Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

Ob-3385/23, Stran 2107
Javni razpis 
za predložitev vlog za projekte manjšega obsega v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027 (referenčna številka: 4300-132/2023-1630-4) 
1. Organ upravljanja
Organ upravljanja je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Direktorat za kohezijo, Urad za Interreg in finančne mehanizme, Sektor za upravljanje čezmejnih programov.
Organ upravljanja je pogodbeni organ za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).
2. Pravna podlaga:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – revidiran, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP),
– Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (uredba o skupnih določbah) z vsemi spremembami,
– Uredba (EU) 2021/1058 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (uredba o ESRR) z vsemi spremembami,
– Uredba (EU) 2021/1059 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o posebnih določbah za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in instrumenti za zunanje financiranje (uredba Interreg), z vsemi spremembami,
– izvedbeni akti in delegirani akti, sprejeti v skladu z zgoraj navedenimi uredbami,
– drugi pravni akti, ki se uporabljajo za izvajanje projektov, ki jih sofinancira ESRR,
– Interreg program Slovenija-Hrvaška 2021–2027 št. CCI2021TC16RFCB028, odobren s Sklepom Evropske komisije št. C (2023) 4323 final, dne 22. junija 2023, z vsemi spremembami.
V tem dokumentu uporabljeni zaimki v moški slovnični obliki vključujejo tudi žensko slovnično obliko v skladu z načeli spolno nevtralnega jezika.
3. Javni razpis za predložitev vlog za projekte manjšega obsega
Ta javni razpis za predložitev vlog za projekte manjšega obsega (v nadaljevanju javni razpis za projekte manjšega obsega) objavlja organ upravljanja.
Razpisna dokumentacija za projekte manjšega obsega, ki vsebuje Priročnik za upravičence za projekte manjšega obsega (v nadaljevanju Priročnik za projekte manjšega obsega), predlogo izjave o projektu za projekt manjšega obsega in predlogo izjave projektnega partnerja za projekt manjšega obsega, vzorec pogodbe o sofinanciranju s sredstvi ESRR za projekte manjšega obsega (v nadaljevanju pogodba o sofinanciranju), vzorec sporazuma o partnerstvu za projekte manjšega obsega, Interreg program Slovenija-Hrvaška 2021–2027 (v nadaljevanju IP SI-HR) in Metodološki dokument o indikatorjih, je na voljo na spletni strani www.si-hr.eu. Vzorec prijavnice brez povezave lahko prenesete s spletne strani www.si-hr.eu (ta dokument ni del uradne razpisne dokumentacije za projekte manjšega obsega).
Interreg program Slovenija-Hrvaška za programsko obdobje 2021–2027 vabi morebitne upravičence k predložitvi projektnih vlog v okviru tega javnega razpisa za projekte manjšega obsega.
4. Predmet javnega razpisa za projekte manjšega obsega
IP SI-HR se financira iz ESRR v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje. Predmet tega javnega razpisa za projekte manjšega obsega je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo samo k naslednji prednostni nalogi in pripadajočemu specifičnemu cilju:
Prednostna naloga 3: Dostopna in povezana regija
Specifični cilj 6.3: Krepitev medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov v zvezi s projekti povezovanja med ljudmi (people-to-people)
V okviru tega specifičnega cilja bodo podprti skupni čezmejni dogodki, ukrepi ozaveščanja in skupno učenje. Namen tega specifičnega cilja je izkoristiti še neraziskane možnosti čezmejnega sodelovanja ter spodbujati ukrepe za izmenjavo znanja in interakcije med ljudmi na obeh straneh meje.
Projekti manjšega obsega morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost intervencijske logike projekta (tj. specifičnih ciljev projekta, dejavnosti, učinkov in pričakovanih rezultatov projekta) s ciljnim specifičnim ciljem in kazalniki programa.
Podroben opis vsebine prednostne naloge in specifičnega cilja programa, vključno z ukrepi in ciljnimi skupinami, je na voljo v poglavju 2.3.2 IP SI-HR. Da bi bil vaš projekt skladen s programom, je treba prebrati in upoštevati opis v okviru prednostne naloge in pripadajočega specifičnega cilja.
V skladu s pogoji tega javnega razpisa se mora projektni predlog nanašati na navedeno prednostno nalogo in specifični cilj programa.
V okviru IP SI-HR bosta podprta naslednja tipa projektov manjšega obsega:
– projekti čezmejnega sodelovanja in
– projekti za krepitev medsebojnega zaupanja.
Projekti čezmejnega sodelovanja (v nadaljevanju tip 1) so projekti, ki podpirajo manjše dogodke, namenjene posebnim ciljnim skupinam, kot opredeljeno s projektom in njegovimi cilji.
Projekti za krepitev medsebojnega zaupanja (v nadaljevanju tip 2) so projekti, ki podpirajo večje dogodke, ki bodo imeli vpliv na prebivalce čezmejnega območja. Namen projektov manjšega obsega ni privabljanje turistov ali splošne javnosti, temveč krepitev medsebojnega zaupanja in razumevanja med ljudmi, ki živijo na čezmejnem območju, ter krepitev njihovih medsebojnih vezi.
5. Razpoložljiva sredstva, stopnja sofinanciranja in velikost projekta
Za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa za projekte manjšega obsega je na voljo 720.555,00 EUR sredstev ESRR.
Program sofinancira samo upravičene izdatke (glej 10. točko tega dokumenta). Sofinanciranje s sredstvi ESRR znaša do največ 80 % skupnih upravičenih stroškov, najmanj 20 % pa se zagotovi iz lastnega prispevka projektnih partnerjev in/ali drugih virov.1
1 Za podrobnejše informacije glej Priročnik za upravičence za projekte manjšega obsega.
Najvišji znesek za projekte manjšega obsega znaša do 16.000 EUR ESRR za projekte tipa 1 in do 24.800 EUR ESRR za projekte tipa 2.
6. Programsko območje: programsko območje obsega devet slovenskih (Podravska, Pomurska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska statistična regija) in osem hrvaških (Primorsko-goranska, Istrska, Zagrebška, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Medžimurska in Karlovška županija ter Mesto Zagreb) NUTS-3 regij.
7. Zahteve za partnerstvo
Minimalna zahteva je, da ima partnerstvo vsaj enega projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Hrvaške ali Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (v nadaljevanju EZTS), registrirano v eni od sodelujočih držav, sestavljeno iz članov iz obeh držav članic, in največ štiri projektne partnerje.
Fizične osebe in politične stranke so izključene iz sodelovanja. Vse druge pravne osebe lahko sodelujejo, če ne delujejo kot zunanji ponudniki storitev ter imajo finančno, administrativno in operativno zmogljivost za sodelovanje v programu. Vsi partnerji (vključno z vodilnim partnerjem) morajo imeti sedež na programskem območju.
8. Upravičeno obdobje sofinanciranja: datum začetka in zaključka projekta je določen v pogodbi o sofinanciranju. Najbolj zgoden datum začetka projekta je datum odobritve projekta s strani Odbora za spremljanje (v nadaljevanju OzS), datum zaključka projekta je lahko najpozneje 30. november 2028.
9. Trajanje projekta: trajanje projekta ne sme biti daljše od 12 mesecev.
10. Upravičeni stroški in oblike povračila
1. Standardni stroški na enoto na udeleženca na dogodek za projekte manjšega obsega tipa 1 
2. Pavšalni znesek za projekte manjšega obsega tipa 2 
Infrastruktura in gradnje niso upravičen strošek v okviru tega specifičnega cilja.
Podroben opis upravičenih stroškov za oba tipa projektov manjšega obsega je vključen v Priročnik za upravičence za projekte manjšega obsega.
11. Podpora pri pripravi projekta
Prijavitelji naj pred oddajo projektnih predlogov preberejo dokumente, ki se nanašajo na zadevni javni razpis za projekte manjšega obsega in so objavljeni na spletni strani www.si-hr.eu. Vprašanja in zahteve za dodatne informacije se v času trajanja javnega razpisa lahko pošljejo skupnemu sekretariatu po elektronski pošti na naslov si-hr.mkrr@gov.si.
Skupni sekretariat zagotovi naslednje informacije in podporo v zvezi z razvojem projektov in pripravo vlog:
– informacije o programu in javnem razpisu za projekte manjšega obsega,
– informacije o pripravi in predložitvi vlog,
– organizacija informativnih delavnic,
– objava pogosto zastavljenih vprašanj in odgovorov,
– objava informacij o odobrenih projektih.
Podporo v zvezi s specifičnimi temami, povezanimi z vsebino projektov manjšega obsega, vključno z informacijami o državnih pomočeh in iskanjem projektnih partnerjev, zagotavljajo predstavniki obeh držav članic (nacionalnih organov).
Kontaktni podatki so navedeni v poglavju 8, podpoglavju 8.2 Priročnika za projekte manjšega obsega in na spletni strani programa.
Informacije o načrtovanih informativnih delavnicah, najpogostejših vprašanjih in odobrenih projektih so na voljo na spletni strani programa www.si-hr.eu.
12. Predložitev projektnih vlog
Projektne vloge za projekte manjšega obsega se lahko oddajo kadar koli med datumom začetka in datumom zaključka javnega razpisa za projekte manjšega obsega, ali dokler so na voljo sredstva. Prijavitelji lahko oddajo projektne vloge neprekinjeno od objave javnega razpisa.
Prvi rok za oddajo projektnih vlog je 31. januar 2024 (ob 12. uri po srednjeevropskem času). Vsi naslednji roki za oddajo projektnih vlog bodo objavljeni na spletni strani programa www.si-hr.eu vsaj dva meseca pred določenim rokom. O vlogah, prejetih v roku pred vsakim zasedanjem OzS in ki izpolnjujejo vse zahteve, bo odločal OzS.
Projektno vlogo predloži vodilni partner prek sistema Jems. Oddana vloga mora vsebovati vse zahtevane podatke ter podpisane in skenirane priloge k prijavnici, kot je navedeno v Priročniku za projekte manjšega obsega.
Razpisna dokumentacija za projekte manjšega obsega je na voljo na spletni strani programa www.si-hr.eu.
13. Izbor projektov
Projekti manjšega obsega morajo imeti čezmejni vpliv na programsko območje, pri čemer morajo imeti v Sloveniji projekti vpliv predvsem na regije (NUTS 3), ki neposredno mejijo na Hrvaško. Izpolnjena morajo biti vsaj tri merila za čezmejno sodelovanje. Projektni partnerji sodelujejo pri razvoju projekta, skupnem izvajanju in skupnem financiranju. Poleg tega lahko sodelujejo pri skupnem osebju.
Izbor projektov temelji na oceni prejetih vlog po standardiziranem postopku, ki zagotavlja spoštovanje načel transparentnosti in enake obravnave. Projektna vloga, oddana prek sistema Jems, je edina, ki šteje za veljavno.
Postopek izbora projektov se izvede v dveh fazah:
Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti
Vsaka projektna vloga mora izpolnjevati merila administrativne ustreznosti in upravičenosti. Projektne vloge, ki v celoti izpolnjujejo merila administrativne ustreznosti in upravičenosti, bodo predmet ocenjevanja kakovosti.
Če administrativno preverjanje razkrije neskladnosti ali če manjka kateri od dokumentov, se od vodilnega partnerja zahteva, da vlogo dopolni. Dopolnitve se lahko nanašajo na skladnost z merilom A.2 in B.1. Vodilni partner ima možnost projektno vlogo dopolniti v sedmih koledarskih dneh od dneva, ko je bil poslan poziv za dopolnitev. Če projektna vloga po prejetih dopolnitvah v celoti izpolnjuje merila administrativne ustreznosti in upravičenosti ter je potrjena s strani OzS, se bodo dopolnitve vnesle v prijavnico (v sistemu Jems) pred podpisom pogodbe o sofinanciranju.
Ocenjevanje kakovosti
Projektne vloge, ki so ocenjene kot administrativno ustrezne in upravičene, se dodatno ocenijo glede kakovosti na podlagi naslednjih meril za ocenjevanje:
– strateška merila ocenjevanja,
– operativna merila ocenjevanja.
Skupno število točk za projektno vlogo v okviru ocenjevanja kakovosti je 100 (100 %). Vsaka projektna vloga mora doseči najmanj 60 % ali 60 točk. Projektne vloge, ki ne dosežejo 60 točk, bodo zavrnjene. O projektnih vlogah, ki bodo dosegle 60 točk ali več, se bo razpravljalo na seji OzS, z možnostjo odobritve sofinanciranja, odobritve sofinanciranja pod pogoji, zavrnitve sofinanciranja ali uvrstitve na rezervni seznam.
Za IP SI-HR je pomembno, da so horizontalna načela vključena v načrtovanje, izvajanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje projektnih dejavnosti. Od partnerjev se pričakuje, da ves čas trajanja projektov upoštevajo horizontalna načela EU. Natančneje povedano, ukrepe je treba načrtovati, izvajati in o njih poročati ob upoštevanju horizontalnih načel enakih možnosti, nediskriminacije, enakosti spolov in trajnostnega razvoja.
Projektni partnerji opredelijo, ali je prispevek projekta k horizontalnim načelom pozitiven, nevtralen ali negativen, in predložijo kratko utemeljitev. Negativna ocena enega od horizontalnih načel bo privedla do zavrnitve projekta.
Podroben opis točkovanja, uporabljenega v okviru ocenjevanja je v 3. poglavju, podpoglavje 3.2 Priročnika za projekte manjšega obsega, ki je del razpisne dokumentacije za projekte manjšega obsega, objavljene na www.si-hr.eu.
14. Odobritev projekta manjšega obsega: končno odločitev o projektu manjšega obsega sprejme OzS programa. OzS formalno odloči o odobritvi ali zavrnitvi ter o višini prispevka ESRR, upoštevajoč kakovost vsake projektne vloge in njenega prispevka k ciljem programa.
15. Obvestilo o izboru projekta: organ upravljanja/skupni sekretariat bo vodilnega partnerja obvestil, ali je bil njegov projektni predlog odobren za sofinanciranje/ni bil odobren za sofinanciranje/dan na rezervni seznam, v 30 koledarskih dneh po odločitvi OzS.
16. Spremembe javnega razpisa za projekte manjšega obsega
Vse spremembe javnega razpisa za projekte manjšega obsega ali razpisne dokumentacije za projekte manjšega obsega bodo objavljene na spletni strani programa www.si-hr.eu.
Spremembe tega javnega razpisa za projekte manjšega obsega bodo objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije. Prijavitelji morajo upoštevati morebitne spremembe javnega razpisa za projekte manjšega obsega in pripadajoče razpisne dokumentacije, ki bodo objavljene na zgoraj opisan način.
17. Jezik
Javni razpis za projekte manjšega obsega in razpisna dokumentacija se objavita v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku. V primeru neskladij med slovenskim in hrvaškim besedilom javnega razpisa za projekte manjšega obsega in razpisne dokumentacije prevlada usklajena angleška različica, ki se uporablja kot orodje za skupno razumevanje.
Projektna vloga mora biti dvojezična, napisana v slovenskem in hrvaškem jeziku, razen povzetka projekta, ki mora biti napisan v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku. V primeru neskladij prevlada jezik vodilnega partnerja.
18. Druge določbe: rezultati javnega razpisa za projekte manjšega obsega se štejejo za informacije javnega značaja in se objavijo na spletni strani www.si-hr.eu po podpisu pogodb o sofinanciranju z izbranimi vodilnimi partnerji.
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti