Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2755. Odlok o lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje ceste R2-441 (odsek 1298-Lendavska ulica) z železniško progo Ormož-Hodoš v Murski Soboti, stran 5831.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji, dne 28. maja 2002 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje ceste R2-441 (odsek 1298-Lendavska ulica) z železniško progo Ormož-Hodoš v Murski Soboti
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije ter sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Murska Sobota, sprejme lokacijski načrt načrtu za izvennivojsko križanje ceste R2-441 (odsek 1298-Lendavska ulica) z železniško progo Ormož-Hodoš v Murski Soboti (v nadaljevanju: lokacijski načrt). Lokacijski načrt je izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota, na osnovi Idejnega projekta, ki ga je izdelal Lineal d.o.o., Maribor, avgusta 2000 in dodatnih lastnih obdelav.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na območje posegov, ki jih pogojuje izvennivojsko križanje ter lego, namen, gabarite, zmogljivost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev, vključno z okoljevarstvenimi ukrepi.
Tekstualni del obsega:
– Splošni del s prilogami,
– Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– Opis funkcije območja in objektov,
– Opis prometno tehničnih rešitev,
– Opis ureditve komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture,
– Opis prostorskih rešitev po posameznih področjih;
– urbanistično in arhitektonsko oblikovanje,
– vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov,
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja
– varstvo kmetijskih zemljišč,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– Oceno stroškov
– Etape izvajanja,
– Seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi (parc. št.), površini, vrsti rabe in lastništvu;
– Elementi za odmero obodne parcelacije,
– Soglasja pristojnih organov in organizacij, predpisanih z zakonom ter mnenja;
– Poročilo o vplivih na okolje – poseben elaborat
Grafični del obsega:
– pregledno karto                  – M 1:25.000
– prikaze iz sprememb in dopolnitev
 prostorskih sestavin republiškega
 dolgoročnega in srednjeročnega
 plana za obravnavano območje           – M 1:250.000
– prikaze iz sprememb in dopolnitev
 prostorskih sestavin
 občinskega dolgoročnega plana      – M 1:25.000, 1:5.000
– situacijo obstoječega stanja
 (po topografskem posnetku)            – M 1: 1.000
– kopijo katastrskega načrta            – M 1: 2.500
– ureditveno situacijo ožjega območja
 lokacijskega načrta – 1. (osnovna)
 etapa (gradbeno-tehnične,
 arhitektonsko-oblikovalske, krajinske,       – M 1: 500
 prometne in vodnogospodarske ureditve)
– osnovna – 1. in razširjena – 2. etapa       – M 1:1.000
– ureditveno situacijo širšega območja
 vodnogospodarskih ureditev             – M: 2.000
 1. in 2. etapa
– zbirno situacijo ureditev komunalnih,
 energetskih in telekomunikacijskih
 vodov in naprav               – M 1:1.000, 1:500
– karakteristični prečni profili           – M 1: 100
– karakteristični vzdolžni profili   – M 1:1.000/100, 1:2.000
– situacijo z začasno ureditvijo prometa      – M 1: 1.000
– obodno parcelacijo in načrt
 gradbenih parcel                 – M 1: 1.000
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega naslednje parcele:
1. Območje odvzemov zemljišč (vse k.o. Murska Sobota)
– Ožje ureditveno območje neposrednih posegov za rekonstrukcijo Lendavske ulice zaradi izvennivojskega križanja z železniško progo, vključno s krožnim križiščem z Industrijsko ulico ter drugimi preureditvami priključkov in dovozov ter premoščanj Ledave in Puconskega potoka:
Osnovna – I. etapa
– desna stran: 3817/2, 3817/3, 3818, 3823/5, 3156, 75, 73/2, 73/1, 70, 72, 3200, 3199, 3198, 50/2, 50/1, 51/2, 51/1, 54, 52, 3155/1, 172, 175, 275/2, 275/1, 170, 5352/1, 69
– leva stran: 3812/2, 3812/1, 86, 78, 79, 60, 69, 68, 63/9, 63/7, 5348/1, 3155/1, 3155/2, 170, 3198, 3156, 3162/1
II. etapa nadvoza in širitve mostu na Ledavi
– leva stran: 3202/2, 3201, 3202/3, 56, 57, 3155/2, 3155/1, 3163, 3162/1, 69, 3198
– Območje posrednih posegov – vodnogospodarskih preureditev vodotokov:
Osnovna – 1. etapa (varianta B):
Puconski potok – levi breg:
3981, 3980/1, 3980/2, 3975, 3974, 3973, 3972, 3971, 3970, 3969, 3968/1, 3968/2, 3967/1, 3966, 3964/1, 3963, 3962, 3961, 3960, 3959, 3958, 3957/3, 3957/2, 3957/1, 3956, 3954, 3953, 5348/1, 5348/2, 5352/1, 3812/1, 3809/1, 3156, 3806, 3805/2, 3805/9, 3805/1, 3823/5, 3823/4, 3822/5, 3802/2, 3797/2, 3796/2, 3790/1, 3790/3, 3790/4, 3779, 3783, 3778, 3772, 3770, 3762, 3761, 3760, 3758/2, 3758/1, 3757, 3928, 5338/3
Puconski potok – desni breg:
3759, 3763, 3764, 3766, 3768, 3774, 3773, 3777, 3780, 3782, 3791, 3794, 3795, 3798, 3800, 3801, 110/1, 110/3, 109, 108/1, 100/1, 96, 95/1, 75, 72, 71, 41/1, 40, 3156, 3783, 5331/3, 5338/3
Ledava:
1, 3, 4, 13, 3155/1, 14, 3158, 5340, 3161, 3759, 3763, 3764, 3766, 3768, 3799, 3774, 3777, 3780, 3782, 3791, 3794, 3795, 3798, 3801, 112/1, 117, 118, 3159/1, 37, 3155, 52, 3984, 3467, 3466
Razširjena – 2. etapa (dodatno za realizacijo variante A):
3980, 3981, 3982, 3983/1, 3983/2, 3492, 3491, 3490, 3489, 3488, 3486, 3485/1, 3484/1, 3483/1, 3482, 3481, 5338/1, 5350, 3418, 3358, 3357/1, 3466, 3467, 3984
Območje novega sifona:
3460, 3459, 3461/1, 3462/1, 3463/1, 3463/2, 5339, 1, 2, 4077
– Razširjeno osnovno območje posegov – 2. etapa:
– Rekonstrukcija križišča Lendavske in Partizanske ulice in navezava Partizanske in Ulice ob progi ter povezava pod železniškim mostom na Industrijsko ulico vključno z rekonstrukcijo križišča te povezave z Industrijsko ulico:
52, 3155/1, 175, 171, 3163, 3162/1, 3162/2, 1476/1, 1486, 60, 3161, 134/2
– Povezava Ledavskega naselja in hiš Lendavska ulica št. 47, 49 z novim mostom čez Ledavo in okrog stanov. blokov Lendavska št. 51 in 53 na križišče Lendavske s Partizansko ulico:
175, 171, 3155/1
2. Služnosti (izven območja obodne parcelacije)
– tel. kanalizacija
81, 72, 73
– vodovod
81, 78, 73/1
– plinovod
3155/1, 175, 52, 3155/1, 171, 50/1, 50/2, 3200, 72, 3156
– TK vod
3155/1, 275/1, 50/2, 3200
– CATV vod
50/2, 3200, 275/1, 3155/1
– elektro NN vod:
3201, 3202/3, 56, 78, 79, 77, 76, 83, 81, 85, 86, 87, 3156, 3809/4, 3809/1, 3812/1, 3814, 3815, 3817/1, 3816, 3817/2, 3818, 3819/1, 3822/5.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Ureditveno območje iz 3. člena tega odloka obsega:
– območje izključne rabe izvennivojskega križanja (cestnega telesa) Lendavske ulice z železniško progo in ureditve krožnega križišča Lendavske ulice z Industrijsko ulico, vključno z vsemi spremljajočimi objekti in (pre)ureditvami (priključki in dovozi, nasipi, oporni zidovi, mostovi, rušitvami);
– območje ureditve obcestnega prostora, vključno z rekultivacijo in ponovno funkcionalno usposobitvijo zemljišč z zasaditvijo, oblikovanjem ograj, ipd.;
– območje preureditev in prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav;
– območje ukrepov in ureditev za preprečitev prekomernih vplivov na okolje;
– območje potrebnih vodnogospodarskih (pre)ureditev in z njimi povezanimi spremljajočimi (pre)ueditvami (razbremenilni kanali, regulacije, deviacije in renaturacije vodotokov, izgradnja preurejenih mostov in prilagoditev cest in poti, izgradnja razdelilnih objektov, preureditev melioracijskih sistemov, ipd.);
– območje začasnih režimov in z njimi povezanih posegov, ki so potrebni zaradi onemogočenih ali omejenih funkcij odvijanja prometa in dostopov do objektov v času gradnje nadvoza in spremljajočih gradenj.
IV. PROMETNO-TEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA
5. člen
Primarni namen posega je vzpostavitev izvennivojskega križanja Lendavske ulice in železniške proge z ureditvijo, v prvi fazi dvopasovne, v končni fazi pa štiripasovne cestne prometnice pod obstoječo že rekonstruirano železniško progo (železniški nadvoz). Lendavska ulica, ki jo tvorita odseka št. 1298 na regionalni cesti R2-441 in št. 1316 na regionalni cesti R1–232, je ena najprometnejših ulic v mestu Murska Sobota, kjer je največja dovoljena hitrost 50 km/h.
6. člen
Vertikalni potek preurejene cestne prometnice pod železniško progo je popolnoma preddefiniran na eni strani s potrebno niveleto pod nadvozom (4,7 m svetle višine pod spodnjo koto konstrukcije nadvoza železniške proge, katere niveleta GRT (191,95 m v.m.) ostane nespremenjena, na drugi strani pa z niveletami obstoječega stanja Lendavske ulice na začetku in koncu obdelave ter s kotama potrebne višine spodnjega roba mostne konstrukcije (SRK) ceste čez Ledavo in Puconski potok tako, da le ti še zagotavljata pretok stoletnih voda (Q100) in upoštevata še varnostno višino pretoka. Zaradi morfološko-reliefnih prilik je za še sprejemljiv predvideni vzdolžni sklon ceste 5% iz smeri novega mostu na Ledavi proti nadvozu in še vedno ugodnejši 3,5% vzdolžni sklon od mostu na Puconskem potoku proti nadvozu, potrebno obstoječe visoke vode Ledave razbremeniti v strugo Puconskega potoka, ki tako dobi pod mostom funkcijo razbremenilnega kanala Ledava – Ledava, na Ledavi pa se lahko most zniža.
7. člen
Horizontalni elementi ceste s prečnim prerezom za 1. in 2. fazo ter oblikovanje krožnega križišča z Industrijsko cesto so izbrani na osnovi podatkov in prognoz prometne obremenitve, sam horizontalni potek pa se prilagaja obstoječemu stanju ter obenem upošteva izgradnjo dvopasovnice v 1. fazi v severnem delu koridorja tako, da se na južni strani (rezervat za razširitev) lahko med gradnjo čim manj moteno odvija promet.
Minimalni uporabljeni polmer horizontalnih krivin je 100 m (dovoljen min. = 75 m).
Karakteristični prečni profili rekonstruiranih prometnic so:
– Cesta R1 – 232/1316 – štiripasovnica
– vozišče           4 x 3,25 =          13 m
– sredinska črta dvojna
neprekinjena              =         0,40 m
– kolesarska z hodnikom
za pešce           2 x 2,55 =         5,10 m
– berma za hodnikom      2 x 0,30 =         0,60 m
 skupaj:                =         19,10 m
 
– Cesta R2-441/1298 izven objekta – dvopasovnica:
– vozišče           2 x 3,25 =         6,50 m
– robni pas          niso predvideni
– ev. bankina         1 x 1,20 =         2,40 m
– kolesarska z hodnikom
za pešce           2 x 2,55 =         5,10 m
– berma za hodnikom      2 x 0,30 =         0,60 m
Skupaj:                =         12,20 m
 
– Cesta R2-441/1298 pod objektom – dvopasovnica:
– vozišče           2 x 3,25 =         6,50 m
– robni pas          niso predvideni
– berma med voziščem in deniveliranim
pločnikom (k+h)        1 x 0,75 =         0,75 m
– berma med voziščem
in kolesarsko stezo      1 x 0,75 =         0,75 m
– ločilni zid         1 x 0,30 =         0,30 m
– deniveliran pločnik desno  1 x 2,80 =         2,80 m
– koritnica za pločnikom desno1 x 0,35 =         0,35 m
– kolesarska steza levo    1 x 1,20 =         1,20 m
Skupaj:                =         12,65 m
 
– Cesta R2-441/1298 pred krožiščem
in cesta R1-232/1470 – tripasovnica:
– vozišče           2 x 3,25 =         6,50 m
– robni pas          niso predvideni
– tretji pas         1 x 3,25 =         3,25 m
– obojestranska kolesarska z hodnikom
za pešce           2 x 2,55 =         5,10 m
– berma za hodnikom      2 x 0,30 =         0,60 m
Skupaj:                =         15,45 m
 
– Cesta do Panonke:
– vozišče           2 x 3,00 =           6 m
– robni pas          niso predvideni
– obojestranski hodnik 
za pešce           2 x 1,60 =         3,20 m
– berma za hodnikom      2 x 0,30 =         0,60 m
Skupaj:                =         9,80 m
 
– Krožišče – križišče Lendavske ulice R1-232/1316 in R2-441/1298, 
Industrijske ulice R1-232/1470 in dovozne ceste k Panonki–dvopasovnica
– zunanji premer Di = 45 m
– premer centralnega otoka Dc = 25 m
– notranji prometni pas Pn = 5,25 m
– zunanji prometni pas Pz = 4,75 m
– radialno: zelenica, kolesarska steza, hodnik za pešce
– Cesta ob Ledavi in v njej (2. razširjena etapa oziroma obvoz)
– vozišče         2.00 x 3.00 =         6.00 m
– hodnik za pešce     2.00 x 1.50 =         3.00 m
– parapetni zid                      0,50 m
skupaj:                          9,50 m
– Cesta preko Ledave do Ledavskega naselja (2. razširjena etapa 
oziroma začasni dovoz)
– vozišče         2.00x 2.75 m =         5.50 m
– hodnik za pešce     2.00x1.00 m =         2.00 m
skupaj:             7.50 m
8. člen
Opis območja
Meja obdelave rekonstrukcije Lendavske ulice (2-1) se prične v km 2 + 215 odseka št. 1316 regionalne ceste R1–232 južno od odcepa za bencinski servis OMV tako, da se od tu začne razširjati v štiripasovnico, ki kot taka preči Puconski potok z ustrezno razširjenim mostom (5-2) v km 2 + 270. Od mostu se cesta spušča v krožno križišče z Industrijsko ulico in dovozno ulico do Panonske v km 2 + 350 oziroma 0 + 000. Industrijska ulica (2-2) je rekonstruirana do km 0 + 103 odseka št. 1470 iste regionalne ceste – to je do priključka Klavniške ulice. Dovoz do Panonke (2-3) je zgrajen do km 0 + 100, vključno z novim mostom (5-3) čez Puconski potok. Od krožišča se Lendavska ulica kot odsek št. 1298 regionalne ceste R2–441 spušča v podvoz pod železniško progo (4-1) v km 0 + 080, v prvi fazi kot dvopasovna cesta z možnostjo razširitve na levo (južno) stran v štiripasovnico. Od izvennivojskega križanja z železnico se cesta dviguje na novi (znižan) most čez Ledavo (5-1) v km 0 + 182, pred tem pa se nanjo priključi Ulica v Ledavsko naselje ter dovoz do hiš na južni strani Lendavske ulice (št. 44 in 44a). Cesta v nadaljnjem vzponu doseže obstoječo niveleto Lendavske ulice v križišču s Partizansko ulico. Območje obdelave vključuje dodatno tudi še rekonstrukcijo križišča Lendavske ulice, Partizanske ulice in dovozne ulice do stanovanjskih blokov na severni strani Lendavske ulice.
Območje obdelave za posredne posege je (po varianti A – 2. etapa) opredeljeno z novim prekopom (8-2), ki razbremenjuje visoke vode Ledave v Puconski potok ter njegovo regulacijo oziroma razširitev (7-2), vključno z novimi mostovi na njem na prečkanju z lokalno cesto M. Sobota – Markišavci (5-5), ki se rekonstruira na obeh straneh mostu, ter z železniško progo (5-4) (tudi že po varianti B) ob že omenjenih (5-3 in 5-2). Med te posege spada še regulacija odvodnika iz zahodne strani razbremenilnega kanala Ledava – Mura pod njim v razbremenjeno strugo Ledave (po varianti A – 2. etapa) ter renaturacija Ledave in vodnoregulatorski objekti na obeh vodotokih. V prvi etapi se vodnogospodarske ureditve izvedejo po varianti B (nujno za izvedbo nadvoza), v ločeni etapi pa je le-te možno dodatno optimizirati po varianti A. Že 1. etapa oziroma varianta B zajema tudi dodatni most 5-6 ob Ledavi na razbremenilnem kanalu Ledave v Puconski potok.
V času gradnje bodo uvedeni začasni režimi odvijanja prometa (obvozi) tudi izven navedenega območja, to je:
– za dovoze do objektov Ledavskega naselja in do objektov Lendavska ulica 44 in 44 a – preko obstoječe dovozne ceste do stanovanjskih blokov na Lendavski cesti št. 53 in 51 iz Lendavske ulice ter okrog teh blokov, z mostom preko Ledave do ulice Ledavsko naselje (po dogovoru med Mestno občino in investitorjem DRSC);
– za obvoz na Industrijsko ulico pa od Lendavske ulice preko dela Partizanske ulice in dela Ulice ob progi ter nato pod železniškim mostom ob (zmanjšani Ledavi) nazaj na dovozno cesto za Mlinopek in po njej do Industrijske ulice ter po njej na Lendavsko – kot alternativa nivojskemu prečkanju obvoza z železnico, oziroma kot trajna možnost povezave mestnih ulic za lokalni promet (do osebnih avtomobilov). Od križišča Lendavske z Industrijsko je možno nadaljevanje obvoza preko predhodno zgrajenega mostu za Panonko in preko njenega zemljišča na Markišavsko ulico.
V primeru, da ne bo ves čas gradnje omogočen prehod tovornega – ciljno-izvornega prometa v mesto in iz mesta preko gradbišča po Lendavski ulici, je le-tega potrebno usmeriti po drugih cestah že od križišča Lendavske in Gregorčičeve ulice ter križišča Lendavske, Noršinske in Markišavske ulice po Lendavski, Grajski, Kopališki ulici preko obstoječega nivojskega prehoda železnice v Markišavskem logu ter po regionalni cesti Markišavci – Murska Sobota in po Markišavski ulici do križišča z Lendavsko ulico, oziroma ga že prej (tranzitnega v celoti) usmeriti le na državno mrežo cest z obstoječim nivojskim prehodom čez železniško progo na Cankarjevi oziroma Panonski ulici.
9. člen
Rekonstrukcije cest križišč in dovozov
Na območju se rekonstruirajo in prilagodijo sledeči odseki cest, križišča in dovozi:
– Lendavska ulica R1-232/1316 v dolžini 187 m (ali 135 m) s štiripasovnim voziščem ter obojestransko kolesarsko stezo in hodnikom za pešce;
– Lendavska ulica R2-441/1298 v dolžini 247 m z dvopasovnim voziščem v 1. fazi, razen pred krožiščem kjer sta dva uvozna pasova ter obojestransko kolesarsko stezo in hodnikom za pešce, razen v podvozu kjer sta dvignjena kolesarska steza in hodnik za pešce le na desni – severni strani, na levi pa je le kolesarska steza (v tej smeri bo širitev v štiripasovnico v 2. fazi);
– krožišče – križišče Lendavske ulice z Industrijsko ulico (dolžina že upoštevana v Lendavski ulici) – z dvopasovnim voziščem ter krožno kolesarsko stezo in hodnikom za pešce;
– Industrijska ulica R1-232/1470 v dolžini 80 m s tripasovnim voziščem (dva uvozna pasova v krožišče) ter obojestransko kolesarsko stezo in hodnikom za pešce;
– dovozna cesta do dvorišča Panonke v dolžini 77 m z dvopasovnim voziščem in obojestransko skupno kolesarsko stezo in pločnikom;
– lokalna cesta Murska Sobota – Markišavci v dolžini 300 m v območju novega mostu z dvopasovnim voziščem in dvosmerno kolesarsko stezo in peš potjo (samo v varianti A – 2. etapa);
– štirikrako križišče Lendavske ulice R2-441/1298 z Ulico Ledavsko naselje in dovozno potjo k hišam južno od Lendavske ulice;
– Ulica Ledavsko naselje od deniveliranega križiča z R2-441/1298 – Lendavsko ulico v dolžini 50 m;
– dovozna pot do stanovanjske hiše Lendavska št. 54 po parc. št. 81 z Klavniške ulice
– dovozna pot do stanovanjskih objektov Lendavska ulica št. 44 in 44a med Lendavsko ulico, Ledavo in železniško progo, v dolžini 25 m
– dovozna pot proti stanovanjski hiši Lendavska ulica št. 47, 49, s severne strani, preko parcele št. 171
– dovozi oziroma rampe k obstoječim objektom na Lendavski ulici št. 54, 56, 58 in k parkirišču, na travnik ter na dvorišče s ceste k Panonki;
– poti ob novem razbremenilnem kanalu Ledava – Puconski potok v dolžini 784 m in ob reguliranem Puconskem potoku v dolžini 1988 m vse v makadamski izvedbi (po varianti A – 2. etapa), oziroma ob novem razbremenilnem kanalu Ledava – Puconski potok v dolžini 180 m in ob reguliranem Puconskem potoku v dolžini 1433 m, vse v makadamski izvedbi (po varianti B – 1. etapa);
– križišče Lendavske in Partizanske ulice (2. razširjena etapa);
– povezava Partizanske pod železniškim mostom na Industrijsko ulico (2. razširjena etapa)
novi dovoz do Ledavskega naselja za bloki in preko Ledave (2. razširjena etapa)
10. člen
Na območju bodo zgrajeni sledeči objekti:
Mostovi
– most 5-1 preko Ledave na R2-441/1298 (Lendavski ulici) v km 0 + 182; razpona 6,50 m, širine 12,10 m, svetla višina pretočnega profila 2,13 m;
– most 5-2 preko reguliranega Puconskega potoka (razbremenilnika Ledava – Ledava) na R1-232 (Lendavski ulici) v km 2+270; razpona 8 m, širine 18,10 m;
– most 5-3 preko reguliranega Puconskega potoka (razbremenilnika Ledava – Ledava) na dovozni cesti k Panonki; razpona 8 m, širine 5 m
– most 5-4 preko reguliranega Puconskega potoka (razbremenilnika Ledava – Ledava) v km 39 + 329.76 železniške proge Murska Sobota – Puconci; razpona 8,0 m, svetla višina je 3,74 m;
– most 5-5 preko reguliranega Puconskega potoka (razbremenilnika Ledava – Ledava) na lokalni cesti Murska Sobota – Puconci; razpona 8 m, širine 10,55 m (samo pri varianti A – 2. etapa)
– začasni most preko Ledave za dovoz do Ledavskega naselja severno od obstoječega mostu čez Ledavo (v dogovoru med Mestno občino Murska Sobota in DRSC – 2. razširjena etapa)
– most 5-6 preko razbremenilnega kanala Ledava – Puconski potok na cesti ob Ledavi (od Kopališke ulice do Ledavskega naselja); razpona 8.0 m, širine 8,0 m (pri varianti B – 1. etapa).
Nadvozi
– nadvoz 4-1 železniške proge Ormož – Murska Sobota – Hodoš v km 39 + 165 nad regionalno cesto R2 – 441/1298 (Lendavsko ulico) v km 0 + 080; dolžina okvirja v smeri ceste 6,57 m, maksimalna višina je 8,24 m, svetla širina je 12,65 m (v 1. fazi), minimalna svetla višina za vozišče je 4,70 m, svetla višina dvignjenega hodnika za pešce in kolesarske steze na desni severni strani je 3 m.
Kesoni
– keson v armiranobetonski izvedbi med P 12 in P 20+9 m v Lendavski ulici, dolžine cca 160.00 m;
Zidovi
– zid Z1 desno med P5 + 10 – P7 + 2 m ob Lendavski ulici, v dolžini 32 m;
– zid Z2 desno med P9 + 6 m ob Lendavski ulici – P5 + 2 m ceste k Panonki, v dolžini 71 m;
– zid Z3 levo med P9 + 10 m – P 10 + 2 m ob Lendavski ulici, dolžine 18 m;
– zid Z4 levo med P10 + 7 m – P10 + 16 m ob Lendavski ulici, dolžine 13 m;
– zid Z5 levo med P11 + 2 m ob Lendavski ulici – P3 + 12 m Industrijske ulice, dolžine 73 m;
– zid Z6 desno med P1 + 10 m – P4 + 14 m ob Industrijski ulici, dolžine 74 m;
– zid Z7 levo med P4 + 7 m – P4 + 17 m ob cesti k Panonki, dolžine 20 m;
– zid Z8 desno med P19 + 4 m ob Lendavski ulici – P3 + 5 m ob Ulici v Ledavsko naselje, dolžine 45 m;
– zid Z9 levo med P19 + 5 m ob Lendavski ulici – 9 m ob dovozni poti k hišam št. 44, 44a in event. 46, dolžine 37 m;
– zid Z10 desno med bermo in deniveliranim pločnikom ob Lendavski ulici od P14 + 9 m – P16 + 18 m, dolžine 50 m;
– zid Z11 – zidovi v sklopu kesona.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
11. člen
Mestno-ožje območje ureditev:
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora za posege na območju Lendavske in priključnih ulic vsebovati tudi poseben načrt arhitektonskih in krajinskih ureditev, ki mora obdelati in upoštevati sledeče pogoje vizuelne in funkcionalne usklajenosti:
– Znatno površinsko obdelavo vozišča, pločnikov in kolesarskih stez s pregledno oblikovano talno in vertikalno prometno signalizacijo ter ostalo obcestno opremo (informacijske table, drogovi za javno razsvetljavo ipd.).
– Okolici gabaritno prilagojene ter po oblikovanju in izbranih materialih usklajeno načrtovane obcestne zidove, stene in parapete, ki jih pogojuje niveletno razgibana (poglabljana), a vendar zvezna zasnova izvedbe nadvoza in njegovih navezav.
– Vizuelno pestro a vendar poenoteno oblikovanje mostov, in nadvoza z vsemi njihovimi, še posebej vidno izpostavljenimi elementi, kot so ograje, čelne konstrukcije ipd.
– Konceptualno dognano oblikovanje in zasaditev brežin kot elementov zelenih povezav vzdolž cestnega prostora ter prečnih vizuelnih prehodov od vozišč, peš in kolesarskih hodnikov, zidov in parapetov do zunanjega obcestnega prostora (individualnih ograj, objektov in praznega prostora).
– Usmeritve za estetsko čim bolj usklajeno oblikovanje robov javnega – cestnega individualnega obcestnega prostora (ograje, žive meje, fasade objektov, praznih prostorov ipd.).
12. člen
Območje ureditev v širšem – odprtem prostoru
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za posege v odprtem prostoru – to je za vodnogospodarske ureditve, mora upoštevati sledeče pogoje za usklajeno krajinsko urejanje:
– Novi razbremenilni kanal Ledava – Puconski potok, ki poteka preko melioriranega njivskega kompleksa se mora prilagajati geometriji drenov, odvodnih jarkov, obdelave in tras visokonapetostnih daljnovodov.
– Regulacija Puconskega potoka (razbremenilnik Ledava – Ledava) s širitvijo in urejanjem nasipov ter poti ob njih se mora izvajati čim bolj sonaravno ter ob tem tudi upoštevati obstoječo naravno zarast in biotope, kakor tudi predvidevati, kjer to prostor dopušča in je iz krajinskih vidikov utemeljeno, nove zelene cezure avtohtone zarasti.
– Obstoječo strugo Ledave, ki bo prevajala zmanjšan pretok Ledave je potrebno renaturirati z meandriranjem in pragovi ter razpoložljivi prostor funkcionalno in oblikovalsko sonaravno preurediti.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
13. člen
Zaradi izgradnje izvennivojskega križanja Lendavske ulice in železniške proge in spremljajočih posegov, bo potrebno prestaviti, zamenjati ali zaščititi številne komunalne, energetske in informacijske vode in objekte. Zasnove rešitev so obdelane v posebnih delih idejnega projekta in usklajevani v tem lokacijskem načrtu. Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi je potrebno upoštevati pogoje in soglasja upravljalcev posameznih naprav, ki so zbrani na ta lokacijski načrt. Za 2. tako imenovano razširjeno etapo infrastruktura še ni definitivno preučena in se mora podrobneje obdelati v projektni dokumentaciji.
14. člen
VODOVOD
Primarni cevovod
Zaradi spremembe nivelete Lendavske ceste in priključnih ulic, izgradnje rondoja, ter podvoza, katerega keson sega v območje rondoja se izvede prestavitev obstoječega cevovoda PVC DN 300, za smer Moravske Toplice, Bogojino in osrednji del Goričkega.
– od P8 na Industrijski ulici, ki poteka po desni – zahodni strani le-te, prečka Lendavsko cesto, ter Puconski potok se v dolžini 250 m obstoječi vod eleminira ter se na novo izvede cevovod iz cevi DUCTIL DN 300 od P8 na Industrijski ulici, ki poteka po desni zahodni strani do P5 + 13 m, prečka Industrijsko ulico, se preusmeri na zasebne parcele št. 79, 78, 77 in 85 ter v P10 + 8 m prečka Lendavsko ulico ter preko parcele št. 73/1 doseže v desnem pločniku dovozne ceste k Panonki v profilu P5 + 4 m obstoječo traso cevovoda. Novi cevovod se izvede v dolžini 228 m.
Zaščita cevovoda pri prečkanju Lendavske ulice se izvede z DUCTIL DN 600.
– v P + 8 m v dolžini 28 m.
Sekundarno omrežje
Zaradi izgradnje podvoza Lendavske ceste pod železniško progo se spremeni stanje nivelete Lendavske ceste, s tem pa tudi niveleta obstoječega cevovoda PVC DN 150, ki napaja stanovanjsko Ledavsko naselje in poteka vzporedno z Lendavsko cesto v hodniku za pešce po desni – severni strani.
Sprememba nivelete in zamenjava cevi z DUCTIL DN 150 se izvede na sledečih odsekih:
– od P21 + 6 m do P 25 + 12 m, po desni strani Lendavske ulice in na mostu čez Ledavo, v dolžini 86 m;
– v bankini na levi – zahodni strani ulice v Ledavskem naselju v dolžini 48,0 m.
Cevovod DUCTIL DN 150 je obešen na konstrukcijo mostu, zaščiten (izoliran) s 150 mm Novoterma (¨ 500) in zunanjo zaščito iz Al-pločevine, na odseku:
– P21 + 6 m do P22 + 7 m v dolžini 21 m.
Na območju razširjene etape (cesta ob Ledavi in dovozna cesta v Ledavsko naselje)
– obstoječi DN 110 poteka po desni – južni strani ulice ob Ledavi. Od L 13 na ulici ob Ledavi, do Lendavske ulice se obstoječi vod eleminira, ter na novo izvede cevovod iz cevi DUCTIL DN 110, ki bo potekal ob robu bankine ulice ob Ledavi;
– ob priključku dovozne ceste v Ledavskem naselju v N5 obstoječi vodovod DN 110 prečka nov priključek. Cev se zamenja z DUCTIL DN 110 v dolžini 21 m.
15. člen
KANALIZACIJA
Fekalna kanalizacija
– v P21 – na prečkanju Lendavske ulice se spremeni niveleta in zamenja obstoječa kanalizacija s cevmi DUCTIL DN 400 v dolžini 60 m, od tega se v dolžini 45 m pod Lendavsko cesto kanalizacija zaščiti z obbetoniranjem;
– od P6 na Industrijski se obstoječi vod DN 30, ki poteka po levi – vzhodni strani, prečka Lendavsko cesto, ter poteka vzporedno z obstoječo Lendavsko cesto v bankini v dolžini 160,00 eleminira ter se nadomesti z novim vodom iz DUCTIL DN 400 in DN 300 od P6 na Industrijski ulici na levi – vzhodni strani odkoder se preusmeri na zasebne parcele št. 79, 78, 77 in 85 ter v P10 + 8 m prečka Lendavsko ulico in se, po prečkanju parcele 73/1 konča v desni bankini dovozne ceste k Panonki v P5 + 6 m. Novi kanal se izvede v dolžini 218 m (DN 400 – 147 m in DN 300 – 68 m) in poteka v skupnem koridorju z primarnim cevovodom vodovoda.
Na območju razširjene etape (cesta ob Ledavi in dovozna cesta v Ledavsko naselje)
– kolektor iz Černelavec BC Ø 120 poteka po južni – desni strani ceste ob Ledavi.
Na mestu prečkanja kanala z novo traso ceste se izvede zaščita z obbetoniranjem.
– med L 12 – L 13, v dolžini 22 m,
– med L 8 + 12 m – L 9 + 3 m, v dolžini 11 m,
– med L 15 + 6,50 m – L 15 + 13,50 m, v dolžini 7 m.
Meteorna kanalizacija
Ruši se celotna meteorna kanalizacija:
– od P10 do P 13 kanal Ø 30 na desni – severni strani obstoječe Lendavske ulice v dolžini 58 m;
– od P1 + 7 m do P5 na levi – vzhodni strani Industrijske ulice, kanal Ø 30, v dolžini 89 m.
Na novo se izvedejo naslednji kanali:
– od P6 + 5 m do P 7 + 8 m po desni strani Lendavske ulice iz cevi PVC DN 250 v dolžini 23 m;
– od P9 + 8 m do P12 na Lendavski ulici v hodniku za pešce na desni – severni strani iz cevi PVC DN 250, v dolžini 48 m;
– od P12 do P13 + 17 m na Lendavski ulici, prečka krožišče iz DUCTIL DN 300, v dolžini 35,50 m;
– po levi zahodni strani dovozne ceste do Panonke iz cevi PVC DN 250 v dolžini 60 m. Del kanala, ki spada v območje krožišča se položi v keson, v dolžini 19,50 m;
– od P1 + 23 m do P3 + 10 m na Industrijski ulici po desni – zahodni strani iz cevi PVC DN 250 v dolžini 61,50 m in iz cevi DUCTIL DN 300 v dolžini 32 m. Del kanala izvedenega iz DUCTIL cevi poteka v betonskem kesonu;
– od P22 + 4 m do P24 + 10 m na Lendavski cesti, po desni – severni strani v hodniku za pešce iz cevi PVC DN 250, v dolžini 50 m;
– med P16 in P17 na Lendavski cesti, najprej prečka železniško progo, nato prečka cesto iz DUCTIL DN 300, v dolžini 14 m;
– v P16 na Lendavski cesti (priključek do ČRP) iz DUCTIL DN 400, v dolžini 7 m.
– od razbremenilnika ob dovozni cesti do Panonke, pred Puconskim potokom do P16 na Lendavski ulici po desni – severni strani ulice, oziroma levi – zahodni strani uvozne ceste iz cevi PVC 400, v dolžini 114,50 m.
Zaščita meteornih kanalov se izvede:
– od P12 do P13 + 17 m na Lendavski ulici, na prečkanju krožišča z DUCTIL DN 300, ki se polno obbetonira v dolžini 35,50 m.
Izvede se kineta 50/50 za odvod meteorne vode v območju kesona:
– od P16 do P20 + 13 m na Lendavski ulici po desnem – severnem robu vozišča, v dolžini 100 m.
Prečrpališče vel. 12,70 x 4,60 m se izvede na desni – severni strani vozišča z najmanjšim odmikom 4 m od železniške proge.
Razbremenilnik in lovilec olj vel. 3,05 x 3,05 m se izvede na levi – zahodni strani dovozne ceste do Panonke z 10 m odmikom od brežine Puconskega potoka.
Na območju razširjene etape (cesta ob Ledavi in dovozna cesta v Ledavsko naselje).
– izvedba meteornega kanala po celotni dolžini ceste ob Ledavi iz PVC DN 250 v dolžini 280 m z priključki na kolektor iz Černelavec.
16. člen
ELEKTRIKA
Zaradi ureditve križišča in izgradnje podvoza na Lendavski ulici bo potrebna prestavitev, oziroma zaščita naslednjih elektro vodov:
Srednje napetostni vodi – križanja
– obstoječi KBV 20 kV RTP Murska Sobota – 20 kV DV Selo,
KBV 20 kV RTP Murska Sobota – 20 kV DV Puconci in
KBV 20 kV TP Klavniška – TP obrtna cona,
ki križajo Lendavsko ulico v P7 + 5 m, se dodatno zaščitijo s položitvijo v kabelsko kanalizacijo, ki bo zgrajena na zahodni strani ceste in bo nadaljevanje obstoječe kabelske kanalizacije ob levem bregu Puconskega potoka;
– obstoječi KBV 20 kV RTP Murska Sobota – TP Ob Ledavi, križa Lendavsko ulico v P25 + 7 m. Zaščitne kabelske kanalizacije se podaljša na vsako stran križanja za po 5 m.
Nizko napetostni vodi – križanja
– obstoječi NN kablovod TP Klavniška – NNO Lendavska, križa Lendavsko ulico v P7 + 5 m, skupaj z vodi SN, kjer se dodatno zaščiti z kabelsko kanalizacijo, konča pa se v PKRO – omarici na desni – severozahodni strani Lendavske ulice;
– obstoječi NN kablovod TP Klavniška – NNO Industrijska križa Industrijsko ulico v P5 + 7 m, katerega dodatno mehansko zaščitimo.
Demontaža NNO in izgradnja NN kablovoda:
– demontira se obstoječe NN zračno omrežje
– od P1 – P13 na desni – severozahodni strani Lendavske ulice, ter vod, ki poteka do objektov Panonke, prav tako na severozahodni strani Lendavske ulice v dolžini 300 m;
– med P9 in P13 se demontira 5 hišnih priključkov ter dvoje prečkanj Lendavske ulice (v P9 + 13 m in P12 + 7 m), v dolžini 102 m;
– vod, ki prečka Lendavsko ulico v P20, ter poteka na južni – levi strani Lendavske ulice do odjemalcev, v dolžini 55 m.
– izgradnja novih (nadomestnih) NN zemeljskih vodov se izvede:
– od P1 – P7 na desni – severozahodni strani Lendavske ulice, skupaj z hišnimi priključki, v dolžini 130 m. Izvod se izvede iz PKRO, ki je locirana na desni – severozahodni strani Lendavske ulice;
– izvod iz PKRO do objektov Panonke v dolžini 85,0 m, ki poteka na zgornji – severovzhodni strani Puconskega potoka, katerega prečka ob mostu in se priključi na objekt;
– izvod iz PKRO do črpališča, med P7 in P15 + 10 m, v dolžini 180 m po desni – severozahodni strani Lendavske ulice;
– izvod iz TP 601, od P9 do P12 + 7 m, v dolžini 160 m na levi jugo-vzhodni strani Lendavske ulice;
– izvod od P18 – P20, v dolžini 55 m, na levi – južni strani Lendavske ulice.
Na območju razširjene etape (cesta ob Ledavi in dovozna cesta v Ledavsko naselje)
– Zaščita VN zemeljskega voda z PC-EDN 160. Zemeljski kabel poteka po desni – južni strani ceste ob Ledavi
– med L 9 – L 10, v dolžini 13 m
– med L 11 – L 12, v dolžini 21 m
– Zaščita NN zemeljskega voda z PC –EDN 160. Zemeljski kabel poteka po desni – južni strani ceste ob Ledavi
– med L 9 – L 10, v dolžini 13 m
– med L 11 – L 12, v dolžini 21 m
17. člen
Javna razsvetljava
– Zaradi izgradnje podvoza in ureditve rondoja na Lendavski ulici se v celoti demontira zračno NNO javne razsvetljave, ki poteka:
– od P1 – P13 na desni – severozahodni strani Lendavske ulice, v dolžini 130 m;
– od P22 – P26 na desni – severni strani Lendavske ulice, v dolžini 80 m;
– od P1 – P5 na desni – zahodni strani Industrijske ulice, v dolžini 90 m.
– Zaščitijo se sledeči kabli zunanje razsvetljave:
– obstoječi vod iz TP Klavniška (TP 601), ki prečka Lendavsko ulico v P7 + 3 m se dodatno zaščiti s kabelsko kanalizacijo v dolžini 10 m;
– predvideni vodi javne razsvetljave se zaščitijo s kabelsko kanalizacijo (PC – E DN 160)
· od P12 do P13 + 3 m na mestu izvoza do objektov Panonke, na desni – severni strani rondoja na Lendavski ulici, v dolžini 15 m;
· v P15 + 1 m v območju rondoja ko prečka Lendavsko ulico, v dolžini 14 m;
· od P21 do P21 + 12 m, na severni strani Lendavske ulice, pri prečkanju uvozne ceste v Ledavsko naselje, v dolžini 13 m;
· od P 26 do P26 + 13 m, na severni strani Lendavske ulice, pri prečkanju uvozne ceste k blokovskemu naselju, v dolžini 15 m;
· pri prečkanju Industrijske ulice, v območju rondoja, v P2 + 13 m, v dolžini 13 m.
– Novi NN kabli zunanje razsvetljave se položijo:
– od P1 – P26 + 13 m, na severni – desni strani Lendavske ulice v hodniku za pešce predvidene rekonstrukcije Lendavske ulice, v dolžini 533 m;
– od P14 – P15 + 2 m, na južni – levi strani Lendavske ulice v hodniku za pešce, v dolžini 22 m;
– od P1 – P4 na desni – zahodni strani Industrijske ulice v hodniku za pešce, v dolžini 80 m;
– od P1 – P3 na levi – vzhodni strani Industrijske ulice v hodniku za pešce, v dolžini 35,0 m;
– na levi zahodni strani uvozne ceste do Panonke, v bankini, v dolžini 33 m;
– pri prečkanju ulic
· v P15 + 1 m na Lendavski ulici, v dolžini 15 m · v P2 + 13 m na Industrijski ulici, v dolžini 15 m.
18. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Zaradi izgradnje podvoza in rondoja na Lendavski ulici se opustijo vsi obstoječi primarni vodi, ter se izvedejo novi vodi, položeni v TK kanalizacijo iz PVC cevi DN 110 in betonskih jaškov.
Potek predvidene TK kanalizacije:
– od P2 + 7 m do P12 na južni – levi strani Lendavske ulice v hodniku za pešce, v dolžini 173 m;
– od P12 do P26 na severni – desni strani Lendavske ulice z 0 – 3 m odmikom od hodnika za pešce, v dolžini 280 m;
– od P20 + 10 m do P25 + 5 m na levi – južni strani Lendavske ulice v hodniku za pešce, v dolžini 95 m;
– od P1 – P6 + 15 m na levi – vzhodni strani Industrijske ulice, v hodniku za pešce, v dolžini 115 m;
– od začetka dovoza do objektov Panonke po desni – vzhodni strani, v hodniku za pešce, v dolžini 80 m.
Prečkanje Lendavske ulice z 2 x PVC DN 110
– v P11 + 16 m, v dolžini 30 m
Zaščita TK kanalizacije pri prečkanju cest in potokov iz BC cevi Ø 30, oziroma obbetoniranjem
– v P11 + 16 m, Lendavska ulica, dolžina 30 m;
– Puconski potok od P7 + 7 m do P9, po levi – južni strani Lendavske ulice, v dolžini 15 m;
– Puconski potok po južni strani mostu pri uvozu cesti do objektov Panonke, v dolžini 13 m;
– od P12 do P14 + 13 m, po desni – severni strani Lendavske ulice, na območju rondoja, v dolžini 52 m;
– od P16 do P17, po desni – severni strani Lendavske ulice, v dolžini 20 m (pod železnico);
– od P21 do P23, po desni – severni strani Lendavske ulice, pod dovozno cesto v Ledavsko naselje in reko Ledavo, v dolžini 40 m;
– od P21 do P23, po levi – južni strani Lendavske ulice, pod dovozno cesto v naselje in reko Ledavo, v dolžini 40 m.
Prestavitev TK kabla:
– od L 4 do L 12, v dolžini 155 m.
Prestavljen vod bo potekal po desni – južni strani ceste ob Ledavi.
Zaščita predvidenega TK kabla z PC-E DN 160 pri prečkanju ceste ob Ledavi
– med L 4 in L 5, v dolžini 12 m;
– med L 11 in L 12, v dolžini 18,50 m.
19. člen
CATV
Zaradi izgradnje podvoza in rondoja na Lendavski ulici se prestavijo, oziroma položijo novi vodi CATV omrežja. Predvidena je položitev vodovov CATV načeloma v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi DN 110, ki se uporablja za telekomunikacijske vode.
– od P2 + 13 m do P12 na južni – levi strani Lendavske ulice v hodniku za pešce, v dolžini 168 m;
– od P12 – P26 na severni – desni strani Lendavske ulice z 0 – 3,0 m odmika od hodnika za pešce v dolžini 280 m;
– od P1 – P6 na levi – vzhodni strani Industrijske ulice, v hodniku za pešce v dolžini 100 m;
– od začetka dovoza do objektov Panonke, čez Puconski potok po desni vzhodni strani, v hodniku za pešce, v dolžini 85 m.
Prečkanje Lendavske ulice z 2 x PVC DN 110,
– v P11 + 16 m, v dolžini 30 m,
– v P5 + 12 m, v dolžini 16 m,
– v P19 + 14 m, v dolžini 16 m,
– v P23 + 18 m, v dolžini 15 m.
Zaščita PVC cevi pri prečkanju cest in potokov iz betonskih cevi Ø 30, oziroma obbetoniranja
– P 5 + 12 m – Lendavska ulica v dolžini 16 m,
– P11 + 16 m – Lendavska ulica v dolžini 30 m,
– P19 + 14 m – Lendavska ulica v dolžini 16 m,
– P23 + 18 m – Lendavska ulica v dolžini 15 m,
– Puconski potok od P7 + 7 m do P9, po levi – južni strani Lendavske ulice, v dolžini 15 m,
– Puconski potok po južni strani mostu pri uvozu cesti do objektov Panonke, v dolžini 13 m,
– od P12 do P14 + 13 m, po desni – severni strani in levi – južni strani Lendavske ulice, na območju rondoja v dolžini 52 m,
– od P16 do P17, po desni – severni strani Lendavske ulice, v dolžini 20 m (pod železnico),
– od P21 do P23, po desni – severni strani Lendavske ulice, pod dovozno cesto v Ledavsko naselje in reko Ledavo, v dolžini 40 m.
20. člen
PLINOVOD
Zaradi rekonstrukcije Lendavske ulice (izgradnja podvoza in krožišča) bo potrebna dodatna zaščita in delna prestavitev obstoječega plinovoda.
Srednjetlačno omrežje
Obstoječi plinovod DN 150 se zaščiti:
– v P23 Lendavske ulice (prečkanje), se odstrani obstoječa zaščita in se jo nadomesti z obbetoniranjem plinovoda v dolžini 30 m.
Obstoječi plinovod DN 150 – 6 barov MRP Murska Sobota – MRP Platana (Geoplin)
– v P 22 + 11 m Lendavske ulice (prečkanje), se odstrani obstoječa zaščita in jo nadomesti z obbetoniranjem v dolžini 30 m
Na območju razširjene etape (cesta ob Ledavi in dovozna cesta v Ledavsko naselje)
Obstoječi plinovod DN 150 se zaščiti z obbetoniranjem:
– od L8 + 13,50 m do L11 + 5,0 m, v dolžini 55 m (vod poteka po južni – desni strani ulice ob Ledavi, jo v L 11 prečka in se preusmeri proti Lendavski ulici).
Obstoječi plinovod DN 150 – 6 barov MRP Murska Sobota – MRP Platana (Geoplin)
– od L7 + 7 m do obstoječe zaščite pri prečkanju z Lendavsko ulico. Plinovod poteka po južni – desni strani ulice ob Ledavi, pri L8 se trasa lomi tako, da se preusmeri proti Lendavski ulici.Zaradi prečkanja ulice ob Ledavi in vzporednem poteku trase ob opornem zidu se plinovod obbetonira v dolžini 83 m
– v N3 + 12 m ulice do Ledavskega naselja (prečkanje) se zaščiti z obbetoniranjem, v dolžini 11 m
Nizkotlačno, oskrbno omrežje
– Izvedejo s novi – prestavljeni (nadomestni) vodi v skupnem rovu – 1bar DN 100 in 20 mbar DN 150
· od P9 na levi – jugovzhodni strani, kjer prečka Lendavsko ulico, ter poteka na desni – severni strani do P21 z odmikom od roba hodnika za pešce 2 m, na območju bet. kesona 7 m, v dolžini 260 m;
· od P9 do P12 na desni – jugozahodni strani Lendavske ulice v hodniku za pešce, v dolžini 60 m
– Izvedejo se novi vodi 20 mbar DN 150
· od P1 – P5 na levi – vzhodni strani Industrijske ulice v hodniku za pešce, v dolžini 80 m;
· po vzhodni strani ulice Ledavskega naselja, v hodniku za pešce, v dolžini 40 m
– Izvede se novi vod 1 bar DN 100
· od P5 do P9 na levi – jugovzhodni strani Lendavske ulice, v hodniku za pešce, v dolžini 70 m
– Odstrani se obstoječi vod 1 bar DN 100 in 20 mbar DN 150 v istem rovu
· od P12 do P21 na levi – južni strani Lendavske ulice v dolžini 230 m
– Odstrani se obstoječi plinovod 1 bar DN 100
· od P5 do P12 po levi – jugovzhodni strani v dolžini 130 m.

– Zaščitijo se plinovodi:
– plinovodi DN 100 z JE zaščitno cevjo DN 300:
· med P7 in P9 Lendavske ulice, na levi strani, prečkanje Puconskega potoka z JE zaščitno cevjo DN 300, dolžine 15 m;
· v P9 – Lendavske ulice (prečkanje), dolžine 16,50 m;
· od P12 – P13 – Lendavske ulice na severni strani (prečkanje uvozne ceste do Panonke), v dolžini 20 m;
· med P16 – P17 – Lendavske ulice, na severni strani (prečkanje železniške proge), v dolžini 14 m;
· v P21 Lendavske ulice na severni strani, (prečkanje uvozne ceste Ledavskega naselja), v dolžini 7,50 m.
– plinovodi DN 150 z JE zaščitno cevjo DN 400
· v P9 – Lendavske ulice (prečkanje), dolžina 16,50 m;
· od P12 – P13 – Lendavske ulice na severni strani (prečkanje uvozne ceste do Panonke), dolžine 20 m;
· med P16 – P17 – Lendavske ulice, na severni strani (prečkanje železniške proge) v dolžini 14 m;
· v P21 Lendavske ulice na severni strani (prečkanje uvozne ceste Ledavskega naselja), v dolžini 7,50 m.
21. člen
Signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave
Ob desni – vzhodni strani rekonstruirane železniške proge Murska Sobota – Puconci potekajo v kabelskih koritih tip 4 in dvojčku PEHD 2 x 50/4 naslednji kabli, ki jih uporabljajo Slovenske železnice:
– progovni kabel za lokalne telefonske zveze
– optični kabel za medkrajevne in mednarodne zveze
– energetski kabel za napajanje progovnih signalno-varnostnih naprav
– kabel za delovanje signalov na “B” strani postaje
– kabel lokalne telefonije in števcev osi
– kabel za delovanje avtomatike na cestnih prehodih
Naprave bodo tangirane z nadomestno gradnjo železniškega mostu 5-4 na Puconskem potoku v km 39 + 329.76 proge Ormož – Hodoš, prečkale pa bodo Lendavsko cesto v nadvozu 5-1 v km 39+172.
Naprave se:
– med gradnjo mostu 5-4 prestavi v začasno pločevinasto korito PK 200 pritrjeno na tirni provizorij
– po izgradnji mostu se preložijo v betonska korita tip 4 ter v dve cevi PEHD Ø 125, v katere se vpihne optični kabel
VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGA
22. člen
Vodnogospodarske ureditve in ukrepi
Tehnični pogoji izvedbe izvennivojskega križanja zahtevajo znižanje obstoječega mostu na Ledavi in tako spremembo (zmanjšanje) dovoljenih pretokov stoletne vode (Q100) po Ledavi skozi Mursko Soboto.
Posledično se vodnogospodarske ureditve morajo izvesti kot razbremenitev Ledave od sedanjega pretoka 40 m3/sek na predvidenih 12-14 m3/sek (po var. A) ali 8 – 10 m3/sek (po var. B) v Puconski potok, ki se mora ustrezno regulirati in istočasna zagotovitev poplavne varnosti mesta Murska Sobota.
Obe varianti se v zaporedju B – 1. etapa, A – 2. etapa lahko izvedeta tudi v časovno različnih fazah.
Značilnosti obeh variant:
– varianta A: Ledava se razbremeni preko novega razbremenilnega kanala v dolžini 784 m do opuščene struge Puconskega potoka, preko melioriranih polj, že takoj po obstoječem razbremenilnem objektu (zapornicah), ki razbremenjuje Ledavo od 150 m3/sek za presežek preko 40 m3/sek v razbremenilni kanal Ledava – Mura. Novi kanal odvede v Puconski potok 33 – 35 m3/sek, preostanku 5 – 7 m3/sek pa se v Ledavi takoj za razbremenilnim objektom za novi kanal priključi še 4 m3/sek zalednih voda iz območja zahodno od razbremenilnega kanala Ledava – Mura, ki bi jih speljali pod njim s sifonom Ø 210. Puconski potok se regulira od vtoka novega razbremenilnega kanala do sotočja z Ledavo v dolžini 1988 m. V Ledavo se izteka še Mali Dobel s 3 m3/sek, ki se sedaj po prečkanju Ledave s sifonom izteka v Puconski potok. Ledava se očisti in renaturira, zaradi znižanja praga ob sotočju s Puconskim potokom se ji tudi znižuje niveleta.
– varianta B: Ledava se razbremeni šele pri sedanjem vtoku Malega Dobla v Puconski potok tako, da na tem mestu, preko razbremenilnega kanala v dolžini 180 m odvede 33 – 35 m3/sek in dodatne vode melioracijskega sistema Berek v Puconski potok, ki se dolvodno dodatno regulira do sotočja z Ledavo v dolžini 1433 m. Preostanek – največ 5 – 7 m3/sek preko razdelilnega objekta in dodatnih 3 m3/sek Malega Dobla ali skupaj 8 – 10 m3 ali nekaj več (melioracije) se odvaja še nadalje v obstoječo renaturirano, očiščeno in znižano strugo Ledave do sotočja z razbremenilnikom – Puconskim potokom.
Zmanjšana struga Ledave se od mostu na Lendavski ulici (5-1) do nizvodno od železniškega mostu, zaradi gradnje obledavske ceste (v razširjeni etapi) pod železniškim mostom, ustrezno (čimbolj sonaravna izvedba) kanalizira z desnobrežnim in delno levobrežnim zidom.
Varianta B je namreč za izvedbo izvennivojskega križanja Lendavske ulice z železniško progo dovoljšnja (znižanje mostu čez Ledavo), varianta A pa boljše rešuje poplavne vode zahodno od mesta Murska Sobota.
Zaradi izvedbe izvennivojskega križanja pod gladino podtalnice in poseganja v vodotoke, je potrebno upoštevati vse ukrepe za preprečitev onesnaženja voda.
Meteorne vode z rekonstruiranih prometnic se šele preko zbiralnikov, peskolovov in lovilcev olj prečrpava, oziroma spušča ločeno v vodotoke.
Regulacija oziroma razširitev Puconskega potoka se, ob njegovem poteku ob hišah Ledavskega naselja in Lendavske ter Klavniške ulice, mora izvesti kot vodotesna struga (preprečitev precejanja vode iz struge), sama razširitev pa se naj izvede proti severu oziroma z levo brežino.
23. člen
Odkupi obstoječih objektov
Zaradi gradnje izvennivojskega križanja in krožnega križišča se odkupi sledeče objekte:
– stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem na parceli številka 75, Lendavska ulica 63, Murska Sobota; lastnik Baranja Genovefa, Lendavska ul. 63, Murska Sobota;
– stanovanjska stavba (delno) na parceli številka 73/1; last KZ Panonka Murska Sobota, Markišavska 3, Murska Sobota;
– stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje na parceli št. 73/2, Lendavska ulica 61, Murska Sobota, lastnik Svetina Marjana, Vinko, Lendavska ulica 61, Murska Sobota;
– stanovanjska stavba na parceli št. 79, Industrijska ulica 13; lastnik Flisar Karel, Industrijska ulica 13, Murska Sobota;
– stanovanjska stavba na parceli št. 3201, Lendavska ulica 46, Murska Sobota, lastnik Slovenske železnice, Kolodvorska 11, Ljubljana
– stanovanjska stavba na parc. št. 3818 Lendavska ulica 65, Murska Sobota, lastnik Kos Emilija in Kos Franc, Lendavska 65, Murska Sobota
Za izvedbo 2. – razširjene etape – rekonstrukcijo križišča Lendavske in Partizanske ulice je potrebno odkupiti:
– tehtnico s pripadajočim objektom kabine na parc. št. 3162/2, last Novak Evgena, Černelavci, Gederovska ulica 40
– stanovanjsko stavbo na parc. št. 56, Lendavska ul. 44; lastnik Zrim Martin in Zrim Marija, Lendavska ul. 44, Murska Sobota.
24. člen
Tla
Posege se izvede tako, da se prizadene čim manjše površine tal. V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati projekt o uporabi rodovitnega dela prsti (vodnogospodarske ureditve v odprtem prostoru), ki se odstrani in deponira ter nato uporabi za sanacijo devastiranih kmetijskih površin in ureditve obcestnega prostora. Med gradnjo se vodi evidenca o mestih in količinah odstranjene prsti in lokacijah za deponiranje. Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost v skladu z veljavnimi občinskimi odloki. Velik vpliv na onesnaženje tal med gradnjo v obliki raznosa materiala in povzročanja prahu je potrebno spremljati in preprečevati z vlaženjem tal in čiščenjem vozil.
25. člen
Ureditve na območju kmetijskih zemljišč
Na območju regulacij vodotokov in izvedbe novega razbremenilnega kanala Ledava – Puconski potok (varianta A) bodo prizadete meliorirane in druge kmetijske površine ter odvodni sistemi, ki jih je potrebno prilagoditi novemu stanju in rekonstruirati ter tako zagotoviti nadaljnje nemoteno delovanje sistemov in obdelovanje.
26. člen
Varovanje območij in objektov naravne in kulturne dediščine
Območje, ki ga obravnava lokacijski načrt se nahaja izven zavarovanega oziroma za zavarovanje predvidenega območja kulturne dediščine. Na območju posegov izven pozidanega prostora je potrebno izvesti nadomestne zasaditve ob bregovih regulacij vodotokov ter nove zasaditve ob novi strugi kanala Ledava – Puconski potok v skladu s posebnim krajinskim načrtom, ki bi zagotavljal ohranjanje in popestritev krajinskega vzorca in biotopov severno od mesta.
27. člen
Varstvo pred hrupom, vibracije in varstvo zraka
Za varstvo pred hrupom je v končni fazi predvidena pasivna protihrupna zaščita na 15 objektih v območju posega – to je na objektih Lendavske ulice 65, 65a, 56, 54, 46, 44, 59, 57, Industrijska 29, 33, 50, 52, 25, 23 in Ledavsko naselje 3.
Za omilitev vibracij, ki se bodo izrazito povečale v času gradnje so potrebni ukrepi znotraj organizacije gradbišča (delovni čas, mehanizacija v skladu s sodobnimi standardi, dinamika del, itd.). Onesnaženje zraka, ki se izrazito poveča v času izgradnje je potrebno omiliti z ukrepi na gradbišču.
28. člen
Varstvo pred požarom
Upoštevati je potrebno vse pogoje in predpise po zahtevah Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ob rekonstrukcijah in prilagoditvah komunalnih naprav je potrebno nadomestiti hidrantno omrežje v skladu z veljavnimi predpisi.
29. člen
Deponiranje viškov materiala
Viški izkopanih materialov, ki so pri posegih izraziti, se deponirajo v urejene deponije in za urejanje protipoplavnih nasipov ob reguliranih vodotokih.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
30. člen
Etape izvajanja so na osnovi dosedanjih dogovorov med investitorjem izvennivojskega prehoda – Republiko Slovenijo, Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste na eni strani ter Mestno občino na drugi strani, določene tako, da se v prvi ali osnovni etapi izvedejo vsi posegi, ki so nujni za funkcionalno dograditev izvennivojskega križanja in vseh drugih neobhodnih spremljajočih ureditev ter jih financira DRSC (osnova za ta del L.N. je bil idejni projekt); druga ali razširjena (dodatna) etapa pa zajema praviloma ureditve na širšem območju, ki jih je primerno izvesti kot prilagoditve novemu stanju in izboljšujejo funkcionalno prometne, oblikovne in vodnogospodarske pogoje na širšem območju tako po izgradnji izvennivojskega križanja kot tudi že med ali pred izvedbo. Vsled tega je iz te druge etape primerno že pred gradnjo valorizirati nekatere rešitve in jih vključiti celo že pred oziroma med izvedbo prve etape.
Prva etapa
Prvo ali osnovno etapo je primerno izgrajevati po sledečih fazah:
– Z regulacijo in ustrezno razširitvijo ter poglobitvijo je potrebno pripraviti Puconski potok dolvodno od sotočja Malega Dobla (varianta B) v njega za sprejem dodatnih (razbremenjenih) voda Ledave (skupaj 33 – 35 m3/s) v njegovo strugo vse do sotočja v Ledavo pri čistilni napravi. Vzporedno se pred usmeritvijo razbremenjenih voda Ledave v regulirano strugo Puconskega potoka morajo na tem odseku zgraditi vsi objekti – to je novi mostovi na nove pretoke (5 – 4 pod železnico, 5–3 dovoz k Panonki, dodatni 5–6 preko razbremenilnega kanala Ledava – Puconski potok za pot ob Ledavi, ter nazadnje še razširjeni most 5 – 2 na Lendavski ulici tako, da je promet po Lendavski čim manj oviran (enosmerna prehodnost) ali je že možen obvoz preko novega mostu preko zemljišča Panonke ob predhodni ureditvi poti okoli upravnega objekta do Markišavske ulice. Nazadnje se uredi še vtok iz Ledave v 180 m dolgi razbremenilni kanal (sedanja struga vtoka Malega Dobla v Puconski potok), razdelilni objekt na Ledavi in pod njim novi vtok Malega Dobla (3 m3/s) v zmanjšano strugo Ledave (8-10 m3/s). Že pred gradnjo mostu 5-2 je potrebno odkupiti in porušiti hišo Lendavska ul. št. 63.
– Že takoj po izvedbi razbremenitve Ledave, bi bilo umestno, ob ustreznem dogovoru med občino in DRSC pristopiti k nekaterim ureditvam, ki so sicer glede trajne uporabe po izvedbi vseh posegov del 2. etape oziroma dodatnih (razširjenih) rešitev, vendar bi jih prav zaradi boljših rešitev dostopnosti (Ledavsko naselje) in večje pretočnosti obvozov bilo dobro izvesti že pred glavnimi deli na sami trasi Lendavske ulice. To je predvsem dodatni most 5.7 na Ledavi, ki bi omogočil dostop do Ledavskega naselja (v času gradnje samega glavnega mostu 5.1 na Lendavski ulici pa celo obvoz) ter zgraditev (začasno) obvozne ceste pod železniškim mostom (za osebni promet). Oboje zahteva še rekonstrukcijo križišča Lendavske in Partizanske ulice, “obledavski obvoz” pa še navezavo Partizanske in Ulice ob progi nanj.
– Pred glavnimi posegi pri nadvozu in krožišču je potrebno odkupiti zemljišča in objekte ter jih porušiti na Lendavski ulici št. 46, 61 in Industrijski ul. št. 18.
– Nato je potrebno izvesti predvidene prestavitve vodov, ostale pa zaščititi ter zagotoviti tudi njihove začasne povezave.
– Enotno fazo osnovne etape predstavljajo vsi glavni posegi na koridorju Lendavske ulice – to je izgradnja novega (znižanega) mostu čez Ledavo, krožišča in nadvoza 4-1 vključno s kesonsko izvedbo na njunem območju ter samo novo (spuščeno) traso Lendavske ulice med križiščem s Partizansko ulico in uvozom na BS OMV Istrabenz, vključno z vsemi spremljajočimi ureditvami in ukrepi. Ta faza se operativno (zaradi vsaj delnega pretoka prometa) deli na podfaze po podolžnih polovicah (most, keson). Tako se na območju krožišča najprej zgradi južni del kesona (promet poteka v severnem delu ter preko obstoječega prehoda čez železnico), nato se ta del zasuje ter zgradi na celotni dolžini severni del kesona (promet teče po obstoječi trasi Lendavske ulice), nato pa se po izgradnji kesona in nadvoza promet usmeri na novo Lendavsko ulico, nakar se uredi prej zasuti del kesona, krožišče in vse ostalo.
Druga – dodatna in razširjena etapa
V drugo ali dodatno etapo praviloma uvrščamo posege, ki prilagajo ali izboljšujejo stanje v širšem območju novo nastalim razmeram povzročenim z osnovnim posegom in so torej odvisni tudi od drugih virov financiranja. To so sledeče ureditve oziroma faze:
– Dokončna vodnogospodarska ureditev, ki boljše zagotavlja protipoplavno varnost mesta in okolice s tem, da razbremeni Ledavo preko daljšega kanala in daljše regulacije Puconskega potoka že takoj po obstoječi zapornici za odtokom razbremenilnega kanala Ledava – Mura in tako omogoča vtok zalednih poplavnih voda iz kasete severozahodno od mesta (pod kanalom) v razbremenjeno Ledavo – po varianti A. Faza vključuje še novi most na podaljšku Kopališke ulice (5-5) in rekonstrukcijo le-te.
– Rekonstrukcija križišča Lendavske ulice s Partizansko in obstoječim dovozom do stanovanjskih blokov Lendavska – sever vključno z:
– ureditvijo obledavske ceste s priključeno Partizansko in Ulico ob progi, delno v razpoložljivi strugi Ledave pod železniškim mostom,
– rekonstrukcijo križišča obledavske povezave in Industrijske ulice,
– rekonstrukcijo križišča Klavniške in Industrijske ulice,
– ureditvijo novega dovoza do Ledavskega naselja z navezavo na križišče Lendavske in Partizanske ulice po obstoječem dovozu k stanovanjskim blokom Lendavska 51, 53, 57, 45, 45a, 45b, 41, 43, preko parc. št. 171, z novim mostom 5-7 čez Ledavo. S tem je urejen tudi dostop do hiš Lendavska ul. št. 47, 49 in ni potrebna rekonstrukcija (poglobitev) obstoječih dovoznih cest na obeh bregovih Ledave do Lendavske ulice. Ureditve po tej alineji niso obdelane v idejnem projektu, ki je osnova za izdelavo tega L.N.
– Rešitve nadvoza železniške proge nad Lendavsko ulico omogočajo v eni poznejših etap tudi razširitev le-tega proti jugu, s čimer bi se omogočila (zrcalna) ponovitev v osnovni etapi dvopasovnega vozišča z dvignjenim hodnikom za pešce in kolesarsko stezo v štiripasovno vozišče z obojestranskim dvignjenim hodnikom za pešce in kolesarje. Taka razširitev bi zahtevala tudi odkup stanovanjske hiše (s stavbiščem) na Lendavski ulici št. 44.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
31. člen
Monitoring
Investitor ter za nekatera področja upravljalec ceste mora zagotavljati monitoring med gradnjo in v času obratovanja kot to določa Poročilo o vplivih na okolje.
Monitoring se izvaja za sledeče segmente:
– onesnaženje tal – med gradnjo na lokaciji posnetka ničelnega stanja,
– podzemne vode – v času gradnje in med obratovanjem zaradi obsežnosti in kompleksnosti posegov,
– površinske vode, hidrografske značilnosti – med gradnjo (odvodnja, bočna in globinska erozija, pretočnost strug) in v času obratovanja v okviru vzdrževalnih del na vodotokih,
– hidrogeološki pojavi – kot nadzor med gradnjo,
– zrak – v času gradnje (onesnaženje s prašnimi delci) na dveh lokacijah,
– površinske vode kot onesnaženost – med gradnjo na eni lokaciji, med obratovanjem – za usedalnik in lovilec mineralnih olj,
– flora, favna, biotopi (ob vodnogospodarskih ureditvah) – med gradnjo in med obratovanjem v sklopu vzdrževalnih del,
– hrup – v času gradnje na treh lokacijah, med obratovanjem v vseh (15) objektih v katerih je izvedena pasivna zaščita (upravljalec ceste).
Monitoring se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in usmeritvami iz Poročila o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni in investitor zagotavlja dostopnost podatkov.
Na osnovi rezultatov monitoringa mora investitor izvesti sledeče dodatne zaščitne ukrepe:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve,
– sanacijo, povečanje ali izgradnjo novih naprav,
– spremembo rabe prostora,
– druge ustrezne ukrepe.
32. člen
Organizacija gradbišča in prometne ureditve v času gradnje
Investitor in izvajalec sta za čas gradnje dolžna upoštevati vse usmeritve iz poročila o vplivih na okolje.
Gradbišče, ki se bo odpiralo po etapah naj se lokacijsko čim bolj omejuje na območje, kjer se neposredno izvajajo dela. Izvajalec, še posebej pa investitor morata pred začetkom del po etapah, podrobneje razdelati načrt začasnega urejanja prometa (obvozi in dovozi do vseh parcel) na ožjem območju urejanja ter sodelovati tudi pri načrtovanju in izvedbi ukrepov na širšem prometnem omrežju mesta Murska Sobota s ciljem preprečitve večjih prometnih zastojev – v skladu z določili tega L.N.
Tranzitni promet, predvsem tovornih in večjih vozil se v času gradnje preusmeri na mrežo državnih glavnih (G) in regionalnih (R) cest.
Ciljno-izvorni in notranji promet za severo-vzhodni del mesta iz središča mesta se v času gradnje delno in občasno usmerja preko gradbišča (na območju nadvoza in krožišča), delno in občasno pa preko obvozov od križišča Lendavske in Partizanske ulice, po njej ter ob Ledavi in v strugi (že zmanjšane) Ledave pod železniškim mostom, na Industrijsko ulico ter po njej nazaj na Lendavsko in ko bo v gradnji širitev mostu preko Puconskega potoka na Lendavski ulici tudi lahko čez predhodno zgrajen most preko Puconskega potoka, preko zemljišča Panonke na Markišavsko ulico. V času gradnje mostu preko Ledave (5-1) pa je promet potrebno ves čas voditi po opisanem obvozu ob Ledavi. Lokalne začasne dovoze je v Ledavsko naselje in tudi k hišam Lendavska 47 in 49 na severni strani ulice ter hišam Lendavska 44 in 44 a na južni strani ulice možno izboljšati z (začasnim) mostom čez Ledavo, severno od obstoječega, preko parcele št. 171 na Ulico Ledavsko naselje. V primeru trajne izvedbe, ta navezava omogoča opustitev (rekonstrukcije) obstoječih dovozov (ulice) Ledavskega naselja in dovozne ceste ob Ledavi za hišo 47 in 49 na poglobljeno rekonstruirano Lendavsko cesto. Ciljno-izvorni promet v središče mesta za smer sever in severovzhod lahko poteka še po Lendavski, Grajski, Kopališki ulici, lokalni cesti Murska Sobota – Markišavci preko železniškega prehoda v nivoju, na Markišavsko ulico ter po njej do križišča z Lendavsko in Noršinsko ulico.
Gradnjo nadvoza in krožišča, je zaradi vsaj delnega pretoka prometa preko gradbišča možno izvajati tako, da se na območju krožišča najprej zgradi južni del kesona (promet ta čas poteka v severnem delu in preko obstoječega prehoda čez železnico, nato se ta del zasuje ter se zgradi na celotni dolžini severni del kesona (promet ta čas teče po obstoječi trasi Lendavske ulice), nato pa se po izgradnji kesona in nadvoza, promet preusmeri na novo Lendavsko ulico in krožišče.
Investitor in izvajalec morata prav tako zagotoviti še:
– med izgradnjo zagotavljati nemoteno oskrbo prebivalstva in dejavnosti preko komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov;
– vse prometnice, ki se uporabljajo med gradnjo, prav tako kot ostale infrastrukturne naprave, po končanih delih ustrezno sanirati sorazmerno z povzročeno škodo; isto velja za ostale poškodovane objekte;
– zavarovati gradbišča v smislu zagotovitve varnosti in nemotene rabe sosednjih objektov;
– na gradbišču povzeti vse varnostne in organizacijske ukrepe, da se prepreči onesnaženje voda in obremenitve okolja (hrup, prah, vibracije), ki bi lahko nastajalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv ter neprimerne uporabe gradbene mehanizacije; za primere nezgod pa zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljenih ekip in pristojnih inštitucij.
33. člen
Razmejitev in primopredaja
Investitor mora poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest in poti, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov ter naprav, ki jih v skladu z zakonom o javnih cestah ne bo prevzel v upravljanje in pripraviti ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo drugim upravljalcem.
34. člen
Dodatne obveznosti
Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih, so obveznosti investitorja in izvajalcev tudi:
– izvesti odkup zemljišč in objektov z zagotovitvijo eventuelnih nadomestnih objektov ali stanovanj ter sklepati odškodninske sporazume in služnostne pogodbe za vse nepremičnine, ki so prizadete s posegom in sodelovati s prizadetimi lastniki.
X. TOLERANCE
35. člen
Vse stacionaže in dimenzije (tudi potrebna zemljišča), navedene v tem odloku, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo.
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev in faznosti izvedbe določenih s tem lokacijskim načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske, funkcionalne in okoljske razmere.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
XI. NADZOR
36. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Do izvedbe navedenih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.
38. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Mestni občini Murska Sobota.
39. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-5/01
Murska Sobota, dne 28. maja 2002.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost