Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023, Kazalo


PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3354. Ukaz o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3406. Uredba o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

Odloki

3407. Odlok o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode po poplavah
3408. Odlok o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij (2021–2030)
3409. Odlok o spremembi Odloka o uvedbi začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah Republike Slovenije z Republiko Hrvaško in Madžarsko

MINISTRSTVA

3355. Odredba o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinskih lokalih
3356. Odredba o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk

USTAVNO SODIŠČE

3357. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 5. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju ni v neskladnju z Ustavo
3358. Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 25.a člena in delni razveljavitvi prvega in drugega odstavka 5. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju
3359. Sklep o predložitvi vprašanj za predhodno odločanje Sodišču Evropske unije in sklep o prekinitvi postopka

SODNI SVET

3360. Sklep o objavi javnega poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
3361. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3362. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnice in dodatnem revizorjevem poročilu
3363. Splošni akt o spremembah Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3364. Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe drugega odstavka 32.b člena, ki se nanaša na plačilo nadomestila plače za praznične dni, sprejeti na 87. seji dne 13. 10. 2023
3365. Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe prve alineje 6. točke 36. člena, ki se nanaša dodaten letni dopust iz naslova otroka do 15 let starosti, sprejeti na 86. seji dne 23. 6. 2023
3366. Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe 36. člena, ki se nanaša na kriterije za odmero letnega dopusta, sprejeti na 87. seji dne 13. 10. 2023
3367. Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe 37. člena, ki se nanaša na odmero letnega dopusta, sprejeti na 87. seji dne 13. 10. 2023
3368. Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe 2. točke I. poglavja, ki se nanaša na veljavnost kolektivne pogodbe, sprejeti na 87. seji dne 13. 10. 2023
3369. Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe 100. člena, ki se nanaša na odpravnino ob upokojitvi, sprejeti na 87. seji dne 13. 10. 2023
3370. Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe pete alineje 101. člena, ki se nanaša na solidarnostno pomoč, sprejeti na 87. seji dne 13. 10. 2023
3371. Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 165/22) glede 12. člena, ki se nanaša na kriterije za zasedbo delovnega mesta laboratorijski tehnik s posebnimi znanji, sprejeti na 87. seji dne 13. 10. 2023
3372. Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 165/22) glede 14. člena, ki se nanaša na kriterije za zasedbo delovnega mesta zobotehnik s posebnimi znanji, sprejeti na 87. seji dne 13. 10. 2023

OBČINE

Ajdovščina

3373. Odlok o subvencioniranju nakupa stanovanjskih enot v občini Ajdovščina
3374. Odlok o načinu opravljanja javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v občini Ajdovščina

Celje

3375. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2023 (2)
3376. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Anice Černejeve, enota Sonce in v Vrtcu Tončke Čečeve, enota Aljažev hrib, za obdobje od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2028

Grosuplje

3377. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 989/26, k.o. 1782 Stara vas
3378. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2258/14, k.o. 1790 Slivnica
3379. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2449/4, k.o. 1791 Žalna
3380. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1201/34, k.o. 2642 Grosuplje

Idrija

3403. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2023

Kamnik

3381. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za EUP GČ-04-del – Godič nad gramoznico
3382. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kamnik
3383. Sklep o opustitvi javnega dobra

Kanal ob Soči

3384. Sklep o višini enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka

Koper

3385. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Koper
3386. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3387. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranj

3388. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Kranj
3389. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KR J 1 – Staro mestno jedro Kranja

Litija

3390. Sklep o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Litija
3391. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

3392. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana za prostorske enote P3b, P4, P5, P6, P10 in P12b ter za EUP PC-25 po OPN MOL ID
3393. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče

Prebold

3394. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prebold za leto 2024

Radenci

3395. Razpis predčasnih volitev v Občinski svet Občine Radenci

Slovenske Konjice

3396. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenske Konjice za leto 2024

Straža

3397. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Dolenjska
3404. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zobozdravstveni dejavnosti na primarni ravni za območje Občine Straža

Škocjan

3398. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3399. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Trebnje

3400. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Dolenjska

Vrhnika

3401. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Verd

Železniki

3402. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Železniki

Žužemberk

3405. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod Žužemberk

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

24. Uredba o ratifikaciji Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o dohodkih, pridobljenih z digitalnih platform

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti