Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2727. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik, dopolnitev v letu 2002, stran 5772.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 17. člena statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 3/99) je Občinski svet občine Hrastnik na seji dne 20. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik, dopolnitev v letu 2002
UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik (Uradni list RS, št. 78/98) – v nadaljnjem besedilu dolgoročni in srednjeročni plan, ki se nanaša na:
· uskladitev z novimi (razširjenimi) obveznimi izhodišči dolgoročnega plana Republike Slovenije za področja ohranjanja naravnih vrednot, kulturne dediščine in prometnega omrežja.
· spremembo namenske rabe prostora:
– spremembo meje ureditvenega območja naselja Dol pri Hrastniku – širitev za oskrbne dejavnosti in stanovanja na najboljša kmetijska zemljišča v obsegu 2,7 ha ter zmanjšanje dela ureditvenega območja naselja v obsegu 0,6 ha z vrnitvijo v kmetijska zemljišča;
– širitev ureditvenih območij za počitniške hiše v naselju Gore na druga kmetijska zemljišča v obsegu 2,7 ha ter zmanjšanje dela ureditvenega območja počitniških hiš Fračji dol v obsegu 0,5 ha z vrnitvijo v kmetijska zemljišča;
– spremembe mej stavbnih zemljišč na območju razpršene poselitve na podlagi individualnih pobud in občine;
· uskladitev z dodatnimi podatki pristojnih resorjev za področja vodnega gospodarstva, rudnin, energetike in prometa ter dopolnitev s sprejeto prostorsko dokumentacijo v letih 1998–2000.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA PLANA
2. člen
1. V točki 4.1 poglavja Cilji urejanja prostora občine se spremeni besedilo šestega odstavka in zadnjega odstavka tako, da se glasi:
“Zavarovana območja državnega pomena so: najboljša kmetijska zemljišča, varovalni gozdovi, pridobivalni prostor rjavega premoga Rudnika Trbovlje–Hrastnik, predlagani krajinski park Kopitnik in pomembnejša kulturna dediščina: razglašeni kulturni spomenik Podkraj 67 ter cerkev sv. Jurija na Gorah – kulturni spomenik predlagan za razglasitev.
Poselitev je obvezno izhodišče dolgoročnega plana Republike Slovenije.
Zavarovana območja lokalnega pomena so: vodovarstvena območja izvirov na območjih Studence, Mali Kal, Novi dom, Za Savo, Turje in Dol pri Hrastniku; pridobivalni prostor apnenca in laporja v kamnolomu Retje–Plesko ter kamna – dolomita v kamnolomu Boben pri Hrastniku; za ohranjanje naravnih vrednot in varstvo kulturne dediščine so zavarovana območja in objekti naravnih spomenikov in naravnih vrednot ter kulturnih spomenikov in kulturne dediščine po določilih točke 4. tega člena odloka.“
2. V podpoglavju kmetijska zemljišča točke 4.3.1 se črtajo prvi trije odstavki in nadomestijo z naslednjim besedilom:
“Najboljša kmetijska zemljišča, ki so zavarovana z zakonom in trajno namenjena kmetijski proizvodnji, so določena v obsegu 547 ha.
Druga kmetijska zemljišča z izključno rabo so določena v obsegu 1506 ha.“
3. V podpoglavju rudnine točke 4.3.1 se spremeni in dopolni besedilo prvega in tretjega odstavka in se glasi:
“Pridobivalni prostor rjavega premoga Rudnika Trbovlje – Hrastnik, ki obsega 923 ha, je s predpisi zavarovano območje in s strategijo sanacije površin obvezno izhodišče dolgoročnega plana Republike Slovenije.
Obvezno izhodišče dolgoročnega plana občine sta s predpisi zavarovana pridobivalna prostora apnenca in cementnega laporja kamnoloma Retje–Plesko ter tehničnega kamna – dolomita kamnoloma Boben pri Hrastniku. Za oba kamnoloma je obvezno izdelati ureditveni-sanacijski načrt.“
4. Podpoglavje naravna in kulturna dediščina v točki 4.3.1 se črta v celoti in nadomesti z naslednjim besedilom:
– ohranjanje naravnih vrednot
Obvezno naravovarstveno izhodišče republiškega dolgoročnega plana je predlagani krajinski park Kopitnik.
Za naravne spomenike so predlagana naslednja varovana območja in objekti, ki so obvezno izhodišče dolgoročnega plana občine: Klemenčeve skale, Jelenove skale, Boben – skalni osamelci, Reberske skale, Bajdetov graben s slapovi, Okrogi, Soteska Pekel, Kovška luknja, Lipa pri Plavcu, Lipa pri cerkvi v Turju, Bodika v Ravnah in Izvirišče.
Naravne vrednote, ki se varujejo s planskimi usmeritvami, so območja in objekti: nahajališče oligocenskih fosilov, osamelci pod Matico, votlina v stolpu, bodika pri Brezovem ter gozdna rezervata Pekel in Pod Matico;
– kulturna dediščina.
Po strokovnih podlagah za varstvo kulturne dediščine (ZVNKD Celje oktober 2000) je na območju Občine Hrastnik 85 objektov in območij kulturne dediščine, ki so z evidenčnimi številkami (EŠD) vpisani v zbirni register dediščine oziroma so zanje opredeljene številke predlogov za vpis v ZRD.
Pomembnejša kulturna dediščina – spomenika državnega pomena sta: z odločbo razglašeni kulturni spomenik Podkraj št. 67 in kulturni spomenik predlagan za razglasitev – Cerkev sv. Jurija na Gorah.
Na območju občine je 49 kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki so predlagani za razglasitev. To so območja: Krnice – arheološko območje grobišča, Podkraj – rimska naselbina s svetiščem in Turje – arheološko območje v Ložnici ter 46 objektov oziroma območij: cerkev sv. Jakoba na Dolu pri Hrastniku, cerkev Matere božje v Dragi, cerkev sv. Nikolaja v Podkraju, cerkev sv. Štefana na Turju, znamenje v Brdcah, Vila de Seppi in Mlakarjevo stanovanje v Hrastniku ter objekti na domačijah v naseljih Brdce, Čeče, Kal, Krištandol, Marno, Turje in Brnica po seznamu v strokovnih podlagah ZVNKD Celje.
Kulturna dediščina lokalnega pomena so varovana območja: Krnice – vas, Marno – zaselek Zgornje Marno, Šavna peč – vas in Turje – vas (naselbinska dediščina); domačije: Brdce 14, Čeče 75, 83, 84 in 88, Gore 41, Krištandol 1 in 2, Marno 26, Turje 3, 4, 6, 7, 12 in 19, Brnica 57; območje steklarske kolonije v Hrastniku in objekti: župnišče, kapela in grobišče na pokopališču na Dolu pri Hrastniku; cerkev sv. Kristusa kralja, lopa za lokomotive, Rikljev most, rudniški kompresor, železniška postaja in spomenik žrtvam z grobnico v Hrastniku; znamenje v Šavni peči, grobišče s spominskim obeležjem v Krištandolu in Suhadolu ter spomenik in grob na Kalu in Brezovem.
5. V točki 4.3.2 poglavja Poselitev in organizacija dejavnosti v prostoru se za četrtim odstavkom doda novi odstavek z naslednjim besedilom:
“V pomembnejšem lokalnem središču Dol pri Hrastniku so za razvoj stanovanjske gradnje zagotovljene dodatne površine na razširjenih stanovanjskih območjih Laze in Sp. Marno ter za oskrbni center v Čerdencu (skupaj 2,2 ha).“
6. Besedilo podpoglavja Območja počitniških hiš v točki 4.3.2 se spremeni tako, da se glasi:
“Gradnja počitniških hiš se usmerja izključno v ureditvena območja počitniških hiš na Kalu (poimenovana Kal in Za hribom) ter v naselju Gore (Fračji dol, Florjanov dol in štiri manjša ureditvena območja na krajinskem prostoru Gore – Kopitnik).“
7. Podpoglavje Prometno omrežje v točki 4.4.1 se spremeni in nadomesti z naslednjim besedilom:
“Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike Slovenije za področje prometa in zvez so:
– državne ceste: glavna cesta II. reda št. 108 Ljubljana (Črnuče) – Litija – Hrastnik – Zidani most, regionalna cesta I. reda št. 221 Trojane – Izlake – Trbovlje – Hrastnik – Šmarjeta in regionalna cesta I. reda št. 224 Hrastnik – most čez Savo; predvideni sta rekonstrukciji regionalne ceste R1 – 221/427 od naselja Boben proti mostu v dolžini 500 m in regionalne ceste R1 – 221 na prehodu skozi naselje Dol pri Hrastniku v dveh možnih variantah (rekonstrukcija obstoječe ceste ali nova obvozna cesta); za predvideni novi odsek državne ceste G2 – 108 Hrastnik – Zidani most bo trasa po levem oziroma desnem bregu Save določena na osnovi izbrane variante po idejni študiji, ki je v izdelavi;
– glavna železniška proga I. reda Ljubljana – Dobova; predvideno je povečanje hitrosti na V = 160 km/h na obstoječi železniški progi Ljubljana – Zidani most – Maribor in izgradnja hitre proge na odseku Ljubljana – Dobova.
Na območju občine je 52 km lokalnih cest (obvezno izhodišče dolgoročnega plana občine), 12 km mestnih in krajevnih cest ter 64 km javnih poti. Načrtovane so posodobitve makadamskih vozišč, izboljšanje razmer na že moderniziranih voziščih ter izgradnja pločnikov.“
8. V točki 4.4.3 Energetsko omrežje in zveze se črta prvi odstavek in nadomesti z naslednjim besedilom:
“Energetski objekti državnega pomena so obstoječi daljnovodi DV 2 x 110 kV: Trbovlje – Hrastnik, Laško – Hrastnik in Trbovlje – Sevnica, RTP 110/35 kV Hrastnik s predvideno rekonstrukcijo ter planirana novogradnja daljnovoda DV 1x 110 kV Hrastnik – Gabersko.“
ter za drugim odstavkom doda besedilo, ki se glasi:
“Na območju Občine Hrastnik potekajo razdelilni in priključni plinovodi:
visokotlačna plinovoda: R 25 A (od M 2 v km 73+171 do MRP Hrastnik) in P258 A (od R 25 A v km 19+338 do MRP TOH) ter priključni plinovodi: P 2581 A (MRP TOH – Toplarna), P 255 A (MRP Hrastnik-Steklarna) in P 256 A (MRP Hrastnik-Kemična)“.
9. V poglavju št. 4.4.4 Vodnogospodarske ureditve se doda zadnji odstavek z naslednjim besedilom:
“Na poplavnih območjih, ki so prikazana v tematski karti št. 2/1 – vodnogospodarske omejitve v prostoru – kartografskega dela plana, je na poselitvenih območjih zagotoviti dovolj prostora za ureditev odvodnje in zaščito brežin pred erodiranjem, nenaseljene poplavne površine ob vodotokih pa ohraniti kot manjša retencijska območja ter na teh območjih zagotoviti omejeno gospodarjenje s prostorom, predvsem ekstenzivno kmetijsko proizvodnjo na travnikih in pašnikih; podrobnejši vodnogospodarski pogoji in omejitve pa posege na erozijsko ogrožena območja bodo obvezen sestavni del prostorskih izvedbenih aktov.“
10. V točki 4.5 poglavja Rešitve in pogoji za načrtovanje in izvedbo prostorskih ureditev se na začetku doda nova alinea z naslednjim besedilom:
“– Pri načrtovanju prostorskih ureditev in za vsak poseg na varovanih območjih in objektih kulturne dediščine iz točke 4. tega odloka je potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Enako velja za vse kapelice, znamenja in spominska obeležja, ki še niso vpisana v register kulturne dediščine. Upoštevati je treba določila strokovnih podlag za varstvo kulturne dediščine (ZVNKD Celje, oktober 2000), ki so sestavni del tega plana in veljajo v upravnih postopkih ne glede na določila sedaj veljavnih prostorskih izvedbenih aktov.
Za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij iz točke 4. tega odloka je treba upoštevati naravovarstvene smernice (ZVNKD Celje, oktober 2000), ki so sestavni del tega plana.
11. Odstavek v peti alinei poglavja Rešitve in pogoji za načrtovanje in izvedbo prostorskih ureditev točke 4.5 se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
“– Za varovana območja naselbinske dediščine (Krnice, Zg. Marno, Šavna peč in Turje) je potrebno izdelati prostorske izvedbene akte, ki bodo temeljili na posebnih strokovnih podlagah varstva kulturne dediščine.“
12. V poglavju Načini urejanja prostora s prostorskimi izvedbenimi akti točke 4.5 se nadomestita tretji in četrti odstavek z naslednjim besedilom:
“Z zazidalnim načrtom: ureditveno območje naselja Kovk (Kupča vas) in Čeče (Tičja vas)
Z ureditvenimi načrti: odlagališče komunalnih in industrijskih odpadkov
Unično, obstoječe odlagališče odpadnih produktov TET-II Prapretno, kamnolom Retje – Plesko in Boben ter strelišče na Ojstrem.“
13. Zadnja dva odstavka točke 4.6.2 v poglavju Urbanistična zasnova Hrastnika se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“Na območju urbanistične zasnove Hrastnik so zavarovana naslednja območja in objekti kulturne dediščine:
– kulturni spomeniki lokalnega pomena – predlagani za razglasitev: Podkraj – Rimska naselbina s svetiščem, Sava pri Hrastniku – Cerkev sv. Nikolaja, Vila de Seppi in Mlakarjevo stanovanje,
– kulturna dediščina: Hrastnik – Lopa za lokomotive, Riklejev most, Rudniški kompresor, železniška postaja, Cerkev sv. Kristusa kralja in Steklarska kolonija.“
V poglavju Načini urejanja prostora s prostorskimi izvedbenimi akti točke 4.6.4 se peti odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
S prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP1 – PUP8) se bodo urejala ostala poselitvena območja, za katera ni predvideno urejanje s prostorskimi izvedbenimi načrti: Studence, Veličkova cesta, Novi dom, Frtica, Dirmajerjev hrib, Železniška postaja, Podkraj in Prapretno.
14. Zadnji odstavek točke 4.7.2 poglavja Urbanistična zasnova naselja Dol pri Hrastniku se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
“Na ureditvenem območju naselja Dol pri Hrastniku so zavarovana naslednja območja in objekti kulturne dediščine:
– kulturni spomenik lokalnega pomena – predlagan za razglasitev: Dol pri Hrastniku – Cerkev sv. Jakoba,
– kulturna dediščina: Dol pri Hrastniku – kapela, župnišče in grobišče na pokopališču.“
15. Drugemu odstavku podpoglavja Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru v točki 4.7.3 se doda naslednje besedilo:
“ter na razširjena stanovanjska območja Laze in Sp. Marno. Območje ob regionalni cesti desnega nabrežja Brnice v Čerdencu je namenjeno za oskrbne in storitvene dejavnosti.“
16. Kartografski del s tematskimi kartami v merilu 1:25000 in 1:5000 se skladno z vsebino sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana dopolni in spremeni v naslednjem obsegu:
– karta št. 2 zasnova vodnega gospodarstva se dopolni s prikazi odsekov hodournikov, kjer so predvidena ureditvena dela in z območji oskrbovanimi z vodovodom,
– karta št. 3 rudnine se spremeni skladno z vsebino pod točko 3. tega člena odloka; spremenjena je meja z odločbo zavarovanega pridobivalnega prostora tehničnega kamna – dolomita kamnoloma Boben,
– karta št. 4 zasnova naravne in kulturne dediščine se nadomesti z dvema novima kartama z naslovi: “zasnova ohranjanja naravnih vrednot“ (št. 4a) in “zasnova varstva kulturne dediščine“ (št. 4b) s prikazi vsebine pod točko 4. tega člena odloka,
– karta št. 9 zasnova prometnega omrežja se spremeni in dopolni skladno z vsebino pod točko 7. tega člena odloka,
– karta št. 11 zasnova energetskega omrežja se spremeni in dopolni skladno z vsebino pod točko 8. tega člena odloka ter zaradi sprememb na področju tras daljnovodov 10(20) kV,
– tematski karti št. 4 ureditvena območja (v merilu 1:5000) in št. 1 zasnova kmetijstva in gozdarstva, zasnova naselij in območij za poselitev se dopolnita s spremenjenimi mejami ureditvenega območja naselja Dol pri Hrastniku, ureditvenih območij počitniških hiš na Gorah in novim ureditvenim območjem za strelišče na Ojstrem,
– karta št. 12 zasnova načinov urejanja prostora se spremeni in dopolni skladno z vsebino pod točko 12. tega člena odloka,
– karta št. 13 zasnova osnovne rabe prostora se spremeni in dopolni na področjih poselitve, zasnove ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine, zasnove prometnega in energetskega omrežja ter rudnin v skladu z vsebino dopolnjenih tematskih kart št. 3, 4a, 4b, 9, 11 in 14,
– kartni prikazi pod št. 15 urbanistična zasnova naselja Hrastnik in Dol pri Hrastniku v merilu 1:5000 se spremenijo in dopolnijo zaradi spremembe meje ureditvenega območja naselja Dol pri Hrastniku, zasnove varstva kulturne dediščine ter zasnove prometnega, komunalnega in energetskega omrežja v skladu z določili tega odloka.
17. Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v kartografski dokumentaciji na listih PKN 1:5000 skladno s predpisano vsebino.
ZAČETEK VELJAVNOSTI
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-4/00
Hrastnik, dne 20. junija 2002.
Župan
Občine Hrastnik
Leopold Grošelj l. r.

AAA Zlata odličnost