Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

Ob-3386/23, Stran 2156
V skladu z določili 34., 40., 41. in 42. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 44.d člena sprememb in dopolnitev Statuta CUDV Črna na Koroškem z dne 21. 9. 2023 ter sklepa 4. redne seje Sveta CUDV Črna na Koroškem z dne 9. 11. 2023, Svet CUDV Črna na Koroškem objavlja javni razpis za delovno mesto
strokovni/a vodja (m/ž) 
Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem 
1. Kandidat/ka za strokovnega/o vodjo CUDV Črna na Koroškem mora poleg pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še pogoje iz 56. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami, v nadaljevanju ZSV):
– višja, visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba v skladu s 56. in 69. členom ZSV in 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu.
2. Pisne prijave z dokazili:
– življenjepis (Europass), iz katerega so razvidne delovne izkušnje ter izpolnjevanje pogojev za delo,
– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o pridobljenem nazivu, če ga ima,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz sociale,
– izpis zavarovanj v RS (iz ZPIZ-a o delovni dobi),
– program strokovnega dela in vizija razvoja CUDV Črna na Koroškem v smislu procesa deinstitucionalizacije za mandatno obdobje, za katerega se prijavlja,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– druga potrdila o izpolnjevanju pogojev.
3. Kandidat/ka mora poleg pogojev zgoraj izpolnjevati še naslednje pogoje, katere dokazuje z navajanjem v življenjepisu in priloženimi dokazili:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– vozniški izpit B kategorije.
4. Mandat strokovne/ga vodje traja 5 let. Z imenovanim strokovnim vodjem bo Svet Centra sklenil delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
5. Pisne prijave z dokazili morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov CUDV Črna na Koroškem – za Svet Centra CUDV Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem ali oddati v tajništvu zavoda najkasneje v roku 15 dni po objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis za strokovnega/o vodjo«.
6. Nepopolnih vlog in vlog, prispelih po razpisnem roku, ne bomo upoštevali.
7. Kandidati/ke bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonskem roku po končanem postopku izbire.
Svet CUDV Črna na Koroškem 

AAA Zlata odličnost