Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

3362. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnice in dodatnem revizorjevem poročilu, stran 9662.

  
Na podlagi drugega odstavka 254. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19, 102/20, 48/23 in 78/23 – ZZVZZ-T) ter prvega odstavka 338.b člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 – ZORR in 84/23 – ZDOsk-1) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnice in dodatnem revizorjevem poročilu 
1. člen 
V Sklepu o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnice in dodatnem revizorjevem poročilu (Uradni list RS, št. 56/16 in 161/21), (v nadaljevanju: sklep) se v četrtem odstavku 1. člena za prvim oklepajem dodata vejica in besedilo, ki se glasi:
»Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23)«
2. člen 
Za 14. členom se doda novo poglavje, ki se glasi:
»IV. DODATNI REVIZIJSKI PREGLED LETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA NAMEN POROČANJA AGENCIJI ZA ZAVAROVALNI NADZOR 
15. člen 
(dodatni revizijski pregled) 
(1) Letni računovodski izkazi za namen poročanja Agenciji za zavarovalni nadzor, ki jih sestavi zavarovalnica, pokojninska družba, zavarovalni pool in škodni sklad ter odškodninski urad iz poglavja IV. Trimesečni računovodski izkazi in pojasnila v Sklepu o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih (Uradni list RS, št. 151/22; v nadaljevanju: Sklep o letnem poročilu), (v nadaljevanju: letni računovodski izkazi za namene poročanja Agenciji za zavarovalni nadzor), so predmet dodatnega revizijskega pregleda.
(2) Dodatni revizijski pregled iz predhodnega odstavka obsega preveritev:
a) usklajenosti letnih računovodskih izkazov za namen poročanja Agenciji za zavarovalni nadzor iz 16. člena Sklepa o letnem poročilu, in sicer:
– izkaza finančnega položaja na dan 31. 12.,
– izkaza poslovnega izida za obdobje 1. 1. do 31. 12. in
– izkaza drugega vseobsegajočega donosa za obdobje 1. 1. do 31. 12.,
z revidiranimi računovodskimi izkazi, vključenimi v računovodsko poročilo,
b) pravilnosti in popolnosti pojasnil k letnim računovodskim izkazom za namen poročanja Agenciji za zavarovalni nadzor iz 17. člena Sklepa o letnem poročilu, in sicer:
– Priloga 2 in
– Priloga 3,
c) usklajenosti pojasnil iz točke b) tega odstavka z letnimi računovodskimi izkazi za namen poročanja Agenciji za zavarovalni nadzor iz točke a) tega odstavka.
16. člen 
(dodatno revizorjevo poročilo) 
Revizor na podlagi dodatnega revizijskega pregleda iz drugega odstavka prejšnjega člena sestavi dodatno revizorjevo poročilo, ki vključuje navedbo ugotovitev pri revizijskem pregledu, vključno z navedbo morebitnih nepravilnosti in pomanjkljivosti za vsako od alinej, navedenih v drugem odstavku prejšnjega člena.«
3. člen 
Obstoječe IV. poglavje se preštevilči v V. poglavje. Obstoječi 15. člen se preštevilči v 17. člen in se v njem doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za namen poročanja oziroma oddaje poročila v elektronski portal Agencije za zavarovalni nadzor se odda en dokument, v katerega:
– zavarovalnica vključi dodatno revizorjevo poročilo iz 5. člena in dodatno revizorjevo poročilo iz 16. člena sklepa,
– pokojninska družba vključi dodatno revizorjevo poročilo iz drugega odstavka 7. člena in dodatno revizorjevo poročilo iz 16. člena sklepa,
– zavarovalni pool, škodni sklad in odškodninski urad vključijo dodatno revizorjevo poročilo iz tretjega odstavka 7. člena in dodatno revizorjevo poročilo iz 16. člena sklepa.«
4. člen 
Obstoječe V. poglavje se preštevilči v VI. poglavje in se doda nov 18. člen, ki se glasi:
»18. člen 
Dodatni revizijski pregled in dodatno revizorjevo poročilo iz II., III. in IV. poglavja sklepa mora biti opravljen v s skladu z zakonom, ki ureja revidiranje in predpisi ter stališči, sprejetimi na njegovi podlagi.«
5. člen 
(uveljavitev) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pri revizijskem pregledu za poslovno leto 2023.
Št. 00701-3/2023-5
Ljubljana, dne 8. novembra 2023
EVA 2023-1611-0106
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej 

AAA Zlata odličnost