Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

Št. 600-173/2023-6-403010 Ob-3398/23, Stran 2134
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg) in Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 71/19), Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo zastopa župan Matjaž Rakovec, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2024 
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
2. Predpisi, na podlagi katerih se izvaja javni razpis: javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje programov in projektov mladinske dejavnosti s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj se izvaja na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 71/19) in sklepa župana številka 600-193/2023-5-403010 z dne 13. 11. 2023 o začetku postopka oddaje javnega razpisa.
3. Izdelava vloge: prijavitelj mora izdelati vlogo v slovenskem jeziku, in sicer izključno v elektronski obliki in v skladu z določili iz razpisne dokumentacije.
4. Predmet javnega razpisa, razpisna področja in cilji razpisa
Namen javnega razpisa je izbira programov in projektov mladinske dejavnosti, ki bodo v letu 2024 sofinancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Kranj (v nadaljevanju mestna občina). Cilj javnega razpisa je otrokom in mladostnikom na območju Mestne občine Kranj omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti, jih spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti ter zagotoviti počitniško varstvo otrok v času šolskih počitnic.
Vsebinska področja:
Mestna občina sofinancira sledeča področja mladinskega sektorja:
– avtonomijo mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
Mestna občina Kranj bo pozornost namenila tudi sofinanciranju programov in projektov informiranja, svetovanja, usposabljanja in mentorstva za samozaposlovanje in podjetništvo mladih, dejavnostim počitniškega varstva, ki se bo odvijalo v času zimskih, jesenskih počitnic ali poletnih počitnic in bo trajalo vsaj pet dni, osem ur dnevno ter spodbujanju, promociji in podpiranju prostovoljstva med mladimi, aktivnostim na področju krepitve duševnega zdravja mladih ter sodelovanju z nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki v MOK.
Predmet sofinanciranja na javnem razpisu ne bo:
– vsebina tistih programov in projektov s področja kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi in projekti, ki so že predmet sofinanciranja drugih proračunskih postavk MOK in ki so sofinancirani v okviru drugih javnih razpisov MOK ali tisti, ki jih je možno sofinancirati na drugih javnih razpisih MOK.
5. Osnovni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– mladinske organizacije; so tiste, ki delujejo v mladinskem sektorju in ki so ustanovljene po enem od naslednjih zakonov: Zakonu o društvih, Zakonu o zavodih, Zakonu o ustanovah in Zakonu o skupnosti študentov in drugo;
– organizacije za mlade; so pravne osebe, ki izvajajo programe oziroma projekte za mlade, vendar ni mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga;
– mladinski sveti.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini oziroma izpostavo ali enoto v kateri je najmanj 90 % otrok in mladostnikov iz Mestne občine Kranj oziroma imajo v aktu o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) enoto na območju mestne občine,
– so registrirani za izvajanje programov in projektov na področju mladinskih dejavnosti oziroma imajo izvajanje mladinskih dejavnosti kot eno izmed dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter jo med letom tudi dejansko izvajajo,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programov in projektov,
– niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine pridobili sredstva za isti program oziroma projekt. Vlagatelji ne smejo pridobiti sredstev MOK za pokrivanje stroškov oziroma izdatkov, ki so ali bodo financirani s strani drugih sofinancerjev programov in projektov (drugi javni viri ali finančni instrumenti Evropske skupnosti),
– programi in projekti so neprofitne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 odstotkov vrednosti prijavljenih programov in projektov (med lastna sredstva se šteje tudi prostovoljno delo),
– vlagatelji morajo za posamezne programe in projekte zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznih programov in projektov ni evidentiran v kazenski evidenci, kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– da soglaša z opredelitvijo prostovoljskega dela in njegovem vrednotenju se upoštevata veljavna Zakon o prostovoljstvu in Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom. Skladno s 14. členom Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) prostovoljskega dela ni mogoče opravljati na delih in nalogah, za katere ima posameznik pri isti organizaciji sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. MOK bo pri ocenjeni vrednosti in obsegu prostovoljskega dela v programu (prostovoljsko delo v programu je delo posameznikov v programu brez plačila) upoštevala Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16), ki v 21. členu določa, da je ocenjena vrednost ene ure opravljenega prostovoljskega dela za organizacijsko delo 13,00 EUR, za vsebinsko delo 10,00 EUR in za opravljeno drugo prostovoljsko delo 6,00 EUR. Za prostovoljce bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju programa oziroma projekta organizirano srečanje. Udeležba je za navedene prostovoljce obvezna,
– programi in projekti morajo biti pretežno izvedeni na območju mestne občine,
– vsebine programov in projektov morajo ustrezati predmetu javnega razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju mladinskih programov in projektov iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenih programih in projektih z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov,
– da morajo biti prijavljeni programi in projekti izvedeni v proračunskem letu tekočega leta.
6. Posebni pogoji
Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo vlogo za izvedbo največ enega programa in enega projekta ali dveh projektov iz tega javnega razpisa.
Če bo vlagatelj oddal večje število vlog, se bo upoštevala vloga, ki vsebuje program, če pa bo vlagatelj oddal več projektov, se bosta upoštevali prvi dve prispeli vlogi za projekt, ostale bodo zavržene s sklepom.
Predmet sofinanciranja na javnem razpisu ne bo:
– vsebina tistih programov in projektov s področja kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi oziroma projekti, ki so že predmet sofinanciranja drugih proračunskih postavk MOK in ki so sofinancirani v okviru drugih javnih razpisov MOK ali tisti, ki jih je možno sofinancirati na drugih javnih razpisih MOK.
Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani MOK so stroški:
– ki so potrebni za izvedbo programov in projektov in so vezani izključno na izvedbo prijavljenih programov in projektov na področju mladinske dejavnosti na območju mestne občine,
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– niso in ne bodo istočasno financirani z drugih proračunskih postavk mestne občine,
– ki so dejansko nastali,
– ki so prepoznavni in preverljivi ter podprti z izvirnimi dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga obračunska dokumentacija),
– oglaševanja največ v višini deset odstotkov vrednosti programa oziroma projekta,
– ki niso financirani iz drugih sredstev,
– ki niso profitnega značaja.
Objava razpisa
Razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Mestne občine Kranj, na naslovu www.kranj.si, dne 17. 11. 2023. Rok za vložitev vlog je 18. 12. 2023.
7. Odpiranje vlog
Po preteku prijavnega roka, Komisija za vrednotenje programov in projektov na področju mladinske dejavnosti, ki jo je s sklepom, dne 28. 2. 2023 potrdil župan MOK, pregleda prispele prijave ter ugotovi njihovo pravočasnost, popolnost in upravičenost prijavitelja.
Prijavitelj nepopolne prijave, ki je bila vložena v prijavnem roku, se povabi, da svojo prijavo dopolni v osmih dneh po prejemu tega povabila. Če prijava ni dopolnjena v predpisanem roku, se zavrže kot nepopolna.
Pravočasne in popolne prijave se razvrstijo glede na vsebine ter se ovrednotijo v skladu s pogoji in merili, določenimi v javnemu razpisu oziroma pozivu. Na podlagi ovrednotenja se sestavi zbirni seznam prijaviteljev, uvrščenih glede na doseženo število točk. Izid vrednotenja se evidentira na ocenjevalnem listu, ki je sestavni del zapisnika, v katerem se pojasnijo ugotovitve glede doseganja meril za vsako posamezno prijavo.
Odpiranje vlog bo najkasneje v osmih dneh od izteka roka za dostavo vlog in ne bo javno.
8.  Razpisni kriteriji
Vloge prijaviteljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
– dostopnost programa in projekta;
– vsebina progama in projekta;
– izdelana organizacijska shema izvedbe programa in projekta;
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa in projekta.
Projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Mestna občina bo za sofinanciranje izbrala predlagane programe in projekte na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
1.
Dostopnost programa oziroma projekta
do 20 točk
2.
Vsebina programa oziroma projekta
do 49 točk
3.
Izdelana organizacijska shema izvedbe programa oziroma projekta
do 14 točk
4.
Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa oziroma projekta
do 17 točk
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj, je 100.
1. Dostopnost programa oziroma projekta:
Najvišje možno število točk
1.1 za uporabnike brezplačno
– za uporabnike ni brezplačno
0
– za uporabnike je delno brezplačno
3–5
Dodatna razdelitev kriterija:
3 – brezplačno do 50 odstotkov
5 – brezplačno do 75 odstotkov
– za uporabnike je brezplačno
10
1.2 število uporabnikov, ki jim je program oziroma projekt namenjen
1–5
Dodatna razdelitev kriterija:
1 – program oziroma projekt do 50 udeležencev
3 – program oziroma projekt od 51 do 150 udeležencev
5 – program oziroma projekt nad 150 udeležencev
1.3 število sodelujočih pri programu oziroma projektu
1–5
Dodatna razdelitev kriterija:
1 – sodeluje manjše število ljudi, glede na program oziroma projekt
3 – sodeluje zadovoljivo število ljudi, glede na program oziroma projekt
5 – sodeluje zadostno število ljudi, glede na program oziroma projekt
Največje možno število točk po kriteriju
20
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju je 20.
2. Vsebina programa oziroma projekta bo ocenjena na naslednji način:
Najvišje možno število točk
2.1 kakovost predloženega programa oziroma projekta
– ni razvidna
0
– je slabo do pomanjkljivo razvidna
5–10
– je zadovoljivo do dobro razvidna
15–25
– je odlično razvidna
30–46
Dodatna razdelitev kriterija:
0 – kakovost predloženega programa oziroma projekta ni razvidna;
5 – kakovost predloženega programa oziroma projekta je zelo slabo razvidna;
10 – kakovost predloženega programa oziroma projekta je pomanjkljivo razvidna;
15 – kakovost predloženega programa oziroma projekta je zadovoljivo razvidna;
20 – kakovost predloženega programa oziroma projekta je skoraj dobro razvidna;
25 – kakovost predloženega programa oziroma projekta je dobro razvidna;
30 – kakovost predloženega programa oziroma projekta je odlično razvidna;
35 – kakovost predloženega programa oziroma projekta je super odlično razvidna;
46 – kakovost predloženega programa oziroma projekta je ekstra super odlično razvidna.
2.2 način izvedbe, metode programa oziroma projekta
– način izvedbe programa oziroma projekta ni opredeljen
0
– način izvedbe programa oziroma projekta je slabo opredeljen
1
– način izvedbe programa oziroma projekta je dobro opredeljen
2
– način izvedbe programa oziroma projekta je kakovostno in odlično opredeljen
3
Največje možno število točk po kriteriju
49
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 49.
3. Izdelana organizacijska shema izvedbe programa oziroma projekta bo ocenjena na naslednji način:
Najvišje možno število točk
3.1 program oziroma projekt ima natančno določene cilje
– cilji predloga programa oziroma projekta niso opredeljeni oziroma so nedosegljivi
0
– cilji predloga programa oziroma projekta so slabo opredeljeni
1
– cilji predloga programa oziroma projekta so delno opredeljeni in dosegljivi
2
– cilji predloga programa oziroma projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi
3
3.2 za izvedbo programa oziroma projekta je izdelan časovni načrt – realizacija v letu 2024
– časovnega načrta predloga programa oziroma projekta ni oziroma je pomanjkljiv in nerazumljiv
0
– časovni načrt predloga programa oziroma projekta je slabo opredeljen oz pomanjkljiv oziroma slabo razumljiv
1
– časovni načrt predloga programa oziroma projekta je pomanjkljivo opredeljen, a razumljiv
2
– časovni načrt predloga programa oziroma projekta je jasno opredeljen in razumljiv
3
3.3 program oziroma projekt bodo izvajali strokovno usposobljeni izvajalci/posamezniki (navedba stroke)
– ni strokovno usposobljenih
0
– najmanj dva strokovno usposobljena
1
– najmanj trije strokovno usposobljeni
2
– najmanj štirje strokovno usposobljeni
3
– šest ali več strokovno usposobljenih
5
3.4 prijavitelj ima izdelane in merljive kriterije, po katerih bo po končani izvedbi programa oziroma projekta ocenil njegovo uspešnost
– ni kriterijev
0
– od enega do tri kriterije
1
– več kot trije 
3
Največje možno število točk po kriteriju
14
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 14.
4. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa oziroma projekta bo ocenjena na naslednji način:
Najvišje možno število točk
4.1 program oziroma projekt bo financiran iz več kot dveh virov (mišljena so sredstva pridobljena na podlagi predmetnega razpisa in sredstva pridobljena iz ostalih virov)
– program oziroma projekt bo financiran samo iz razpisa
0
– program oziroma projekt bo financiran iz razpisa plus en vir
1
– program oziroma projekt bo financiran iz razpisa plus dva vira
3
– program oziroma projekt bo financiran iz razpisa plus več kot dva vira
5
4.2 program oziroma projekt ima jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost
– stroški in njihova namembnost predloga programa oziroma projekta niso predstavljeni oziroma so nepravilni
0
– stroški in njihova namembnost predloga programa oziroma projekta so delno predstavljeni oziroma pomanjkljivi
1
– stroški in njihova namembnost predloga programa oziroma projekta so jasno predstavljeni
2
4.3 pričakovana višina sofinanciranja programa oziroma projekta s strani Mestne občine Kranj; delež pričakovanega sofinanciranja, v odstotkih
– od 15 odstotkov do 25 odstotkov
10
– od 26 odstotkov do 50 odstotkov
4
– od 50 odstotkov do 60 odstotkov
2
Največje možno število točk po kriteriju
17
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 17.
Predmet sofinanciranja ne bodo vloge, ki ne bodo ovrednotene z vsaj 55 točkami. Takšna vloga bo zavrnjena.
Zavrnjene bodo tudi vloge prijaviteljev za programe in projekte, ki so predmet sofinanciranja na podlagi drugih javnih razpisov, ki jih objavlja MOK.
V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj navedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (določenega podatka ali navedbe ne bo), bo po odgovarjajočemu kriteriju prijavitelj dobil nič točk.
9.  Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti programi oziroma projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni z zadostnim številom točk, največje možno število točk je 100.
Vloge bodo ocenjene v skladu z merili in na način, ki je natančno opredeljen.
Mestna občina bo posamezne programe oziroma projekte sofinancirala do višine razpoložljivih sredstev, in sicer 57.970,00 EUR.
Višina sredstev, ki jih bodo prejeli posamezni programi in projekti, bo izračunana na podlagi točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja in na podlagi zgoraj navedenih meril dobila posamezna vloga.
Pričakovana višina sofinanciranja programov in projektov je s strani Mestne občine Kranj omejena z 10 odstotki vrednosti razpisanih sredstev.
Povzetek načina ocenjevanja:
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Višina odobrenih sredstev za programe in projekte bo dodeljena na podlagi višine zaprošenih sredstev in rezultatov ocenjevanja vlog (dobljeno število točk pri ocenjevanju), v sorazmernem deležu višine zaprošenih sredstev vseh prijaviteljev in razpoložljivih sredstev za leto javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov za mladinske dejavnosti.
10. Višina razpoložljivih sredstev in način sofinanciranja
Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskih dejavnosti, znaša 57.970,00 EUR. Mestna občina si pridružuje pravico znesek spremeniti skladno s sprejetim proračunom za leto 2024.
Izbranim vlagateljem bodo odobrena sredstva nakazana sledeče:
– prvi del sredstev v višini 70 % bo izbranemu vlagatelju nakazanih 30. dan po veljavnosti te pogodbe,
– preostali del sredstev bo izbranemu vlagatelju nakazanih na podlagi zahtevka. Izvajalec lahko posreduje izključno en zahtevek. Ob predložitvi zahtevka mora izvajalec z dokazili izkazati namenskost porabe sredstev. Pri tem je zahtevek lahko v višini preostalih 30 % sredstev. Zahtevek mora MOK prejeti najkasneje do 30. 11. 2024, v nasprotnem primeru izvajalcu sredstva ne bodo nakazana in do njih izvajalec ne bo več upravičen.
V primeru spremembe višine sredstev v veljavnem proračunu bosta pogodbeni stranki glede na spremenjen znesek sklenili dodatek k tej pogodbi.
11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2024 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MOK in obsega:
– prijavni obrazec MOK;
– izjave o dokazilih o usposobljenosti prijavitelja;
– obrazec – vloga za sofinanciranje projekta;
– merila.
13. Oddaja vlog
Vloga mora biti v oddana v elektronski obliki na: www.kranj.si, in sicer najkasneje do vključno 18. 12. 2023, do polnoči. Izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) mora biti poslan v tiskani obliki, po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, ali osebno oddana v Sprejemno pisarno Mestne občine Kranj, in sicer najkasneje do vključno 18. 12. 2023 (velja datum poštnega žiga).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (www.kranj.si, e – Razpis), nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge (v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v e – Razpis v skenirani obliki.
V kolikor posamezen prijavitelj oddaja vlogo za dva projekta, se v spletni prijavi odda samo ena vloga (en prijavni obrazec, enkrat izjave); v okviru te vloge pa se izpolni dva obrazca – vloga za sofinanciranje projekta, za vsak program in projekt posebej. Izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge), ki se ga posreduje z navadno ali priporočeno po pošti, avtomatsko navede eno vlogo z dvema različnima obrazcema, torej z enim programom in projektom oziroma dvema projektoma. Vloga se šteje za pravočasno, če je zadnji dan roka, torej 18. 12. 2023, oddana s priporočeno pošiljko.
Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e – Razpis, izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) in ne bo poslan po pošti, ne bo upoštevana.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– izpolnjen »Prijavni obrazec MOK« v e – Razpisu;
– izpolnjen »Obrazec vloga« v e – Razpisu;
– izjave oddane preko e – Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in oddane preko e – Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa (elektronska prijava, kontrolni obrazec).
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«, ki se ga natisne v aplikaciji.
Prijavitelj mora svojo vlogo izdelati in oddati skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije, da se bo njihova vloga štela za popolno.
V kolikor bo v postopku pregleda in ocenjevana vlog ugotovljeno, da je prijavitelj navedel netočne podatke, bo vloga s sklepom zavrnjena.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
14. Prepozne, nepopolne vloge, neupravičene osebe
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana v elektronski obliki, do 18. 12. 2023 do polnoči, kontrolni obrazec oddan z navadno ali priporočeno na pošto do vključno 18. 12. 2023 oziroma do tega dne ni bila predložena osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Kranj. Vloga se šteje za pravočasno, če je zadnji dan roka, torej 18. 12. 2023, oddana s priporočeno pošiljko.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno osebo se šteje tista oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo vložene s strani neupravičenih oseb, bodo s sklepom zavržene. Upravičeni prijavitelji, katerih pravočasne vloge bodo nepopolne, bodo s sklepom pozvani na dopolnitev v roku 8 dni od prejema poziva.
Vloge, pri katerih se bo v postopku pregledovanja in vrednotenja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke, bodo s sklepom zavržene. Vloga bo zavržena takoj, ko bo to ugotovljeno.
15. Zahteve, ki jih mora prijavitelj upoštevati pri pripravi vloge: prijavitelj mora pri pripravi vloge upoštevati zahteve iz te razpisne dokumentacije.
16. Predviden rok za odločitev o izboru vlog projektov, ki bodo sofinancirani: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni z odločbo najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi komisije, vendar šele po sprejemu proračuna za leto 2024.
17. Navedba in opis postopkov po izboru vlog projektov
S prijavitelji, katerim bo sofinancirala predlagane programe in projekte, bo mestna občina sklenila pogodbo o sofinanciranju programov in projekta v letu 2024.
Mestna občina v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programov in projektov s prijavitelji programov in projektov ne sklene pogodbe o sofinanciranju. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2023 ali v preteklih letih (nerealizacija programa oziroma projekta, dela programa oziroma projekta, prijavitelj ni oddal končnega poročila ali ni izpolnjeval drugih obveznosti do MOK) odstopi od že sklenjene pogodbe, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
18. Pravica do vložitve pritožbe
Zoper to odločbo ni pritožbe po redni upravni poti, je pa dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišču Republike Slovenije v Ljubljani, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od vročitve te odločbe. Tožba se lahko vloži pisno ali se pošlje po pošti ali ustno na zapisnik, pri navedenem sodišču. Če je tožba poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna v primeru, ko je s priporočeno pošiljko oddana po pošti zadnji dan roka. Tožbi v dveh izvodih je potrebno priložiti to odločbo v izvirniku ali kopiji.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
19. Razpisna dokumentacija in informacije: informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani vlagatelji dobijo na MOK, Uradu za družbene dejavnosti, od 20. 11. 2023, in sicer po tel. 04/23-73-371 ali elektronski pošti maja.pritekelj@kranj.si, do vključno 17. 12. 2023.
Mestna občina Kranj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti