Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

Št. 344-5/2023-2 Ob-3396/23, Stran 2151
Na podlagi 7. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/11 in 31/12) in sklepa župana o začetku postopka št. 344-5/2023-1 z dne 14. 11. 2023, Občina Trbovlje objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Trbovlje 
I. Predmet in območje izvajanja koncesije
(1) Javna služba, ki je predmet koncesije obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov
– javna služba obsega tudi izvajanje drugih nalog določenih s predpisi s področja varstva in zaščite živali.
(2) Javna služba, ki je predmet koncesije, se izvaja na območju Občine Trbovlje.
II. Začetek in čas trajanja koncesije
(1) Koncesija se podeli pod pogoji in postopku predpisanimi s koncesijskim aktom za dobo petih let.
(2) Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki podpišeta koncesijsko pogodbo.
(3) Predvideni pričetek izvajanja koncesije je 1. 1. 2024.
III. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču.
(2) Poleg pogojev iz prvega odstavka mora koncesionar izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku,
– da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,
– da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov in davkov,
– da na dan oddaje ponudbe nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje punudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več,
– da lahko posluje z naročnikom,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– da izkaže ekonomsko in finančno sposobnost za izvajanje koncesije,
– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav za izvajanje koncesije,
– da predloži izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali s cenikom storitev zdravstvenega varstva živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil koncendentu in tretji osebi.
(3) Koncesionar mora ves čas trajanja koncesije zagotoviti izvajanje javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču v obsegu in pod pogoji, določenimi z odlokom, ki ureja zagotavljanje pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Trbovlje in ostalimi predpisi, ki urejajo področje varstva in zaščite živali.
(4) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(5) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči koncendentu in tretji osebi zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
(6) Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi izvajalca storitev.
IV. Obvezne sestavine prijave na razpis in dokazila, ki jih mora predložiti prijavitelj za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja
(1) V prijavi na razpis mora prijavitelj izpolniti naslednje obrazce:
OBR 1 – podatki o prijavitelju
OBR 2 – izjava prijavitelja o sprejemanju razpisnih pogojev
OBR 3 – ponudba za opravljanje javne službe
OBR 4 – izjava prijavitelja o izdelanem izvedbenem programu za opravljanje javne službe
OBR 5 – izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev osnovne sposobnosti
OBR 6 – izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev ekonomske in finančne sposobnosti
OBR 7 – izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev poklicne, strokovne, tehnične in organizacijske sposobnosti
OBR 8 – izjava prijavitelja o zavarovanju odgovornosti za škodo
OBR 9 – izjava prijavitelja o izkušnjah v zvezi z opravljanjem javne službe
OBR 10 – izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
OBR 11 – vzorec pogodbe
Vsi obrazci, skupaj z navodili prijaviteljem so objavljeni na spletni strani Občine Trbovlje, https://www.trbovlje.si//objava/845345.
(2) Prijavi na razpis mora prijavitelj priložiti fotokopije naslednjih dokumentov:
– odločbo Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za delovanje zavetišča,
– pogodbo, sklenjeno z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali oziroma odločbo o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija,
– pogodbo o zavarovanju proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali z originalnim dokazilom o vinkulaciji zavarovalne police v korist občine,
– cenik storitev zdravstvenega varstva živali,
– dokazila o ustreznosti vozila za prevoz živali – homologacija in prometno dovoljenje,
– interni akt o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča.
(3) Prijavi na razpis mora prijavitelj priložiti naslednje dokumente:
– potrjene strokovne reference, ki jih je navedel v prijavitvenem obrazcu,
– izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Trbovlje,
– seznam kadra, s katerim zagotavlja izvajanje javne službe,
– osnovne podatke o objektih in napravah v zavetišču, s katerimi bo zagotavljal opravljanje javne službe,
– izpis iz registra osnovnih sredstev,
– obrazec BON -1/S, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva objave razpisa.
Občina ima pravico zahtevati predložitev originalnih listin oziroma zahtevati dodatna pojasnila.
V. Merila, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja
(1) Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merili upoštevata naslednja kriterija:
– cene storitev javne službe in
– odzivni čas.
VI. Rok in način predložitve prijav: prijavo na javni razpis je potrebno oddati najkasneje do 20. 12. 2023 do 11. ure.
VII. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja: prijaviteljem bo posredovana odločba o izbiri koncesionarja, skladno s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek.
Občina Trbovlje 

AAA Zlata odličnost