Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

Št. 610-83/2023-2-403007 Ob-3384/23, Stran 2128
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, (v nadaljevanju: MOK) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2024 (v nadaljevanju: JR – Kultura 2024) 
1. Področje javnega razpisa
Področje javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja kulture v letu 2024 za vsebine razdeljene po naslednjih razpisnih sklopih:
– Razpisni sklop I – sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (glasbena dejavnost, folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami, plesna dejavnost, gledališka dejavnost, lutkovna dejavnost, likovna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, literarna dejavnost, delovanje zvez društev);
– Razpisni sklop II – izbor kulturnih projektov;
– Razpisni sklop III – izbor kulturnih projektov na javnih površinah;
– Razpisni sklop IV – izbor programov s področja alternativne kulture za mlade.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Izvajalci programov in projektov, ki so sofinancirani na tem javnem razpisu so izvajalci v javnem interesu lokalne skupnosti MOK.
2. Splošni pogoji razpisa
Posamezni prijavitelji, ki bodo oddali vlogo na razpisni sklop I – sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture se lahko prijavijo tudi na razpisni sklop II – izbor kulturnih projektov in razpisni sklop III – izbor kulturnih projektov na javnih površinah.
Posamični prijavitelji lahko prijavijo naslednje število projektov oziroma programov za:
sklop I – neomejeno, glede na izvajano dejavnost,
sklop II – največ dva projekta,
sklop III – največ dva projekta,
sklop IV – največ en program.
Prijava na sklop IV se izključuje s prijavo na sklop I, na sklop II in sklop III.
V kolikor bo prijavitelj prijavil več projektov, kot je dovoljeno, bodo ti projekti (glede na vrstni red evidentiranja prispetja vloge) s sklepom zavrženi.
Prijavitelji, ki so bili v letu 2022 (za triletno obdobje 2022–2024) izbrani na razpisnem sklopu IV – triletni razpis za izbor programov večjega obsega se na razpisni sklop I, II ali III ne morejo prijaviti.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2024.
Izbranim prijaviteljem bodo sredstva nakazana na podlagi pogodbo o sofinanciranju v 2 delih:
– sofinancer se zavezuje, da bo izvajalcu prvi del sredstev do višine 70 odstotkov (v primeru vrednosti pogodbe do 20.000 eur) oziroma do višine 30 odstotkov (v primeru vrednosti pogodbe nad 20.000 eur) nakazal 30. dan po sklenitvi pogodbe, pogoj za nakazilo sredstev je veljavna pogodba in izpolnjene pogodbene obveznosti v letu 2023 oziroma v preteklih letih, če je bil izvajalec prejemnik sredstev s strani MOK,
– ostala sredstva bo sofinancer izvajalcu nakazal na podlagi zahtevka. Ob predložitvi zahtevka mora izvajalec z dokazili dokazati namenskost porabe sredstev v višini zahtevka. Pri tem je zahtevek lahko največ v višini preostalih še neizplačanih sredstev.
3. Predmet razpisnega sklopa, cilji razpisa, pomen izrazov, pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu, predvidena vrednost razpisnega sklopa
3.1 Razpisni sklop I – sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (glasbena dejavnost, folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami, plesna dejavnost, gledališka dejavnost, lutkovna dejavnost, likovna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, literarna dejavnost, delovanje zvez društev)
MOK bo programe kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture podpirala v skladu z naslednjimi cilji:
– zagotavljanje osnovnih pogojev za redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev,
– sofinanciranje redne dejavnosti kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture na področjih glasbene dejavnosti, folklorne dejavnosti z glasbenimi zasedbami, plesne dejavnosti, gledališke dejavnosti, lutkovne dejavnosti, likovne dejavnosti, fotografske, filmske in video dejavnosti, literarne dejavnosti, delovanja zvez društev.
Predmet sofinanciranja redne dejavnosti kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture na področjih:
– glasbena dejavnost,
– folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami,
– plesna dejavnost,
– gledališka dejavnost,
– lutkovna dejavnost,
– likovna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– literarna dejavnost,
– delovanje zvez društev.
Program kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture je:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo,
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti,
– skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta ali regije,
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Pomen izrazov
Program kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev – kulturnih društev, ki po vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja nepretrgoma skozi celo leto. Je v celoti in v svojih delih dostopen javnosti in bo izveden v letu 2024.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa (odhodki = prihodki).
Pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu
Na razpisni sklop se lahko prijavijo le prijavitelji programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin kot kulturno društvo (obvezna priloga: izjava);
– imajo sedež v Mestni občini Kranj (obvezna priloga: izjava);
– dejavnost izvajajo na območju Mestne občine Kranj (obvezna priloga: izjava);
– zvezo društev sestavlja več kot polovica društev, ki imajo sedež in delujejo v Mestni občini Kranj (obvezna priloga: izjava);
– delujejo in so registrirani na področju kulture najmanj eno leto do objave tega razpisa (obvezna priloga: izjava);
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem (obvezna priloga: izjava);
– so v primeru, da so bili pogodbena stranka Mestne občine Kranj v letu 2023 ali preteklih letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezna priloga: izjava);
– ne prijavljajo programov z enako vsebino na drug javni razpis Mestne občine Kranj za sofinanciranje v letu 2024 (obvezna priloga: izjava);
– bodo v primeru dogovora z MOK brezplačno izvedli ponovitev izbranega programa za MOK; pri čemer bo MOK krila morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali (obvezna priloga: izjava);
– bodo pri komuniciranju z javnostmi uporabljali simbol MOK in simbol Visit Kranj, ki sta dostopna na https://www.kranj.si/medijsko-sredisce/celostna-podoba (priloga: izjava);
– bodo informacije o javnih prireditvah do 15. v mesecu za naslednji mesec vpisovali v e-obrazec na spletni strani www.visitkranj.com/sl/dogodki/koledar-dogodkov.
Na javni razpis se lahko prijavijo le društva, ne pa posamezne sekcije ali skupine društev.
Kriteriji:
Kriteriji za glasbeno dejavnost
Št. točk
Nov celovečerni program (ne iz prejšnjih treh sezon)
do 60
Povečan obseg programa
do 60 
Nastop na območnem srečanju ali druga strokovno spremljana javna predstavitev
do 10 
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih z referenco)
do 90
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 180 
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK
400
Kriteriji za folklorno dejavnost
Št. točk
Nova celovečerna odrska postavitev (ne iz prejšnjih treh sezon)
do 60
Povečan obseg programa
do 60 
Nastop na območnem srečanju ali druga strokovno spremljana javna predstavitev
do 10 
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih z referenco)
do 90
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 180
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK
400
Kriteriji za plesno dejavnost
Št. točk
Nov celovečerni plesni program (ne iz prejšnjih treh sezon)
do 30 
Povečan obseg programa
do 30
Nastop na območnem srečanju ali druga strokovno spremljana javna predstavitev
do 10 
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih z referenco)
do 80
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 120 
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK
270
Kriteriji za gledališko dejavnost
Št. točk
Nova celovečerna odrska postavitev (ne iz prejšnjih treh sezon)
do 60
Povečan obseg programa
do 60
Nastop na območnem srečanju ali druga strokovno spremljana javna predstavitev
do 10
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih z referenco)
do 90
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 180 
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK
400
Kriteriji za lutkovno dejavnost
Št. točk
Nova lutkovna postavitev (ne iz prejšnjih treh sezon)
do 30
Povečan obseg programa
do 30
Nastop na območnem srečanju ali druga strokovno spremljana javna predstavitev
do 10
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih z referenco)
do 80
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 120 
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK
270
Kriteriji za likovno dejavnost
Št. točk
Samostojna skupinska razstava društva (premierni program)
do 30 
Povečan obseg programa
do 30
Nastop na območnem srečanju ali druga strokovno spremljana javna predstavitev
do 10
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih z referenco)
do 80
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 120 
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK
270
Kriteriji za foto, filmsko in video dejavnost
Št. točk
Samostojna skupinska fotografska razstava društva, javna filmska ali video projekcija (premierni program)
do 30
Povečan obseg programa
do 30
Nastop na območnem srečanju ali druga strokovno spremljana javna predstavitev
do 10
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih z referenco)
do 80
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 120
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK
270
Kriteriji za literarno dejavnost
Št. točk
Samostojni literarni večer z gosti (premierni program)
do 30
Povečan obseg programa; sodelovanje na vsaj 3 srečanjih izven MO Kranj
do 30
Predstavitev nove proze ali poezije članic in članov
do 30
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih z referenco)
do 80
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 100
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK
270
Kriteriji za dejavnost zvez društev
Št. točk
Program zvez društev, spodbujanje dejavnosti članic, informiranje, svetovanje …
do 400
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK
400
Izbrani bodo vsi programi, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni.
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami.
Vrednost točke je izračunana glede na skupno višino vseh prejetih točk ter sredstev, ki so namenjena na razpisnem sklopu. Vrednost točke se določi glede na prvotno ocenjevanje in se ob morebitnih pritožbah ne spremeni.
Višina sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisnega sklopa, je 101.709,00 EUR. MOK si pridružuje pravico do spremembe zneska skladno s sprejetim proračunom za leto 2024.
3.2. Razpisni sklop II – izbor kulturnih projektov
Predmet razpisnega sklopa je sofinanciranje kulturnih projektov samozaposlenih na področju kulture ter nevladnih organizacij, ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove ali druge nevladne organizacije, ki delujejo na področju kulture.
Predmet sofinanciranja na tem razpisnem sklopu ni:
– organizacija humanitarnih dogodkov,
– redno delovanje društev,
– izdaja knjig in publikacij,
– izdaja nosilcev zvoka in slike,
– produkcija TV in RA oddaj.
V primeru oddaje vloge za projekt, ki bo za predmet sofinanciranja vsebovala zgoraj navedene vsebine, bo vloga zavržena.
MOK bo kulturne projekte podpirala v skladu z naslednjimi cilji:
– povečati podporo projektom neodvisnih kulturnih producentov in nevladnih organizacij na področju glasbene umetnosti, uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, bralne pismenosti, nesnovne kulturne dediščine, ki poklicno ali polpoklicno izvajajo programe, z namero doseganja profesionalnih standardov,
– skrb za kakovostno in raznovrstno glasbeno, vizualno, uprizoritveno produkcijo na javnih prireditvah, spodbujanje deficitarnih žanrov,
– podpora mednarodnim projektom, podpora mednarodno uveljavljenim festivalom v Kranju, ki so vključeni v mednarodne mreže,
– vključevanje pripadnikov ranljivih skupin, spodbuda projektov, ki ohranjajo nesnovno kulturno dediščino.
MOK bo na tem razpisu sofinancirala predvidoma 40 projektov. Končno število sofinanciranih projektov je odvisno od predloga Strokovna komisija za vrednotenje javnih kulturnih programov in projektov v letu 2024.
Pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu II – izbor kulturnih projektov
Na razpisni sklop se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so nevladne kulturne organizacije s statusom kulturnega društva, zasebnega zavoda, ustanove ali druge nevladne organizacije, gospodarske organizacije in so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti,
– da imajo sedež v Mestni občini Kranj (obvezno dokazilo: izjava) ali
– da so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi (obvezno dokazilo: odločba Ministrstva za kulturo, izjava o izbranem načinu obdavčenja, potrjena od pristojnega davčnega urada) in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj; (obvezno dokazilo: izjava),
– zvezo društev sestavlja več kot polovica društev, ki imajo sedež in delujejo v Mestni občini Kranj (obvezna priloga: izjava),
– da zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo prijavitelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost,
– da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2024 (obvezno dokazilo: izjava),
– da so v primeru, da so bili pogodbena stranka Mestne občine Kranj v letu 2023 oziroma v preteklih letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: izjava),
– da prijavljajo projekt, ki bo premierno izveden na področju Mestne občine Kranj (razen ponovitev oziroma projektov na področjih mednarodnih gostovanj v tujini – obvezno dokazilo: izjava),
– da ne prijavljajo projektov z enako vsebino na drug javni razpis Mestne občine Kranj v letu 2024, oziroma jih ne izvajajo kot sofinanciran program s strani MOK (obvezno dokazilo: izjava),
– da se prijavitelj z isto vsebino projekta prijavi samo enkrat (obvezno dokazilo: izjava),
– da za isti projekt na razpis poda vlogo le en prijavitelj (obvezno dokazilo: izjava),
– da bodo v primeru dogovora z MOK brezplačno izvedli ponovitev izbranega programa za MOK; pri čemer bo MOK krila morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali (obvezna priloga: izjava),
– bodo pri komuniciranju z javnostmi uporabljali simbol MOK in simbol Visit Kranj, ki sta dostopna na https://www.kranj.si/medijsko-sredisce/celostna-podoba (priloga: izjava),
– bodo informacije o javnih prireditvah do 15. v mesecu za naslednji mesec vpisovali v e-obrazec na spletni strani www.visitkranj.com/sl/dogodki/koledar-dogodkov.
Kriteriji:
Kriteriji:
Št. točk
vsebinska tehtnost projekta
do 10
reference izvajalcev (avtorji, nastopajoče skupine oziroma posamezniki) glede na ugled na nacionalni ravni in/ali mednarodnem merilu 
do 10
reference prijavitelja projekta in reference partnerjev 
do 10 
realna in uravnotežena finančna konstrukcija 
do 10 
dostopnost projekta (pričakovani učinki projekta, načrtovano število ponovitev …), projekt je brezplačen za obiskovalce
do 10 
tehnična in vsebinska zahtevnost projekta (tehnična zahtevnost, povezovanje različnih umetniških zvrsti, večji obseg sodelujočih ipd.)
do 20
izvirnost projekta (projekt je avtorsko delo)
do 10
inovativnost projekta v pristopu in izvedbi (družbena angažiranost, raziskovalnost, nagovarjanje novih ciljnih skupin, produkcijska inovativnost, vsebinska nekomercialnost) 
do 20
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK
do 100 
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk.
Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, finančne konstrukcije, obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer med izbranimi projekti prijaviteljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.
Višina sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisnega sklopa je: 85.034,00 EUR. MOK si pridružuje pravico do spremembe zneska skladno s sprejetim proračunom za leto 2024.
3.3 Razpisni sklop III – izbor kulturnih projektov na javnih površinah
Predmet razpisnega sklopa je sofinanciranje projektov na javnih površinah v Mestni občini Kranj, ki so usmerjene v oživljanje posameznih mestnih predelov, namenjenih predvsem pešcem, prvenstveno: Maistrov trg, Glavni trg, Trubarjev trg, prizorišče med Prešernovim gledališčem in cerkvijo Sv. Kancijana, ploščad pred Poštno ulico in Vodopivčeva ulica s Plečnikovim stopniščem, Tomšičeva ulica, Tavčarjeva ulica, Prešernova ulica, trg pred vhodom v Mestno knjižnico Kranj.
MOK sofinancira tiste projekte, ki bodo izvedeni od 1. 5. 2024 do vključno 30. 9. 2024.
MOK bo projekte na javnih površinah podpirala v skladu z naslednjimi cilji:
– oživljanje kulturne podobe mestnega jedra Kranja, podpiranje konkurenčnih, kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih in prodornih prireditev, povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in ustvarjalnosti, javna dostopnost do proračunskih sredstev, javna dostopnost do dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, kakovost dejavnosti, spodbujanje izvedbe na odprtih javnih površinah.
Pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu III – izbor kulturnih projektov na javnih površinah
Na razpisni sklop se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so nevladne kulturne organizacije s statusom društva, zasebnega zavoda, ustanove ali druge nevladne organizacije in gospodarske organizacije in so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti,
– da imajo sedež v Mestni občini Kranj (obvezno dokazilo: izjava) ali so
– da so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi (obvezno dokazilo: odločba Ministrstva za kulturo, izjava o izbranem načinu obdavčenja, potrjena od pristojnega davčnega urada) in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj; (obvezno dokazilo: izjava),
– zvezo društev sestavlja več kot polovica društev, ki imajo sedež in delujejo v Mestni občini Kranj (obvezna priloga: izjava),
– da zagotavljajo dostopnost projekta javnosti in medijem: to dokažejo s podpisano izjavo prijavitelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost,
– da prijavljajo prireditev oziroma sklop prireditev, ki bodo v celoti realizirani v letu 2024 v obdobju od 1. 5. 2024 do 30. 9. 2024 (obvezno dokazilo: izjava) na s tem razpisom določenem prizorišču,
– da so v primeru, da so bili pogodbena stranka Mestne občine Kranj v letu 2023 oziroma v preteklih letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: izjava),
– da ne prijavljajo projektov z enako vsebino na drug javni razpis Mestne občine Kranj v letu 2024 (obvezno dokazilo: izjava),
– da zagotavljajo, da bodo poskrbeli vse potrebno za prijavo prireditev in prireditev izvedli v skladu z veljavnimi predpisi (obvezno dokazilo: izjava),
– da bodo v primeru dogovora z MOK brezplačno izvedli ponovitev izbranega programa za MOK; pri čemer bo MOK krila morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali (obvezna priloga: izjava),
– bodo pri komuniciranju z javnostmi uporabljali simbol MOK in simbol Visit Kranj, ki sta dostopna na https://www.kranj.si/medijsko-sredisce/celostna-podoba (priloga: izjava),
– bodo informacije o javnih prireditvah do 15. v mesecu za naslednji mesec vpisovali v e-obrazec na spletni strani www.visitkranj.com/sl/dogodki/koledar-dogodkov.
Mestna občina Kranj si pridružuje pravico, da predlagane termine ali lokacije po potrebi uskladi v sodelovanju s prijavitelji.
V primeru slabega vremena mora organizator prireditev izvesti v nadomestnem terminu v obdobju od 1. 5. 2024 do vključno 30. 9. 2024.
Prijavitelj je dolžan poskrbeti vse potrebno za prijavo prireditev in prireditev izvesti v skladu z veljavnimi predpisi.
Kriteriji:
Kriteriji:
Št. točk
vsebinska tehtnost projekta
do 10
reference izvajalcev (avtorji, nastopajoče skupine oziroma posamezniki) glede na ugled na nacionalni ravni in/ali mednarodnem merilu 
do 10
reference prijavitelja projekta in reference partnerjev 
do 10 
realna in uravnotežena finančna konstrukcija 
do 10 
dostopnost projekta (pričakovani učinki projekta, načrtovano število ponovitev …), projekt je brezplačen za obiskovalce
do 10 
tehnična in vsebinska zahtevnost projekta (tehnična zahtevnost, povezovanje različnih umetniških zvrsti, večji obseg sodelujočih ipd.)
do 20
izvirnost projekta (projekt je avtorsko delo)
do 10
inovativnost projekta v pristopu in izvedbi (družbena angažiranost, raziskovalnost, nagovarjanje novih ciljnih skupin, produkcijska inovativnost, vsebinska nekomercialnost) 
do 20
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK
do 100 
Na tem razpisnem sklopu bo izbranih predvidoma 8 najvišje ocenjenih projektov, kar bo določeno s predlogom Strokovne komisije za vrednotenje javnih kulturnih programov in projektov v letu 2024. Končno število sofinanciranih projektov je odvisno od predloga strokovne komisije.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji za so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk.
Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, finančne konstrukcije, obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer med izbranimi projekti prijaviteljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.
Višina sredstev
Okvirna vednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisnega sklopa je: 13.849,00 EUR. MOK si pridružuje pravico do spremembe zneska skladno s sprejetim proračunom za leto 2024.
3.4 Razpisni sklop IV – izbor programov s področja alternativne kulture za mlade.
Predmet razpisnega sklopa je sofinanciranje programov društev s statusom v javnem interesu na področju kulture in s statusom v javnem interesu na področju mladinskega sektorja, ki imajo sedež in delujejo v Mestni občini Kranj. Program vzpostavlja skupno ponudbo in krepi promocijo programov za mlade.
MOK bo programe podpirala v skladu s cilji na področju mladih v kulturi, in sicer:
– Ohranitev sofinanciranja kulturnih izvajalcev s statusom javnega interesa na področju kulture in mladine, vzpostavitev skupne ponudbe in okrepljena promocija programov za mlade.
Pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu IV – izbor programov s področja alternativne kulture za mlade.
Na razpisni sklop se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so nevladne kulturne organizacije s statusom društva, zasebnega zavoda, ustanove ali druge nevladne organizacije in so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti (obvezno dokazilo: izjava),
– imajo status v javnem interesu na področju kulture in status v javnem interesu na področju mladinskega sektorja (obvezno dokazilo: izjava, odločbi pristojnih ministrstev),
– da imajo sedež v Mestni občini Kranj (obvezno dokazilo: izjava),
– da zagotavljajo dostopnost programov javnosti in medijem: to dokažejo s podpisano izjavo prijavitelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost (obvezno dokazilo: izjava),
– da so v primeru, da so bili pogodbena stranka Mestne občine Kranj v letu 2023 oziroma v preteklih letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: izjava),
– da ne prijavljajo programov z enako vsebino na drug javni razpis Mestne občine Kranj v letu 2024 (obvezno dokazilo: izjava),
– da bodo v primeru dogovora z MOK brezplačno izvedli ponovitev izbranega programa za MOK; pri čemer bo MOK krila morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali (obvezna priloga: izjava),
– bodo pri komuniciranju z javnostmi uporabljali simbol MOK in simbol Visit Kranj, ki sta dostopna na https://www.kranj.si/medijsko-sredisce/celostna-podoba (priloga: izjava),
– bodo informacije o javnih prireditvah do 15. v mesecu za naslednji mesec vpisovali v e-obrazec na spletni strani www.visitkranj.com/sl/dogodki/koledar-dogodkov.
Kriteriji:
Kriteriji:
Št. točk
vsebinska tehtnost programa
do 10
reference izvajalcev (avtorji, nastopajoče skupine oziroma posamezniki) glede na ugled na nacionalni ravni in/ali mednarodnem merilu na področju alternativne kulture za mlade
do 10
reference prijavitelja programa in reference partnerjev na področju alternativne kulture za mlade
do 10 
realna in uravnotežena finančna konstrukcija 
do 10 
dostopnost projekta (pričakovani učinki projekta, načrtovano število ponovitev …), projekt je brezplačen za obiskovalce
do 10 
tehnična in vsebinska zahtevnost programa (tehnična zahtevnost, povezovanje različnih umetniških zvrsti, večji obseg sodelujočih ipd.)
do 20
izvirnost programa (elementi v programu, ki so avtorsko delo)
do 10
inovativnost programa v pristopu in izvedbi (družbena angažiranost, raziskovalnost, nagovarjanje novih ciljnih skupin, produkcijska inovativnost, vsebinska nekomercialnost) 
do 20 
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK
do 100 
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji za so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk.
Višina odobrenih sredstev za program je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen program, finančne konstrukcije, obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer med izbranimi programi prijaviteljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.
Višina sredstev
Okvirna vednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisnega sklopa je: 25.000,00 EUR. MOK si pridružuje pravico do spremembe zneska skladno s sprejetim proračunom za leto 2024.
4 Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za sklop I, II, III in IV morajo biti porabljena v proračunskem letu 2024.
5 Objava razpisa in rok za vložitev vloge: razpis se objavi na spletni strani MOK na naslovu: www.kranj.si dne 17. 11. 2023 in zaključi 18. 12. 2023.
6 Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si in obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec razpisa MOK Kultura – 2024 – obvezni obrazec za vse prijavitelje,
– izjave o sprejemanju pogojev razpisa MOK – Kultura 2024 – obvezni obrazec za vse prijavitelje,
– izjava in program dela za leto 2024 – za obrazce A-I – Ljubiteljska kultura – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop I,
– prijavni obrazci A, – I – obvezni obrazci za prijavitelje na sklop I – sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (A glasbena dejavnost, B folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami, C plesna dejavnost, D gledališka dejavnost, E lutkovna dejavnost, F likovna dejavnost, G fotografska, filmska in video dejavnost, H literarna dejavnost I – delovanje zvez društev),
– izjava za obrazec PR – Kulturni projekti – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop II,
– obrazec PR – Kulturni projekti – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop II,
– izjava za obrazec PJ – Projekti na javnih površinah – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop III,
– obrazec PJ – Kulturni projekti na javnih površinah – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop III,
– izjava za obrazec PM – obvezen obrazec za prijavitelje za sklop IV,
– obrazec PM – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop IV,
– pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2024.
7 Oddaja in dostava vlog
Prijavitelji morajo izpis vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje do vključno 18. 12. 2023 (velja datum poštnega žiga).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (www.kranj.si, e-Razpis). Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, mora biti poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge (v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v e-razpis v skenirani obliki.
Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e-Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti, ne bo upoštevana. Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni. Vloga na razpis mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«.
Z vložitvijo vloge se šteje, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– izjave, oddane preko e-razpisa;
– izpolnjeni obrazci v e-razpisu;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in oddane preko e-razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku.
Prijavitelj mora svojo vlogo izdelati in oddati skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije, da se bo njihova vloga štela za popolno.
8 Odpiranje, ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev za sodelovanje v razpisu in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 19. 12. 2023 ob 11. uri, v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, v sejni sobi 9. Odpiranju vlog sme prisostvovati zakoniti zastopnik pravne osebe, ki kandidira na razpisu. Odpiranje vlog in ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje na razpisu bo izvedla komisija za odpiranje vlog, ki jo je izmed javnih uslužbencev MOK imenoval v sklepu o začetku postopka št. 610-83/2023-1-403007 imenoval župan MOK.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala dopolnitev nepopolnih vlog, zavrženje vlog neupravičenih prijaviteljev, zavrženje prepoznih vlog ter zavrženje vlog, ki niso bile dopolnjene v predpisanem roku. Komisija bo o odpiranju vlog sestavila zapisnik.
Pristojni javni uslužbenec prijavitelje, katerih vloge so formalno nepopolne, pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog je 5 dni od prejema poziva. Če prijavitelj vloge v roku ne dopolni, se njegova vloga zavrže.
Na podlagi ugotovitev zapisnika komisije za odpiranje vlog izda župan sklep o zavrženju vlog, ki niso pravočasne ali popolne ali vložene s strani neupravičenih vlagateljev.
Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog, ki so jih vložili upravičeni prijavitelji, izvede Strokovna komisija za vrednotenje javnih kulturnih programov in projektov v letu 2024, ki jo je imenoval župan MOK. Strokovna komisija ovrednoti programe na podlagi kriterijev iz tega javnega razpisa. V primeru, da prijavitelj ne priloži dokazil, ki se nanašajo na kriterije, po katerih se posamezna vloga točkuje, se šteje, da prijavitelj takega dokazila nima in bo vloga v tem delu prejela 0 točk.
9 Izbor programov in sklenitev pogodbe o sofinanciranju
Strokovna komisija za vrednotenje javnih kulturnih programov in projektov v letu 2024 po izvedenem ocenjevanju vlog pripravi poročilo in predlog sofinanciranja glede na z razpisom določen namen in cilje ter kriterije, vendar šele po uveljavitvi proračuna za leto 2024.
Na podlagi predloga strokovne komisije župan izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega projekta oziroma kulturnega programa. Dokončna odločba je podlaga za sklenitev pogodbe o financiranju javnega kulturnega programa oziroma kulturnega projekta.
MOK pošlje izbranemu vlagatelju pogodbo in ga pozove k podpisu, vendar šele po uveljavitvi proračuna za leto 2023. Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v petnajstih dneh po prejemu, sicer se šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje.
MOK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev za sodelovanje v razpisu in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa z vlagateljem ne sklene pogodbe o sofinanciranju. Prav tako v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2023 ali preteklih letih (nerealizacija programa, dela programa, vlagatelj ni oddal končnega poročila ali ni izpolnjeval drugih obveznosti do MOK) izda novo odločbo o zavrnitvi, odstopi od že sklenjene pogodbe, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi oziroma v 30 dneh po uveljavitvi proračuna za leto 2024.
10 Razpisna dokumentacija in informacije – individualna inštruktaža
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si.
Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prijavitelji dobijo na Mestni občini Kranj, Uradu za družbene dejavnosti, od 17. 11. 2023 do 18. 12. 2023, in sicer po tel. 04/23-73-162 ali elektronski pošti petra.polak@kranj.si ali po predhodni najavi na individualnih inštrukcijah v sobi 92, upravne stavbe Mestne občine Kranj.
Mestna občina Kranj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti