Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

3392. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana za prostorske enote P3b, P4, P5, P6, P10 in P12b ter za EUP PC-25 po OPN MOL ID, stran 9709.

  
Na podlagi 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) v zvezi z 299. členom in tretjim odstavkom 338. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 23. 10. 2023 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana za prostorske enote P3b, P4, P5, P6, P10 in P12b ter za EUP PC-25 po OPN MOL ID 
1. člen
(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na parcele ali dele parcel št. 2080/7, 2080/8, 2080/10, 2080/11, 2080/12, 2080/13, 2080/14, 2080/15, 2080/16, 2080/17, 2081/1, 2081/2, 2081/3, 2081/5, 2081/6, 2082, 2083, 2084, 2085/1, 2086/1, 2087/1, 2088/1, 2088/2, 2089, 2090/1, 2090/2, 2091/2, 2091/3, 2091/4, 2091/5, 2092/1, 2092/2, 2096/2, 2096/4, 2096/5, 2097/2, 2106/4, 2106/36, 2106/37, 2106/42, 2106/43, 2106/44, 2106/51, 2106/54, 2106/56, 2106/57, 2106/58, 2106/59, 2106/60, 2106/64, 2132, 2133, 2135, 2137/2, 2150/7, 2150/11, vse k.o. 1737 – Tabor in 2232/6, k.o. 2636 – Bežigrad.
(2) Območje lokacijske preveritve se po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) nahaja v enotah urejanja prostora PC-6 in PC-12 s podrobnejšo namensko rabo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, PC-21 s podrobnejšo namensko rabo PŽ – površine železnic) ter PC-25 s podrobnejšo namensko rabo PC – površine cest.
(3) Del območja lokacijske preveritve, ki se nanaša na parcele ali dele parcel št. 2080/8, 2080/12, 2080/13, 2080/14, 2080/15, 2080/16, 2080/17, 2081/6, 2082, 2083, 2084, 2085/1, 2086/1, 2087/1, 2088/1, 2088/2, 2089, 2090/1, 2090/2, 2091/4, 2092/1, 2092/2, 2096/2, 2096/4, 2097/2, 2106/4, 2106/36, 2106/37, 2106/42, 2106/43, 2106/44, 2106/51, 2106/54, 2106/56, 2106/57, 2106/58, 2106/59, 2106/60, 2106/64, 2132, 2133, 2135, 2137/2, 2150/7, 2150/11, vse k.o. 1737 – Tabor, in 2232/6, k.o. 2636 – Bežigrad, se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/06, 83/08, 43/09, 78/10, 109/11 in 42/18; v nadaljnjem besedilu: ZN PCL) in se nahaja v delih prostorskih enot P3b, P4, P5, P6, P10 in P12b.
(4) Del območja lokacijske preveritve, ki se nanaša na parcele ali dele parcel št. 2080/10, 2080/11, 2080/13, 2080/7, 2080/8, 2081/1, 2081/2, 2081/3, 2081/5, 2091/2, 2091/3, 2091/5, 2092/1, 2092/2, 2096/4, 2096/5, vse k.o. 1737 – Tabor, se ureja z OPN MOL ID in se nahaja v enoti urejanja prostora PC-25.
2. člen 
(1) Na območju lokacijske preveritve iz tretjega odstavka prejšnjega člena se dopusti individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v:
a) 8. členu ZN PCL v petem in šestem odstavku v delu, ki določa, da je v nadstropnih etažah objekta avtobusne postaje garažna hiša, in sicer tako, da v nadstropnih etažah avtobusne postaje ni treba urediti garažne hiše;
b) 8. členu ZN PCL pod podnaslovom »Načrtovani posegi, predvidene dejavnosti in zmogljivosti« v sedmem in devetem odstavku, ki določata načrtovane posege in predvidene dejavnosti v prostorski enoti P3b, in sicer tako, da se v prostorski enoti P3b dopusti tudi gradnja nadkritih, odprtih ali zaprtih dostopov in dovozov (stopnišča, eskalatorji, dvigala, klančine ipd.), pomožnih tehničnih objektov (transformatorska postaja, dizel agregat, prostor za smeti ipd.) ter podzemnih etaž objektov iz prostorske enote P5, namenjenih dejavnostim, dopustnim v kletnih etažah objektov v prostorski enoti P5;
c) 8. členu ZN PCL pod podnaslovom »Načrtovani posegi, predvidene dejavnosti in zmogljivosti« v desetem in enajstem odstavku ter v 10. in 11. členu ZN PCL, ki določajo načrtovane posege v prostorski enoti P4, in sicer tako, da se v prostorski enoti P4 dopusti gradnjo novega objekta južnega terminala avtobusne postaje na mestu obstoječega objekta B4, ki se odstrani, ter objekta A42, ki ga ni treba zgraditi. Pri gradnji novega objekta južnega terminala avtobusne postaje je treba upoštevati prostorske izvedbene pogoje iz drugega odstavka tega člena;
d) 8. členu ZN PCL pod podnaslovom »Načrtovani posegi, predvidene dejavnosti in zmogljivosti« v dvanajstem odstavku, ki določa načrtovane posege v prostorski enoti P5, in sicer tako, da se v prostorski enoti P5 dopusti tudi gradnja nadkritih, odprtih ali zaprtih dostopov in dovozov (stopnišča, eskalatorji, dvigala, klančine ipd.) ter pomožnih tehničnih objektov (transformatorska postaja, dizel agregat, prostor za smeti ipd.), objekta A51 pa ni treba zgraditi. Dopusti se tudi povezava objekta A5 v nadstropnih etažah z objektom B12a, ki je namenjen ureditvi postajne dvorane nad železniškimi tiri;
e) 8. členu ZN PCL pod podnaslovom »Načrtovani posegi, predvidene dejavnosti in zmogljivosti« v trinajstem odstavku, v delu, ki določa ureditev garaž (razen parkirišč za avtobuse) v nadzemnih etažah objektov A5 in B5, in sicer tako, da se ta del nadzemnih etaž namesto ureditvi garaž nameni za avtobusno postajo (čakalnica ipd.), spremljajoče trgovsko-gostinske dejavnosti (do 10 % nadzemnih bruto etažnih površin (BEP) prostorske enote, pri čemer v BEP niso upoštevane površine, ki niso z vseh strani zaprte) in poslovno-upravne dejavnosti, ter v delu, ki določa ureditev garaž v kletnih etažah objektov A5 in B5 tako, da se poleg garaž dopusti tudi tehnične, servisne in pomožne prostore ter arhiv za potrebe dejavnosti v nadzemnih etažah;
f) 8. členu ZN PCL pod podnaslovom »Načrtovani posegi, predvidene dejavnosti in zmogljivosti« v triindvajsetem odstavku, ki določa načrtovane posege v prostorski enoti P10, in 11. členu ZN PCL, ki določa dopustne posege na obstoječih objektih v prostorski enoti P10, in sicer tako, da se v podhodu med Vilharjevo cesto in Trgom Osvobodilne fronte dopusti gradnja podzemnih etaž objektov iz prostorske enote P5, gradnja uvozov v kletne etaže objektov v prostorski enoti P5, povezava podhoda s kletnimi etažami objektov v prostorskih enotah P5 in P10 ter preureditev podhoda z gradnjo novega pokritega stopnišča na mestu obstoječega stopnišča, ki se odstrani, z gradnjo nove klančine za kolesarje na mestu obstoječe klančine, ki se odstrani, in z nadkritjem odprtih površin podhoda tako, da se na strehi na nivoju terena uredi zunanje površine;
g) 10. členu ZN PCL pod podnaslovom »Tlorisni obseg objektov« v petem odstavku z naslovom »– Prostorska enota P5:«, ki določa tlorisne dimenzije objektov, in sicer tako, da je dolžina objekta A5 največ 80 m in dolžina objekta B5 največ 125 m, pri čemer skupna dolžina objektov A5 in B5 ne sme presegati 195 m;
h) 10. členu ZN PCL pod podnaslovom »Etažnost in višine objektov« v petem odstavku z naslovom »– Prostorska enota P5:«, ki določa etažnost in višino objektov, in sicer tako, da je objekt A5 višine h = maksimalno 27 m, objekt B5 pa višine h = maksimalno 19 m;
i) 10. členu ZN PCL pod podnaslovom »Etažnost in višine objektov« v dvanajstem odstavku, ki določa bruto etažne višine posameznih etaž, in sicer tako, da je v prostorski enoti P5 bruto etažna višina v pritličju največ 10 m in v nadstropni etaži največ 9 m;
j) 10. členu ZN PCL pod podnaslovom »Oblikovanje objektov« v drugem odstavku, ki določa oblikovanje streh v prostorskih enotah P1, P2, P5, P6, P7, P9, P10 in P12a, in sicer tako, da so strehe lahko tudi pohodne;
k) 10. členu ZN PCL pod podnaslovom »Elementi določitve umeščanja načrtovanih ureditev v prostor« v delu, ki določa dopustna odstopanja regulacijskih elementov (GM, GMn in h), in sicer tako, da lahko gradbeno mejo (GM) in gradbeno mejo v nadstropju (GMn) presegajo novozgrajeni nadkriti, odprti ali zaprti dostopi in dovozi (stopnišča, eskalatorji, dvigala, klančine ipd.) ter pomožni tehnični objekti (transformatorska postaja, dizel agregat, prostor za smeti ipd.), in da se nad maksimalno višino objektov dopusti tudi ureditev pomožnih objektov: dostopi na streho z vetrolovi in nadstreški, nadstrešnice, pergole ipd., prostori za inštalacijske naprave ter prostori za shranjevanje opreme za vzdrževanje strehe;
l) 13. členu ZN PCL pod podnaslovom »Mirujoči promet« v petem odstavku, ki določa lokacijo predvidenih javnih parkirnih mest ob Vilharjevi cesti in predvidene dovoze, in sicer tako, da v nadstropnih etažah avtobusne postaje ni treba urediti javnih parkirnih mest ter da je dovoz do kletnih etaž avtobusne postaje lahko urejen samo preko ramp v prostorskih enotah P5 in P10;
m) 13. členu ZN PCL pod podnaslovom »Avtobusna postaja« v prvem odstavku, ki določa lokacijo avtobusne postaje na severni strani železniške postaje ob Vilharjevi cesti, in sicer tako, da se del avtobusne postaje (južni terminal) lahko umesti tudi v prostorsko enoto P4;
n) 29. členu ZN PCL v sedmem odstavku v delu, ki določa, da se pridobivanje najprimernejših strokovno ustreznih arhitekturnih rešitev za predvidene objekte in površine v prostorskih enotah P3b in P5 določi v urbanistični pogodbi, in sicer tako, da se najprimernejše strokovno ustrezne arhitekturne rešitve za predvidene objekte in površine v prostorskih enotah P3b in P5 pridobi z javnim natečajem.
(2) Pri gradnji novega objekta južnega terminala avtobusne postaje v prostorski enoti P4 v skladu s točko c) prejšnjega odstavka je treba upoštevati naslednje prostorske izvedbene pogoje: V pritlični etaži se predvidi postajno dvorano z avtobusnimi peroni in zaprtimi pomožnimi prostori (servisno-komunikacijska jedra), v nadstropnih etažah spremljajoče trgovsko- gostinske dejavnosti (do 20 % nadzemnih BEP prostorske enote, pri čemer v BEP niso upoštevane površine, ki niso z vseh strani zaprte), poslovno-upravne dejavnosti in prostori za neinstitucionalno izobraževanje, v podzemnih etažah pa tehnične in pomožne prostore ter parkirišče za kolesa. Tlorisni obseg objekta je do 105 m x 32 m z etažnostjo do 2K+P+2 in maksimalno višino do venca obstoječega objekta železniške postaje – A4. Streha novega objekta je ravna z naklonom do 6°, lahko je izvedena pretežno kot terasna ali zelena ali pohodna zelena površina. Nad koto zgornje točke zaključnega venca objekta je dovoljena izvedba svetlobnikov, tehničnih naprav, strojnih inštalacij, telekomunikacijskih naprav in dostopov na streho, ki morajo biti, razen svetlobnikov, od venca južne, vzhodne in zahodne fasade odmaknjeni za najmanj 3 m.
(3) Odstopanje od maksimalne višine objektov v skladu s točko k) prvega odstavka tega člena je dopustno, če je fasada pomožnih objektov od roba venca obodne fasade odmaknjena za najmanj 3 m, skupna bruto etažna površina pomožnih objektov ne presega 25 % bruto etažnih površin zadnje etaže pod vencem stavbe in če najvišja točka strehe pomožnih objektov ni višja kot 5 m od višine venca objekta.
3. člen 
(1) Na območju lokacijske preveritve iz četrtega odstavka prvega člena tega sklepa se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v OPN MOL ID v 11. členu v drugem odstavku v Preglednici 4 v 28. točki, ki ureja dopustne objekte in dejavnosti za namensko rabo PC – površine cest, in sicer tako, da se na tem območju dopusti tudi gradnja objektov in dejavnosti za potrebe avtobusne postaje, načrtovane z ZN PCL, v prostorskih enotah P5 in P3b, ob upoštevanju odstopanj iz prejšnjega člena tega.
(2) Odstopanje od OPN MOL ID v skladu s prejšnjim odstavkom je dopustno, če je pritličje objekta avtobusne postaje odprto in namenjeno javni rabi.
4. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 3583
Št. 35023-18/2021-86
Ljubljana, dne 23. oktobra 2023
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost