Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

3386. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 9703.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Št. 478-4/2023
Koper, dne 13. novembra 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) ter na podlagi 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O) je Občinski svet Mestne občine Koper na 9. redni seji dne 26. oktobra 2023 sprejel naslednji
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Pri nepremičninah s parc. št. 869 k.o. 2604 Bertoki, s parc. štev. 2775/12, 2780/5, 2782/6 in 2783/5 vse k.o. 2604 Bertoki in s parc. št. 1148/5 k.o. 2592 Jernej, ki so v lasti Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena ter pri nepremičninah s parc. št. 5573 in 5544/10 obe k.o. 2604 Bertoki, s parc. št. 2328 in 2329/1 obe k.o. 2623 Boršt in s parc. št. 2708/4 in 2721/5 obe k.o. 2621 Gradin, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot javno dobro, se vpiše lastninska pravica v korist Mestne občine Koper in vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 869 k.o. 2604 Bertoki, s parc. štev. 2775/12, 2780/5, 2782/6 in 2783/5 vse k.o. 2604 Bertoki in s parc. št. 1148/5 k.o. 2592 Jernej, vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena ter pri nepremičninah s parc. št. 5573 in 5544/10 obe k.o. 2604 Bertoki, s parc. št. 2328 in 2329/1 obe k.o. 2623 Boršt in s parc. št. 2708/4 in 2721/5 obe k.o. 2621 Gradin, vpiše lastninska pravica v korist Mestne občine Koper in vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-4/2023
Koper, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L A   S E G U E N T E    D E L I B E R A Z I O N E
circa l’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilievo locale 
No. 478-4/2023
Capodistria, 13 novembre 2023
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (ZLS) (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – versione consolidata ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) e per effetto dell’articolo 260 della Legge sulla pianificazione territoriale (ZUreP-3) (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 199/21, 18/23 – ZDU-1O), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, in occasione della 9a seduta ordinaria, tenutasi in data 26 ottobre 2023, ha adottato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
circa l’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilievo locale 
I. 
Ai beni immobili con part. n. 869 c.c. 2604 Bertocchi, part. n. 2775/12, 2780/5, 2782/6 e 2783/5, tutti c.c. 2604 Bertocchi e part. n. 1148/5 c.c. 2592 San Bartolomeo, tutti di proprietà del Comune città di Capodistria, viene stabilito lo status di bene pubblico edificato di rilievo locale, e ai beni immobili con part. n. 5573 e 5544/10, entrambi c.c. 2604 Bertocchi, con part. n. 2328 e 2329/1, entrambi c.c. 2623 Boršt e con part. n. 2708/4 e 2721/5, entrambi c.c. 2621 Gradin, intavolati come beni pubblici, viene registrato il diritto di proprietà a favore del Comune città di Capodistria e stabilito lo status di bene pubblico edificato di rilievo locale.
II. 
I beni immobili di cui sopra acquisiscono lo status di bene pubblico edificato di rilievo locale con deliberazione dichiarativa rilasciata d'ufficio dall'amministrazione comunale. Dopo l'esecutività la deliberazione verrà inviata all’ufficio del tavolare del tribunale competente per l'esecuzione, affinché per i beni immobili con part. n. 869 c.c. 2604 Bertocchi, part. n. 2775/12, 2780/5, 2782/6 e 2783/5, tutti c.c. 2604 Bertocchi e part. n. 1148/5 c.c. 2592 San Bartolomeo, venga stabilito lo status di bene pubblico edificato di rilievo locale e ai beni immobili con part. n. 5573 e 5544/10, entrambi c.c. 2604 Bertocchi, con part. n. 2328 e 2329/1, entrambi c.c. 2623 Boršt e con part. n. 2708/4 e 2721/5, entrambi c.c. 2621 Gradin, venga registrato il diritto di proprietà a favore del Comune città di Capodistria e stabilito lo status di bene pubblico edificato di rilievo locale.
III. 
La presente deliberazione ha effetto immediato.
N. 478-4/2023
Capodistria, 26 ottobre 2023
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost