Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

Št. 122-104/2023-5-403010 Ob-3399/23, Stran 2139
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) in Odloka o sofinanciranju programov s področja veteranskih in upokojenskih društev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 71/19) in sklepa župana številka 122-104/2023-4-403010, z dne 13. 11. 2023 o začetku postopka javnega razpisa, objavlja Mestna občina Kranj
javni razpis 
za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2024 
Namen razpisa je izbira programov s področja upokojenskih društev, ki bodo v letu 2024 sofinancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Kranj.
1. Mestna občina Kranj bo iz sredstev proračuna za leto 2024 sofinancirala programe upokojenskih društev, katerih vsebina bo predvsem vključevala in spodbujala:
– informiranje ter svetovanje svojim članom;
– prostovoljno delo;
– aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa;
– strokovno vzgojo članov;
– skrb za lastno zdravje;
– programe druženj;
– strpnost, nenasilje;
– kulturno izražanje in kreativnost.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi izvajalcev s področja kulture, športa, socialnega varstva, zdravstva in preventivnih programov, ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Kranj.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov upokojenskih društev znaša 20.022,00 EUR oziroma v višini sredstev zagotovljenih v veljavnem proračunu za leto 2024. Višina zaprošenih sredstev za posamezen program ne sme presegati 25 odstotkov celotne vrednosti posameznega programa.
3. Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12. 2024.
4. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izvajajo programe upokojenskih društev ter izpolnjujejo naslednje pogoje in merila:
– imajo sedež v mestni občini oziroma imajo v aktu o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) enoto na območju mestne občine;
– so registrirani za izvajanje programov na področju upokojenskih društev oziroma imajo izvajanje upokojenskih dejavnosti kot eno izmed dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter jo med letom tudi dejansko izvajajo;
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto;
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa;
– program je neprofitne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov);
– program mora biti pretežno izveden na območju mestne občine;
– vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa;
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav;
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju programov upokojenskih društev iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo;
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov;
– prijavljeni programi morajo biti izvedeni v proračunskem letu za katerega je objavljen javni razpis.
Mestna občina Kranj bo za sofinanciranje izbrala predlagane programe na podlagi naslednjih meril:
merilo
število točk
1.
Dostopnost programa
do 30 točk
2.
Vsebina programa
do 30 točk
3.
Izdelana organizacijska shema izvedbe programa
do 20 točk
4.
Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa
do 20 točk
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj, je 100.
1. Dostopnost programa:
1.1 za uporabnike je program
10 točk
brezplačen
10 točk
delno brezplačen (članarina se ne upošteva)
6 točk
1.2 število članov
10 točk
do 501 član v upokojenskem društvu
3 točke
do 1001 član v upokojenskem društvu
5 točk
od 1001 član v upokojenskem društvu
10 točk
1.3 število uporabnikov in sodelujočih pri programu
10 točk
do 101 
2 točki
od 101 do 201 
5 točk
več kot 201 
10 točk
Točke se seštevajo.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 30.
2. Vsebina programa bo ocenjena na naslednji način:
2.1 štiri do pet interesnih področij ali
15 točk
2.2 dva do tri interesna področja ali
10 točk
2.3 eno interesno področje
5 točk
Točke se ne seštevajo.
Interesno področje se točkuje pod pogojem, da združuje minimalno tri ponavljajoče se aktivnosti ali tri enkratne dogodke.
2.4 vsebine za življenje v dolgoživi družbi
5 točk
– zdravje 
1 točka
– športne aktivnosti 
1 točka
– kultura 
1 točka
– računalništvo 
1 točka
– druženje 
1 točka
2.5 novosti v programski ponudbi
5 točk
– 1–2 novosti 
1 točka
– 3–5 novosti 
4 točke
2.6 način izvedbe, metode
5 točk
– način izvedbe programa je pripravljen za izvajanje v živo 
3 točke
– način izvedbe programa je pripravljen za izvajanje na daljavo
2 točki
Točke se seštevajo.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 30.
3. Izdelana organizacijska shema izvedbe programa bo ocenjena na naslednji način:
3.1 program ima določene cilje
4 točke
– jasno določeni cilji
4 točke
– delno določeni cilji
2 točki
– ni določenih ciljev
0 točk
3.2 za izvedbo programa je izdelan časovni načrt
4 točke
– jasno izdelan načrt
4 točke
– slabo izdelan načrt
2 točki
– ni izdelan načrt
0 točk
3.3 program bodo izvajali strokovno usposobljeni izvajalci/posamezniki ali organizacije
4 točke
– jasno opisani z navedbo
4 točke
– splošen opis brez navedb
2 točki
– polje ni izpolnjeno
0 točk
3.4 pri organizaciji izvedbe programa bodo sodelovali prostovoljci 
4 točke
– 11 in več prostovoljcev
4 točke
– od 1 do 10 prostovoljcev
2 točki
– nič prostovoljcev
0 točk
3.5 prijavitelj ima izdelane kriterije, po katerih bo po končani izvedbi programa ocenil njegovo uspešnost
– jasno izdelani
4 točke
– delno izdelani
2 točki
– neizdelani 
0 točk
4 točke
Točke se seštevajo.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.
4. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa bo ocenjena na naslednji način:
4.1 program ima opredeljene vire financiranja
4 točke
– jasno opredeljeni viri
4 točke
– viri se ne ujemajo
2 točki
– ni virov
0 točk
4.2 program bo financiran iz več kot dveh virov (mišljena so sredstva, pridobljena na podlagi predmetnega razpisa in sredstva, pridobljena iz ostalih virov)
3 točke
– program financiran iz več kot dveh virov
3 točke
– program ni financiran iz več kot dveh virov
0 točk
4.3 program ima opredeljene stroške in njihovo namembnost
4 točke
– jasno opredeljeni stroški
4 točke
– nejasno opredeljeni stroški
2 točki
– niso opredeljeni stroški
0 točk
4.4 pričakovana višina sofinanciranja programa s strani Mestne občine Kranj
9 točk
– od 0 do 20 odstotkov
9 točk
– od 21 do 25 odstotkov
1 točka
Višina zaprošenih sredstev za posamezen program ne sme presegati 25 odstotkov celotne vrednosti posameznega programa.
Točke se seštevajo.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.
Vloge, ki bodo dosegle od možnih 100 točk 40 točk in manj bodo zavrnjene. Višina zaprošenih sredstev za posamezen program ne sme presegati 25 odstotkov celotne vrednosti posameznega programa.
Mestna občina Kranj bo posamezne programe sofinancirala do višine razpoložljivih sredstev. Višina sredstev, ki jih bo prejela posamezna vloga bo izračunana na podlagi točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja in na podlagi zgoraj navedenih meril dobila posamezna vloga.
Povzetek načina ocenjevanja:
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Višina odobrenih sredstev za program bo dodeljena na podlagi višine zaprošenih sredstev in rezultatov ocenjevanja vlog (dobljeno števila točk pri ocenjevanju), v sorazmernem deležu višine zaprošenih sredstev vseh prijaviteljev in razpoložljivih sredstev za leto javnega razpisa za sofinanciranje programov upokojenskih društev.
Višina zaprošenih sredstev za posamezen program ne sme presegati 25 odstotkov celotne vrednosti posameznega programa.
V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj navedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (določenega podatka ali navedbe ne bo), bo po odgovarjajočemu kriteriju prijavitelj dobil 0 točk.
5. Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo največ eno vlogo, za izvedbo enega letnega programa iz tega javnega razpisa. Letni program mora biti razdeljen na več posameznih interesnih področij (npr. rekreacija, izobraževanje, družabnost, preventivne aktivnosti ...), vsako področje vsebuje najmanj 3 aktivnosti ali enkratne dogodke.
6. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo na spletni strani Mestne občine Kranj: www.kranj.si ter v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj. Dodatne informacije lahko dobijo interesenti osebno pri višji svetovalki, Maji Pritekelj Brus, na tel. 04/23-73-371 ali preko e-pošte maja.pritekelj@kranj.si.
7. Rok za oddajo vlog programov je ponedeljek, 18. 12. 2023. Vloge morajo v celoti izpolnjevati zahteve tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
8. Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani vlagatelji dobijo na Mestni občini Kranj, Uradu za družbene dejavnosti, od 20. 11. 2023 do 17. 12. 2023, in sicer po tel. 04/23-73-371 ali elektronski pošti maja.pritekelj@kranj.si.
9. Prijavitelji morajo oddati svoje vloge osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Kranj, ali po pošti, navadno ali priporočeno, v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna občina Kranj, Urad za družbene dejavnosti, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »Ne odpiraj – programi upokojenskih društev v letu 2024«; na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden polni naziv in naslov prijavitelja. Vloga se šteje za pravočasno, če je zadnji dan roka, torej 18. 12. 2023, oddana s priporočeno pošiljko.
10. Vloge, prispele na javni razpis, odpre Komisija za odpiranje vlog programov na področju veteranskih organizacij in upokojenskih društev, imenovana s sklepom župana Mestne občine Kranj in o tem sestavi zapisnik. Odpiranje vlog, bo najkasneje v osmih dneh od izteka roka za dostavo vlog in ne bo javno. Na podlagi ugotovitev zapisnika izda direktor občinske uprave oziroma od njega pooblaščena oseba sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne ali so jih vložile neupravičene osebe. Komisija za odpiranje vlog programov na področju veteranskih organizacij in upokojenskih društev pa vlagatelje, katerih vloge so nepopolne glede izpolnjevanja pogojev tega javnega razpisa pozove k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vlog je 5 dni od prejema poziva. Če vlagatelj vloge v roku ne dopolni, se njegova vloga zavrže. Zoper sklep o zavrženju vloge lahko vlagatelj v roku 8 dni po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan Mestne občine Kranj.
11. Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog izvede Komisija za vrednotenje programov na področju veteranskih organizacij in upokojenskih društev, imenovana s sklepom župana Mestne občine Kranj. Komisija za vrednotenje programov na področju veteranskih organizacij in upokojenskih društev ovrednoti programe na podlagi kriterijev iz tega razpisa. Komisija za vrednotenje programov na področju veteranskih organizacij in upokojenskih društev po izvedenem ocenjevanju vlog pripravi predlog sofinanciranja in poročilo. Direktor oziroma od njega pooblaščena oseba Mestne občine Kranj izda sklepe o sofinanciranju programov izbranim izvajalcem. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni z odločbo najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi, vendar šele po sprejemu proračuna za leto 2024. Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni na župana Mestne občine Kranj.
Mestna občina Kranj pošlje izbranemu vlagatelju sklep o izboru in ga hkrati pozove za podpis pogodbe.
Če izbrani vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj za leto 2024.
Mestna občina Kranj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti