Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

Ob-3373/23, Stran 2154
Na podlagi sklepa 15. seje Sveta zavoda z dne 9. 11. 2023 razpisuje Svet zavoda Osnovne šole Radlje ob Dravi, Koroška cesta 17, 2360 Radlje ob Dravi prosto delovno mesto
ravnatelja 
Osnovne šole Radlje ob Dravi (m/ž) 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Predvideni začetek dela je 1. 5. 2024.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pogodba z imenovanim kandidatom bo sklenjena za določen čas od 1. 5. 2024 do 30. 4. 2029.
Kandidati pošljejo pisno prijavo o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, in sicer z dokazili o:
– izobrazbi (overjena fotokopija),
– nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, overjena fotokopija),
– opravljenem strokovnem izpitu (overjena fotokopija),
– opravljenem ravnateljskem izpitu (overjena fotokopija, za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata),
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– nekaznovanosti (potrdilo Ministrstva za pravosodje, ki ne ne sme biti starejše od 30 dni),
– iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni).
Kandidat mora k prijavi priložiti tudi program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Prijave pošljite s priporočeno pošto v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Radlje ob Dravi, Koroška cesta 17, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom »prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat pisno pozvan, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Radlje ob Dravi

AAA Zlata odličnost