Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

3373. Odlok o subvencioniranju nakupa stanovanjskih enot v občini Ajdovščina, stran 9667.

  
Na podlagi 154. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21 in 18/23 – ZDU-1O) in 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 9. redni seji dne 9. 11. 2023 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju nakupa stanovanjskih enot v občini Ajdovščina 
1. člen
(1) S tem odlokom se določa upravičence, pogoje, merila in postopek za dodelitev enkratne subvencije mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega problema na območju občine Ajdovščina z nakupom stanovanjske enote.
(2) Sredstva za dodelitev subvencije nakupa stanovanjskih enot mladim in mladim družinam kot pomoč pri reševanju prvega stanovanjskega problema se zagotovijo v proračunu Občine Ajdovščina.
(3) Izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
2. člen 
Izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
a) mladi so osebe, ki v koledarskem letu razpisa dopolnijo vključno 34 let in so samski oziroma so pari brez otrok, ki na območju občine Ajdovščina prvič rešujejo stanovanjski problem;
b) mlada družina je življenjska skupnost staršev z enim ali več otroki, v kateri oba starša v koledarskem letu razpisa dopolnita vključno 34 let, ne glede na starost otrok. Kot družine se štejejo življenjske skupnosti, kot jih opredeljuje družinski zakonik;
c) kot starš se po tem odloku šteje tudi oseba, ki skrbi za otroka iz naslova postavitve otroka pod starševsko skrb ali skrbništvo, ki je posledica smrti staršev in je v koledarskem letu razpisa dopolnila vključno 34 let;
d) enkratna subvencija predstavlja znesek, ki ga prejme upravičenec po tem odloku kot spodbudo za prvo reševanje stanovanjskega problema.
3. člen 
(1) Upravičenec do enkratne subvencije je mlada oseba ali eden od staršev mlade družine, ki je državljan Republike Slovenije in ki na območju občine Ajdovščina prvič rešuje stanovanjski problem.
(2) Upravičenec lahko enkratno subvencijo po tem odloku prejme samo enkrat in samo za nakup novozgrajene stanovanjske enote, ki je last Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina.
4. člen 
Upravičenec do enkratne subvencije po tem odloku:
– je občan občine Ajdovščina, razen če se s sklepom župana za posamezen javni razpis izjemoma določi, da lahko na javni razpis kandidirajo tudi vlagatelji, ki niso občani;
– ne sme imeti v lasti ali solasti druge nepremičnine za bivanje, ne glede na to ali v tej nepremičnini biva ali ne (kot npr. tudi nepremičnine predvidene za turistično nastanitev in podobno). Enak pogoj velja tudi za osebe, ki jih je vlagatelj navedel v prijavi na javni razpis;
– še ni koristil subvencije Občine Ajdovščina za reševanje stanovanjskega problema na podlagi javnega razpisa za enkratno subvencijo po tem odloku, javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov ali subvencije komunalnega prispevka za mlade in mlade družine. Enak pogoj velja tudi za osebe, ki jih je vlagatelj navedel v prijavi na javni razpis;
– dosega in hkrati ne presega cenzusa (razpona skupnega bruto dohodka vlagatelja in vseh oseb prijavljenih v vlogi), ki ga s sklepom določi župan za posamezen javni razpis;
– mora imeti skupaj z osebami, navedenimi v prijavi na javni razpis, na dan oddaje vloge, poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Ajdovščina, Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina oziroma podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Ajdovščina;
– mora nakup novozgrajene stanovanjske enote in prijavo stalnega prebivališča ter vselitev vanjo izvesti v roku enega leta od pravnomočnosti odločbe o dodelitvi sredstev. Pogoj prijave stalnega prebivališča in vselitve velja tudi za osebe, ki jih je kot vlagatelj navedel v prijavi na javni razpis.
5. člen 
Višina enkratne subvencije za subvencioniranje nakupa stanovanjskih enot znaša do 20.000 €/upravičenca. Višino subvencije za posamezen javni razpis določi župan s sklepom.
6. člen 
Občina Ajdovščina dodeli enkratne subvencije na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh občine. Potrebna dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, obvezni obrazci in ostale podrobnosti za izvedbo razpisa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
7. člen 
Merila za ocenjevanje vlog upravičencev in sestavo prednostnega vrstnega reda so:
a) število otrok:
– za vsakega mladoletnega otroka in otroka, za katerega velja dolžnost preživljanja ter zdravniško izkazana nosečnost – 20 točk,
Kot mladoleten se šteje otrok, ki v koledarskem letu razpisa dopolni največ 18 let.
b) stalno bivanje vlagatelja na območju občine Ajdovščina
Upošteva se število let, mesecev in dni, dopolnjenih na dan objave javnega razpisa. V primeru prekinitve bivanja se posamezne dobe bivanja v občini seštevajo. Za vsak dopolnjen dan se dodeli 0,001 točke.
Točke se seštevajo.
8. člen 
(1) Ocenjevanje prispelih vlog opravi 3-članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan, v naslednji sestavi:
– predstavnik Občinske uprave: 2 člana,
– predstavnik Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina: 1 član.
(2) Naloga komisije je, da pregleda prispele vloge, ugotovi popolnost vlog in izpolnjevanje razpisnih pogojev. Na podlagi pregleda in ocene prejetih vlog, komisija pripravi predlog prednostnega vrstnega reda upravičencev do enkratne subvencije ter seznam vlog, ki se zavržejo ali zavrnejo. Višje na seznam se uvrstijo tisti upravičenci, ki so na podlagi točkovnika iz prejšnjega člena dosegli višje število točk.
(3) Na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka izda Občinska uprava Občine Ajdovščina odločbe o uvrstitvi na prednostni vrstni red in dodelitvi subvencije oziroma odločbe o zavrnitvi vlog ali sklepe o zavržbi. Zoper odločbo ali sklep je možna pritožba na župana.
9. člen 
(1) Župan sklene z upravičenci do enkratne subvencije pogodbo, v kateri se uredijo medsebojna razmerja z zvezi s subvencijo, predvsem glede obveznosti izvedbe nakupa stanovanjske enote in prijavo stalnega prebivališča ter vselitve vanjo.
(2) Upravičenec je pogodbo dolžan vrniti v roku 8 dni, sicer se šteje, da je odstopil od subvencije.
(3) Sredstva subvencije se nakažejo upravičencu na podlagi dokazila o nakupu stanovanjske enote.
10. člen 
Vlagatelj vloge za dodelitev enkratne subvencije je dolžan podati vsa pojasnila in omogočiti vpogled v vse podatke in dokumentacijo, ki so potrebni za ugotavljanje upravičenosti do enkratne subvencije za nakup stanovanjske enote, sicer se šteje, da od vloge odstopa.
11. člen 
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev pri prejemnikih enkratne subvencije za nakup stanovanjske enote za reševanja prvega stanovanjskega problema v skladu z določili tega odloka lahko preverjata Občinska uprava Občine Ajdovščina ali Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina.
(2) Upravičenec do subvencije mora Občinski upravi ali Javnemu stanovanjskemu skladu Občine Ajdovščina na njeno zahtevo omogočiti pregled porabe sredstev.
(3) V primeru ugotovljenih kršitev določil tega odloka ali nenamenske porabe proračunskih sredstev, ki se jih določi v pogodbi iz 9. člena tega odloka, mora prejemnik enkratne subvencije za nakup stanovanjske enote prejeta sredstva vrniti skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.
12. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3526-1/2023
Ajdovščina, dne 9. novembra 2023
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost