Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

3385. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Koper, stran 9685.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   P R A V I L N I K 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Koper 
Št. 331-52/2023
Koper, dne 13. novembra 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23), 65. in 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 26. oktobra 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Koper 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi in postopek za dodeljevanje sredstev proračuna, ki so namenjena za finančne intervencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja.
2. člen 
(skladnost z veljavno zakonodajo) 
Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu s pogoji opredeljenimi v Uredbi Komisije (EU) 2022/2472 z dne 14. decembra 2022 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 327 z dne 21. 12. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 2022/2472),
– pomoči de minimis v skladu s pogoji opredeljenimi v Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013) ter
– druge ukrepe občine.
3. člen 
(način in višina zagotavljanja sredstev) 
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Koper (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen 
(oblika pomoči) 
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene, kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev.
5. člen 
(opredelitev pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz prvega odstavka 107. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (prečiščena različica, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Pogodba);
(2) »mikro, malo in srednje podjetje« pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(3) »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov;
(4) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeni z Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 11);
(5) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi, brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov;
(6) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
(7) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
(8) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno kmetijsko proizvodnjo;
(9) »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je odgovorna oseba za opravljanje kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
(10) »podjetje v težavah« pomeni podjetje iz 59. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(11) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, poslopja in obrati, stroji in oprema;
(12) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
(13) »subvencionirane storitve« pomenijo obliko pomoči, pri kateri je pomoč dodeljena končnemu upravičencu posredno, v naravi, in se izplača izvajalcu zadevne storitve ali dejavnosti;
(14) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati, odvisno od tega, kar nastopi prej; nakup zemljišč in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta ali dejavnosti;
(15) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
(16) »standard Unije« pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo Evropske unije, ki določa raven, ki jo morajo doseči posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Evropske unije, ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna podjetja, ne štejejo za standarde Unije;
(17) »naložbe za skladnost s standardom Unije« pomenijo naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom Evropske unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo Evropske unije;
(18) »nezahtevna agromelioracija« je agromelioracija, kot je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih zemljišč;
(19) »primerljiva kmetijska površina« (PKP) je obseg površin, ki se izračuna na podlagi dejanske vrste rabe iz pravilnika, ki ureja register kmetijskih gospodarstev (RKG), pri čemer se za 1 ha PKP šteje:
– 1 ha njivskih površin z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1100 – njiva, 1131 – začasno travinje, 1150 – njiva za rejo polžev, 1161 – hmeljišče v premeni, 1170 – jagode na njivi in 1610 – kmetijsko zemljišče v pripravi,
– 2 ha površin z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1222 – ekstenzivni sadovnjak, 1300 – trajni travnik in 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi,
– 0,25 ha trajnih nasadov z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1221 – intenzivni sadovnjak, 1211 – vinograd, 1230 – oljčnik, 1212 – matičnjak, 1160 – hmeljišče, 1180 – trajne rastline na njivskih površinah, 1181 – trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh in 1240 – ostali trajni nasadi (za hitro rastoče panjevce se upoštevajo le nasadi hitro rastočega panjevca iz predpisa, ki ureja neposredna plačila),
– 0,1 ha rastlinjakov z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1190 – rastlinjak, 1192 – rastlinjak s sadnimi rastlinami in 1191 – rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh,
– 8 ha plantaže gozdnega drevja z naslednjo vrsto rabe GERK: 1420 – plantaže gozdnega drevja;
(20) »GVŽ« je glava velike živine in je predpisana enota za primerjavo med vrstami in kategorijami rejnih živali;
(21) »datum dodelitve pomoči« pomeni datum, ko se pravica do prejema pomoči prenese na upravičenca na podlagi veljavnega nacionalnega pravnega režima;
(22) »skupina ali organizacija proizvajalcev« pomeni skupino ali organizacijo, ki je ustanovljena za eno od naslednjega:
– prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje proizvajalcev, ki so člani tovrstnih skupin ali organizacij proizvajalcev, zahtevam trga;
– skupno trženje blaga, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo grosistom;
– oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila pridelka in razpoložljivosti;
– druge dejavnosti, ki jih lahko izvajajo skupine ali organizacije proizvajalcev, kot so na primer razvoj poslovnega znanja in izkušenj ter znanja in izkušenj na področju trženja, organizacija in olajšanje inovacijskih postopkov, skupno upravljanje zemljišč članov, uporaba okolju prijaznih postopkov gojenja in pridelave, postopki in tehnike, ki zagotavljajo dobrobit živali;
(23) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.
(24) »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami« pomenijo neugodne vremenske pogoje, kot so zmrzal, neurja in toča, led, močno ali obilno deževje ali huda suša, ki v kmetijskem sektorju uničijo več kot 30 % povprečne letne proizvodnje, izračunane na podlagi predhodnega triletnega ali štiriletnega obdobja ali triletnega povprečja na podlagi predhodnega petletnega ali osemletnega obdobja, pri čemer sta izključeni najvišja in najnižja vrednost, v gozdarskem sektorju pa več kot 20 % proizvodnega potenciala gozdov;
(25) »naravne nesreče« pomenijo potrese, snežne plazove, zemeljske plazove in poplave, tornade, hurikane, izbruhe vulkanov in požare v naravi naravnega izvora;
(26) »biogorivo na osnovi hrane“ pomeni biogorivo iz poljščin, ki se uporabljajo za živila in krmo, kot je opredeljeno v Direktivi (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije in obnovljivih virov (prenovitev) (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 82), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/759 z dne 14. december 2021 o spremembi Priloge VII k Direktivi (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta glede metodologije za izračun energije iz obnovljivih virov, ki se uporablja za hlajenje in daljinsko hlajenje (UL L št. 139 z dne 18. 5. 2022, str. 1);
(27) »škodljivi organizem rastline« pomeni katero koli vrsto, sev ali biotip rastline, živali ali patogenega povzročitelja, škodljivega za rastline ali rastlinske proizvode;
(28) »zaščitena žival« pomeni katero koli žival, ki je zaščitena z zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo, vključno z živalskimi vrstami, za katere nacionalna zakonodaja določa posebna pravila za ohranitev populacije.
6. člen 
(vrste pomoči in ukrepi) 
Za izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije EU, navedenih v drugem členu tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrsta pomoči
Ukrep:
Državna pomoč po skupinski izjemi v kmetijstvu v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472
UKREP 1: Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva, povezane s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472) 
UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472) 
UKREP 3: Pomoč za storitve svetovanja (22. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472) 
UKREP 4: Pomoč za promocijske ukrepe za kmetijske proizvode (24. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472) 
UKREP 5: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
Pomoč de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavi in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
UKREP 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
Ostali ukrepi občine
UKREP 8: Pomoč delovanju društev oziroma združenj, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja
7. člen 
(upravičenci do pomoči) 
(1) Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavne v primarni kmetijski proizvodnji (velja za ukrep 1 in 5), oziroma dejavne v kmetijskem sektorju (velja ukrep 2, 3 in 4), ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo kmetijsko aktivnost na območju Mestne občine Koper in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Mestne občine Koper;
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu v Mestni občini Koper in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
(2) Zahtevke za izplačilo sredstev po tem pravilniku vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu.
8. člen 
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472) 
(1) Do pomoči po tem pravilniku v okviru ukrepov v skladu z Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, s katerim je pomoč, ki jo je dodelil organ iz Republike Slovenije, razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(2) Pomoč po tem pravilniku v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se ne uporablja za ukrepe za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472 se ne dodeli za davek na dodano vrednost (DDV) razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
9. člen 
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči) 
(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega na spletni strani Mestne občine Koper, skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ ter s tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep, kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.
(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
(4) Občina je dolžna po dodelitvi sredstev poročati pristojnemu ministrstvu o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in ukrepih.
10. člen 
(spodbujevalni učinek) 
(1) Za ukrepe v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 2022/2472 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Šteje se, da ima pomoč spodbujevalni učinek, če upravičenec predloži pisno vlogo za pomoč pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime fizične osebe oziroma naziv pravne osebe;
– velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost ter
– izjave vlagatelja glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika in izjave, da ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov.
11. člen 
(dodelitev sredstev) 
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku odloča pooblaščena oseba na predlog strokovne komisije, ki jo imenuje župan.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe.
12. člen 
(izplačila sredstev) 
(1) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca.
(2) Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom.
13. člen 
(združevanje pomoči) 
(1) Najvišji zneski pomoči in največja intenzivnost pomoči po posameznih ukrepih določeni od 14. do vključno 20. člena tega pravilnika (to je pomoči po skupinskih izjemah), ne smejo preseči najvišjih skupnih zneskov pomoči in največje intenzivnosti pomoči, določenih v 4., 14., 17., 22., 24. in 28. členu Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472, ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.
(2) Pomoč po tem pravilniku, v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472, se lahko združuje z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s takim združevanjem ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472.
(3) Pomoč po tem pravilniku se v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 ne združuje s plačili iz drugega odstavka 145. člena in 146. člena Uredbe (EU) Evropskega parlamenta Sveta št. 2021/2115 z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1) zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/813 z dne 8. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta glede dodeljenih sredstev držav članic za neposredna plačila in letne razdelitve podpore Unije za razvoj podeželja po državah članicah (UL L št. 102 z dne 17. 4. 2023, str. 1), v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 2022/2472.
(4) Pomoč po tem pravilniku v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se ne združuje s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 2022/2472.
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 2022/2472 
14. člen 
UKREP 1: Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva, povezane s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj eden od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih pogojev ali standardov za dobro počutje živali;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem s trajnostno energijo, energijsko učinkovitostjo, oskrbo in varčevanjem z energijo ali vodo.
(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup plačilnih pravic;
– nakup zemljišč v zvezi z gradnjo hlevov;
– nakup in zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali;
– ožičenje ali polaganje kablov za podatkovna omrežja zunaj zasebne lastnine;
– že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
15. člen 
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v kmetijska gospodarstva v povezavi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.
(3) Pomoč krije naslednje upravičene stroške:
– stroški gradnje ali izboljšanja hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji;
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu;
– naložbe v pasivno hišno ožičenje ali strukturirano polaganje kablov za podatkovna omrežja in po potrebi pomožni del pasivnega omrežja na zasebni lastnini zunaj stavbe;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije (razen traktorjev) in opreme do tržne vrednosti sredstva;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu;
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka ter opreme v rastlinjaku. V primeru namakanja stroške, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– na območju, na katerem bo izvedena naložba in za vsa druga območja, na katerih bi lahko naložba vplivala na okolje, je priglašen načrt upravljanja povodja, skladno z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2014/101/EU z dne 30. oktobra 2014 o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 311 z dne 31. 10. 2014, str. 32); 
– kot del naložbe so nameščeni ali se namestijo vodni števci, ki omogočajo merjenje porabe vode na ravni podprte naložbe; 
– naložba v izboljšanje obstoječega namakalnega objekta ali elementa namakalne infrastrukture se predhodno oceni z vidika zagotavljanja prihrankov vode, ki odražajo tehnične parametre obstoječega obrata ali infrastrukture; 
– naložba dosega dejansko znižanje porabe vode, ki prispeva k doseganju in ohranjanju dobrega stanja vodnih teles (ne velja za naložbe v obstoječe objekte in pripadajočo opremo za namakanje, ki vplivajo le na energijsko učinkovitost, naložbe za izgradnjo vodnih zbiralnikov ali naložbe v uporabo reciklirane vode, ki ne vplivajo na telo podzemnih ali površinskih voda, stroški ureditve trajnih nasadov nad 0,2 ha (oljčniki, sadovnjaki, nasadi špargljev in jagod, razen vinograda), vključno z zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže);
– naložbe v obstoječe objekte in pripadajoče objekte za namakanje, ki vplivajo le na energijsko učinkovitost, naložbe v izgradnjo vodnih zbiralnikov ali naložbe v uporabo reciklirane vode, ki ne vplivajo na telo podzemnih ali površinskih voda;
– stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev ter honorarji, povezani s svetovanjem o okoljski in gospodarski trajnosti, vključno s študijami izvedljivosti;
– pristojbine za pridobitev, razvoj ali uporabo računalniške programske opreme, računalniškega oblaka in podobnih rešitev ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
– Upravičenci do pomoči dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin v uporabi ali redijo najmanj 5 glav velike živine (GVŽ) – velja za naložbe v hleve in gospodarska poslopja.
(4) Pogoji za pridobitev pomoči:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– soglasje za zadevni naložbeni projekt na podlagi presoje vplivov na okolje, opravljene pred datumom dodelitve pomoči;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe, ki je navedena kot upravičen strošek ter dokazila o teh stroških;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 65 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
(6) Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
16. člen 
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 
(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
(3) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti;
– stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov;
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
(4) Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj na 2 ha primerljivih kmetijskih površin v uporabi.
(5) Pogoji za pridobitev pomoči:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– soglasje za zadevni naložbeni projekt na podlagi presoje vplivov na okolje, opravljene pred datumom dodelitve pomoči;
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(6) Intenzivnost pomoči:
– do 65 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
(7) Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
17. člen 
UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
(1) Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Naložba se nanaša na opredmetena ali neopredmetena sredstva v zvezi s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov.
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.
(3) Pomoč se ne dodeli za:
– obratna sredstva;
– že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– stroške, povezane z nakupom zemljišč za izvedbo naložbe;
– naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane;
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.
(4) Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov;
– naložbe v pasivno hišno ožičenje ali strukturirano polaganje kablov za podatkovna omrežja na zasebni lastnini zunaj stavbe;
– nakup novih strojev in opreme;
– stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti;
– nakup in razvoj računalniške opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
(5) Upravičenci so dejavni na področju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov.
(6) Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazila o registraciji dopolnilne dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (v kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči);
– soglasje za zadevni naložbeni projekt na podlagi presoje vplivov na okolje, opravljene pred datumom dodelitve pomoči;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– naložba mora biti skladna z zakonodajo Evropske unije in nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja;
– za naložbo, za katero mora biti v skladu s četrtim odstavkom 17. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472, opravljena presoja vplivov na okolje, mora biti predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(7) Intenzivnost pomoči:
– do 65 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
(8) Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
18. člen 
UKREP 3: Pomoč za storitve svetovanja (22. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
(1) Cilj ukrepa podpora podjetjem, ki delujejo v kmetijskem sektorju, ki koristijo storitve svetovanja.
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.
(3) Pomoč se dodeli v obliki subvencionirane storitve.
(4) Izvajalci storitev svetovanja se izberejo v skladu s postopki javnega naročanja. Pogoji za izbor izvajalcev storitev svetovanja so:
– zadostni viri v obliki osebja, ki se redno usposabljajo in izobražujejo,
– izkušnje s svetovanjem ter
– zanesljivost na področjih, v zvezi s katerimi svetuje.
Storitve svetovanja lahko opravljajo skupine proizvajalcev ali druge organizacije, ne glede na njihovo velikost.
Kadar storitve svetovanja zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije je omejen na stroške zagotavljanja storitev svetovanja.
Izvajalec storitve svetovanja je nepristranski in ni v navzkrižju interesov.
(5) Storitev svetovanja mora biti povezana z vsaj enim specifičnim ciljem:
– kmetijske prakse, ki preprečujejo razvoj odpornosti proti antimikrobikom,
– preprečevanje in obvladovanje tveganja,
– modernizacija, krepitev konkurenčnosti, sektorsko povezovanje, tržna usmerjenost ter spodbujanje podjetništva in inovacij,
– digitalna tehnologija v kmetijstvu,
– trajnostno upravljanj hranil, vključno z uporabo orodja za trajnostnost kmetij za hranila ter
– trajnostna proizvodnja krme, ocenjevanj krme v smislu vsebnosti hranil in vrednosti krme, dokumentacija, načrtovanje in nadzor krmljenja rejnih živali na podlagi potreb.
(6) Svetovanje lahko zajema tudi vprašanja, povezana z gospodarsko in okoljsko uspešnostjo kmetijskega gospodarstva, vključno z vidiki konkurenčnosti:
– svetovanje za razvoj kratkih dobavnih verig,
– ekološko kmetovanje,
– varčevanje s trajnostno energijo,
– energijsko učinkovitost in proizvodnja,
– uporaba energije iz obnovljivih virov za kmetijstvo in
– povečanje biotske raznovrstnosti.
(7) Za pomoč, ki vključuje dajanje informacij na voljo nedoločenemu številu upravičencev, se ne zahteva, da ima spodbujevalni učinek.
(8) Največja intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov.
(9) Znesek pomoči je omejen na:
– 25.000 EUR (razen pri upravičenih stroških iz šestega odstavka tega člena) v obdobju treh let za svetovanje, ki ga izvajalci storitev zagotovijo enemu upravičencu, dejavnemu v primarni kmetijski proizvodnji.
– 200.000 EUR (razen pri upravičenih stroških iz šestega odstavka tega člena) v obdobju treh let za svetovanje, ki ga izvajalci storitev zagotovijo enemu upravičencu, ki se ukvarja s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
19. člen 
UKREP 4: Pomoč za promocijske ukrepe za kmetijske proizvode (24. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
(1) Cilj ukrepa je kritje stroškov organizacij tekmovanj, sejmov ali razstav ter udeležbe na njih, publikacij, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih.
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.
(3) Pomoč je omejena na kmetijske proizvode.
(4) Pomoč je dodeljena za promocijske ukrepe, ki so splošne narave in v korist vseh proizvajalcev zadevne vrste proizvoda. Publikacije, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih, ne vsebujejo navedb o posameznem podjetju, blagovni znamki ali poreklu.
(5) Pomoč je dodeljena za promocijske ukrepe, ki se izvajajo na notranjem trgu EU in na trgu tretjih držav.
(6) Za pomoč, ki vključuje promocijske ukrepe v obliki publikacij, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih, se ne zahteva, da ima spodbujevalni učinek.
(7) Upravičeni stroški:
a. Stroški organizacije tekmovanj, sejmov in razstav ter udeležbo na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški in stroški prevoza živali in proizvodov, ki bodo zajeti v promocijskem ukrepu,
– stroški publikacij in spletišč, ki napovedujejo dogodek,
– najemnine razstavnih prostorov in stojnic ter stroške njihove postavitve in razstavljanja.
b. Stroški publikacij, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih:
– stroški tiskanih in elektronskih publikacij, spletišč in spotov v elektronskih medijih, na radiu ali televiziji, namenjenih predstavljanju dejanskih informacij o upravičencih iz določene regije ali proizvajalcih določenega kmetijskega proizvoda, če so informacije nevtralne in imajo zadevni upravičenci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji,
– stroški širjenja znanstvenih spoznanj in dejanskih informacij o generičnih kmetijskih proizvodih, njihovi hranilni vrednosti in njihovi priporočeni uporabi.
(8) Kadar promocijski ukrep zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za sodelovanje. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih pristojbin zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja promocijskih ukrepov.
(9) Pomoč je dodeljena v obliki nepovratnih sredstev.
(10) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
20. člen 
UKREP 5: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
(1) Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje z namenom kritja izgub zaradi katerega koli od naslednjih dejavnikov:
– naravnih nesreč,
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami in drugih slabih vremenskih razmer,
– bolezni živali ali škodljivega organizma rastline ali zaščitenih živali, kot nadomestilo za zavarovalne premije za zavarovanje, ki krije stroške odstranitve in uničenja poginulih živali.
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.
(3) Pomoč za plačilo zavarovalnih premij ne ovira delovanja notranjega trga zavarovalniških poslov, ni omejena na zavarovanje, ki ga ponuja eno samo zavarovalniško podjetje in ni pogojena s tem, da se zavarovalna pogodba sklene z zavarovalnico, ki ima sedežem v Sloveniji.
(4) Upravičeni stroški so stroški zavarovalne premije za kritje izgub, ki jih povzročijo naravne nesreče, slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami in druge slabe vremenske razmere ter bolezni živali ali škodljivega organizma rastline ali zaščitenih živali. Pomoč vključuje pripadajoči davek od prometa zavarovalnih poslov.
(5) Upravičenci do pomoči dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin v uporabi.
(6) Pogoji za pridobitev pomoči so:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja;
– predložitev oddane zbirne (subvencijske) vloge v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.
(7) Intenzivnost pomoči:
– do 70 % stroškov zavarovalne premije.
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013
21. člen 
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Pomoč se ne uporablja za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
(5) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(6) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po zakonu, ki ureja prisilno poravnavo, stečaj ali likvidacijo, v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(7) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu, oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(8) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.
(9) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 se ne dodeli za davek na dodano vrednost (DDV) razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
22. člen 
(kumulacija de minimis pomoči)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena Besedilo velja za EGP (v nadaljevanju Uredba Komisije (EU) 360/2012) do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
23. člen 
(obveznosti prejemnika pomoči de minimis in občine)
(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na določilo sedmega odstavka 18. člena tega pravilnika.
(3) Občina bo z odločbo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.
24. člen 
UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
(1) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba.
(3) Upravičeni stroški:
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti;
– splošni stroški, ki se nanašajo na izvedbo naložbe (stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji).
(4) Pomoč se ne dodeli za:
– obratna sredstva;
– stroške povezane z zakupnimi pogodbami;
– naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane;
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi EU in
– ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, določenih v Uredbi EU št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (v nadaljevanju Uredba EU 1308/2013), tudi kadar se take prepovedi ali omejitve nanašajo le na podporo Unije, določeno v navedeni uredbi.
(5) Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva iz druge alineje prvega odstavka 7. člena tega Pravilnika, ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
(6) Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– za naložbo, v zvezi s katero mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/925/EU, mora biti okoljevarstveno soglasje predloženo z vlogo za pridobitev pomoči;
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(7) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
(8) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz sedmega odstavka 21. člena tega Pravilnika.
(9) Skupni znesek dodeljene pomoči znaša največ 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Dejavnost na kmetiji se mora izvajati še vsaj 5 let po zaključeni naložbi.
25. člen 
UKREP 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja 
(1) Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
(2) Upravičeni stroški do pomoči so:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
(3) Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva iz druge alineje prvega odstavka 7. člena tega Pravilnika, ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja, povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
(6) Skupni znesek dodeljene pomoči znaša največ 2.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
(7) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz sedmega odstavka 21. člena tega Pravilnika.
IV. OSTALI UKREPI OBČINE 
26. člen 
UKREP 8: Pomoč delovanju društev oziroma združenj, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja
(1) Namen ukrepa je finančna pomoč delovanju društev oziroma združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz območja občine, katerih cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.
(2) Upravičenci do pomoči so registrirana stanovska in interesna združenja (društva), ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju občine in so registrirana v Sloveniji.
(3) Pomoč se ne dodeli za prijavljeni program, za katerega so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih Mestne občine Koper oziroma so njihovi programi na kakršen koli način že financirani iz proračuna Mestne občine Koper in društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.
(4) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži zakoniti zastopnik društva oziroma z njegove strani pooblaščena oseba.
(5) Upravičeni stroški so:
– materialni stroški za delovanje društev,
– stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov in opreme za delo društva,
– nakup opreme,
– stroški izvajanja aktivnosti na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja kot so:
– aktivnosti v okviru ohranjanja kulturne dediščine, domače obrti, promocija dejavnosti društva (zgibanke), 
– materialni stroški povezani z izvedbo nepridobitnih aktivnosti programov društev in združenj, 
– ogled dobrih praks, 
– organizacija razstav, 
– prikaz običajev, 
– organizacija oziroma sodelovanje na različnih tekmovanjih na temo kmetijstva ter 
– druge nepridobitne aktivnosti društev. 
(6) Pogoj za pridobitev pomoči so:
– sedež društva je na območju Mestne občine Koper oziroma programi se izvajajo na območju Mestne občine Koper,
– programi omogočajo vključevanje članov oziroma partnerstev iz območja Mestne občine Koper,
– finančno in vsebinsko ovrednoteni letni program društva,
– jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov ter zagotovljeni tudi drugi (neproračunski) viri financiranja,
– zagotovljeni kadrovski in prostorski pogoji za delo.
(7) Podrobnejša merila in kriteriji za dodelitev sredstev po ukrepu iz tega člena se določijo z javnim razpisom.
(8) Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov finančnega programa društva v koledarskem letu, vendar ne več kot 4.000 EUR na društvo.
V. NADZOR IN SANKCIJE 
27. člen 
(nadzor in sankcije) 
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu,spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe lahko preverja tudi nadzorni odbor občine.
(2) V primeru, če se ugotovi, da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena, da je upravičenec za kateri koli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
(3) V primerih iz drugega odstavka tega člena upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.
(4) V primeru, da upravičenec odobrenih sredstev v pogodbeno določenem roku ne izkoristi, bodisi, da je le tega iz neupravičenih razlogov zamudil, bodisi, da se ugotovi kršenje pravil razpisa, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE 
28. člen 
Upravičenec in občina morata hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema oziroma dodelitve pomoči.
VII. KONČNE DOLOČBE 
29. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Koper za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 76/15).
30. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-52/2023
Koper, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I l   R E G O L A M E N T O 
sulla conservazione e la promozione dello sviluppo nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali nel Comune città di Capodistria 
Prot. n. 331-52/2023
Capodistria, 13 novembre 2023
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'art. 24 della Legge sull’Agricoltura (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 e 78/23), nonché degli artt. 65 e 67 della Legge sulle Autonomie Locali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – versione consolidata ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE), ai sensi dell'art. 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) il Consiglio del Comune città di Capodistria, durante la seduta del 26 ottobre 2023 ha adottato il seguente
R E G O L A M E N T O 
sulla conservazione e la promozione dello sviluppo nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali nel Comune città di Capodistria 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
(contenuto del regolamento) 
Il presente regolamento stabilisce l'ambito di applicazione, le condizioni, le tipologie di sovvenzioni con le singole misure e la procedura di assegnazione del bilancio destinato agli interventi finanziari nel campo della conservazione e della promozione dello sviluppo nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali.
Articolo 2 
(conformità con le normative in vigore) 
I fondi stanziati ai sensi del presente regolamento verranno utilizzati per:
– aiuti di stato in conformità alle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 327 del 21. 12. 2022, pag. 1; d’ora innanzi: Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione),
– aiuti de minimis nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis (GU L 352 del 24. 12. 2013, pag. 1), modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (GU L 215 del 7. 7. 2020, pag. 3; d’ora innanzi: Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione); e
– altre misure adottate dal comune.
Articolo 3 
(modalità e importo del finanziamento) 
I fondi per l'attuazione delle misure volte a conservare e promuovere lo sviluppo nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali nel Comune città di Capodistria (d’ora innanzi: “il comune”) vengono stanziati nel bilancio del comune. L'importo dei fondi è determinato dalla delibera che approva il bilancio per l'anno in corso.
Articolo 4 
(tipologia di finanziamento) 
I fondi per le misure previste dal presente regolamento vengono stanziati con un importo e per scopi specifici, quali somme a fondo perduto con aiuti e/o sotto forma di sovvenzioni di servizi.
Articolo 5
(significato dei termini) 
I termini utilizzati nel presente regolamento hanno il seguente significato:
(1) “aiuti”: qualsiasi misura volta a soddisfare i criteri di cui all'articolo 107, comma primo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata, GU C 202 del 7. 6. 2016, pag. 1; d’ora innanzi: Trattato);
(2) “micro, piccola e media impresa”: impresa che soddisfa i criteri di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione;
(3) “settore agricolo”: l’insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
(4) “prodotto agricolo”: i prodotti elencati nell’Allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’Allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28. 12. 2013, pag. 1), modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23. 4. 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 in materia di misure specifiche volte ad attenuare il contenimento dell'epidemia COVID-19 che ha investito duramente il settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 130 del 24. 4. 2020, pag. 11);
(5) “produzione agricola primaria”: la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’Allegato I del Trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
(6) “trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
(7) “commercializzazione di prodotti agricoli”: la conservazione a magazzino o l'esposizione ai fini di vendita, l’offerta in vendita, la fornitura o la commercializzazione in qualsiasi altro modo, diverso dalla prima vendita da parte del produttore primario a un mediatore o a un trasformatore e qualsiasi attività volta a preparare il prodotto per tale prima vendita; le vendite da parte del produttore primario al consumatore finale sono considerate commercializzazione di prodotti agricoli ne caso vengano effettuate in locali separati e riservati a tale scopo;
(8) “azienda agricola”: costituisce l'unità territoriale che comprende terreni, fabbricati e impianti utilizzati per la produzione agricola primaria;
(9) “soggetto responsabile dell’attività agricola” (d’ora innanzi: “responsabile”): il soggetto responsabile dell'esercizio dell'attività agricola nell'azienda;
(10) “impresa in difficoltà”: si intende un'impresa di cui all'articolo 59, comma secondo, del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione;
(11) “immobilizzazioni materiali”: sono beni costituiti da terreni, fabbricati e impianti, macchinari e attrezzature;
(12) “immobilizzazioni immateriali”: sono i beni intangibili utilizzati dall'azienda, privi di forma fisica o finanziaria, ad esempio marchi, brevetti, licenze, avviamento o altra proprietà intellettuale;
(13) “servizi agevolati”: sono forme di aiuto in cui esso viene concesso al beneficiario finale indirettamente, in natura, e vengono prestati al fornitore del servizio o dell'attività in questione;
(14) “inizio dell'attuazione del progetto o dell'attività”: significa sia l'inizio delle attività o dei lavori edili, connessi all'investimento, sia il primo impegno giuridicamente vincolante per ordinare le attrezzature o utilizzare servizi, o qualsiasi altro impegno che renda irrevocabile il progetto o l'attività, a seconda di quale situazione si verifichi per prima; l'acquisto di terreni e i lavori preparatori, come l'ottenimento delle autorizzazioni e la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati quali inizio dell'attuazione del progetto o dell'attività;
(15) “intensità di aiuto”: significa l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili prima della deduzione di imposte o altri oneri;
(16) “standard dell'Unione”: significa uno standard obbligatorio stabilito dalla legislazione dell'Unione Europea attestante il livello che le singole imprese devono raggiungere, in particolare per quanto riguarda l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali; di conseguenza, gli standard o gli obiettivi stabiliti nell’Unione Europea e vincolanti per gli stati membri ma non per le singole imprese, non sono considerati standard dell'Unione;
(17) “investimenti realizzati per conformarsi a una norma dell'Unione”: investimenti effettuati per raggiungere la conformità a una norma dell'Unione Europea dopo la fine del periodo transitorio stabilito dalla legislazione dell'Unione;
(18) “miglioramento agricolo non complesso”: significa miglioramento fondiario come definito dalla legislazione vigente in materia di terreni agricoli;
(19) “terreno agricolo comparabile” (TAC): significa l’estensione della superficie, calcolata in base al tipo di utilizzo effettivo, come definito nelle norme che disciplinano il registro delle aziende agricole (RAA), dove per 1 ettaro di TAC si considera quanto segue:
– 1 ettaro di terreno coltivabile con le seguenti tipologie di utilizzo GERK: 1100 – campo, 1131 – prato temporaneo, 1150 – campo per l'allevamento lumache, 1161 – luppolo in conversione, 1170 – fragole coltivazioni di pieno campo e 1610 – terreno agricolo in preparazione,
– 2 ettari di terreno con le seguenti tipologie di utilizzo GERK: 1222 – frutteto estensivo, 1300 – prato stabile e 1320 – prato senza specifiche e definite caratteristiche,
– 0,25 ettari di colture permanenti con le seguenti tipologie di utilizzo GERK: 1221 – frutteto intensivo, 1211 – vigneto, 1230 – uliveto 1212 – madri di portinnesto, 1160 – luppoleto, 1180 – colture permanenti su seminativi, 1181 – colture permanenti su seminativi non coltivati a terra e 1240 – altre colture permanenti (per i boschi cedui a rapido accrescimento, si considerano solo le piantagioni cedue a rapido accrescimento di cui al regolamento sui pagamenti diretti),
– 0,1 ettari di terreno con le seguenti tipologie di utilizzo GERK: 1190 – serra, 1192 – serra da frutta e 1191 – serra senza coltivazione nel terreno,
– 8 ettari di piantagioni di arboricoltura con le seguenti tipologie di utilizzo GERK: 1420 – piantagioni di alberi da bosco;
(20) “L'UBA”: è l'unità di misura e viene prescritta per la comparazione di varie specie e categorie di animali da allevamento;
(21) “data di concessione degli aiuti”: significa la data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
(22) “gruppo o organizzazione di produttori”: significa un gruppo o un'organizzazione costituita per uno dei seguenti scopi:
– adattamento della produzione e dei volumi di produzione dei produttori membri di tali gruppi o organizzazioni di produttori alle esigenze del mercato;
– commercializzazione congiunta di beni, compresa la preparazione alla vendita, la centralizzazione delle vendite e la fornitura ai grossisti;
– sviluppo delle regole comuni in materia di informazioni relative alla produzione, in particolare a raccolta e disponibilità;
– altre attività che possono essere svolte da gruppi o organizzazioni di produttori, come ad esempio lo sviluppo del know-how commerciale e di marketing, l'organizzazione e la facilitazione dei processi di innovazione, la gestione congiunta dei terreni dei soci, l'utilizzo di pratiche colturali e produttive nel rispetto dell'ambiente, le pratiche e le tecniche atte a garantire il benessere degli animali;
(23) “impresa unica”: si intende l’insieme delle imprese, tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
– un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
– un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
– un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
– un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese che si trovano in una delle relazioni di cui alle lettere da (a) a (d) del presente paragrafo attraverso una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
(24) “avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali”: sono le avversità atmosferiche quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, piogge abbondanti o intense o grave siccità che distruggono più del 30 % della produzione media annua nel settore agricolo, calcolata sulla base del triennio o del quadriennio precedente o di una media triennale sulla base del quinquennio o dell’ottennio precedente, esclusi i valori massimi e minimi, e, nel settore forestale, invece, più del 20 % del potenziale produttivo delle foreste;
(25) “calamità naturali”: terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale;
(26) “biocarburante da colture alimentari”: biocarburante ottenuto da colture utilizzate per l'alimentazione umana e animale, come definito nella Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili (revisione) (GU L 328 del 21. 12. 2018, pag. 82), modificata da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2022/759 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che modifica l'Allegato VII della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia di calcolo della quantità di energia rinnovabile per il raffrescamento e il teleraffrescamento (GU L 139 del 18. 5. 2022, pag. 1);
(27) “parassita delle piante”: rappresenta qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso alle piante e ai prodotti delle piante;
(28) “animale protetto”: significa qualsiasi animale protetto ai sensi delle norme dell'Unione Europea o nazionali, comprese le specie per le quali il diritto nazionale stabilisce norme specifiche per la conservazione della popolazione.
Articolo 6 
(tipi di aiuti e misure) 
Per l'attuazione di misure per la conservazione e lo sviluppo dei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali nel territorio comunale, le risorse finanziarie vengono convogliate attraverso le norme sugli aiuti di stato, che si basano sui Regolamenti della Commissione UE di cui all'articolo 2 del presente Regolamento e consentono di attuare i seguenti tipi di aiuti o misure:
Tipo di aiuto
Misura
Aiuti di Stato nell'ambito dell'esenzione per categoria a favore dell'agricoltura ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione
MISURA 1: Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria (articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione) 
MISURA 2: Aiuti agli investimenti connessi alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli (articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione) 
MISURA 3: Aiuti per servizi di consulenza (articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione) 
MISURA 4: Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (articolo 24 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione) 
MISURA 5: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione)
Aiuti de minimis in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
MISURA 6: Aiuti agli investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari e agli investimenti in attività non agricole nelle aziende agricole – de minimis
MISURA 7: Aiuti per l'istruzione e la formazione in attività extra-agricole nell'azienda agricola e nella trasformazione e commercializzazione
Altre misure comunali
MISURA 8: Sostegno alle attività di associazioni o società attive nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali
Articolo 7 
(beneficiari) 
(1) I beneficiari sono:
– persone fisiche e giuridiche che soddisfano i criteri per le microimprese, attive nella produzione agricola primaria (per le misure 1 e 5), ovvero attive nel settore agricolo (per le misure 2, 3 e 4), iscritte nel registro delle aziende agricole, che svolgono attività agricola ovvero la svolgono nel territorio del Comune di città Capodistria e possiedono ovvero affittano terreni agricoli situati nel territorio del predetto comune;
– persone fisiche e giuridiche che soddisfano i criteri per le microimprese in caso di applicazione delle misure per gli aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, che svolgono attività non agricole, di trasformazione o commercializzazione nell’ambito dell'economia agricola nel Comune città di Capodistria e sono iscritte nel registro delle aziende agricole.
(2) Le richieste di pagamento dei fondi ai sensi del presente regolamento devono essere presentate dai beneficiari di cui al paragrafo precedente a proprio nome.
Articolo 8 
(categorie di esenzione di applicazione del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione) 
(1) Gli aiuti previsti dal presente regolamento non sono concessi nell'ambito delle misure di cui al Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione a soggetti che siano:
– destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea con la quale l’aiuto concesso da un'autorità della Repubblica di Slovenia, viene dichiarato non conforme a legge e non compatibile con il mercato interno;
– aziende in difficoltà.
(2) Gli aiuti previsti dal presente regolamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione non si applicano alle misure per:
– aiuti a favore di attività attinenti all’esportazione verso paesi terzi o stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all’esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;
– aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
(3) Ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all’aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA.
Articolo 9 
(modalità, condizioni e criteri di concessione degli aiuti) 
(1) Gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis saranno concessi ai beneficiari sulla base di un bando pubblico pubblicato sul sito del Comune città di Capodistria, in conformità con la normativa vigente in materia di finanza pubblica e del presente regolamento.
(2) Il bando definirà le singole misure e l'importo del finanziamento disponibile per ciascuna misura, come stabilito nella delibera di bilancio comunale per l'anno in corso.
(3) Le misure ed i criteri dettagliati per la concessione degli aiuti di stato e degli aiuti de minimis e la documentazione richiesta per le singole misure ai sensi del presente regolamento saranno indicati più dettagliatamente nel bando di gara.
(4) Dopo l’assegnazione dei fondi, il comune è tenuto a trasmettere al ministero competente i dati sull'ammontare dei fondi assegnati per ogni beneficiario e per ogni misura.
Articolo 10 
(effetto di incentivazione) 
(1) Per le misure previste dal Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, gli aiuti possono essere concessi solo nel caso abbiano un effetto di incentivazione. Si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione nel caso il beneficiario presenti la domanda scritta di concessione di aiuti prima dell'attuazione del progetto o dell'attività.
(2) La domanda di concessione di aiuti deve contenere almeno le seguenti informazioni:
– nome della persona fisica o nome della persona giuridica;
– dimensioni dell'impresa;
– descrizione del progetto o dell’attività, comprese le date di inizio e fine;
– ubicazione del progetto o dell’attività;
– elenco dei costi ammissibili;
– tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
– dichiarazioni del richiedente circa il soddisfacimento delle condizioni di cui all’art. 7, comma primo del presente regolamento e dichiarazioni circa l'acquisizione degli aiuti per gli stessi costi ammissibili da altri fondi pubblici.
Articolo 11 
(assegnazione dei fondi) 
(1) La decisione in merito all'assegnazione dei fondi ai beneficiari ai sensi del presente regolamento viene presa dalla persona delegata su proposta di una commissione tecnica nominata dal sindaco.
(2) Il beneficiario può presentare ricorso al sindaco avverso la decisione di cui al paragrafo precedente entro 8 giorni dal ricevimento. La decisione del sindaco è definitiva.
(3) Gli obblighi reciproci tra il comune e il beneficiario avvengono per mezzo di un negozio giuridico.
(4) La data di assegnazione degli aiuti è la data dell’esecutività della deliberazione.
Articolo 12 
(erogazione fondi) 
(1) I fondi vengono erogati ai beneficiari con stanziamenti dal bilancio comunale ai sensi della domanda inoltrata.
(2) La domanda deve includere la seguente documentazione:
– copia dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto (fattura/situazione e ricevuta/prova di pagamento),
– altri documenti giustificativi come specificato nel bando di gara.
Articolo 13 
(agevolazioni cumulabili con altri aiuti) 
(1) Gli importi massimi e le intensità massime di aiuto per singole misure di cui agli articoli da 14 a 20 inclusi nel presente regolamento (ossia gli aiuti in regime di esenzione per categoria) non possono superare gli importi massimi complessivi e le intensità massime di aiuto di cui agli articoli 4, 14, 17, 22, 24 e 28 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto o all'attività venga finanziato interamente con risorse nazionali o parzialmente cofinanziato dall'Unione Europea.
(2) Gli aiuti previsti dal presente regolamento, in conformità al Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, possono essere cumulati con altri aiuti di stato relativi agli stessi costi ammissibili che si sovrappongono in tutto o in parte, ma unicamente nel caso in cui tale cumulo non superi l'intensità o l'importo massimo di aiuto applicabile all'aiuto in questione ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione.
(3) Gli aiuti di cui al presente regolamento non sono cumulabili con i pagamenti di cui all'articolo 145, comma 2, e all'articolo 146 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6. 12. 2021, pag. 1), modificato da ultimo dal Regolamento Delegato (UE) 2023/813 della Commissione, dell'8 febbraio 2023, che modifica il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale (GU L 102 del 17. 4. 2023, pag. 1), in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione.
(4) Gli aiuti previsti dal presente regolamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione non sono cumulabili con gli aiuti de minimis per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta un'intensità o un importo di aiuto superiore a quello stabilito dal Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione.
II. AIUTI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) N. 2022/2472 DELLA COMMISSIONE 
Articolo 14 
MISURA 1: Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria (articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione)
(1) L'investimento mira a raggiungere almeno uno dei seguenti obiettivi:
– migliorare l'efficienza complessiva e la sostenibilità dell'attività agricola, in particolare con la riduzione dei costi di produzione con il miglioramento e il riordino della produzione;
– migliorare l'ambiente naturale, le condizioni igieniche o gli standard di benessere degli animali;
– creare e migliorare le infrastrutture legate a sviluppo, adattamento e ammodernamento dell'agricoltura, tra cui l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione fondiaria e il miglioramento dei terreni, l'approvvigionamento ed il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento ed il risparmio di energia o acqua.
(2) Non vengono concessi aiuti per:
– acquisto dei titoli all'aiuto;
– acquisto di terreni per la costruzione di stalle;
– acquisto e messa a dimora di piante annuali;
– opere di drenaggio;
– acquisto di animali;
– cablaggi o posa cavi per reti di dati all'esterno della proprietà privata;
– lavori già eseguiti, ad eccezione della redazione della documentazione di progetto;
– investimenti al di fuori del territorio comunale;
– costi relativi ai contratti di locazione;
– capitale circolante.
(3) Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria possono essere concessi per:
Sottomisura 1.1: Ammodernamento aziende agricole;
Sottomisura 1.2: Miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli.
Articolo 15 
Sottomisura 1.1 Ammodernamento aziende agricole 
(1) Possono essere stanziati aiuti per investimenti nelle aziende agricole in relazione alla produzione agricola primaria.
(2) Le richieste di aiuto nell'ambito della presente misura devono essere presentate dal titolare dell'azienda agricola ovvero da una persona da lui delegata.
(3) L'aiuto copre i seguenti costi ammissibili:
– i costi per la costruzione o il miglioramento di stalle, annessi rustici per aziende agricole a servizio della produzione agricola primaria;
– i costi di redazione della documentazione di progetto per la nuova costruzione, la ricostruzione o la conversione di stalle e annessi rustici per aziende agricole;
– investimenti in posa cavi della casa passiva o in posa cavi strutturata per le reti di dati e, se del caso, la parte accessoria di una rete passiva su una proprietà privata esterna al fabbricato;
– i costi di acquisto di macchinari agricoli nuovi (eccetto trattori) e di attrezzature fino al valore di mercato del bene;
– i costi di allestimento delle stalle e degli annessi rustici dell'azienda agricola;
– i costi di acquisto ed installazione della serra e dei relativi allestimenti. In caso di irrigazione, i costi che soddisfano le seguenti condizioni:
– sia stato notificato un piano di gestione del bacino idrografico per l'area in cui si intende realizzare l'investimento e per tutte le altre aree in cui l'investimento può avere un impatto sull'ambiente, in conformità alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22. 12. 2000, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/101/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che modifica la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 311 del 31. 10. 2014, pag. 32);
– quale parte dell’investimento sono stati o verranno installati i contatori dell'acqua, consentendo in questo modo la misurazione dei consumi di acqua a livello dell'investimento sostenuto; 
– l’investimento nel miglioramento di un impianto irriguo esistente o di un elemento dell'infrastruttura irrigua è soggetto a una valutazione preventiva in termini di garanzia di risparmio idrico che rifletta i parametri tecnici dell'impianto o delle infrastrutture esistenti;
– investimento che consente di ottenere una riduzione effettiva del consumo di acqua che contribuisce al raggiungimento e al mantenimento di un buono stato dei corpi idrici (non si applica agli investimenti in impianti esistenti e alle relative attrezzature per l'irrigazione che hanno un impatto solo sull'efficienza energetica, agli investimenti per la costruzione di bacini idrici o agli investimenti per l'utilizzo di acqua riciclata, che non incidono sulle acque sotterranee o sui corpi idrici superficiali, i costi di impianto di colture permanenti superiori a 0,2 ettari (oliveti, frutteti, piantagioni di asparagi e fragole, esclusi i vigneti), compresa la protezione contro le condizioni meteorologiche avverse (reti); 
– investimenti in strutture esistenti e impianti irrigui ad esse appartenenti che incidono solo sull'efficienza energetica, investimenti nella costruzione di vasche d’acqua o investimenti nell'uso di acqua riciclata che non incidono sulle acque dei corpi idrici di superficie o sotterranei;
– onorari di architetti, ingegneri e consulenti, nonché onorari relativi a consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità;
– oneri per l'acquisizione, lo sviluppo o l'utilizzo di software informatici, cloud computing e soluzioni simili, nonché per l'ottenimento di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi;
– i beneficiari devono svolgere l'attività nell'ambito della produzione agricola primaria su almeno 2 ettari di terreno agricolo comparabile in uso o allevare almeno 5 unità di bestiame (UBA) – disposizione applicabile per gli investimenti in stalle e fabbricati rurali annessi.
(4) Condizioni di ammissibilità degli aiuti:
– presentazione della relativa autorizzazione per l'investimento, ove necessario ai sensi dalle norme edilizie;
– autorizzazione per il progetto di investimento in questione in base alla valutazione dell'impatto ambientale effettuata prima della data di concessione dell'aiuto;
– documentazione progettuale per gli investimenti elencati che viene indicata quale costo ammissibile e i documenti giustificativi dei predetti costi;
– offerte ovvero preventivi per gli investimenti previsti;
– presentazione di una richiesta di sintesi (richiesta di sovvenzione) depositata nell'anno in corso o in quello precedente, nel caso il termine per la presentazione di una richiesta di sintesi nell'anno in corso non fosse ancora scaduto;
– parere sulla fattibilità e sulla sostenibilità economica dell'investimento, redatto dal servizio tecnico di competenza;
– altre condizioni definite nel bando di gara.
(5) Intensità dell'aiuto:
– fino al 65 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle aziende agricole.
(6) L'importo massimo complessivo dell'aiuto concesso è di 5.000 Euro per azienda agricola all'anno.
Articolo 16 
Sottomisura 1.2 Miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli 
(1) Possono essere concessi aiuti per il miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli.
(2) La domanda di aiuto ai sensi della presente misura deve essere presentata dal titolare dell'azienda agricola ovvero da una persona autorizzata dal titolare dell'azienda agricola ovvero da tutti i titolari delle aziende agricole coinvolte nell'investimento comune.
(3) Costi ammissibili:
– costi di redazione di un piano ambientale di miglioramento agricolo (minori miglioramenti fondiari, pascoli);
– spese generali: onorari di architetti, ingegneri e consulenti (professionisti e consulenti), studi di fattibilità;
– costi di miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli;
– costi di realizzazione delle opere di miglioramento fondiario non complesso;
– costi per l'acquisto di attrezzature per la recinzione e la chiusura dei pascoli con recinzioni;
– costi per l'acquisto di attrezzature per l'installazione di punti di abbeveraggio per il bestiame.
(4) Beneficiari:
– singole e/o più aziende agricole coinvolte nell’investimento congiunto;
– attività di produzione agricola primaria su almeno 2 ettari di terreni agricoli comparabili in utilizzo.
(5) Condizioni di ammissibilità degli aiuti:
– idonee autorizzazioni ovvero documentazione di progetto d’investimento, e documenti attestanti i costi, nel caso siano ammissibili al cofinanziamento;
– autorizzazione per il progetto di investimento in questione in base alla valutazione dell'impatto ambientale effettuata prima della data di concessione dell'aiuto;
– stima dei costi per i quali viene inoltrata la domanda di stanziamento dell'aiuto;
– copia della planimetria catastale e del programma dei lavori redatto dal servizio tecnico di competenza, nel caso in cui l’oggetto del sostegno sia il miglioramento dei terreni agricoli o il miglioramento fondiario non complesso;
– autorizzazione del proprietario del terreno per effettuare l'investimento nel caso il fondo sia affittato;
– presentazione di una richiesta di sintesi (richiesta di sovvenzione) depositata nell'anno in corso o in quello precedente, nel caso il termine per la presentazione di una richiesta di sintesi nell'anno in corso non fosse ancora scaduto;
– altre condizioni definite nel bando di gara.
(6) Intensità dell'aiuto:
– fino al 65 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle aziende agricole.
(7) L'importo massimo complessivo dell'aiuto concesso è di 5.000 Euro per azienda agricola all'anno.
Articolo 17 
MISURA 2: Aiuti agli investimenti connessi alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli (articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione)
(1) L'obiettivo della misura è il finanziamento degli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Gli investimenti riguardano immobilizzazioni materiali o immateriali nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.
(2) Le richieste di aiuto nell'ambito della presente misura devono essere presentate dal titolare dell'azienda agricola ovvero da una persona da lui delegata.
(3) Non vengono concessi aiuti per:
– capitale circolante;
– lavori già eseguiti, ad eccezione della redazione della documentazione di progetto;
– costi relativi ai contratti di locazione;
– costi associati all'acquisto di terreni ai fini dell'investimento;
– investimenti legati alla produzione di biocarburante da colture alimentari;
– investimenti per la conformità alle norme dell'Unione Europea applicabili.
(4) Costi ammissibili:
– costruzione o miglioramento di immobili destinati alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli;
– investimenti in posa cavi della casa passiva o in posa cavi strutturata per le reti di dati, su una proprietà privata esterna al fabbricato;
– acquisto di nuovi macchinari e attrezzature;
– onorari di architetti, ingegneri e consulenti, pagamenti per servizi di consulenza in materia di sostenibilità ambientale ed economica, compresi i costi per studi di fattibilità;
– acquisto e sviluppo di attrezzature informatiche e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi.
(5) I beneficiari svolgono attività nel settore della trasformazione e/o della commercializzazione dei prodotti agricoli.
(6) Condizioni di ammissibilità degli aiuti:
– pezze giustificative relative all’iscrizione dell'attività complementare e dell'idoneità a svolgere l'attività (nel caso il beneficiario non abbia ancora iscritto nel registro lo svolgimento dell'attività, dovrà registrarla entro due anni dal ricevimento dell'aiuto);
– autorizzazione per il progetto di investimento in questione in base alla valutazione dell'impatto ambientale effettuata prima della data di concessione dell'aiuto;
– presentazione della relativa autorizzazione per l'investimento, ove necessario ai sensi delle norme edilizie;
– documentazione progettuale dell'investimento e, ove ammissibile, i documenti giustificativi di tali costi;
– l’investimento deve essere conforme alla legislazione ambientale dell'Unione Europea e nazionale;
– in caso di investimento soggetto a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, quest’ultima deve essere presentata insieme alla domanda di aiuto;
– offerte ovvero preventivi per gli investimenti previsti;
– parere sulla fattibilità e sulla sostenibilità economica dell'investimento, redatto dal servizio tecnico di competenza;
– dopo la conclusione dell'investimento, è necessario svolgere l’attività nell'azienda agricola per almeno 5 anni;
– altre condizioni definite nel bando di gara.
(7) Intensità dell'aiuto:
– fino al 65 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle aziende agricole.
(8) L'importo massimo complessivo dell'aiuto concesso è di 5.000 Euro per azienda agricola all'anno.
Articolo 18 
MISURA 3: Aiuti per servizi di consulenza (articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione)
(1) L'obiettivo della misura è sostenere le imprese che operano nel settore agricolo e si avvalgono dei servizi di consulenza.
(2) Le richieste di aiuto nell'ambito della presente misura devono essere presentate dal titolare dell'azienda agricola ovvero da una persona da lui delegata.
(3) L'aiuto viene concesso sotto forma di servizio sovvenzionato.
(4) I fornitori di servizi di consulenza devono essere selezionati secondo le procedure in materia di appalti pubblici. Le condizioni per la selezione dei fornitori di servizi di consulenza sono:
– risorse sufficienti per quanto riguarda il personale, al quale vengono somministrati regolarmente corsi di formazione e addestramento,
– esperienza nel settore della consulenza, e
– affidabilità nei settori in cui viene prestata la consulenza.
I servizi di consulenza possono essere forniti da gruppi di produttori o da altre organizzazioni, indipendentemente dalle dimensioni.
Nel caso i servizi di consulenza vengano forniti da gruppi e organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali gruppi o organizzazioni non costituisce condizione per l'accesso ai servizi. Il contributo ai costi amministrativi del gruppo o dell'organizzazione in questione da chi non è membro è limitato ai costi di fornitura dei servizi di consulenza.
Il fornitore di servizi di consulenza deve essere imparziale e non vi devono essere conflitti di interesse.
(5) Il servizio di consulenza deve essere collegato ad almeno un obiettivo specifico:
– pratiche agricole che prevengono lo sviluppo della resistenza agli antimicrobici,
– prevenzione e gestione del rischio,
– ammodernamento, miglioramento della competitività, integrazione settoriale, orientamento al mercato e promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione,
– tecnologia digitale in agricoltura,
– gestione sostenibile dei nutrienti, compreso l'uso dello strumento di sostenibilità dei nutrienti dell'azienda agricola, e
– produzione sostenibile di mangimi, valutazione dei mangimi in termini di contenuto e valore nutritivo, documentazione, pianificazione e controllo della somministrazione dei foraggi al bestiame in base alle esigenze.
(6) La consulenza può riguardare anche questioni relative a prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti della competitività:
– consulenza sullo sviluppo di filiere corte,
– agricoltura biologica,
– risparmio energetico sostenibile,
– efficienza energetica e produzione,
– utilizzo di energia rinnovabile in ambito agricolo, e
– aumento della biodiversità.
(7) Per gli aiuti con i quali vengono date a disposizione informazioni a un numero indeterminato di beneficiari non viene richiesto un effetto di incentivazione.
(8) L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili.
(9) L'importo dell'aiuto è limitato a:
– 25.000 Euro (esclusi i costi ammissibili di cui al paragrafo 6 del presente articolo) per un periodo di tre anni per servizi di consulenza erogati da fornitori di servizi a un beneficiario che svolge attività di produzione agricola primaria;
– 200.000 Euro (esclusi i costi ammissibili di cui al paragrafo 6 del presente articolo) per un periodo di tre anni per servizi di consulenza erogati da fornitori di servizi a un beneficiario che svolge l'attività nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Articolo 19 
MISURA 4: Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (articolo 24 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione)
(1) L'obiettivo della misura è coprire i costi di organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o mostre e pubblicazioni volte a far conoscere i prodotti agricoli al grande pubblico.
(2) Le richieste di aiuto nell'ambito della presente misura devono essere presentate dal titolare dell'azienda agricola ovvero da una persona da lui delegata.
(3) L'aiuto è limitato ai prodotti agricoli.
(4) L'aiuto viene concesso per attività di promozione di carattere generale e a beneficio di tutti i produttori del prodotto in questione. Le pubblicazioni volte alla diffusione dei prodotti agricoli al grande pubblico non devono contenere alcun riferimento a un'impresa, a un marchio o a un'origine specifici.
(5) L'aiuto viene concesso per le azioni di promozione realizzate sul mercato interno dell'UE e dei paesi terzi.
(6) Non è necessario che gli aiuti per i quali sono previste misure di promozione con pubblicazioni, destinate alla sensibilizzazione del vasto pubblico sui prodotti agricoli, abbiano un effetto incentivante.
(7) Costi ammissibili:
a. Costi di organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere e mostre:
– spese di partecipazione,
– spese di viaggio e trasporto di animali e prodotti, oggetto della misura di promozione,
– costi di pubblicazioni e siti web che pubblicizzano l'evento,
– affitto di spazi espositivi, stand e i costi di allestimento e smontaggio.
b. Costi di pubblicazioni volte alla diffusione dei prodotti agricoli al grande pubblico:
– costi di pubblicazioni stampate ed in formato elettronico, siti web e spot nei mass media elettronici, alla radio o alla televisione, destinati a presentare informazioni concrete sui beneficiari di una particolare regione o sui produttori di un particolare prodotto agricolo, a patto che le informazioni siano neutre e che i beneficiari interessati abbiano le stesse opportunità di essere presentati nella pubblicazione,
– costi di diffusione del know-how scientifico e delle informazioni concrete in merito ai prodotti agricoli generici, sul loro valore nutrizionale e sui consigli di assunzione.
(8) Se la misura di promozione viene erogata da gruppi e organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali gruppi o organizzazioni non rappresenta una condizione per la partecipazione. Ogni contributo per la copertura dei diritti amministrativi del gruppo o dell'organizzazione di produttori in questione da chi non è membro è limitato ai costi di fornitura delle misure promozionali.
(9) Gli aiuti vengono concessi sotto forma di finanziamenti a fondo perduto.
(10) Intensità dell'aiuto:
– fino al 100 % dei costi ammissibili.
Articolo 20 
MISURA 5: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione)
(1) L'obiettivo dell'aiuto è finanziare parte dei premi assicurativi per la copertura assicurativa della produzione agricola in caso di perdite causate da uno dei seguenti fattori:
– calamità naturali,
– condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali e altre avversità atmosferiche,
– malattie degli animali o organismi nocivi delle piante o animali protetti, a titolo di risarcimento dei premi assicurativi per i costi di asporto e distruzione delle carcasse.
(2) Le richieste di aiuto nell'ambito della presente misura devono essere presentate dal titolare dell'azienda agricola ovvero da una persona da lui delegata.
(3) Gli aiuti stanziati per il pagamento dei premi assicurativi non ostacolano il funzionamento del mercato interno delle assicurazioni, non sono limitati alle assicurazioni offerte da un'unica impresa di assicurazione e non sono subordinati alla stipula del contratto assicurativo con un'assicurazione la cui sede si trova in Slovenia.
(4) I costi ammissibili sono i costi dei premi assicurativi a copertura delle perdite causate da calamità naturali, avversità atmosferiche paragonabili alle calamità naturali ed a altre avversità atmosferiche, nonché da malattie degli animali o organismi nocivi delle piante o animali protetti. Gli aiuti comprendono l’imposta di spettanza sulle assicurazioni.
(5) I beneficiari che hanno titolo a ricevere gli aiuti nell’ambito della produzione agricola primaria devono provvedere alla coltivazione su almeno 2 ettari di terreno agricolo comparabile in uso.
(6) Condizioni di ammissibilità degli aiuti:
– polizza assicurativa valida, con il calcolo dell'importo del cofinanziamento nazionale;
– presentazione di una domanda sintetica (di sussidio) inoltrata nell'anno in corso o in quello precedente, nel caso non sia ancora scaduto il termine per la presentazione.
(7) Intensità dell'aiuto:
– fino al 70 % del costo del premio assicurativo.
III. AIUTI DE MINIMIS IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE
Articolo 21 
(disposizioni generali de minimis del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione)
(1) Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, i seguenti settori non sono ammissibili agli aiuti de minimis:
– pesca e acquacoltura;
– produzione primaria di prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
– trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei seguenti casi:
a) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
b) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
(2) Gli aiuti non saranno concessi per l'esportazione o per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, come ad esempio gli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.
(3) L'aiuto non sarà condizionato dall'utilizzo di prodotti nazionali rispetto a quelli importati.
(4) L'aiuto non deve essere utilizzato per l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada.
(5) I soggetti che non hanno onorato tutti gli obblighi nei confronti del comune o dello stato, non sono ammissibili agli incentivi finanziari.
(6) Le micro, piccole e medie imprese che si trovano in procedimenti di concordato preventivo, fallimento o in liquidazione ai sensi della legge che disciplina l’amministrazione controllata, il fallimento o la liquidazione e non hanno un capitale idoneo, nel senso che la perdita dell'anno in corso, insieme alle perdite riportate, ha raggiunto la metà del capitale sociale, non sono ammissibili ai finanziamenti per lo sviluppo.
(7) Il valore totale degli aiuti concessi allo stesso beneficiario o a una singola impresa in base alla regola de minimis in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione non può superare i 200.000,00 Euro (nel caso di imprese attive nel settore del trasporto commerciale di merci su strada, il massimale ammonta a 100.000,00 Euro) nel periodo degli ultimi tre esercizi finanziari, indipendentemente dalla forma e dalla finalità dell'aiuto ed a prescindere dal fatto che l'aiuto venga concesso da fondi statali, comunali o dell'Unione.
(8) Se un'impresa opera nei settori di cui al primo comma del presente articolo e opera anche in uno o più settori o attività che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, il presente regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che l'impresa garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione.
(9) Ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all’aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA.
Articolo 22 
(cumulo degli aiuti de minimis)
(1) Gli aiuti de minimis non possono essere cumulati con aiuti di stato per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di stato per la stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo supera l'intensità o l'importo massimo di aiuto concedibile.
(2) Gli aiuti de minimis concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale nel SEE (di seguito “Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione”), fino al massimale stabilito nel Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione.
(3) Gli aiuti de minimis concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi ai sensi di altri regolamenti de minimis fino ai massimali (rispettivamente 200.000 e 100.000 Euro).
Articolo 23 
(obblighi del beneficiario dell'aiuto de minimis e del Comune)
(1) Per poter ricevere i fondi, il beneficiario dell'aiuto deve avere un conto corrente nella Repubblica di Slovenia.
(2) Il beneficiario deve trasmettere, unitamente alla domanda di erogazione, la seguente documentazione:
– dichiarazione scritta circa eventuali altri aiuti de minimis ricevuti quale beneficiario o impresa unica ai sensi del presente o di altri regolamenti de minimis nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e di quello attuale;
– dichiarazione scritta in merito ad altri aiuti già ricevuti (o richiesti) per gli stessi costi ammissibili e l'assicurazione che l'importo dell'aiuto de minimis concesso non supererà i massimali autorizzati e le intensità di aiuto stabilite in altre norme;
– elenco delle imprese con partecipazioni ed altri simili diritti, per poter verificare l'importo totale degli aiuti de minimis già ricevuti da tutte le società collegate;
– dichiarazione di separazione delle attività o dei costi, come previsto dall'articolo 18, comma 7, del presente Regolamento.
(3) Il comune informerà per iscritto il destinatario in merito alla decisione:
– nel caso l'aiuto venga concesso in base alla regola de minimis in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione.
Articolo 24 
MISURA 6: Aiuti agli investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari e agli investimenti in attività non agricole nelle aziende agricole – de minimis
(1) L’obiettivo dell'aiuto è promuovere e favorire la differenziazione delle attività dell'azienda agricola nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed alimentari e di espandere le attività non agricole nelle aziende agricole.
(2) Le richieste di stanziamento di aiuti ai sensi della presente misura devono essere presentate dal titolare dell'azienda agricola o da altra persona autorizzata.
(3) Costi ammissibili:
– costruzione o ristrutturazione di fabbricati destinati all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le attività non agricole nelle aziende agricole;
– costi per l’acquisto di attrezzature e impianti per le attività di trasformazione e commercializzazione nelle aziende agricole e per le attività non agricole;
– costi generali relativi all'attuazione dell'investimento (costi di redazione dei documenti di progetto per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari e per gli investimenti in attività non agricole nelle aziende agricole).
(4) Non vengono concessi aiuti per:
– capitale circolante;
– costi relativi ai contratti di locazione;
– investimenti legati alla produzione di biocarburante da colture alimentari;
– investimenti per conformarsi alle norme UE applicabili; e
– in caso di violazione di eventuali divieti o restrizioni stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (“Regolamento (UE) n. 1308/2013”), anche se tali divieti o restrizioni si riferiscono unicamente al sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.
(5) I beneficiari dell'aiuto sono aziende agricole di cui all'articolo 7, primo comma, secondo alinea, del presente regolamento, che si occupano di produzione agricola primaria su almeno 1 ettaro di terreno agricolo comparabile.
(6) Condizioni di ammissibilità:
– presentazione di pezze giustificative relative all’iscrizione dell'attività e dell'idoneità a svolgere l'attività;
– presentazione della relativa autorizzazione per l'investimento, ove necessario ai sensi delle norme edilizie;
– in caso di investimento soggetto a valutazione di impatto ambientale ai sensi della Direttiva 2011/925/UE, presentazione della VIA assieme alla domanda di aiuto;
– documentazione progettuale dell'investimento e, ove ammissibile, i documenti giustificativi di tali costi;
– parere sulla fattibilità e sulla sostenibilità economica dell'investimento, redatto dal servizio tecnico di competenza;
– offerte ovvero preventivi per gli investimenti previsti;
– dopo la conclusione dell'investimento, è necessario svolgere l’attività nell'azienda agricola per almeno 5 anni;
– altre condizioni definite nel bando di gara.
(7) Intensità dell'aiuto:
– fino al 50 % dei costi ammissibili.
(8) In deroga al capoverso precedente, l'aiuto sarà ridotto di conseguenza se la somma concessa dovesse superare l'importo totale degli aiuti de minimis di cui all'articolo 21, paragrafo 7, del presente Regolamento.
(9) L'importo totale dell'aiuto concesso non può superare i 5.000 Euro all'anno per azienda. L'azienda deve continuare con lo svolgimento dell'attività per almeno 5 anni dopo il completamento dell'investimento.
Articolo 25 
MISURA 7: Aiuti per l'istruzione e la formazione in attività extra-agricole nell'azienda agricola e nella trasformazione e commercializzazione 
(1) L'obiettivo dell'aiuto è raggiungere un livello più elevato di istruzione e formazione professionale per gli agricoltori e i loro familiari nelle attività extra-agricole dell'azienda e nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli diversi dalla produzione agricola primaria.
(2) I costi ammissibili sono:
– spese di iscrizione e partecipazione a corsi, seminari, lezioni ed escursioni professionali legate ad attività extra-agricole e alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
– spese di trasporto e costi di partecipazione a visite professionali legate ad attività extra-agricole e alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
– costi per materiali tecnici nell’ambito di istruzione e formazione per attività extra-agricole e alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
– costi di partecipazione a fiere legate ad attività extra-agricole e alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
(3) I beneficiari dell'aiuto sono aziende agricole di cui all'articolo 7, primo comma, secondo alinea, del presente regolamento, che si occupano di produzione agricola primaria su almeno 4 ettari di terreno agricolo comparabile.
(4) Condizioni di ammissibilità:
– fattura o pezze giustificative dei costi per i quali viene inoltrata la domanda di stanziamento di aiuti;
– programma di istruzione o formazione legato alle attività extra-agricole dell'azienda agricola o alla trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli;
– altre condizioni definite nel bando di gara.
(5) Intensità dell'aiuto:
– fino al 100 % dei costi ammissibili.
(6) L'importo totale dell'aiuto concesso non può superare i 2.000 Euro all'anno per azienda.
(7) In deroga al capoverso precedente, l'aiuto sarà ridotto di conseguenza se la somma concessa dovesse superare l'importo totale degli aiuti de minimis di cui all'articolo 21, paragrafo 7, del presente Regolamento.
IV. ALTRE MISURE COMUNALI 
Articolo 26 
MISURA 8: Sostegno alle attività di associazioni o società attive nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali
(1) L'obiettivo della misura è fornire un sostegno finanziario alle attività di società ovvero associazioni nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali del comune, cui fondazione ed attività non hanno scopo di lucro.
(2) I beneficiari dell'aiuto sono associazioni e gruppi di interesse registrati (associazioni) attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dello sviluppo rurale nel territorio del comune e registrati in Slovenia.
(3) Non verranno concessi aiuti a programmi per i quali sono già stati ottenuti finanziamenti da altri bandi del Comune città di Capodistria ovvero i cui programmi sono già stati finanziati in qualsiasi modo dal bilancio comunale, nonché ad associazioni le cui attività sono a scopo di lucro.
(4) Le domande di stanziamento di aiuti nell'ambito della presente misura devono essere presentate dal rappresentante legale dell'associazione ovvero da una persona munita di idonea delega.
(5) I costi ammissibili sono:
– costi materiali per la gestione delle associazioni,
– costi di manutenzione ordinaria e di investimento dei locali e delle attrezzature utilizzate per l'attività dell'associazione,
– acquisto di attrezzature,
– costi per lo svolgimento di attività nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali quali:
– attività di conservazione del patrimonio culturale, artigianato, promozione delle attività dell'associazione (opuscoli), 
– costi materiali connessi con l'attuazione di attività senza scopo di lucro nell’ambito dei programmi di associazioni e società, 
– visita delle best practice, 
– organizzazione di mostre, 
– presentazione usi e costumi, 
– organizzazione ovvero partecipazione a vari concorsi sull'agricoltura, e
– altre attività associative no profit. 
(6) Le condizioni di ammissibilità degli aiuti sono:
– la sede dell'associazione deve trovarsi nel Comune città di Capodistria ovvero i programmi devono essere realizzati nel predetto comune,
– i programmi devono prevedere il coinvolgimento di membri ovvero partenariati con sede sul territorio del Comune città di Capodistria,
– il programma annuale dell'associazione deve essere valutato in termini finanziari e nei contenuti,
– deve essere rappresentata una chiara struttura delle entrate e delle uscite e di altre fonti di finanziamento (non di bilancio),
– è necessario garantire personale e strutture per lo svolgimento dei lavori.
(7) I criteri dettagliati e quelli necessari per l'assegnazione dei fondi nell'ambito della misura di cui al presente articolo vengono stabiliti con il bando di gara.
(8) L'intensità dell'aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili del programma finanziario dell'associazione in un anno solare, ma non superiore a 4.000 Euro per associazione.
V. SUPERVISIONE E SANZIONI 
Articolo 27 
(supervisione e sanzioni) 
(1) L'uso previsto dei fondi di bilancio per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali del comune, ottenuti in base al presente regolamento ovvero al bando di gara, viene monitorato e verificato presso i beneficiari dall’ufficio comunale di competenza per il settore dell'agricoltura, o da altro soggetto autorizzato dal sindaco. Anche il Comitato di controllo del Comune ha facoltà di verificare la destinazione dell’utilizzo dei fondi.
(2) Nel caso venisse accertato che i fondi concessi sono stati utilizzati in parte o del tutto indebitamente, che il beneficiario ha fornito informazioni false per uno qualsiasi degli scopi per i quali i fondi sono stati ottenuti, o che il beneficiario ha già ottenuto un finanziamento per lo stesso scopo e dalla stessa fonte, il beneficiario dovrà restituire i fondi concessi per l’intera somma stanziata, maggiorata degli interessi legali dovuti e da calcolarsi dalla data di erogazione fino alla data di rimborso.
(3) Ai sensi del presente regolamento, nei casi di cui al capoverso 2 del presente articolo, il beneficiario perderà il diritto di ricevere finanziamenti per cinque anni successivi.
(4) Ai sensi del presente regolamento, nel caso il beneficiario non utilizzasse i fondi concessi entro il termine pattuito per motivi ingiustificati o per violazione delle regole del bando, perderà il diritto di ricevere fondi per due anni successivi.
VI. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 
Articolo 28 
Il beneficiario e il comune devono conservare tutta la documentazione relativa alla concessione degli aiuti ai sensi del presente regolamento per 10 anni dalla data di stanziamento.
VII. DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 29 
A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Regolamento sulla conservazione e la promozione dello sviluppo nei settori agricolo e nelle zone rurali nel Comune città di Capodistria per il periodo di programmazione 2015–2020 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 76/15) cessa di essere applicato.
Articolo 30 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 331-52/2023
Capodistria, 26 ottobre 2023
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost