Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

Ob-3383/23, Stran 2155
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 6. člena Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Varstveno delovnega centra Šentjur, z dne 12. 8. 2021, 24. in 26. člena Statuta Varstveno delovnega centra Šentjur, čistopis z dne 5. 10. 2021, in sklepa sveta zavoda z dne 7. 11. 2023, svet Varstveno delovnega centra Šentjur objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja zavoda (m/ž) 
Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev in posebnih pogojev, skladnih s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZSV-UPB2 in spremembe), izpolnjuje še naslednje pogoje:
– je državljan Evropske unije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom o visokem šolstvu oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
– ima opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih ter svojih vodstvenih in organizacijskih sposobnosti;
– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz prejšnjega odstavka (dokazilo, da je kandidat državljan Evropske unije, potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Sloveniji, dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, dokazila, ki izkazujejo, da ima kandidat najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih);
– program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje 2024–2029.
Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom sklenjena za določen čas za čas trajanja mandata. Mandat direktorja traja pet let, po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje, kandidati pošljejo na naslov zavoda: »Varstveno delovni center Šentjur, Ljubljanska cesta 6b, 3230 Šentjur, v zaprti ovojnici s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja zavoda«, v roku 15 dni od dneva objave tega javnega razpisa.
Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške kandidate.
Svet Varstveno delovnega centra Šentjur 

AAA Zlata odličnost