Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

3382. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kamnik, stran 9682.

  
Na podlagi 230., 241. in 242. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP), 21., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17, 61/19 in 92/22) je Občinski svet Občine Kamnik na 6. seji dne 25. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kamnik 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem Odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kamnik (v nadaljnjem besedilu: odlok) se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kamnik.
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora, in v Uredbi o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljnjem besedilu: Uredba), ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
3. člen 
(1) Ta odlok vsebuje:
– vrste obstoječe komunalne opreme, ki jo Občina Kamnik zagotavlja na oskrbnih območjih,
– oskrbna območja,
– stroške obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom, so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpO) in deležem površine objekta (DtO),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(3) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
II. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA IN OSKRBNA OBMOČJA 
4. člen 
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kamnik obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– ceste (oznaka oskrbnega območja C),
– kanalizacija (oznaka oskrbnega območja K),
– vodovod (oznaka oskrbnega območja V) in
– javne površine (oznaka oskrbnega območja JP).
III. PODLAGE IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
5. člen 
(1) Površina gradbene parcele se določi v skladu z določili zakona, ki ureja prostor.
(2) Bruto tlorisna površina objekta se določi v skladu z določili zakona, ki ureja prostor.
6. člen 
(1) Stroški obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere so določeni skladno z 22. členom Uredbe.
(2) Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno 
območje
Vrednost 
[v eurih]
Ceste
OSO_C
119.797.052,25
Kanalizacija
OSO_K
27.526.385,35
Vodovod
OSO_V
30.182.397,58
Javne površine
OSO_JP
494.239,37
(3) Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani na enoto mere, preračunani na m2 površine gradbene parcele (Cpo) in m2 bruto tlorisne površine objekta (Cto), znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno 
območje
Cpo
[eurov/m2]
Cto
[eurov/m2]
Ceste
OSO_C
9,44
28,73
Kanalizacija
OSO_K
3,58
8,68
Vodovod
OSO_V
3,31
8,71
Javne površine
OSO_JP
0,04
0,12
7. člen 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem bruto tlorisne površine stavbe (Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju opremljanja je Dpo:Dto = 0,5:0,5.
8. člen 
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas. št.
Vrsta objekta
Faktor namembnosti objekta (Fn)
111
Enostanovanjske stavbe 
1,0
1121
Dvostanovanjske stavbe
1,2
1122
Tri in večstanovanjske stavbe
1,3
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
0,7
121
Gostinske stavbe
0,5
122
Poslovne in upravne stavbe 
1,1
123
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnost
1,3
124
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
1,3
125
Industrijske in skladiščne stavbe
1,0
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
0,7
127
Druge nestanovanjske stavbe
0,5
2412
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
0,5
2420
Drugi gradbeni inženirski objekti
0,5
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor namembnosti objekta določi glede na skupino iz zgornje tabele, v katero se na podlagi enotne klasifikacije vrst objektov (CC-SI), objekt razvrsti. V primeru, da namembnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način, velja, da je faktor namembnosti objekta za stavbe po tem odloku 1,0, za gradbeno inženirske objekte in za druge gradbene posege pa 0,5.
9. člen 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine (Fp).
(2) Računski faktor površine (Fp) za vse vrste objektov znaša 1,5.
10. člen 
(1) Površina gradbene parcele se za objekte, za katere je potrebno odmeriti komunalni prispevek, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) V kolikor gradbene parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5. Dobljena površina se v takem primeru upošteva kot površina parcele pri izračunu komunalnega prispevka.
11. člen 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Prispevna stopnja zavezanca (psz) je enaka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na območju cele občine in znaša:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno 
območje
Prispevna stopnja zavezanca (psz) [%]
Ceste
OSO_C
100
Kanalizacija
OSO_K
100
Vodovod
OSO_V
100
Javne površine
OSO_JP
100
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
12. člen 
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
– na zahtevo zavezanca zaradi graditve objekta, ali
– po uradni dolžnosti zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.
(2) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih:
– komunalni prispevek se odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– občina prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, poslano s strani Upravne enote v zavezančevem imenu.
(3) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje drugega odstavka tega člena se praviloma izvede po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.
13. člen 
(1) Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določaUredba.
(2) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti pa se na vlogo zavezanca lahko komunalni prispevek plača tudi v več obrokih, skladno s področnimi predpisi.
14. člen 
(1) V primeru rušenja zakonito zgrajenega objekta in izgradnje novega objekta na isti gradbeni parceli, se za nov objekt, ki se gradi, investitorju prizna, da so za objekt, ki se ga ruši, poravnane obveznosti iz naslova odmere komunalnega prispevka za tiste vrste komunalne opreme, na katero je objekt v času rušitve zakonito priključen.
(2) Komunalni prispevek za nov objekt iz prejšnjega odstavka, se investitorju odmeri na način, da se izračuna razliko med komunalnim prispevkom za nov objekt in komunalnim prispevkom za objekt, ki se ga ruši. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna. V primeru negativne razlike se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
V. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
15. člen 
Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalo opremo se v celoti oprosti za:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki nima samostojnih priključkov na komunalno opremo,
– v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne ali druge nesreče v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji,
– za gradnjo enostavnih objektov, ki se štejejo za pomožne objekte na gradbeni parceli ali pripadajočem zemljišču osnovnega objekta,
– za objekte, katerih investitor je občina ali pravna oseba javnega prava, ustanoviteljica katere je občina,
– za gradnjo stavb sil za zaščito, reševanje in pomoč ter gasilskih domov – oznaka 12742 v skladu s klasifikacijo CC-SI.
VI. PRETEKLA VLAGANJA 
16. člen 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upošteva pretekla vlaganja ali že poravnane obveznosti plačila komunalnega prispevka, če gre za odstranitev obstoječega objekta in gradnjo novega objekta na tem zemljišču.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je, v primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka, pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem objektu.
(3) Občina pri odmeri komunalnega prispevka predpiše delno ali celotno upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo oziroma že poravnanih obveznosti plačila komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme v primeru vlaganja zavezanca ali njegovega pravnega naslednika v izgradnjo posamezne vrste komunalne opreme ali v obliki finančnih ali drugih sredstev.
(4) Občina pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti upošteva pretekla vlaganja v individualne sisteme za komunalno samooskrbo v roku do največ 10 let pred sprejemom tega odloka.
(5) Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi legalizacije v primeru izdaje dovoljenja za objekt daljšega obstoja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, se pri objektu, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, vendar je ta zgrajen v nasprotju z njim, upošteva že poravnan komunalni prispevek ali plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča.
(6) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Elaborat programa opremljanja za OPN Občine Kamnik z grafičnimi prilogami k temu odloku so na vpogled na sedežu Občine Kamnik in na spletni strani Občine Kamnik.
18. člen 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
19. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 38/16 in 139/20).
20. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-169/2019-5/1
Kamnik, dne 25. oktobra 2023
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 
 
»za« 
Uroš Pirc 
podžupan 

AAA Zlata odličnost