Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

Št. 430-43/2023-2 Ob-3376/23, Stran 2123
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) in 5. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 44/23) Občina Ilirska Bistrica objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ilirska Bistrica 
I. Podatki o koncedentu: Občina Ilirska Bistrica, naslov: Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, matična številka: 58840416000, identifikacijska št. za DDV: SI 19908911, zakoniti zastopnik: dr. Gregor Kovačič, župan.
II. Podatki o koncesijskem aktu: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 44/23).
III. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ilirska Bistrica.
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat letno posreduje lokalni skupnosti,
– označevanje in registracija zapuščenih živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
IV. Območje izvajanja javne službe: gospodarska javna služba se izvaja na območju celotne Občine Ilirska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: občina).
V. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje petih let od dneva obojestranskega podpisa koncesijske pogodbe.
VI. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča za živali, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali in drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali;
– da ima poravnane davke in prispevke;
– da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije;
– da izkaže finančno usposobljenost;
– da ima za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, ustrezno urejeno veterinarsko službo oziroma izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali s sklenjeno pogodbo z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali ali podeljeno koncesijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali;
– da predloži stroškovno in cenovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali;
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi;
– da ima veljavno odločbo Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, iz katere bo razvidno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča;
– da ima na 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču;
– da ima skladno s pravilnikom urejeno vozilo za prevoz živali;
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in zagotovi vsaj enega oskrbnika na 20 namestitvenih mest za pse. Oskrbniki morajo biti usposobljeni za delo z živalmi ter dajanje nujne prve pomoči živalim;
– da ima vodja zavetišča vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri in z delom pridobljene izkušnje z živalmi;
– imetnik zavetišča ali pri njem zaposlena oseba ne sme biti pravnomočno obsojena kaznivega dejanja mučenja živali;
– da ima stalen in neposreden vpogled v register psov, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki o cepljenju ali opisu živali ter preverjanje lastništva živali;
– da ima interni akt o veterinarsko-sanitarnem redu zavetišča;
– da izpolnjuje ostale pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji.
VII. Pogoji opravljanja javne službe
Koncesionar mora:
– izvajati gospodarsko javno službo nepretrgoma, skladno z zakonom, pravilnikom in drugimi veljavnimi predpisi;
– v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o zaščiti živali;
– v okviru javne službe izjemoma opravljati dodatna dela ali naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev takšnih del ali nalog nujno potrebna za izvajanje gospodarske javne službe;
– voditi računovodstvo za dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe, ločeno od računovodstva za svojo morebitno drugo dejavnost;
– skladno z veljavnimi predpisi skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane evidence, ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled koncedentu;
– pristojnemu organu občine o izvajanju gospodarske javne službe predložiti letno poročilo za preteklo koledarsko leto najkasneje do konca februarja tekočega koledarskega leta, na zahtevo koncedenta pa tudi kadarkoli vmesna poročila;
– biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri izvajanju javne gospodarske službe, z nerednim in nevestnim opravljanjem javne gospodarske službe, in tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile;
– koncesionar je neposredno odgovoren za kakršnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročili fizičnim in pravnim osebam pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgovornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke njegovih zaposlenih;
– zavarovanje odgovornosti iz tega razpisa mora koncesionar skleniti v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe s klavzulo o sklenitvi zavarovanja v korist občine;
– koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila, in ki navedene storitve izvajajo v njegovem imenu in za njegov račun;
– koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi preko sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena tovrstna obvestila objavljati brezplačno;
– uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj štiri ure vsak delovni dan, poleg tega mora biti organizirana stalna 24-urna pripravljenost ali dežurstvo za sprejem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima koncesionar lahko organizirano samostojno ali v sodelovanju z veterinarsko organizacijo, centrom za obveščanje ali policijo, ki mora imeti telefonsko številko dežurnega v zavetišču.
Podrobnejši pogoji podelitev in opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VIII. Obvezne sestavine prijave na razpis, strokovne reference in druge dokazila
Prijavitelj mora obvezno priložiti naslednje obrazce, ki so del razpisne dokumentacije:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Prijava;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava 1 z zahtevanimi prilogami;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava 2 z zahtevanimi prilogami;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava o referencah prijavitelja;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Referenčno potrdilo;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Pooblastilo;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava po prvem odstavku 35. člena ZIntPK;
– izpolnjen, parafiran in žigosan obrazec Osnutek pogodbe;
– obrazec Ovojnica.
Prijavitelj mora k prijavi priložiti tudi:
– fotokopijo odločbe Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, iz katere bo razvidno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča;
– fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali ali fotokopijo odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija;
– fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali;
– fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali;
– fotokopijo internega akta o veterinarsko-sanitarnem redu zavetišča;
– potrdilo pristojnega organa, da ima prijavitelj poravnane vse davke in prispevke, potrdilo ne sme biti starejše od 8 dni;
– fotokopijo sklenjenega zavarovanja odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi ali občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
Prijavitelj mora predložiti reference za tiste izkušnje, ki jih je navedel. Koncedent bo pri odločitvi upošteval samo izkušnje prijavitelja, ki bodo dokazane s priloženimi referencami.
Vsaka referenca mora biti podpisana in ožigosana s strani njenega izdajatelja.
Koncedent ima pravico od prijavitelja zahtevati vpogled v izvirnike listin in zahtevati predložitev dodatnih listin ali pojasnil.
IX. Ponudbena cena in merila za izbor koncesionarja
Prijavitelj poda ponudbeno ceno za celovito oskrbo zapuščenih živali skladno s tem razpisom in razpisno dokumentacijo.
Ponudbena cena je vsota ponudbenih cen, ki jih je prijavitelj navedel v obrazcu iz razpisne dokumentacije.
Ponudba zavezuje prijavitelja 90 dni od izteka roka za oddajo prijave.
Koncedent bo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa, izbral tistega prijavitelja, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno za storitev oskrbe zapuščenih živali v EUR brez DDV, zaokroženo na dve decimalni mesti natančno, ter glede na dosedanje izkušnje in reference prijavitelja, s katerimi izkaže strokovno, organizacijsko in finančno usposobljenost.
Merila in način točkovanja so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
X. Način financiranja javne službe: javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna občine v skladu s potrjenim izvedbenim programom varstva zapuščenih živali. Način plačila se določi v koncesijski pogodbi.
XI. Pravočasnost, formalna popolnost, pravilnost in popolnost prijave na razpis
Prijava na javni razpis je pravočasna, če do vključno 1. 12. 2023 do 12. ure prispe po pošti ali je osebno oddana v vložišču – glavni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Prijava na javni razpis je pravilna, če prijavitelj izkaže usposobljenosti za izvajanje koncesije (osnovne, tehnične, kadrovske, ekonomsko-finančne usposobljenosti).
Prijava na javni razpis je primerna, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije.
Prijava na javni razpis je sprejemljiva, če ponudbena cena ne presega naročnikovih zagotovljenih sredstev, ali prijava, katere cena ni višja od cen, ki veljajo na trgu.
Prijava na javni razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije.
Prijava na javni razpis je popolna, če je pravočasna, formalno popolna in vsebuje vse v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente in dokazila in če je pravilna, primerna in sprejemljiva.
Javni razpis uspe, če na javni razpis prispe vsaj ena popolna prijava.
XII. Rok in način prijave
Prijavitelji morajo oddati prijavo do 1. 12. 2023 do 12. ure na Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Prijava mora v vložišče – glavno pisarno koncedenta prispeti do navedenega dne in do navedene ure.
Prijave, odposlane pred potekom roka, ki bodo h koncedentu prispele po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne.
V izogib kasnejšim težavam prijavitelj lahko zahteva potrdilo o oddani prijavi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje prijave pooblaščeni osebi koncedenta.
Prijavitelj prijavo odda v zaprti ovojnici, pri čemer morajo biti listi prijave povezane na tak način, da se jih ne da neopazno razdružiti in odvezati ali dodati posameznih listov k prijavi, z jasno oznako »Ne odpiraj – prijava »Koncesija GJS Zavetišče za živali««.
Prijavitelj za označbo ovojnice uporabi obrazec razpisne dokumentacije Ovojnica.
Koncedent ne odgovarja za predčasno odprtje prijave, ki ne bo ustrezno označena skladno s temi navodili.
XIII. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo javno in bo potekalo dne 4. 12. 2023 ob 9. uri na naslovu Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, v sejni sobi v I. nadstropju.
Odpiranje prijav vodi komisija za pripravo in izvedbo razpisa, imenovana s sklepom župana (v nadaljevanju komisija).
Pri odpiranju so lahko prisotni zakoniti zastopniki prijaviteljev ali drugi predstavniki prijaviteljev, ki morajo komisiji dati pooblastilo za zastopanje, oboji pa se identificirajo z osebnim dokumentom.
XIV. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo, zahtevano v tem razpisu ter razpisni dokumentaciji in navodilih prijaviteljem. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo – formalno nepopolne prijave bo komisija vlagatelje pozvala, da prijavo dopolnijo in jim za to določila primeren rok.
Nepravočasne prijave in formalno nepopolne prijave, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Nepopolne in nepravilne prijave, ki ne izpolnjuje pogojev za podelitev koncesije oziroma ne ustrezajo razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene s sklepom zavrnjene.
Prijavitelji morajo skladno s tem razpisom in razpisno dokumentacijo predložiti v prijavi navedene strokovne reference in druga dokazila, iz katerih izhaja usposobljenost prijavitelja.
Komisija za pripravo in izvedbo javnega razpisa pregleda in oceni prijave in pripravi predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh od dneva odpiranja prijav in preteka roka za dopolnitev prijav.
O izbiri koncesionarja bo v roku 8 dni od prejema predloga komisije odločil direktor občinske uprave.
Zoper odločbo je možna pritožba v roku 15 dni od vročitve na župana Občine Ilirska Bistrica.
Zoper dokončno odločbo o izbiri je mogoč upravni spor.
Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu prijavitelju takoj po dokončnost odločbe o izboru koncesionarja.
Izbrani prijavitelj mora podpisati koncesijsko pogodbo takoj, najkasneje pa v roku 1 meseca od dneva njenega prejema, z izvajanjem javne službe mora začeti najkasneje v roku 1 meseca od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
Prijavitelji bodo obveščani o izidu razpisa in izboru koncesionarja v roku 60 dni od dneva odpiranja prijav.
Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.
XV. Informacije in razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na voljo na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: https://www.ilirska-bistrica.si/.
Kontaktna oseba: Andreja Derenčin, e-naslov: andreja.derencin@ilirska-bistriica.si ali obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, tel. 05/71-41-361.
Kontaktna oseba je navedena za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov) in splošna pojasnila v zvezi z razpisom.
Vse zahteve za pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije se lahko naslavljajo le preko elektronske pošte na zgoraj navedena naslova. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih koncedent objavi na spletni strani poleg objave razpisne dokumentacije. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način, so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.
Koncendent lahko najkasneje 5 dni pred pretekom roka za oddajo prijave spremni in dopolni razpisno dokumentacijo, ki se objavi na spletni strani koncendenta.
V tem primeru se rok za oddajo prijav lahko podaljša in prijaviteljem omogoči upoštevanje dopolnitev in sprememb razpisne dokumentacije. S podaljšanjem roka za oddajo prijave se podaljšajo tudi roki, ki koncendenta in prijavitelje vežejo po tem razpisu.
XVI. Končna določba: ta razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.
Občina Ilirska Bistrica 

AAA Zlata odličnost