Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

3403. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2023, stran 9727.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 9. redni seji dne 16. 11. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2023 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2023 (Uradni list RS, št. št. 34/23) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2023 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):
KONTO
OPIS
Proračun leta 2023
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
20.237.731
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.081.364
70
DAVČNI PRIHODKI
11.971.291
700
Davki na dohodek in dobiček
9.915.042
703
Davki na premoženje
1.750.249
704
Domači davki na blago in storitve
306.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.110.073
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.606.303
711
Takse in pristojbine
12.000
712
Globe in druge denarne kazni
36.300
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
115.310
714
Drugi nedavčni prihodki
340.160
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.177.651
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
1.177.651
73
PREJETE DONACIJE
2.000
730
Prejete donacije iz domačih virov
2.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.976.716
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
4.774.891
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
201.825
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
18.807.315,88
40
TEKOČI ODHODKI
7.310.810,98
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.210.575,44
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
177.278,18
402
Izdatki za blago in storitve
5.529.421,36
403
Plačila domačih obresti
144.510
409
Rezerve
249.026
41
TEKOČI TRANSFERI
6.200.947,94
410
Subvencije
43.009,13
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.809.719,40
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
635.929,36
413
Drugi tekoči domači transferi
1.712.290,05
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.884.056,96
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.884.056,96
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
411.500
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
197.000
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
214.500
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
1.430.415,12
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
595.000
50
ZADOLŽEVANJE
595.000
500
Domače zadolževanje
595.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55
ODPLAČILA DOLGA
505.725
550
Odplačila domačega dolga
505.725
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
1.519.690,12
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
89.275
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–1.430.415,12
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
475.554
« 
2. člen
Sprememba posebnega dela proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrta razvojnih programov je priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Idrija.
3. člen 
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 148.726 €. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.«
4. člen 
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O porabi sredstev proračunske rezerve do višine 25.000 EUR za posamezni namen odloča župan.«
5. člen 
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Idrija se bo v letu 2023 dolgoročno zadolžila za 595.000 € za investicije, predvidene v občinskem proračunu.«
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0019/2022
Idrija, dne 16. novembra 2023
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost