Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

Št. 430-88/2023/9 Ob-3403/23, Stran 2120
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), objavlja Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
javni razpis 
za izvajanje operacije »Opismenjevanje, učna pomoč in tečaji slovenskega jezika za prosilce« št. 430-88/2023 
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba operacije, ki je namenjena prosilcem za mednarodno zaščito in obsega:
opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo pismene ali nepismene v latinici
osnovno konverzacijo z namenom doseganja funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika
nudenje učne pomoči otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni program.
Predmet javnega razpisa in zahteve naročnika so podrobneje opredeljeni v III. delu razpisne dokumentacije (»Opis predmeta javnega razpisa«).
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oziroma posameznega dela programa.
Skupina prijaviteljev lahko predloži skupno ponudbo za predmet javnega razpisa v celoti in se ne more prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oziroma posameznega dela programa.
Operacija se bo izvajala v obdobju od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju operacije oziroma najkasneje do 30. 9. 2026.
Operacija se bo izvajala po načelu nepridobitnosti. Navedena sredstva so strogo namenska in jih sme izvajalec uporabiti izključno za izvajanje operacije.
Podroben opis predmeta javnega razpisa in zahteve je podan v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v Republiki Sloveniji ali imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v programu Sklada za azil, migracije in vključevanje za programsko obdobje (AMIF) 2021–2027, 
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa, 
– izpolnjujejo pogoj, da niti prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bilpravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, oškodovanje upnikov z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, dajanje prednosti upnikom, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine,
– nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež. 
– Operacija mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji operacije.
– Vsebina operacije mora biti skladna s ciljem, predmetom, namenom in obsegom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Operacija mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Operacija se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU, že sofinanciranih operacij.
– Operacija se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje operacije po načelu nepridobitnosti.
– Prijavitelj – izvajalec mora pri svojem delu upoštevati predpise, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, predvsem Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 – ZVOP-2).
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči iz izbirnega postopka.
4. Merila za izbor
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih. V primeru, da vsebina operacije v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa ali operacija ne upošteva aktivnosti ter časovnega in finančnega okvira, določenega s predmetno razpisno dokumentacijo, se vloga izloči.
Ocenjuje se vsebina operacije po spodaj navedenih merilih. Največje možno število prejetih točk po merilih je 34.
MERILO
Št. možnih točk
OBRAZLOŽITEV MERILA
1. Jasnost opredelitve aktivnosti in metod dela v operaciji 
– Aktivnosti in metode dela v operaciji so v celoti jasno opredeljene. 
– Aktivnosti in metode dela so v operaciji v delno opredeljene.
 
 
Aktivnosti so konkretno opredeljene in opisane ter količinsko/časovno ovrednotene. Prav tako mora biti pri vsaki aktivnosti konkretizirana metoda dela.
2. Relevantnost predvidenih rezultatov operacije 
– Rezultati so relevantni 
– Rezultati niso relevantni
 
0
Predvideni rezultati operacije so relevantni in utemeljeni.
3. Prijavitelj prepozna kritična tveganja ter ukrepe za njihovo odpravo 
– Prepoznana kritična tveganja in ukrepi za njihovo odpravo so prepoznani, relevantni in ustrezno opisani. 
– Prepoznana kritična tveganja so relevantna, vendar pomanjkljivo opisana in/ali so ukrepi za njihovo odpravo pomanjkljivo opisani. 
– Niso prepoznana kritična tveganja in ustrezni ukrepi za odpravo ali so neustrezno določena in niso povezana.
 
 
 
 
 
0
Ali prijavitelj prepozna kritična tveganja, ki lahko nastanejo pri izvajanju operacije? 
Ali prijavitelj predvideva ustrezne ukrepe za odpravo kritičnih tveganj?
4. Prijavitelj ponuja tudi dodatne (inovativne) vsebine, ki operaciji prinašajo dodano vrednost 
– Dodatne (inovativne) vsebine so ustrezno predstavljene, temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine in prinašajo dodano vrednost. 
– Dodatne (inovativne) vsebine so delno predstavljene in/ali delno prinašajo dodano vrednost oziroma delno temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine.
– Dodatne (inovativne) vsebine niso ponujene/predstavljene ali so neustrezne.
 
 
 
 
 
 
Ali je prijavitelj v prijavi operacije ponudil dodatne (inovativne) vsebine? 
Ali ponujene dodatne (inovativne) vsebine temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine? 
Ali je jasno razvidno, da ponujene dodatne (inovativne) vsebine prinašajo dodano vrednost? 
5. Usposobljenost za izvedbo operacije 
– Prijavitelj je izvedel 3 ali več operacij opismenjevanja v zadnjih treh letih. 
– Prijavitelj je izvedel 2 operaciji opismenjevanja v zadnjih treh letih. 
– Prijavitelj je izvedel 1 operacijo opismenjevanja v zadnjih treh letih. 
– Prijavitelj ni izvajal operacij opismenjevanja v zadnjih treh letih.
 
 
 
 
0
Ali je prijavitelj v zadnjih treh letih pred datumom objave javnega razpisa v Ur. l. RS izvedel operacije opismenjevanja?
6. Prijavitelj zagotavlja trajnost operacije 
– Prijavitelj bo imel zagotovljena sredstva za nadaljnje aktivnosti. 
– Ustvarjena delovna mesta, finančni in tehnični pogoji omogočajo nadaljevanje aktivnosti tudi po zaključku operacije. 
– Pridobljena znanja bodo osebe uporabljale tudi po zaključku operacije 
– Možnost prenosa učinkov in rezultatov projekta na druga geografska področja, dejavnosti ali ciljne skupine
 
 
 
 
0,5 
 
0,5
Ali ima prijavitelj zagotovljena sredstva za zagotavljanje trajnosti operacije iz drugih finančnih virov? 
Ali prijavitelj pojasnjuje, katere aktivnosti in s katerimi kadri bo lahko izvajal po zaključku operacije?
7. Plan aktivnosti obveščanja javnosti in objavljanja, ki zajema dodatne aktivnosti, kot so objave na spletni strani, PR članki in podobno 
– Predstavljen načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja je relevanten glede na cilje operacije, usklajen z aktivnostmi in cilji operacije 
– Predstavljen načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja je relevanten glede na cilje operacije, vendar pomanjkljivo opisan in/ali neusklajen z aktivnostmi 
– Plan aktivnosti obveščanja in objavljanja ni načrtovan ali pa je neustrezen
 
 
 
 
 
 
 
0
Ali je načrtovan plan obveščanja javnosti in objavljanja ustrezen glede na cilje operacije in objavljanja časovno in vsebinsko usklajen z načrtovanimi aktivnostmi?
8. Kakovost finančnega načrta in stroškovna učinkovitost operacije 
– Stroški so realno ocenjeni in ustrezno razporejeni po letih. 
– Stroški so potrebni za izvedbo operacije in relevantni glede na predvidene dejavnosti. 
 
 
 
Pri vsakem merilu vloga prejme ustrezno število točk, kot je razvidno iz zgoraj podane ocenjevalne lestvice.
V primeru, da bosta dva ali več prijaviteljev po zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki je po merilu 5. Usposobljenost za izvedbo operacije izvedel večje število operacij opismenjevanja.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 400.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju operacije oziroma najkasneje do 30. 9. 2026.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti operacije za izpolnitev ciljev operacije. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša 300.000,00 EUR) in sredstev proračuna Republike Slovenije v višini 25 % upravičenih stroškov (kar znaša 100.000,00 EUR).
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do 11. 12. 2023, najkasneje do 12. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana.
Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in jih neodprte vrnila prijaviteljem.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Odpiranje bo potekalo predvidoma 11. 12. 2023 ob 13. uri.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni oizidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru operacije oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: Javne objave Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov | GOV.SI.
Opozorilo: prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, spremembo razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitnih sprememb ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/ in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 7. 12. 2023.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: gp.uoim@gov.si, s pripisom: Dodatne informacije – javni razpis za izvajanje operacije »opismenjevanje, učna pomoč in tečaji slovenskega jezika za prosilce«, št. 430-88/2023.
Na zahteve za dodatna pojasnila, ki jih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov 

AAA Zlata odličnost