena medenina) z vgraviranim napisom “Zlati grb Občine Žužemberk“, ime in priimek prejemnika (naziv pravne osebe) ter datum podelitve. Prejemnik priznanja Zlati grb Občine Žužemberk prejme tudi posebno listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je to priznanje podeljeno.
V posameznem letu lahko občinski svet podeli največ eno priznanje Zlati grb Občine Žužemberk.
8. člen
Srebrni grb Občine Žužemberk podeljuje občinski svet posameznikom, skupini občanov, društvom ali drugi pravni osebi ob izjemnih enkratnih dosežkih, ob izrednem humanem in požrtvovalnem dejanju, ob življenjskem ali delovnem jubileju ali drugih posebnih priložnostih.
Srebrni grb Občine Žužemberk lahko podeli ob izjemnih dosežkih tudi župan.
9. člen
Srebrni grb Občine Žužemberk je reliefni odtis grba Občine Žužemberk (v nadaljnjem besedilu: občina) velikosti 45 x 35 mm, izdelan iz srebra čistine 900/000, ki je pritrjen na ustrezno podlago v šatulji. Na podlago je pritrjena tudi kovinska ploščica (posrebrena medenina) z vgraviranim napisom “Srebrni grb Občine Žužemberk“, ime in priimek (naziv pravne osebe) prejemnika ter datum podelitve.
Prejemnik priznanja Srebrni grb Občine Žužemberk prejme tudi posebno listino, kot je določeno v drugem odstavku 7. člena tega odloka.
V posameznem letu lahko občinski svet podeli največ dve in župan največ eno priznanje Srebrni grb Občine Žužemberk.
10. člen
Bronasti grb Občine Žužemberk podeljuje občinski svet posameznikom, skupini občanov, društvom in drugim pravnim osebam za posebne uspehe in dosežke na področju življenja in dela, pomembne za občino in dejanja, ki se odražajo v humanem odnosu do soljudi. Bronasti grb Občine Žužemberk lahko podeli uglednim gostom in delegacijam tudi župan.
11. člen
Bronasti grb Občine Žužemberk je reliefni odtis grba občine v velikosti 45 x 35 mm, izdelan iz brona, ki je pritrjen na ustrezno podlago v šatulji. Na podlagi je pritrjena kovinska ploščica (baker) z vgraviranim napisom “Bronasti grb Občine Žužemberk“, ime in priimek (naziv pravne osebe) prejemnika ter datum podelitve.
Prejemnik priznanja Bronasti grb Občine Žužemberk prejme tudi posebno listino, kot je določeno v drugem odstavku 7. člena tega odloka.
V posameznem letu lahko občinski svet podeli največ tri in župan največ dve priznanji Bronasti grb Občine Žužemberk.
12. člen
Občinski svet podeljuje občanom, skupinam občanov in pravnim osebam za njihove uspehe in prizadevanja na posameznih področjih življenja in dela pismeno priznanje in pismeno zahvalo. Priznanje je posebna listina, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bilo priznanje podeljeno. Zahvala je posebna listina, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila zahvala podeljena.
13. člen
Župan podeljuje občanom, skupinam občanov in pravnim osebam, ki so s svojim delom in prizadevanji prispevali k boljšemu delu in napredku občine na posameznih področjih življenja in dela, pismeno priznanje in pismeno zahvalo.
Priznanje je posebna listina, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bilo priznanje podeljeno. Zahvala je posebna listina, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila zahvala podeljena.
IV. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ
14. člen
Priznanja Občine Žužemberk podeli občinski svet s sklepom, sprejetim na seji sveta. Sklep o podelitvi priznanj iz županove pristojnosti sprejme tudi župan.
15. člen
Komisija enkrat letno objavi v sredstvih javnega obveščanja javni razpis, s katerim pozove predlagatelje, da podajo predloge za podelitev priznanj. Javni razpis se objavi najmanj 3 meseca pred občinskim praznikom.
Priznanja se vročajo prejemnikom na svečan način, in sicer na svečani seji občinskega sveta ali ob posebnih slovesnostih oziroma na svečanem sprejemu ob dogodkih in praznikih pomembnih za občino ali prejemnike priznanj.
Priznanja vroča župan ali od njega pooblaščena oseba.
16. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj občine so lahko občani, politične stranke, krajevna skupnost, društva, podjetja in druge pravne osebe.
Predlagatelj za podelitev priznanj po tem odloku je lahko tudi župan.
Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja.
17. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– pogoje za podelitev priznanj,
– podatke, ki jih mora vsebovati predlog,
– rok do katerega morajo biti podani predlogi.
18. člen
Predlog za podelitev priznanj mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati:
– ime in sedež predlagatelja,
– osnovne podatke predlaganega prejemnika priznanj,
– vrste predlaganega priznanja,
– utemeljitev predloga,
– priporoča se dokument, ki potrjuje navedbe v obrazložitvi.
19. člen
Komisija mora obravnavati predloge za podelitev priznanj v 15 dneh po poteku roka za oddajo predlogov. Komisija lahko:
– zahteva od predlagatelja, da predlog dopolni,
– predlog zavrne, če ni dovolj ali ustrezno utemeljen,
– zaprosi za mnenje ustrezne strokovne ali druge organizacije,
– izmed predlaganih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, izbere najzaslužnejše.
20. člen
Komisija glasuje z večino glasov navzočih članov, oblikuje predlog za podelitev priznanj in ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in odločanje.
Občinski svet odloča o podelitvi priznanj z večino glasov navzočih članov. Posebno listino o priznanju podpiše župan.
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo.
V. NAČIN VODENJA EVIDENCE O PODELJENIH PRIZNANJIH
21. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja Občinska uprava občine Žužemberk.
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled na občinski upravi občine.
22. člen
Podeljena priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko, ki vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku priznanja,
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja,
– vrsto priznanja,
– datum vročitve priznanja,
– podatki predlagatelja.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
23. člen
V proračunu občine se vsako leto zagotovijo sredstva za izvajanje tega odloka.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/02-521
Žužemberk, dne 13. junija 2002.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost