Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

Št. 130-6/2023-3-403010 Ob-3400/23, Stran 2142
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) in Odloka o sofinanciranju programov s področja veteranskih in upokojenskih društev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 71/19) in sklepa župana številka 130-6/2023-2-403010, z dne 13. 11. 2023 o začetku postopka javnega razpisa, objavlja Mestna občina Mestna občina Kranj
javni razpis 
za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2024 
Namen razpisa je izbira programov s področja veteranskih organizacij, ki bodo v letu 2024 sofinancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Kranj.
1. Mestna občina Kranj bo iz sredstev proračuna za leto 2024 sofinancirala programe veteranskih organizacij, katerih vsebina bo predvsem vključevala in spodbujala:
– informiranje ter svetovanje svojim članom;
– prostovoljno delo;
– aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa;
– obujanje tradicije;
– skrb za spomenike in spominska obeležja;
– strokovno vzgojo članov;
– skrb za lastno zdravje;
– programe druženj;
– strpnost, nenasilje;
– kulturno izražanje in kreativnost.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi izvajalcev s področja kulture, športa, socialnega varstva, zdravstva in preventivnih programov, ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Kranj, kot tudi ne aktivnosti komercialnega značaja.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov veteranskih organizacij znaša 5.085,00 EUR. Višina sredstev je odvisna od zneska v sprejetem proračunu za leto 2024.
3. Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12. 2024.
4. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije s statusom društva, ki izvajajo programe veteranskih organizacij ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini oziroma imajo v aktu o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) enoto na območju mestne občine;
– so registrirani za izvajanje programov na področju veteranskih organizacij oziroma imajo izvajanje veteranskih dejavnosti kot eno izmed dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter jo med letom tudi dejansko izvajajo;
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa;
– program je neprofitne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov);
– program mora biti pretežno izveden na območju mestne občine;
– vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa;
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav;
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju programov veteranskih organizacij iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo;
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov;
– prijavljeni programi morajo biti izvedeni v proračunskem letu za katerega je objavljen javni razpis.
Mestna občina Kranj bo za sofinanciranje izbrala predlagane programe na podlagi naslednjih meril:
merilo
število točk
1.
Dostopnost programa
do 30 točk
2.
Vsebina programa
do 30 točk
3.
Izdelana organizacijska shema izvedbe programa
do 20 točk
4.
Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa
do 20 točk
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj, je 100.
1. Dostopnost programa:
1.1 za uporabnike je program
10 točk
brezplačen
10 točk
delno brezplačen (članarina se ne upošteva)
6 točk
1.2 število članov v veteranski organizaciji
10 točk
do 51 članov v veteranski organizaciji
3 točke
od 51 do 501 član v veteranski organizaciji
5 točk
od 501 član in več
10 točk
1.3 število uporabnikov in sodelujočih pri programu
10 točk
do 101 
2 točki
od 101 do 201 
5 točk
več kot 201 
10 točk
Točke se seštevajo.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 30.
2. Vsebina programa bo ocenjena na naslednji način:
2.1 tri do štiri aktivnosti ali enkratni dogodek ali
15 točk
2.2 dva do tri aktivnosti ali enkratni dogodek ali
10 točk
2.3 eno aktivnost ali enkratni dogodek
5 točk
Točke se ne seštevajo.
2.4 vsebina predloženega programa ima
5 točk
– jasno obrazložitev
5 točk
– manj jasno obrazložitev
3 točke
– slabo obrazložitev
0 točk
2.5 novosti v programski ponudbi
5 točk
– dobra novost
5 točk
– povprečna novost
3 točke
– ni novosti
0 točk
2.6 način izvedbe, metode
5 točk
– jasna obrazložitev
5 točk
– ni določen
0 točk
Točke se seštevajo.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 30.
3. Izdelana organizacijska shema izvedbe programa bo ocenjena na naslednji način:
3.1 program ima določene cilje
5 točk
– jasno določeni cilji
5 točk
– delno določeni cilji
3 točke
– ni določenih ciljev
0 točk
3.2 za izvedbo programa je izdelan časovni načrt
5 točk
– jasno izdelan načrt
5 točk
– slabo izdelan načrt
3 točke
– ni izdelan načrt
0 točk
3.3 program bodo izvajali strokovno usposobljeni izvajalci/posamezniki (navedba stroke)
5 točk
– jasno opisani z navedbo
5 točk
– splošen opis brez navedb
3 točke
– polje ni izpolnjeno
0 točk
3.4 prijavitelj ima izdelane kriterije, po katerih bo po končani izvedbi programa ocenil njegovo uspešnost
5 točk
– jasno izdelani
5 točk
– delno izdelani
3 točke
– neizdelani 
0 točk
Točke se seštevajo.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.
4. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa bo ocenjena na naslednji način:
4.1 program ima opredeljene vire financiranja
4 točke
– jasno opredeljeni viri
4 točke
– viri se ne ujemajo
2 točki
– ni virov
0 točk
4.2 program bo financiran iz več kot dveh virov (mišljena so sredstva, pridobljena na podlagi predmetnega razpisa in sredstva, pridobljena iz ostalih virov)
3 točke
– program financiran iz več kot dveh virov
3 točke
– program ni financiran iz več kot dveh virov
0 točk
4.3 program ima opredeljene stroške in njihovo namembnost
4 točke
– jasno opredeljeni stroški
4 točke
– nejasno opredeljeni stroški
2 točki
– niso opredeljeni stroški
0 točk
4.4 pričakovana višina sofinanciranja programa s strani Mestne občine Kranj
9 točk
– od 0 do 20 odstotkov
9 točk
– od 21 do 25 odstotkov
1 točka
Točke se seštevajo.
Višina zaprošenih sredstev za posamezen program ne sme presegati 25 odstotkov celotne vrednosti posameznega programa.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.
Vloge, ki bodo dosegle od možnih 100 točk 40 točk in manj bodo zavrnjene.
Povzetek načina ocenjevanja
Mestna občina Kranj bo posamezne programe sofinancirala do višine razpoložljivih sredstev. Višina sredstev, ki jih bo prejela posamezna vloga bo izračunana na podlagi točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja in na podlagi zgoraj navedenih meril dobila posamezna vloga.
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Višina odobrenih sredstev za program bo dodeljena na podlagi višine zaprošenih sredstev in rezultatov ocenjevanja vlog (dobljeno števila točk pri ocenjevanju), v sorazmernem deležu višine zaprošenih sredstev vseh prijaviteljev in razpoložljivih sredstev za leto javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih organizacij.
V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj navedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (določenega podatka ali navedbe ne bo), bo po odgovarjajočemu kriteriju prijavitelj dobil 0 točk.
5. Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo največ eno vlogo, za izvedbo enega letnega programa iz tega javnega razpisa. Letni program je lahko razdeljen na več posameznih aktivnosti ali enkratne dogodke.
6. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo na spletni strani Mestne občine Kranj: www.kranj.si ter v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj. Dodatne informacije lahko dobijo interesenti osebno pri Maji Pritekelj Brus na tel. 04/237-33-71 ali preko e-pošte maja.pritekelj@kranj.si.
7. Rok za oddajo vlog programov je 18. 12. 2023. Vloge morajo v celoti izpolnjevati zahteve tega razpisa in razpisne dokumentacije.
8. Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani vlagatelji dobijo na MOK, Uradu za družbene dejavnosti, od 20. 11. 2023 do 17. 12. 2023, in sicer po tel. 04/23-73-371 ali elektronski pošti maja.pritekelj@kranj.si.
9. Prijavitelji lahko oddajo vloge osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Kranj, ali po pošti, navadno ali priporočeno, v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna občina Kranj, Urad za družbene dejavnosti, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »Ne odpiraj – programi veteranskih organizacij v letu 2024«; na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden polni naziv in naslov prijavitelja.
Vloga se šteje za pravočasno, če je zadnji dan roka, torej 18. 12. 2023, oddana s priporočeno pošiljko.
10. Po preteku prijavnega roka, Komisija za vrednotenje programov na področju veteranskih organizacij in upokojenskih društev, ki jo je s sklepom, dne 1. 2. 2023 imenoval župan Mestne občine Kranj, opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji. Odpiranje vlog bo najkasneje v osmih dneh od izteka roka za dostavo vlog in ne bo javno. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
11. Na podlagi ugotovitev zapisnika izda direktor občinske uprave oziroma od njega pooblaščena oseba sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne ali so jih vložile neupravičene osebe. Komisija za odpiranje vlog programov na področju veteranskih organizacij in upokojenskih društev pa vlagatelje, katerih vloge so nepopolne glede izpolnjevanja pogojev tega javnega razpisa, v roku 8 dni, pozove k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vlog je 5 dni od prejema poziva. Če vlagatelj vloge v roku ne dopolni, se njegova vloga zavrže kot nepopolna. Zoper sklep o zavrženju vloge lahko vlagatelj v roku 8 dni po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan Mestne občine Kranj.
12. Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog izvede Komisija za vrednotenje programov na področju veteranskih organizacij in upokojenskih društev, imenovana s sklepom župana Mestne občine Kranj. Komisija za vrednotenje programov na področju veteranskih organizacij in upokojenskih društev ovrednoti programe na podlagi kriterijev iz tega razpisa. Komisija za vrednotenje programov na področju veteranskih organizacij in upokojenskih društev po izvedenem ocenjevanju vlog pripravi predlog sofinanciranja in poročilo. Direktor oziroma od njega pooblaščena oseba Mestne občine Kranj izda sklepe o sofinanciranju programov izbranim izvajalcem. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni z odločbo najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi, vendar šele po sprejemu proračuna za leto 2024. Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni na župana Mestne občine Kranj.
Mestna občina Kranj pošlje izbranemu vlagatelju sklep o izboru in ga hkrati pozove za podpis pogodbe. Če izbrani vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj za leto 2024.
Mestna občina Kranj 

AAA Zlata odličnost