Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

3404. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zobozdravstveni dejavnosti na primarni ravni za območje Občine Straža, stran 9728.

  
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1) in 16. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21 in 107/23) je Občinski svet Občine Straža na 3. dopisni seji dne 17. 11. 2023 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zobozdravstveni dejavnosti na primarni ravni za območje Občine Straža 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Straža, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zobozdravstvene službe določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti in trajanje koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstvene dejavnosti na primarni ravni v Občini Straža.
(2) S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.
2. člen 
Izrazi, opredeljeni v tem odloku, pomenijo:
– »koncesija« je skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, pooblastilo za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti,
– »koncedent« je Občina Straža,
– »koncesionar« je lahko domača ali tuja fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
II. PREDMET IN RAZLOGI ZA PODELITEV KONCESIJE 
3. člen 
(1) Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe v zobozdravstveni dejavnosti na primarni ravni na območju Občine Straža v obsegu 0,60 tima za odrasle in 0,40 tima za mladino.
(2) Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zobozdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zobozdravstvene službe.
4. člen 
(1) Koncesionar opravlja zobozdravstveno dejavnost na podlagi koncesije v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.
(2) Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
(3) Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene zobozdravstvene dejavnosti se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti. Koncedent lahko na podlagi izpolnjenih zakonskih pogojev in pozitivnega mnenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pristojne zbornice oziroma strokovnega združenja podaljša obdobje podelitve koncesije za naslednjih 15 let.
III. POGOJI IN POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE 
5. člen 
(1) Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh koncedenta in na portalu javnih naročil.
(2) Besedilo javnega razpisa mora vsebovati najmanj podatke, kot jih predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
6. člen 
(1) Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo veljajo določbe odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki podatkom objavljenega javnega razpisa.
(2) Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh koncedenta in na portalu javnih naročil.
7. člen 
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesijske dejavnosti izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon, ki ureja zobozdravstveno dejavnost, in druge pogoje iz objavljene razpisne dokumentacije.
8. člen 
Pri izboru koncesionarja bo koncedent upošteval merila, določena z zakonom, ki ureja zobozdravstveno dejavnost, in izpolnjevanje drugih pogojev in meril iz objavljenega besedila javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
9. člen 
(1) Za vodenje postopka javnega razpisa in oceno prispelih ponudb imenuje župan strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
(2) Strokovna komisija po izteku roka za oddajo ponudb opravi odpiranje in pregled prispelih ponudb ter ugotovi izpolnjevanje razpisnih pogojev.
(3) Strokovna komisija med ponudniki, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, izbere tistega, ki se je na osnovi meril izkazal kot najprimernejši, pripravi poročilo in ga predloži občinski upravi Občine Straža.
10. člen 
(1) O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava Občine Straža z odločbo o podelitvi koncesije, na osnovi predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za zdravje.
(2) V koncesijski odločbi se, poleg izbranega ponudnika in odgovornega nosilca zobozdravstvene dejavnosti, v katero sodi program zobozdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, navedejo najmanj tudi predmet in predviden obseg koncesijske dejavnosti, območje in lokacija izvajanja koncesijske dejavnosti, trajanje podeljene koncesije in pravni pouk za uveljavljanje pravnega varstva.
(3) V odločbi se določi tudi rok, v katerem mora izbrani ponudnik podpisati koncesijsko pogodbo in rok, v katerem mora začeti opravljati koncesijsko dejavnost. Če izbrani ponudnik iz razlogov na njegovi strani v tem roku ne podpiše koncesijske pogodbe, koncesijska odločba preneha veljati.
IV. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE, NADZOR NAD NJENIM IZVAJANJEM TER PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
11. člen 
(1) Medsebojno razmerje v zvezi z opravljanjem programa zobozdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, koncedent in koncesionar uredita s pogodbo.
(2) Koncesijska pogodba mora vsebovati najmanj določila, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
12. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in koncesionarjem oziroma na njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja koncedent.
(2) Koncesionar mora na zahtevo koncedenta v roku, ki mu ga ta določi, poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
13. člen 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
14. člen 
(1) Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
(2) Koncedent je dolžan koncesionarja pisno opozoriti na kršitve, ki so lahko razlog za odvzem koncesije in mu določiti primeren rok za odpravo kršitev.
(3) Če koncesionar ugotovljenih nepravilnosti v roku ne odpravi, se mu koncesija odvzame z odločbo. Koncesijsko razmerje in koncesijska pogodba prenehata z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.
V. KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2023-10
Straža, dne 17. novembra 2023
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost