Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

3405. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod Žužemberk, stran 9730.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 3. in 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18 in 57/23) je Občinski svet Občine Žužemberk na 7. dopisni seji dne 17. 11. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod Žužemberk 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod Žužemberk (Uradni list RS, št. 109/23; v nadaljnjem besedilu: Odlok) se naslov Odloka oziroma besedilo »Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod Žužemberk« nadomesti z besedilom »Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Žužemberk«.
2. člen 
V Odloku se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ime zavoda: Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino ŽUŽEMBERK
Skrajšano ime zavoda: ZAVOD ŽUŽEMBERK
Sedež zavoda: ŽUŽEMBERK
Sestavni del imena zavoda je tudi znak in grafična oblika imena, ki se določita s statutom zavoda.
Zavod lahko spremeni ime in sedež samo s soglasjem ustanoviteljice.
Zavod se vpiše v sodni register pristojnega sodišča.«.
3. člen 
V Odloku se besedilo 35. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za čas do imenovanja direktorja v skladu s tem odlokom in statutom iz prejšnjega člena imenuje prvega vršilca dolžnosti direktorja župan za največ dobo enega leta.«.
4. člen 
(objava in veljavnost) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-6/2023-2
Žužemberk, dne 17. novembra 2023
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost