Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

3388. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Kranj, stran 9705.

  
Na podlagi 230., 231., 241. in 242. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP), 21., 24., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3) in 13. člena Statuta Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB4 (Uradni list RS, št. 165/21) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 8. seji dne 25. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Kranj 
1. člen
(1) V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 136/20, v nadaljevanju: odlok) se prva alineja drugega odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»– stroške obstoječe komunalne opreme na enoto mere in«.
(2) V tretjem odstavku 1. člena odloka se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– bruto tlorisna površina objekta,«.
(3) Peti odstavek 1. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka, upoštevanje preteklih vlaganj in obročno odplačevanje komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča.«.
2. člen 
(1) V 4. členu odloka se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere)«. 
(2) V 4. členu odloka se besedilo »podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme« nadomesti z besedilom »povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag (Uradni list RS, št. 89/22)«.
3. člen 
Tretji odstavek 6. člena odloka se črta.
4. člen 
V razpredelnici v 8. členu odloka se številka »80« na obeh mestih nadomesti s številko »90«, številka »60« pa se nadomesti s številko »70«.
5. člen 
Naslov tretjega poglavja odloka se spremeni tako, da se glasi: »III. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA«.
6. člen 
Prva alineja 9. člena odloka se črta.
7. člen 
Naslov in besedilo 10. člena odloka se spremenita tako, da se člen v celoti glasi:
»10. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo in že poravnanih obveznosti plačila komunalnega prispevka) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ki v skladu s predpisom, ki ureja urejanje prostora, pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja pretekla vlaganja ali že poravnane obveznosti plačila komunalnega prispevka, če gre za odstranitev obstoječega objekta in gradnjo novega objekta na tem zemljišču, je občini dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila oziroma ustrezno dokumentacijo za odstranjene objekte, iz katere so razvidni podatki o površini gradbene parcele odstranjene stavbe, bruto tlorisni površini in namembnosti odstranjenega objekta ter njegovi priključenosti na obstoječo komunalno opremo. O upoštevanju predloženih dokazil odloči organ Mestne občine Kranj, pristojen za odmero komunalnega prispevka. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka ne more uveljavljati preteklih vlaganj v primeru odstranitve nelegalnega objekta.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča se upoštevajo pretekla vlaganja v individualne sisteme za komunalno samooskrbo s področja odvajanja in čiščenje odpadne vode v višini 35 % komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo.«.
8. člen 
Naslov in besedilo 11. člena odloka se spremenita tako, da se člen v celoti glasi:
»11. člen 
(obročno odplačevanje komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča) 
V primeru odmere komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča je možno obročno odplačevanje komunalnega prispevka, in sicer največ v 12 zaporednih mesečnih obrokih brez obresti. Znesek posameznega obroka ne sme biti manjši od 50 EUR.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-588/2023-11
Kranj, dne 7. novembra 2023
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
zanj 
Manja Zorko 
podžupanja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti