Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

3401. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Verd, stran 9718.

  
Na podlagi 119. in 129. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter 35. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) sprejme župan Občine Vrhnika
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Verd 
1. člen
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Obstoječi kamnolom Verd se nahaja južno od naselja Verd, med pobočjema Javorča in Tisovca, na vzhodni strani avtoceste Maribor–Ljubljana–Koper ter na vzhodni strani in neposredno ob glavni železniški progi Ljubljana–Divača–Koper, ob železniški postaji Verd. Območje je dostopno po lokalni cesti Verd–Pokojišče in javni poti proti železniški postaji ter po železnici.
(2) Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Verd (v nadaljevanju: OPPN) zajema enote urejanja prostora:
– območje kamnoloma: VE_293 (PŽ), VE_294 (LN), VE_296 (LN), VE_298 (LN), VE_1995 (LN), VE_1996 (LN), VE_2004 (LN), VE_2005 (LN), VE_2142 (LN), VE_2283 (LN), VE_2303 (LN) in VE_297 (IP),
– območje dostopne ceste ob priključka na južno obvozno cesto do kamnoloma (novogradnja in rekonstrukcija): VR_2119 (PC), VR_1283 (IG), VR_2118 (IG), VR_1284 (VC), VR_2117 (PC), VR_2120 (SSea), VR_1629 (SK), VR_2377 (G), VR_2354 (G), VR_1473 (ZS), VE_2483 (G), VR_1314 (PC), VE_1232 (PC), VE_1884 (PC) in VE_293 (PŽ).
(3) Predmet načrtovanja je širitev kamnoloma Verd za namen pridobivanja in predelave mineralne surovine z vsemi spremljajočimi objekti in napravami ter sončno elektrarno, ureditev črpališča oziroma umestitev vodne vrtine za tehnološko vodo za potrebe tehnoloških procesov v kamnolomu. Predmet načrtovanja je tudi izvedba ustrezne prometne povezave od vrhniške južne obvoznice do kamnoloma Verd.
2. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
– usmeritev iz Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika,
– usmeritev, smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora,
– strokovnih podlag:
– geodetski načrt območja urejanja OPPN, 
– elaborat ekonomike, 
– prikaz stanja prostora, 
– IDZ Kamnolom Verd, idejna zasnova, Adkrajine d.o.o., Ljubljana, št. 02-03/2020, marec 2020, 
– Idejna zasnova za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Verd, Sempre d.o.o., Ljubljana, št. 2018/011, maj 2018, 
– hidrogeološko poročilo, 
– strokovna podlaga za izvedbo ustrezne prometne povezave od vrhniške južne obvoznice do kamnoloma Verd, 
– Mnenje o vplivu širitve tehnološkega dela Kamnoloma Verd na kraško podtalnico in izvire Ljubljanice (Gabrovšek, F. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, avgust 2021), 
– drugih strokovnih podlag, izhajajoč iz 60. člena predpisa o urejanju prostora (ZUreP-2). 
3. člen 
(vrsta postopka) 
Na podlagi 129. člena ZUreP-3 se za pripravo OPPN smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta (119.–124. člen).
4. člen 
(roki za pripravo OPPN in posameznih faz postopka) 
Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je sprejem OPPN predviden v 19 mesecih od uveljavitve tega sklepa.
FAZA
ROK
Pridobitev smernic in potreb nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), priprava strokovnih podlag
tri mesece po uveljavitvi tega sklepa
Priprava osnutka OPPN in okoljskega poročila, pridobitev mnenj NUP k osnutku OPPN in mnenj o ustreznosti okoljskega poročila
tri mesece po pridobitvi smernic NUP
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila
štiri mesece po pridobitvi mnenj NUP k osnutku OPPN
Javna razgrnitev in javna obravnava, priprava stališč do pripomb
dva meseca po pripravi dopolnjenega osnutka OPPN
Priprava predloga OPPN in okoljskega poročila, pridobitev mnenj NUP k predlogu OPPN in mnenj o sprejemljivosti vplivov na okolje
štiri mesece po končani javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN
Obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu, objava in uveljavitev OPPN
tri mesece po pridobitvi mnenj NUP k predlogu OPPN
5. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za naravne vire in prostor (za področje prostorskega razvoja, ohranjanja narave, voda in rudarstva)
2. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (za področje okolja, podnebnih sprememb, energetike, trajnostne mobilnosti)
3. Ministrstvo za infrastrukturo (za področje cest in železnic)
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (za področje gozdarstva in lovstva)
5. Ministrstvo za kulturo (za področje kulturne dediščine)
6. Ministrstvo za obrambo (za področje obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom)
7. Ministrstvo za zdravje (za področje javnega zdravja)
8. Ministrstvo za digitalno preobrazbo (za področje javnih komunikacijskih omrežij).
Lokalni nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.
2. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komunalo
3. Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
4. Občina Vrhnika, Civilna zaščita.
Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje, so:
1. Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za vode
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo
3. Ministrstvo za kulturo
4. Ministrstvo za zdravje.
6. člen 
(način vključevanja javnosti) 
(1) Javnost bo vključena v postopek priprave OPPN v fazi priprave osnutka OPPN. Občina o pripravi OPPN obvesti širšo javnost z javnim naznanilom v Našem časopisu in na spletni strani Občine Vrhnika, pisno z dopisi pa tudi vse lastnike zemljišč v območju OPPN ter Krajevno skupnost Verd.
(2) Javnost je vključena v postopek priprave OPPN z javno razgrnitvijo in javno obravnavo. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni. V tem času ima javnost možnost ogleda dopolnjenega osnutka OPPN ter podaje pripomb in predlogov nanj. V času javne razgrnitve se izvede tudi javna obravnava, na kateri je dopolnjen osnutek OPPN javno predstavljen. Javnost bo o kraju in času javne razgrnitve in obravnave obveščena z javnim naznanilom v Našem časopisu in na spletni strani Občine Vrhnika.
7. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Potrebni podatki za izdelavo OPPN so zbrani v GIS Sistemu Občine Vrhnika, iObcina oziroma jih zagotovijo nosilci urejanja prostora.
(2) Pripravljene strokovne podlage za pripravo OPPN so:
– IDZ Kamnolom Verd, idejna zasnova, Adkrajine d.o.o., Ljubljana, št. 02-03/2020, marec 2020,
– Idejna zasnova za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Verd, Sempre d.o.o., Ljubljana, št. 2018/011, maj 2018,
– Mnenje o vplivu širitve tehnološkega dela Kamnoloma Verd na kraško podtalnico in izvire Ljubljanice (Gabrovšek, F. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, avgust 2021).
8. člen 
(celovita presoja vplivov na okolje) 
(1) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je dne 6. 3. 2023 izdalo mnenje št. 35409-50/2023, iz katerega izhaja, da je za OPPN potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje zaradi spremembe namenske rabe na delu območja OPPN.
(2) Zavod RS za varstvo narave je dne 3. 3. 2023 izdal mnenje št. 3563-0077/2023-2, iz katerega izhaja, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti.
9. člen 
(objava) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi v Našem časopisu in na spletni strani Občine Vrhnika, ter v državnem prostorskem informacijskem sistemu.
Št. 3505-9/2020(5-08)
Vrhnika, dne 23. oktobra 2023
Župan 
Občine Vrhnika 
Daniel Cukjati 

AAA Zlata odličnost