Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

Št. 671-71/2023-3-403013 Ob-3402/23, Stran 2145
Na podlagi Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 68/19), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg 82/20 in 3/22 – ZDeb), Letnega programa športa v Mestni občini Kranj za leto 2024 (sprejetega 25. 10. 2023), objavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
javni razpis 
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj v letu 2024 
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti Letnega programa športa v MO Kranj, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih.
Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov.
Programi športa izvajalcev Letnega programa športa ne smejo biti dvojno financirani za isti namen iz drugih virov sofinanciranja.
Sofinancirani izvajalci v vseh programih športa otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke.
Izvajalec je upravičen do sofinanciranja dejavnosti v skupni višini, ki ne presega 70 % prihodkov izvajalca oziroma športnega društva iz izkaza poslovnega izida iz leta 2023.
V primeru, da se v vlogi na javni razpis ugotovi navajanje neresničnih podatkov, bo vloga zavrnjena. Poleg tega izvajalec ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca letnega programa športa v MO Kranj za leto 2025 in 2026.
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa pri naslednjih vsebinah:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Razpisuje se sofinanciranje kakovostno vodenih prostočasnih športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športni pedagogi osnovnih šol ali strokovno usposobljen kader izvajalcev oziroma športnih društev.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroška dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, zasebnih športnih delavcih in delo preko študentskih servisov se sofinancira strošek storitve.
Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo dejavnosti v obsegu do 60 enot za predšolske, do 80 enot za osnovnošolske in do 120 enot za mladino.
Vlagatelj mora zagotoviti izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 8 in največ 18 udeležencev na strokovnega delavca.
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Razpisuje se sofinanciranje kakovostno vodenih prostočasnih športnih dejavnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki jih izvajajo strokovno usposobljeni delavci z ustreznimi licencami oziroma kompetencami glede na vrsto motnje v razvoju.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroška dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, zasebnih športnih delavcih in delo preko študentskih servisov se sofinancira strošek storitve.
Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi do 80 enot brezplačne uporabe javnih športnih objektov v mreži javnih športnih objektov, ki so v lasti MO Kranj.
Vlagatelj mora zagotoviti izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih so najmanj 4 udeleženci na strokovnega delavca (izjema so dejavnosti plavanja in smučanja, kjer se zagotovi varno izvajanje dejavnosti).
– Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Razpisuje se sofinanciranje materialnih stroškov za izvedbo športnega programa in za namen udeležbe na športnih tekmovanjih te starostne skupine športnikov, stroški strokovnega kadra v športu in najem oziroma uporabo športnega objekta in površine.
Pri športnih programih športne vzgoje mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, mora športnik oziroma ekipa nastopati v sistemu tekmovanj do naslova državnega prvaka. Vsi vadeči morajo imeti status registriranega športnika in biti vpisani v evidenco registriranih športnikov.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba javnih športnih objektov v mreži javnih športnih objektov, ki so v lasti MOK.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe prostora za izvedbo programa v obsegu:
Starostna kategorija
Letni obseg vadbe
Mladinci/nke
do 650
Kadeti/nje
do 550
Starejši/e dečki/deklice
do 450
Mlajši/e dečki/deklice
do 350
V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi (vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije, lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali sorazmerno zmanjša obseg.
Za športne panoge, ki izvajajo vadbeni proces izven MO Kranj, oziroma izven mreže javnih športnih objektov se lahko sofinancira uporaba športnih objektov, strošek prevoza na treninge in strošek amortizacije športne opreme.
Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so tudi stroški tekmovanj.
Izvajalci lahko prijavijo v posamezni športni panogi največ dva športna programa v vsaki selekcijski vadbeni skupini. Ti športni programi oziroma vadbene skupine so lahko po spolu mešane.
Vlagatelj mora zagotoviti izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 9 in največ 18 udeležencev na strokovnega delavca.
Spodbuja se formiranje športnih programov izvajalca s celotno starostno piramido v posamezni športni panogi. Cilje je nastopanje v najvišjem državnem nivoju tekmovanja.
– Kakovostni šport
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov se sofinancira izpeljava kakovostno vodenih in dostopnih dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov.
V kakovostni šport se uvrščajo vadbene skupine članov in članic, ki imajo status registriranega športnika, vpisanega v evidenco registriranih športnikov, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci kakovostnega športa:
– izvajalci, ki kandidirajo za sredstva, namenjena kakovostnemu športu, morajo izvajati najmanj dva na javnem razpisu sofinancirana športna programa iz športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, s tem, da vsaj enega iz selekcijske skupine športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, da si zagotovi polno sofinanciranje programa.
V nasprotnem primeru se vrednotenje programa proporcionalno zniža.
Posamezen športnik je lahko prijavljen le v svoji starostni kategoriji oziroma tisti, kamor ga glede na starost uvrščajo pravila pristojne nacionalne panožne športne zveze.
Izvajalci lahko prijavijo v posamezni športni panogi največ štiri športne programe vadbenih skupin, in sicer ločeno za vsak spol dva športna programa vadbenih skupin.
Izjema so tudi športni programi vadbenih skupin športnih panog, kjer se lahko nastopa na različnih nivojih državnega prvenstva. Izvajalec lahko v tem primeru prijavi toliko športnih programov v posamezni vadbeni skupini, kot ima ekip, ki nastopajo na različnih nivojih oziroma ligah državnega prvenstva.
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vadbene skupine, v katerih so vključeni športniki, ki dejansko skupaj vadijo in nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema.
V primeru, da so vrhunski športniki del ekip ali vadbenih skupin kakovostnega športa, se jih prijavi tudi v sklopu teh športnih programov in se vrednotijo v sklopu programa kakovostnega in vrhunskega športa.
Vlagatelj mora zagotoviti izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je v kakovostnem športu najmanj 8 in največ 18 udeležencev na strokovnega delavca.
Športnik, ki je športno aktiven v več športnih panogah in pri več izvajalcih, se mora pri prijavi na javni razpis opredeliti za največ eno športno panogo, kjer ga posamezen izvajalec lahko prijavi na javni razpis in je sofinanciran le v tem športnem programu.
Spodbuja se formiranje regijskih in državnih centrov s celotno starostno piramido v posamezni športni panogi. Cilj je nastopanje v najvišjem državnem nivoju tekmovanja.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba javnih športnih objektov.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programa v obsegu do:
Nivo tekmovanj
Skupina športa in nivo tekmovanj vadbenih skupin
Letni obseg vadbe – enote
1.
Kakovostni šport, člani/ce, uvrščeni v 1. državni nivo tekmovanja za KŠP oziroma so v povprečju uvrstitve športnikov v vadbeni skupini v prvi četrtini razvrstitve DP za IŠP
do 800
2.
Kakovostni šport, člani/ce, uvrščeni v 2. državni nivo tekmovanja za KŠP oziroma so v povprečju uvrstitve športnikov v vadbeni skupini v drugi četrtini razvrstitve DP za IŠP
do 600
3.
Kakovostni šport, člani/ce, uvrščeni v 3. državni nivo tekmovanja za KŠP oziroma so v povprečju uvrstitve športnikov v vadbeni skupini v tretji četrtini razvrstitve DP za IŠP
do 400
4.
Kakovostni šport, člani/ce, uvrščeni v 4. državni ali regijski nivo tekmovanja za KŠP oziroma so v povprečju uvrstitve športnikov v vadbeni skupini v zadnji četrtini razvrstitve DP za IŠP
do 200
IŠP – individualne športne panoge
KŠP – kolektivne športne panoge
V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi (vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije, lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali sorazmerno zmanjša obseg.
Športni programi v 1. nivoju tekmovanj se točkujejo v celoti.
Športni programi v 2. nivoju tekmovanj se točkujejo v 70 % obsegu.
Športni programi v 3. nivoju tekmovanj se točkujejo v 50 % obsegu.
Športni programi v 4. nivoju tekmovanj se točkujejo v 30 % obsegu.
Za športne panoge, ki izvajajo vadbeni proces izven MO Kranj, oziroma izven mreže javnih športnih objektov se lahko sofinancira najem objektov, strošek prevoza na treninge in strošek amortizacije športne opreme.
Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so tudi stroški tekmovanj.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbeni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbeni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
– Vrhunski šport
Športniki, s katerimi izvajalec kandidira za športne programe vrhunskega športa, morajo imeti na dan objave javnega razpisa veljavno kategorizacijo mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda in morajo biti navedeni v aktualnem seznamu kategoriziranih športnikov, ki ga vodi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vadbene skupine, v katerih so vključeni športniki, ki dejansko skupaj vadijo in nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema.
Športnik, ki je športno aktiven v več športnih panogah in pri več izvajalcih, se mora pri prijavi na javni razpis opredeliti za največ eno športno panogo, kjer ga posamezen izvajalec lahko prijavi na javni razpis in je sofinanciran le v tem športnem programu.
Predmet sofinanciranja je strošek dela strokovno izobraženih delavcev v športnih panogah, ki so v 1. skupini panog. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbeni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbeni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba javnih športnih objektov.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programa v obsegu do 900 enot.
V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi (vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije, lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali sorazmerno zmanjša obseg.
Za športne panoge, ki izvajajo vadbeni proces izven MO Kranj, oziroma izven mreže javnih športnih objektov se lahko sofinancira najem objektov, strošek prevoza na treninge in strošek amortizacije športne opreme.
Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so tudi stroški tekmovanj.
Izvajalci lahko prijavijo v posamezni športni panogi največ en športni program v vsaki vadbeni skupini, izjemoma največ dve vadbeni skupini, in sicer ločeno za vsak spol eno.
– Športna rekreacija
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje organizacije, koordinacije, obveščanja, sprotnega spremljanja izvedbe in analize kakovostno vodenih in cenovno dostopnih oziroma brezplačnih celoletnih ciljnih športno-rekreativnih dejavnosti z namenom povečevanje števila športno dejavnih prebivalcev MO Kranj.
Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in storitev, ki so neposredno potrebni za izvedbo dejavnosti, in sicer brezplačne akcije, brezplačna vadba, promocijski program – animacijski dnevi.
Za posamezne dejavnosti se lahko izjemoma zagotovi brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v lasti MO Kranj.
– Šport starejših
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe objekta za dejavnosti strokovno vodene vadbe za upokojence ali starejše od 65 let. Sofinancira se tudi strokovno izobražen oziroma usposobljen strokovni kader za gibalne programe starejših.
Izvajalcem se lahko dodeli do 80 ur uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: skupina šteje vsaj 6 udeležencev na strokovnega delavca, vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe – upokojenci ali starejše od 65 let.
– Šport invalidov
Razpisuje se sofinanciranje dejavnosti vadbe za ciljne skupine množičnega športa invalidov.
Sofinancirajo se stroški strokovnega kadra v športu za skupino z največ 10 in z najmanj 5 vadečimi v posameznem športnem programu.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi do 80 ur uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov.
– Ob-študijske športne dejavnosti
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe objekta za dejavnosti strokovno vodene vadbe za študente. Sofinancira se tudi strokovno izobražen oziroma usposobljen strokovni kader.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje: skupina šteje vsaj 6 udeležencev na strokovnega delavca, vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe – študentje z urejenim statusom.
– Športne prireditve in promocija športa
Predmet sofinanciranja so mednarodne, državne in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo. Sofinancirajo se športne prireditve, katerih namen je tekmovanje športnikov, registriranih pri pristojni nacionalni oziroma mednarodni panožni športni zvezi, razen šolskih športnih tekmovanj, tekmovanj regijskega in državnega prvenstva ter državnih pokalnih tekmovanj.
Letno proračun sofinancira do petnajst prireditev po številu največ doseženih točk. V primeru enakega števila točk na petnajstem mestu se lahko sofinancira več prireditev.
Če izvajalec v preteklem letu ni organiziral izbrane in sofinancirane prireditve, se prijavljena prireditev v letu razpisa ne sofinancira. Izjema so prireditve, ki se zaradi vremenskih razmer niso mogle organizirati oziroma izvesti.
Sofinancira se stroške dela, materiala blaga in storitev, ki so neposredno vezani na izvedbo prireditve. Za izvedbo prireditve se lahko dodeli tudi uporaba javnih športnih objektov.
Izvajalec mora pri prijavi navesti in obrazložiti finančni načrt prihodkov in odhodkov prireditve z zaprto finančno konstrukcijo. Prireditev se lahko sofinancira iz javnega razpisa samo do 70 % načrtovanih stroškov prireditve.
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Razpisuje se sofinanciranje usposabljanja strokovnih delavcev v športu za delo na področju športa oziroma različnih športnih panog, kar posamezniku omogoča samostojno delo v športu: izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki so že izobraženi ali usposobljeni za delo v športu in si želijo oziroma morajo izpopolniti svoje znanje.
Strokovni delavec v športu in izvajalec, ki se na javnem razpisu prijavi za sofinanciranje usposabljanja ali izpopolnjevanja, morata imeti sklenjeno pogodbo o delu vsaj še za eno leto po zaključku usposabljanja ali izpopolnjevanja.
Prijavijo in sofinancirajo se lahko samo programi, ki so se zaključili v letu 2023 ali se bodo v letu 2024.
Izvajalec mora ob črpanju dodeljenih sredstev posredovati dokazilo o uspešno opravljenem usposabljanju ali izpopolnjevanju strokovnega delavca v športu.
Ne sofinancira se univerzitetni študij na področju športa in licenčnih seminarjev športnih programov oziroma športnih panog.
Razpisna komisija lahko omeji sofinanciranje strokovnih delavcev tako, da vsakemu izvajalcu sofinancira samo en program.
– Delovanje športnih društev in zvez športnih društev v MO Kranj
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom zagotavljanja osnovnega delovanja nepridobitnih športnih organizacij (zagotavljanje podpore pri izvajanju poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri, za društva, ki so včlanjena v zvezo).
– Dodelitev domicila
Dodelitev domicila za vzpostavitev sedeža za dobo enega leta (od 1. septembra 2023 do 31. avgusta 2024) se športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih kot izvajalcem dejavnosti LPŠ izvede z namenom vzpostavitve sedeža izvajalca in zagotovitve prednostne uporabe prostorov, če v javnem športnem objektu obstaja ustrezen poslovni prostor in z namenom prednostne uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvajanje programov društva oziroma zveze, ki sodijo v sklop letnega programa športa.
– Dodelitev brezplačne uporabe prostora
Dodelitev brezplačne uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programov se lahko izvede, ko je izvajalcem že dodeljen domicil na posameznih javnih športnih objektih. Odobreno brezplačno uporabo prostora iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako področje, program, podprogram oziroma dejavnost predvideni s tem razpisom in Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 68/19).
Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov MO Kranj. V vlogi lahko navede želeno in nadomestno lokacijo. Kolikor na objektu, na katerem ima izvajalec dodeljeno uporabo prostora, ni mogoče izvajati tekmovanj, se izvajalec lahko prerazporedi na drug javni športni objekt. Pri tem se upošteva nezasedenost objektov in deficitarnost oziroma primernost objektov za posamezne športne panoge.
Komisija lahko na podlagi prejetih vlog in razpoložljivih kapacitet na javnih športnih objektih, pri dodeljevanju brezplačne uporabe prostora, upošteva specifike posamezne športne panoge.
Brezplačna uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov MO Kranj se dodeljuje športnim programom iz:
– Prostočasna športna vzgoja otrok,
– Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– Kakovostni šport,
– Vrhunski šport.
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v športnih programih:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna rekreacija,
– šport starejših
se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) cena športnega programa
0–40
b) kompetentnost strokovnih delavcev
0–30
c) število vadečih
0–30
Pogoj za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v športnih programih:
– športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov
je ustrezna izobrazba ali usposobljenost strokovnega kadra, skladna z določili zakona, ki ureja šport in NPŠZ za sodelovanje v uradnem tekmovalnem sistemu v predmetni športni panogi in starostni kategoriji.
Vrednotenje športnih panog se opravi na podlagi naslednjih meril:
Merila za vrednotenje športnih panog
Število točk
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
Šport invalidov
Kakovostni šport
Vrhunski šport
a)  konkurenčnost športne panoge 
– mednarodna razširjenost 
– strategija razvoja panoge
0–50
0–50
0–50
b) lokalni pomen športne panoge
– faktor športnih panog 1. skupine
3
3
3
– faktor športnih panog 2. skupine
1,5
1,5
1,5
– faktor športnih panog 3. skupine
0,7
0,7
0,7
– faktor športnih panog 4. skupine
0,3
0,3
0,3
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge 
– absolutno število športnikov v programu
en športnik = 1 točka
en športnik = 1 točka
en športnik = 1 točka
d) uspešnost športne panoge
0
kategoriziran športnik = 3 točke
kategoriziran športnik: 
mednarodni razred = 3 točke 
svetovni razred = 5 točk 
olimpijski razred = 10 točk
Izbira in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov znotraj posamezne športne panoge se opravi na podlagi spodnjih meril:
Merila za izbiro in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov znotraj posamezne športne panoge
Število točk
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Kakovostni šport
Vrhunski šport
a) kompetentnost strokovnih delavcev
0–40
0–30
0–10
b) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge 
– absolutno število športnikov v programu
en športnik = 1 točka
en športnik = 1 točka
en športnik = 1 točka
c) uspešnost vlagatelja znotraj posamezne športne panoge
0
kategoriziran športnik = 3 točke
kategoriziran športnik: 
mednarodni razred = 3 točke 
svetovni razred = 5 točk 
olimpijski razred = 10 točk
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v podprogramu občinskih panožnih športnih šol se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merila za izbiro in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v podprogramu občinskih panožnih športnih šol znotraj posamezne športne panoge
Število točk
a) kompetentnost strokovnih delavcev 
– individualni načrt strokovnega delavca 
– število let delovanja na programu pri vlagatelju 
– ustrezna usposobljenost 
– strokovno izpopolnjevanje oziroma usposabljanje 
– status kategorizacije strokovnega delavca v preteklosti
0–50
b) število športnikov v mladinski starostni kategoriji
0–30
c) uspešnost vlagatelja znotraj posamezne športne panoge 
– število prehodov iz mladinskih starostnih kategorij v kategorije mlajših članov oziroma članov
0–20
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu se dodeli na podlagi naslednjega merila:
Merilo
Število točk
a) deficitarnost
0–100
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju delovanja športnih organizacij se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) delovanje na lokalni ravni
0–40
b) organiziranost na lokalni ravni
0–30
c) število članov
0–30
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov športnih prireditev se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) mednarodna oziroma lokalna odmevnost
0–20
b) množičnost 
0–20
c) raven prireditve 
0–20
d) ustreznost vsebine (pretežno športna)
0–40
Domicil se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
Tradicija športnega društva
0–30
Množičnost
0–20
Kakovost programa izvajalca
0–50
– Upravljanje s planinskimi in učnimi potmi
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje vzdrževanja in upravljanja planinskih in učnih poti v MO Kranj.
Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in storitev, ki so neposredno potrebni za izvedbo dejavnosti.
1. Cilji javnega razpisa pri naslednjih programih so:
– Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine – povečati delež dnevno športno dejavnih otrok in mladine;
– Celoletni športni programi športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami – povečati delež dnevno športno dejavnih otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport:
– povečati število otrok in mladine v tekmovalnih sistemih, 
– financiranje strokovnega kadra, izboljšati socialno varnost in finančno stabilnost trenerjem, 
– podpirati strokovno-svetovalno delo in spremljanje pripravljenosti športnikov med treniranjem; 
– Kakovostni in vrhunski šport:
– ohranjanje ali povečanje števila športnikov z državnim in perspektivnim razredom, 
– ohranjanje ali povečanje števila športnikov mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, 
– povečanje konkurenčnosti programov (učinkovita raba objektov, zagotavljanje strokovnega kadra), 
– povezati klube v strokovno piramido zaradi enotnega dela s športniki; 
– Šport invalidov – povečati število športno dejavnih invalidov, vključenih v športne programe na področju športne rekreacije in tekmovalnega športa;
– Športna rekreacija – povečati delež športno dejavnih v strokovno vodenih športnih programih;
– Šport starejših – povečati delež športno dejavnih v strokovno vodenih športnih programih;
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu:
– strokovno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje trenerjev s poudarkom na pridobivanju znanj o športni pripravi otrok in mladine, 
– stabilno sofinanciranje strokovnega, svetovalnega, razvojnega in raziskovalnega dela v športu ter stalen prenos spoznanj v prakso; 
– Športne prireditve in promocija športa:
– ohranjanje največjih športnih prireditev in kvalitetno promocijo športa in mesta. 
2. Višina razpisanih sredstev za leto 2024 predvidoma znaša 853.642 evrov, in sicer:
– dotacije športnim klubom in društvom za programe: 522.542 evrov,
– občinske panožne športne šole – delo športno izobraženega kadra: 254.400 evrov,
– športne prireditve in promocija športa: 55.000 evrov,
– delovanje športnih organizacij: 10.500 evrov,
– usposabljanje strokovnih kadrov: 3.200 evrov,
– upravljanje planinskih in učnih poti 8.000 evrov.
MO Kranj si pridružuje pravico znesek spremeniti skladno z rebalansom oziroma z veljavnim proračunom za leto 2024.
Razdelijo se sredstva do višine zagotovljenih sredstev v rebalansu oziroma v veljavnem proračunu Mestne občine Kranj za leto 2024.
Predvidena vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet večletnega sofinanciranja občinskih panožnih športnih šol – delo športno izobraženega kadra v športnih društvih je 254.400 evrov na leto v letu 2024.
3. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izvajajo programe v skladu z letnim programom športa za leto 2024 in zadostijo pogojem 3. člena Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj.
4. Vloge vlagateljev bodo ocenjene na podlagi meril Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj.
5. Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12. 2024.
6. Vsebina vloge
Predlogi za sofinanciranje posameznih vsebin morajo biti podani na ustreznem prijavnem obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti na spletni strani Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/.
Vloga mora vsebovati vse podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisna dokumentacija: obsega besedilo javnega razpisa, Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj, razpisne obrazce MO Kranj ter Letni program športa v MO Kranj za leto 2024.
8. Rok in način prijave
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje do vključno 18. 12. 2023 (velja datum poštnega žiga).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (e-Razpis). Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa.
Vsa dokazila in priloge (v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v e-Razpis v skenirani obliki.
Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e-Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti, bo zavržena.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOK« v e-Razpisu;
– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu;
– izjave oddane preko e-Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in oddane preko e-Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«.
9. Obravnava vlog
Odpiranje vlog bo 21. 12. 2023 in ne bo javno. Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti vloge.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način (razen glede formata ovojnice), ki je določen v 8. točki besedila tega razpisa,
– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene na drug naslov,
– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje oziroma te ne bodo oddane v e-Razpis,
– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– vlagatelja, ki ne bo izpolnjeval osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje,
– vlagatelja, pri katerem bo pri pregledu vlog ugotovljeno navajanje neresničnih podatkov,
– ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
Pristojni organ bo ločeno objavil rezultate razpisa in ločeno izdal odločbe o sofinanciranju programov in uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov.
MOK bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestil o sofinanciranih programih Letnega programa športa 2024 v roku 120 dni po zaključku odpiranja vlog, o dodelitvi uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov pa v roku 150 dni po zaključku odpiranja vlog.
Z izvajalci se na podlagi odločbe sklene pogodba. Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja dejavnosti se objavi na spletni strani MO Kranj.
Izvajalci morajo v svojih komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi, v pisnih in elektronskih oblikah navajati, da program/e sofinancira MO Kranj.
10. Dodatne informacije so možne v času od 17. 11. 2023 do 18. 12. 2023 do 12. ure na tel. 04/23-73-181 ali elektronski pošti: jurij.cuderman@kranj.si, ali po predhodni najavi na individualnih inštrukcijah na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Kranj, soba 94, Slovenski trg 1, Kranj.
Mestna občina Kranj 

AAA Zlata odličnost