Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

Št. 545-651/2023-2570-1 Ob-3388/23, Stran 2110
Javni razpis 
za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij (oznaka: JR OCPS) v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo« 
1 Naziv in sedež posredniškega telesa, ki dodeljuje sredstva
Neposredni proračunski uporabnik, ki dodeljuje sredstva, je Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Na podlagi sedmega odstavka 37. člena Zakona o celostnem prometnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 130/22), 18. člena Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 21/23) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) ministrstvo objavlja Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij, z oznako: JR OCPS (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), in sicer v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«.
Ministrstvo pri izvedbi predmetnega javnega razpisa nastopa v vlogi posredniškega telesa in izvajalca javnega razpisa.
2 Pravne in druge podlage za izvedbo javnega razpisa:
– Uredba (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027;
– Uredba (EU) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije;
– Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1060/EU);
– Uredba (EU) 2021/1058 Evropskega parlamenta in sveta z dne 24. junija 2021 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu;
– Uredba (EU) 2021/1057 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o vzpostavitvi Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1296/2013 (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 21), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 421 z dne 26. 11. 2021, str. 75);
– Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013 (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU, Euratom) 2018/1046);
– Sklep Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije in razveljavitvi Sklepa 2014/335/EU, Euratom, z dne 14. december 2020;
– Uredba o ratifikaciji Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 z dne 14. decembra 2020 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije in razveljavitvi Sklepa 2014/335/EU, Euratom (Uradni list RS, – Mednarodne pogodbe, št. 2/21);
– Uredba (EU) št. 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi uredbe (EU) 2019/2088 (UL L 198) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2020/852);
– Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2139 z dne 4. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev;
– Obvestilo Komisije – Smernice za uporabo možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov v evropskih strukturnih in investicijskih skladih (skladi ESI) – revidirana različica, maj 2021 (revidirana izdaja po začetku veljavnosti Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046);
– Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljnjem besedilu: Uredba GDPR);
– Uredba (EU) 2022/2039 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) 2021/1060 glede dodatne prožnosti za obravnavanje posledic vojaške agresije Ruske federacije FAST (prožna pomoč za ozemlja) – CARE (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2022, str. 23);
– drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisija sprejme v skladu s 113. in 114. členom Uredbe 2021/1060/EU z vsemi spremembami;
– Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (UL L št. 326 z dne 26. 10. 2012, st. 391);
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027, št. CCI 2021SI16FFPA001 z dne 4. 10. 2022;
– Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, CCI 2021SI16FFPR001, z dne 12. 12. 2022;
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23 in 88/23 – ZOPNN-F);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23 in 76/23 – ZJF-I);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 150/22 in 65/23);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2024 (Uradni list RS, št. 150/22);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22);
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23);
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21);
– Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri);
– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22);
– Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 130/22);
– Uredba o izvajanju uredb (EU) in (Euratoma) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 21/23);
– Pravilnik o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja in merilih za presojo kakovosti, enotnih kazalnikih, metodologiji ter o informacijski podpori in poročanju (Uradni list RS, št. 76/23 in 109/23);
– Pravilnik o načinu usposabljanja in imenovanja usposobljenih oseb ter vodenju evidence usposobljenih oseb za izdelavo celostnih prometnih strategij in mobilnostnih načrtov (Uradni list RS, št. 79/23);
– Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 74. členu Uredbe 2021/1060/EU;
– Strategija organa upravljanja za boj proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2021–2027«;
– Navodila organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2021–2027«;
– Potovali bomo udobneje, živeli bomo bolje – Nacionalne smernice za pripravo Občinske celostne prometne strategije (prenovljena izdaja, usklajena z novo zakonodajo), Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, april 2023, vključno s prilogami, vse dostopno na naslovu: https://sptm.si/gradiva/smernice;
– Odločitev o podpori št.: V00043/MOPE/0 Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj v vlogi organa upravljanja za JR OCPS, št. dokumenta 3032-34/2023-1630-8, z dne 14. 11. 2023;
– vse objavljene spremembe navedenih podlag ter vsa relevantna veljavna zakonodaja.
3 Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanega temeljnega strateškega dokumenta, tj. občinske celostne prometne strategije (v nadaljnjem besedilu: OCPS), kot jo opredeljujeta 21. člen Zakona o celostnem prometnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljnjem besedilu: ZCPN) in Pravilnik o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja in merilih za presojo kakovosti, enotnih kazalnikih, metodologiji ter o informacijski podpori in poročanju (Uradni list RS, št. 76/23 in 109/23; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik OCPS).
OCPS obravnava specifične lokalne izzive prometa v podrobnem merilu kot tudi potrebe deležnikov in različnih segmentov javnosti iz lokalnega okolja. Namen OCPS je sprememba potovalnih navad v občinah in izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje, javni prevoz ter alternativnih oblik mobilnosti zaradi zmanjšanja obsega osebnega motornega prometa. Velik delež poti prebivalcev pa ne poteka le znotraj meja občin, ampak se začne ali konča zunaj teh, zato je priporočljivo, da se v nadaljnjem procesu predvidi sodelovanje s sosednjimi občinami in usklajevanje posameznih OCPS o zadevah skupnega interesa (kot npr. javni prevoz, izposoja javnih koles, souporaba vozil, izvedba ukrepov na infrastrukturi, financiranje ukrepov ipd.).
Strateško urejanje področja prometa s pomočjo instrumenta, kot je OCPS, ne prinaša zgolj bolje izkoriščene prometne infrastrukture, nižjih stroškov za mobilnost v proračunih prebivalcev in organizacij v občini, manjših zastojev, učinkovitejših naložb, večjega zadovoljstva prebivalcev ter manjšega onesnaženja, celostna obravnava prometa prinaša tudi merljivo izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev in povečanje možnosti občine za uspešen razvoj.
Ključni cilji celostnega prometnega načrtovanja so zlasti podpiranje dolgoročnega razvoja prometa, za okolje prijaznejših oblik mobilnosti, spodbujanje socialne kohezije, zmanjševanje regionalnih razlik v povezljivosti oziroma prometni dostopnosti, izboljšanje učinkovitosti prometnega sistema in njegovih podsistemov, učinkovitejše upravljanje prometnega povpraševanja, izboljšanje kakovosti prometnih omrežij in nasploh zmanjšanje negativnih učinkov prometa na okolje, prostor in zdravje.
Proces spreminjanja načina dela in drugačen pristop k reševanju prometnih izzivov sta bistvena za celostne spremembe prometnega načrtovanja občin v korist trajnostnih oblik mobilnosti, kar se bo odražalo tako na ravni urejenosti naselij, ki bodo postala bolj prijazna pešcem, kolesarjem in uporabnikom javnega prevoza, kot na ravni spreminjanja potovalnih navad občanov, ki bodo na račun manjše uporabe avtomobilov prispevali k večjemu deležu trajnostnih oblik mobilnosti.
3.2 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je vpeljava in spodbujanje celostnega prometnega načrtovanja ter usmerjanje lokalnih skupnosti v razvoj trajnostnega prometa s pomočjo instrumentov, kot je OCPS, ki bodo podlaga za dolgoročno in sistematično izvajanje ukrepov za spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni ravni.
Občine, ki bodo imele v skladu s pogoji in zahtevami predmetnega javnega razpisa in v njem navedenih podlag izdelano in potrjeno OCPS, bodo lahko kandidirale za javna sredstva, ki se bodo dodeljevala za izvedbo infrastrukturnih in neinfrastrukturnih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti, kot so opredeljeni v Programu evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: PEKP 21–27) ter morebitnih drugih programskih dokumentih in drugih podlagah za črpanje evropskih ali nacionalnih sredstev.
3.3 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev evropske kohezijske politike občinam za sofinanciranje stroškov postopka priprave OCPS, ki se izvaja kot neinfrastrukturni ukrep na horizontalni ravni v okviru PEKP 21–27, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«.
Izdelana OCPS mora biti skladna z določili ZCPN in Pravilnika OCPS, v postopku njene priprave pa je potrebno upoštevati Nacionalne smernice za pripravo OCPS1 ter izpolnjevati Minimalne standarde za OCPS2. OCPS mora zajemati obdobje sedmih let in biti potrjena s sklepom na občinskem/mestnem svetu, s čimer pridobi status veljavnosti. Obvezni del postopka priprave OCPS je tudi neodvisna presoja kakovosti vsebine OCPS, katere izvajanje in financiranje zagotovi ministrstvo, ki izda potrdilo o kakovosti vsebine OCPS.
1 Potovali bomo udobneje, živeli bomo bolje – Nacionalne smernice za pripravo občinske celostne prometne strategije, Ljubljana; Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, 2023, dostopno na: https://www.sptm.si/application/files/3516/8431/7803/Smernice_OCPS_2023_uskladitev_ZCPN_s_CIP.pdf
2 Minimalni standardi za izdelavo OCPS po številu prebivalcev v občini in odstopanja od minimalnih standardov za izdelavo OCPS, kadar jih izdeluje več sosednjih občin skupaj, dostopno na: https://www.sptm.si/application/files/3116/8664/0992/Minimalni_standardi_OCPS.pdf
4 Vlagatelji in upravičenci
Vlagatelj po tem javnem razpisu je lahko občina, ki še nima izdelane OCPS ali je od njenega sprejema na občinskem/mestnem svetu do oddaje vloge na predmetni javni razpis minilo več kot dve leti.
Vlagatelj postane upravičenec iz devete točke 2. člena Uredbe 2021/1060/EU z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju operacije.
5 Podatki o sofinanciranju
5.1 Programsko območje izvajanja
Programsko območje izvajanja operacij, ki bodo podprte v okviru predmetnega javnega razpisa, je Celotna Slovenija.
5.2 Višina razpoložljivih sredstev in obdobje porabe sredstev
Sofinanciranje stroškov postopka priprave OCPS se zagotavlja s sredstvi evropske kohezijske politike iz Kohezijskega sklada, načrtovanih v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«.
Okvirna višina sredstev evropske kohezijske politike, ki so na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 5.144.300,00 EUR in zajema:
– namenska sredstva Kohezijskega sklada (KS) – EU del: 4.372.655,00 EUR (85 %)
– namenska sredstva Kohezijskega sklada (KS) – slovenska udeležba: 771.645,00 EUR (15 %).
Obdobje porabe sredstev je v letih 2024 in 2025.
Namenska sredstva EU na področju kohezijske politike se skupaj s sredstvi slovenske soudeležbe zagotavljajo v državnem proračunu Republike Slovenije. Pravice porabe so v sprejetem proračunu za leto 2024 (iz novembra 2022) zagotovljene v okviru finančnega načrta Ministrstva za finance. Ob pripravi predloga spremembe državnega proračuna za leto 2024 bodo pravice porabe načrtovane na ministrstvu, skladno z izdano odločitvijo o podpori s strani organa upravljanja in zadnjim veljavnim Izvedbenim načrtom Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji.
5.3 Oblika podpore in višina sofinanciranja
V skladu z 8. členom Pravilnika OCPS se v okviru predmetnega javnega razpisa s sredstvi Kohezijskega sklada sofinancira 70 % ocenjene vrednosti stroška postopka priprave OCPS. Ocenjena vrednost stroška postopka priprave OCPS je določena na podlagi metode izračuna, ki upošteva pretekle statistične podatke o izdatkih občin za pripravo OCPS in drugih objektivnih informacijah (v nadaljnjem besedilu: metodologija OCPS).
Sredstva Kohezijskega sklada se po tem javnem razpisu dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki pavšalnih zneskov, kar pomeni, da so vsi upravičeni stroški operacije povrnjeni na podlagi vnaprej določenega pavšalnega zneska in v skladu z vnaprej dogovorjenimi določbami o pričakovanih rezultatih operacije, določene v pogodbi o sofinanciranju operacije.
Pavšalni znesek se upravičencu izplača na podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka operacije, ki ga upravičenec z ustreznimi dokazili dokaže, ministrstvo pa preveri in potrdi v okviru upravljalnega preverjanja zahtevka za izplačilo sredstev.
Višina sofinanciranja OCPS je tako v skladu z metodologijo OCPS določena s pavšalnim zneskom in je različna glede na status in število prebivalcev občine, kot izhaja iz spodnje tabele:
Tabela 1: Pavšalni znesek za kritje stroška postopka priprave OCPS glede na status in število prebivalcev občine
Razredi občin
Ocenjena vrednost priprave OCPS 
(skupni upravičeni stroški)
Pavšalni znesek
mestna občina nad 100.000 prebivalcev
81.000,00 EUR
56.700,00 EUR
mestna občina nad 40.000 in do 100.000 prebivalcev
66.000,00 EUR
46.200,00 EUR
mestna občina do 40.000 prebivalcev
60.000,00 EUR
42.000,00 EUR
občina nad 16.000 in do 40.000 prebivalcev
43.000,00 EUR
30.100,00 EUR
občina nad 6.000 in do 16.000 prebivalcev
40.000,00 EUR
28.000,00 EUR
občina do 6.000 prebivalcev
28.000,00 EUR
19.600,00 EUR
Kadar OCPS-je izdeluje več občin skupaj (konzorcijsko partnerstvo, skupno javno naročilo), višino sofinanciranja predstavlja seštevek pavšalnih zneskov, ki pripadajo posamezni sodelujoči občini v konzorciju (glede na status in število prebivalcev v občini).
V primeru konzorcija občin, znotraj katerega vsaka sodelujoča občina izdeluje OCPS, je potrebno določiti nosilno občino, ki bo nastopala kot vodilna občina pri izvajanju operacije, s katero bo podpisana pogodba o sofinanciranju operacije in bo zadolžena za vložitev zahtevka za izplačilo. Obvezno dokazilo ob oddaji zahtevka za izplačilo bo sklenjena konzorcijska pogodba, iz katere bo razvidno dogovorjeno sodelovanje občin v postopku priprave OCPS, vključno z izvedbo skupnega javnega naročila, ter bo vsebovala pooblastilo nosilni občini za oddajo zahtevkov za izplačilo in poročanje v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
Oblika podpore, ki bo upravičencem dodeljena na podlagi predmetnega javnega razpisa, nima elementov dodeljevanja državnih pomoči.
5.4 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 stroški različnih kategorij in vrst (stroški uporabe osnovnih sredstev, stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, posredni stroški, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški informiranja in komuniciranja, nepovračljiv davek na dodano vrednost), ki so neposredno povezani s postopkom priprave OCPS, katere vsebina, oblika in način priprave so skladni z določili ZCPN in Pravilnika OCPS. Pri tem je v postopku priprave OCPS potrebno upoštevati Nacionalne smernice za pripravo OCPS3 ter izpolnjevati Minimalne standarde za OCPS4.
3 Potovali bomo udobneje, živeli bomo bolje – Nacionalne smernice za pripravo občinske celostne prometne strategije, Ljubljana; Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, 2023, dostopno na: https://www.sptm.si/application/files/3516/8431/7803/Smernice_OCPS_2023_uskladitev_ZCPN_s_CIP.pdf
4 Minimalni standardi za izdelavo OCPS po številu prebivalcev v občini in odstopanja od minimalnih standardov za izdelavo OCPS, kadar jih izdeluje več sosednjih občin skupaj, dostopno na: https://www.sptm.si/application/files/3116/8664/0992/Minimalni_standardi_OCPS.pdf
Stroški so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
S sklepom o dodelitvi sredstev se dodeli maksimalna višina sredstev sofinanciranja v obliki pavšalnega zneska na podlagi dokumentacije, predložene v vlogi. Pavšalni znesek se izplača na podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka operacije ter rezultatov operacije, dogovorjenih v pogodbi o sofinanciranju, ustrezno potrjenih s strani upravičenca in preverjenih s strani ministrstva.
V skladu s 74. členom Uredbe 2021/1060/EU morajo upravičenci in drugi organi, ki so udeleženi pri izvajanju operacij, za katere se povračajo upravičeni in dejansko nastali izdatki, voditi ločeno računovodsko evidenco ali ustrezno računovodsko kodo (t. i. stroškovno mesto) za vse transakcije v zvezi z operacijo, ne glede na nacionalna računovodska pravila. Ker gre pri predmetnem javnem razpisu za uporabo poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev (pavšalni znesek), se na ločenem stroškovnem mestu/kodi operacije knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na stroškovnem mestu/kodi operacije. V primerih poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev dejanski stroški in izdatki niso predmet preverjanja in spremljanja.
Ločenost računovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov (v tem primeru prihodkov oziroma prilivov), ki se nanašajo na operacijo konzorcija, velja za vse partnerje v konzorciju. Pri poslovodečem konzorcijskem partnerju (vodilna občina) mora biti na ločenem stroškovnem mestu knjiženo tudi prenakazilo ostalim konzorcijskim partnerjem (v skladu s konzorcijsko pogodbo).
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V tem primeru bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja.
5.5 Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Upravičenec je do izplačila pavšalnega zneska upravičen, če so upravičeni stroški oziroma izdatki nastali, postopek priprave OCPS pa je izveden in zaključen v obdobju upravičenosti stroškov in izdatkov.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2025.
Če se je operacija začela izvajati pred predložitvijo vloge na javni razpis, bo ministrstvo najkasneje pred potrditvijo zahtevka za izplačilo preverilo, ali je pri tem upoštevana veljavna zakonodaja.
Skrajni datum zaključka operacije, ko morajo biti izvedena tudi izplačila dodeljenih sredstev, je 30. 6. 2025.
Operacije, pri katerih so bile vse aktivnosti v celoti izvedene, pred vložitvijo vloge na javni razpis, niso upravičene do sofinanciranja.
5.6 Zahtevek za izplačilo in obveznost poročanja
Dodeljena sredstva sofinanciranja se upravičencu ob zaključku operacije izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo, kateremu mora upravičenec priložiti naslednja dokazila:
– potrjeno OCPS v elektronski obliki;
– potrdilo o kakovosti vsebine OCPS, ki ga izda ministrstvo;
– potrjen sklep občinskega/mestnega sveta o sprejemu OCPS;
– zaključno poročilo o izvedenih aktivnostih operacije;
– izpolnjen samoocenitveni vprašalnik glede izpolnjevanja »načela, da se ne škoduje bistveno« v okviru priprave vsebine OCPS.
Dodatna dokazila v primeru konzorcija občin:
V primeru konzorcija občin se zgornja dokazila priložijo za vsako sodelujočo občino v konzorciju. Dodatno se k zahtevku za izplačilo priloži tudi konzorcijska pogodba, sklenjena med občinami pred podpisom pogodbe o sofinanciranju operacije, ter morebitni aneksi/dodatki h konzorcijski pogodbi.
Upravičenec mora poročati o doseženih rezultatih operacije in oddati zahtevek za izplačilo s pripadajočimi dokazili najkasneje do 30. 4. 2025.
Upravičenec lahko odda največ en zahtevek za izplačilo sredstev.
Upravičenec odda zahtevek za izplačilo v informacijskem sistemu organa upravljanja, skladno z veljavnimi navodili organa upravljanja, zapisanimi v uporabniški dokumentaciji, ter morebitnimi dodatnimi navodili ministrstva.
Občina mora ministrstvu skladno z ZCPN in Pravilnikom OCPS poročati o izvajanju OCPS v obliki enotnih kazalnikov v obdobju sedmih let po sprejetju OCPS, kar stori preko spletnega portala o trajnostni mobilnosti.
Občina, ki na podlagi izbora po tem javnem razpisu, postane upravičenec, mora v skladu s pogodbo o sofinanciranju operacije v obdobju petih let po zaključku operacije kot del obveznosti poročanja enkrat letno poročati o izvajanju OCPS. Letno poročanje upravičenca se izvede tako, da upravičenec v informacijski sistem organa upravljanja predloži dokazila o tem, da je za preteklo leto že poročal preko spletnega portala o trajnostni mobilnosti, na način, predpisan v IV. poglavju Pravilnika OCPS. Pri tem predloži naslednja dokazila:
a) dokazilo o izvedenem letnem poročanju o doseganju enotnih kazalnikov učinka izvajanja OCPS za preteklo leto in
b) dokazilo o izvedenem periodičnem poročanju o enotnem kazalniku izvedbe OCPS (tretje in peto leto poročanja po sprejetju OCPS).
Kot zaključek operacije se šteje datum zadnjega izplačila sredstev sofinanciranja upravičencu. Letno poročanje upravičenca v informacijski sistem organa upravljanja se izvaja pet koledarskih let po datumu zaključka operacije.
6 Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
S predmetnim javnim razpisom se glede na relevantnost zasledujejo horizontalna načela za izbor projektov, pogoji za ugotavljanje upravičenosti ter merila za ocenjevanje, kot so podani v Merilih za izbor operacij v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, ki jih je potrdil Odbor za spremljanje PEKP 2021–2027 (v nadaljnjem besedilu: Merila OzS za izbor operacij).
V Merilih OzS za izbor operacij za predmet pričujočega javnega razpisa ni podanih relevantnih pogojev za ugotavljanje upravičenosti, zato je upravičenost operacij do podpore ugotovljena na podlagi dodatnih pogojev, in sicer na podlagi skladnosti z nacionalno zakonsko podlago (javni razpis sledi predpisanemu postopku priprave OCPS, kot je opredeljen v ZCPN in Pravilniku OCPS) in skladnosti oziroma zastopanosti ukrepa v PEKP 2021–2027. Iz opisa področij, katerim je namenjena podpora s sredstvi EKP v okviru specifičnega cilja RSO3.2. Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo, je razvidno, da je načrtovan tudi ukrep »neinfrastrukturni ukrepi trajnostne mobilnosti na horizontalni ravni«, znotraj katerega je predvideno sofinanciranje izdelave celostnih prometnih strategij na lokalni ravni.
S predmetom javnega razpisa so ob upoštevanju veljavne področne zakonodaje in Nacionalnih smernic za pripravo OCPS glede na relevantnost zastopana tudi naslednja merila za ocenjevanje v okviru specifičnega cilja RSO3.2, kot izhajajo iz Meril OzS za izbor operacij:
– projekt prispeva k prihranku časa uporabnikov v prometu na leto;
– projekt prispeva k podpori javnemu potniškemu prometu in uporabi novih tehnologij;
– prispevek k znižanju deleža opravljenih potniških kilometrov z osebnimi motornimi vozili in izboljšanju kakovosti zraka v mestih;
– prispevek k znižanju deleža potovanj, opravljenih z osebnimi motornimi vozili;
– prispevek k družbeni spremembi ter k dvigu družbene ozaveščenosti;
– prispevek k izboljšani regionalni dostopnosti, upoštevajoč trajnostne oblike mobilnosti.
Na podlagi navedenega so v predmetnem javnem razpisu oblikovani pogoji za ugotavljanje upravičenosti in merila za ocenjevanje prispelih vlog, ki zagotavljajo skladnost z Merili OzS za izbor operacij.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale v nadaljevanju navedenih pogojev za ugotavljanje upravičenosti, bodo zavrnjene.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, zahtev ali navedb v vlogi, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje upravičenosti se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis in pred izdajo sklepa o izboru. V kolikor se bo ugotovilo, da niso izpolnjeni vsi pogoji, pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisana. V primeru, da se bo neizpolnjevanje pogojev ugotovilo med izvedbo operacije po podpisu pogodbe o sofinanciranju operacije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe in zahtevalo vračilo vseh izplačanih sredstev skupaj z obrestmi.
Tabela 2: Splošni pogoji za ugotavljanje upravičenosti in zahtevana dokazila
Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Opis pogoja za ugotavljanje upravičenosti
Zahtevana dokazila
Skladnost projekta z namenom in predmetom javnega razpisa
Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega razpisa, določili javnega razpisa, razpisno dokumentacijo ter evropsko in slovensko zakonodajo.
Obrazec 1: Vloga na JR OCPS 
Obrazec 2: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev 
in zahtev javnega razpisa
Popolnost vloge z zahtevami javnega razpisa
Vloga za dodelitev sredstev sofinanciranja mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisno dokumentacijo, ki natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge.
Vsi obrazci in druga zahtevana dokumentacija v skladu z zahtevami javnega razpisa
Začetek in zaključek izvedbe projekta
Pričetek aktivnosti na projektu se lahko začne pred izdajo sklepa o izboru, vendar ne pred 1. 1. 2023. Vlagatelj zagotovi, da se izvedba vseh aktivnosti na projektu, ki je predmet vloge za dodelitev sredstev, ne zaključi pred oddajo vloge na javni razpis.
Obrazec 1: Vloga na JR OCPS 
Obrazec 2: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev 
in zahtev javnega razpisa
Zaprta finančna konstrukcija
Projekt, ki je predmet vloge, mora imeti zaprto finančno konstrukcijo (po tekočih cenah) oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene ostale vire za izvedbo vseh aktivnosti projekta. 
Vlagatelj mora z izsekom iz Načrta razvojnih programov veljavnega akta o proračunu občine (odlok) dokazati in označiti (podčrtano ali obarvano besedilo), na katerih proračunskih postavkah in v kakšni višini so zagotovljeni finančni viri za izvedbo operacije. V kolikor iz Načrta razvojnih programov zaprta finančna konstrukcija ni razvidna, je potrebno dodatno priložiti še izjavo odgovorne osebe vlagatelja, da bo najkasneje do zahtevka za izplačilo uskladil naziv in vire financiranja projekta v Načrtu razvojnih programov z nazivom in viri financiranja v obrazcih vloge.
Obrazec 2: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev in zahtev javnega razpisa 
Ustrezno označen izsek iz Načrta razvojnih programov veljavnega akta o proračunu občine (odlok) in (v kolikor potrebno) izjavo odgovorne osebe vlagatelja o uskladitvi naziva in virov financiranja projekta v Načrtu razvojnih programov
Sodelovanje v konzorciju občin (v kolikor relevantno)
V primeru skupnega nastopa več občin v postopku priprave OCPS (7. člen Pravilnika OCPS) mora biti vlogi priložena izjava o skupnem nastopu, iz katere bo razvidno, katera občina bo vodilna občina pri izvajanju operacije, s katero bo sklenjena pogodba o sofinanciranju operacije.*
Obrazec 3: Izjava občin o skupnem nastopu v postopku priprave OCPS
*V primeru uspešne kandidature konzorcija občin na javnem razpisu, bo ministrstvo pred podpisom pogodbe o sofinanciranju operacije zahtevalo predložitev pravnega akta o skupni izvedbi operacije sodelujočih občin (konzorcijsko pogodbo).
Pravni akt o skupni izvedbi operacije mora vsebovati vsaj naslednje določbe: pooblastilo vodilni občini – nosilki operacije za podpis pogodbe o sofinanciranju operacije z ministrstvom, neomejena solidarna odgovornost vseh občin v konzorciju, navedba odgovornih oseb vseh občin v konzorciju, ki so solidarno odgovorne za izvedbo predmetne operacije, področje dela oziroma aktivnosti, ki jih bodo izvedli, rok trajanja predmetnega akta.
Vsaka občina lahko sodeluje le v eni vlogi, bodisi samostojno bodisi v enem konzorciju občin. V primeru, da občina hkrati odda samostojno vlogo in nastopa v konzorciju občin, ki je prav tako oddal vlogo na javni razpis, se v nadaljnji postopek pregleda uvrsti vloga konzorcija, za samostojno vlogo pa se šteje, da je umaknjena.
Spreminjanje partnerskih občin v konzorciju (Obrazec 3: Izjava občin o skupnem nastopu v postopku priprave OCPS) po oddaji vloge ni dovoljeno oziroma se taka sprememba šteje, kot da je vlagatelj vlogo za pridobitev sredstev umaknil.
7 Ostale zahteve javnega razpisa
7.1 Vsebinske zahteve v postopku priprave OCPS
Usposobljene osebe za izdelavo OCPS
V skladu z 41. členom ZCPN mora v postopku priprave OCPS sodelovati vsaj ena usposobljena oseba, vpisana v evidenco usposobljenih oseb za izdelavo občinskih celostnih prometnih strategij, ki jo upravlja in vodi ministrstvo v skladu s Pravilnikom o načinu usposabljanja in imenovanja usposobljenih oseb ter vodenju evidence usposobljenih oseb za izdelavo celostnih prometnih strategij in mobilnostnih načrtov (Uradni list RS, št. 79/23)5.
5 Evidenca usposobljenih pripravljavcev OCPS je dostopna na: https://sptm.si/gradiva/evidenca-usposobljenih-certifikati
Delovna skupina, ki sodeluje v postopku priprave OCPS, skupaj z odgovornim vodjem aktivnosti naj bo zasnovana interdisciplinarno na način, da vsak strokovnjak pokriva vsaj enega od področij, potrebnih za pripravo OCPS: področje prometnega načrtovanja, področje urejanja prostora, področje vključevanja javnosti.
Minimalni standardi za OCPS
Občina mora zagotoviti, da so v postopku priprave OCPS upoštevani Minimalni standardi za izdelavo OCPS po številu prebivalcev v občini in odstopanja od minimalnih standardov za izdelavo OCPS, kadar jih izdeluje več sosednjih občin skupaj6. Ocena upoštevanja minimalnih standardov za OCPS je del presoje kakovosti vsebine OCPS.
6 Dostopno na: https://www.sptm.si/application/files/3116/8664/0992/Minimalni_standardi_OCPS.pdf
Presoja kakovosti vsebine OCPS
V skladu s V. poglavjem Pravilnika OCPS je presoja kakovosti vsebine OCPS obvezni element postopka priprave OCPS in poteka v dveh fazah. Prvič se presoja izvede, ko so opredeljena strateška vodila, in drugič, ko je dokument pripravljen za obravnavo na občinskem/mestnem svetu.
Ministrstvo občini dodeli presojevalca kakovosti vsebine OCPS, ki med pripravo (prva faza) in pred potrditvijo OCPS na občinskem/mestnem svetu izvede presojo kakovosti vsebine ter izdela neodvisno strokovno oceno OCPS. Na podlagi pozitivne ocene OCPS ministrstvo izda potrdilo o kakovosti vsebine OCPS, ki se kot obvezno dokazilo predloži ob oddaji zahtevka za izplačilo sredstev.
Način spremljanja izvajanja OCPS
V skladu s IV. poglavjem Pravilnika OCPS izvajanje strategije občine spremljajo z enotnimi kazalniki učinka izvajanja OCPS in enotnim kazalnikom izvedbe OCPS. Občine o spremljanju izvajanja OCPS poročajo skladno s 13. členom Pravilnika OCPS.
Podrobnejša navodila o načinu poročanja, vključno z enotno metodologijo za izvajanje analiz ter obrazci za poročanje in izvajanje analiz, se nahajajo na spletnem portalu Slovenska platforma za trajnostno mobilnost7. Dokazila o izvedenih poročanjih so sestavni del letnega poročanja upravičenca ministrstvu, ki se izvaja v obdobju petih let po zaključku operacije.
7 Dostopno na: https://www.sptm.si/praksa/ocps-kazalniki
Pogoji oblikovanja gradiv
Pri izdelavi različnih tiskanih in drugih gradiv oziroma materialov je potrebno spoštovati zahteve glede komuniciranja in prepoznavnosti skladno s poglavjem 7.3 javnega razpisa. Vsi izdelki morajo biti v slovenskem jeziku.
Evropski teden mobilnosti
V času Evropskega tedna mobilnosti, ki je vsako leto med 16. in 22. septembrom, mora občina na krajevno običajen način seznaniti občane z dejavnostjo občine v zvezi s pripravo OCPS ter načrti občine na področju trajnostne mobilnosti na način, da prispeva k ozaveščenosti in pomenu trajnostne mobilnosti med občani. Vsebina mora biti prilagojena fazi izdelave OCPS, v kateri se bo v času Evropskega tedna mobilnosti občina nahajala.
7.2 Zagotavljanje skladnosti s horizontalnimi načeli iz 9. člena Uredbe 2021/1060/EU
Skladnost z načeli spoštovanja temeljnih pravic
Občina mora zagotoviti, da so tekom postopka priprave OCPS, kjer je to relevantno, tako v strateškem kot izvedbenem delu strategije upoštevani vidiki in oblikovani ukrepi, ki smiselno zagotavljajo spoštovanje temeljnih pravic ter skladnost z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov.
Spodbujanje enakosti moških in žensk
Občina mora zagotoviti, da so tekom postopka priprave OCPS, kjer je to relevantno, tako v strateškem kot izvedbenem delu strategije upoštevani vidiki in oblikovani ukrepi, ki smiselno upoštevajo in spodbujajo enakost moških in žensk, vključevanje načela enakosti spolov ter vključevanje vidika enakosti spolov.
Preprečevanje diskriminacije
Občina mora zagotoviti, da so tekom postopka priprave OCPS, kjer je to relevantno, tako v strateškem kot izvedbenem delu strategije upoštevani vidiki in oblikovani ukrepi, ki smiselno preprečujejo diskriminacijo na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Med celotno pripravo in izvajanjem OCPS se zlasti upošteva dostopnost za invalide.
Spodbujanje trajnostnega razvoja ob upoštevanju »načela, da se ne škoduje bistveno«
Občina mora zagotoviti, da so tekom postopka priprave OCPS, kjer je to relevantno, tako v strateškem kot izvedbenem delu strategije upoštevani vidiki in oblikovani ukrepi, ki smiselno izkazujejo skladnost z »načelom, da se ne škoduje bistveno« (angl. Do No Significant Harm – DNSH), tj. z merili iz člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.
Pri načrtovanju izvedbenih ukrepov v okviru akcijskega načrta OCPS je potrebno zagotoviti skladnost z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2139 z dne 4. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev.
Tehnična merila za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev iz člena 9 Uredbe (EU) 2020/852 (v nadaljnjem besedilu: tehnična merila DNSH), so navedena v prilogi k PEKP 21–278. Za zagotavljanje skladnosti z »načelom, da se ne škoduje bistveno« se pri načrtovanju izvedbenih ukrepov v okviru akcijskega načrta OCPS upoštevajo omilitveni ukrepi in priporočila, ki so navedeni v prilogi k PEKP 21–279.
8 Priloga: DNSH – Tehnična merila za izbor projektov za izpolnjevanje načela, da se ne škoduje bistveno, dostopno na: https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/03/Priloga-Programa_DNSH_Tehnicna-merila-za-izbor-projektov.pdf
9 Priloga: Omilitveni ukrepi in priporočila, dostopno na: https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/03/Priloga-Programa_Omilitveni-ukrepi-in-priporocila.pdf
Dokazilo o skladnosti operacije z »načelom, da se ne škoduje bistveno« bo moral upravičenec predložiti ob oddaji zahtevka za izplačilo sredstev, in sicer z izpolnjenim samoocenitvenim vprašalnikom in morebitnimi prilogami, ki dokazujejo izpolnjevanje tehničnih meril DNSH ter upoštevanje omilitvenih ukrepov in priporočil.
7.3 Zahteve glede komuniciranja in prepoznavnosti
Upravičenec, ki bo za izvedbo operacije prejel podporo iz Kohezijskega sklada, se obveže izvajati dejavnosti prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja v skladu s 47. in 50. členom ter Prilogo IX Uredbe 2021/1060/EU in II. poglavjem Izvedbene uredbe 821/2014/EU ter Navodili organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–202710.
10 Dostopno na: https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/03/Navodila_za_komuniciranje_EKP_2021-27_Podpisano.pdf
Dokazilo o izpolnjevanju te zahteve je podpisana izjava (Obrazec 2: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev in zahtev javnega razpisa), ki jo vlagatelj predloži k vlogi.
7.4 Varstvo osebnih podatkov
Upravičenec, ki bo za izvedbo operacije prejel podporo iz Kohezijskega sklada, se obveže, da bo vse fizične osebe, ki sodelujejo ali bodo sodelovale na projektu, seznanil o pridobivanju, evidentiranju, obdelavi in hrambi osebnih podatkov za potrebe pridobitve in koriščenja evropskih sredstev ter izvedbe nadzora s strani ministrstva, organa upravljanja, organa za računovodenje, revizijskega organa in drugih organov nadzora porabe sredstev evropske kohezijske politike ter od njih pridobil privolitve (soglasja) za pridobitev, obdelavo in hrambo osebnih podatkov.
Dokazilo o izpolnjevanju te zahteve je podpisana izjava (Obrazec 4: Izjava o seznanitvi in pridobitvi privolitev za obdelavo osebnih podatkov), ki jo vlagatelj predloži k vlogi.
7.5 Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev in zahtev javnega razpisa
Vlagatelj mora k vlogi podati podpisano zavezujočo izjavo, da:
– je seznanjen in se v celoti strinja z vsebino, pogoji in zahtevami javnega razpisa;
– je projekt, ki je predmet vloge, skladen z namenom in predmetom javnega razpisa, določili javnega razpisa, razpisno dokumentacijo ter evropsko in slovensko zakonodajo;
– bo v celoti upošteval vsebinske zahteve postopka priprave OCPS, kar bo na poziv ministrstva utemeljil z ustreznimi dokazili;
– je seznanjen s 65. členom Uredbe 2021/1060/EU o trajnosti operacije, in sicer, da mora upravičenec zagotoviti, da pet let po zaključku operacije ne sme priti do bistvene spremembe operacije, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji;
– bo ministrstvu dostavljal letna poročila o doseganju kazalnikov učinka operacije in izjave, da rezultati operacije ne bodo in niso bili odtujeni, cedirani, zastavljeni, prodani ali uporabljeni za namen, ki ni v povezavi s sofinancirano operacijo, in sicer najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto;
– projekt oziroma operacija ni in ne bo predmet sofinanciranja iz drugih sredstev državnega ali EU proračuna;
– je seznanjen z možnimi posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje ali navodil v vseh postopkih izvajanja operacije, kot je npr. vračilo vseh že izplačanih sredstev s pripadajočimi obrestmi;
– bo označeval operacijo, informiral in obveščal javnost ter komuniciral o operaciji skladno s 47. in 50. členom ter Prilogo IX Uredbe 2021/1060 in II. poglavjem Izvedbene uredbe 821/2014/EU ter Navodili organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027;
– bo hranil celotno originalno dokumentacijo, vezano na operacijo, skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije ter v skladu z 82. členom Uredbe 2021/1060/EU;
– bo posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za računovodenje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom, vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo operacije, omogočil dostopnost do celotne dokumentacije operacije na način, da sta vsak čas možna kontrola izvajanja operacije in vpogled v dokumentacijo v vsaki točki operacije;
– bo vodil ločene knjigovodske evidence za operacijo za spremljanje prihodkov oziroma prilivov na operaciji;
– bo morebitne prihodke na operaciji spremljal še najmanj pet let po zaključku operacije;
– se strinja z javno objavo podatkov o vlagatelju in operaciji, o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih in da dovoljuje objavo osnovnih podatkov o operaciji in prejemniku sredstev skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov;
– bo v vseh fazah operacije smiselno zagotavljal skladnost s horizontalnimi načeli iz 9. člena Uredbe 2021/1060/EU, zlasti pa skladnost z »načelom, da se ne škoduje bistveno« glede na merila iz člena 17 Uredbe (EU) 2020/852;
– ima operacija ob upoštevanju dodelitve sredstev po tem javnem razpisu zaprto finančno konstrukcijo za izvedbo celotne operacije (po tekočih cenah), za kar prilaga izsek iz Načrta razvojnih programov in, v kolikor potrebno, izjavo odgovorne osebe vlagatelja, da bo najkasneje do zahtevka za izplačilo uskladil naziv in vire financiranja projekta v Načrtu razvojnih programov z nazivom in viri financiranja v obrazcih vloge;
– bo kot upravičenec vsako finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo, ki bi vplivala ali bi lahko vplivala na cilje, kazalnike ali rezultate operacije pisno obrazložiti in utemeljiti ministrstvu nemudoma oziroma najkasneje v 30 dneh od nastalih sprememb tako, da o njih obvesti skrbnika pogodbe o sofinanciranju operacije, sicer se šteje, da se sredstva uporabljajo nenamensko;
– je pri naročilu blaga in storitev za potrebe operacije dolžan upoštevati zakonodajo s področja javnega naročanja;
– bo upošteval zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri));
– bo zahtevek za izplačilo pripravil in oddal preko informacijskega sistema organa upravljanja t. i. IS e-MA2;
– bo pri izvedbi operacije dosledno upošteval vso veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo ter pravila izvajanja evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji, navodila organa upravljanja in navodila ministrstva;
– dovoljuje ministrstvu, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev po tem javnem razpisu iz uradnih evidenc pridobi potrebne podatke;
– se zaveda, da je vsako navajanje neresničnih podatkov v predloženi vlogi po zakonodaji Republike Slovenije kaznivo dejanje;
– so vsi podatki v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzema vso materialno in kazensko odgovornost.
8 Merilo za ocenjevanje vlog
Merilo za ocenjevanje vlog je prispevek operacije k spodbujanju ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema, ki se ocenjuje glede na število prebivalstva na območju, ki ga OCPS pokriva.
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za ugotavljanje upravičenosti, se uvrstijo v nadaljnji postopek ocenjevanja vlog, kjer se na podlagi merila za ocenjevanje vlog izvede točkovanje vlog. Na podlagi točkovanja se vloge razvrstijo na preliminarni seznam vlog za potrditev.
V kolikor bo višina razpoložljivih sredstev za vse vloge na preliminarnem seznamu presežena, se sredstva dodeljujejo vlogam po vrstnem redu na seznamu, vse do vključno vloge, za katero se glede na razpoložljiva sredstva še lahko dodeli pavšalni znesek v višini, ki jo določena z metodologijo OCPS in določili predmetnega javnega razpisa. Vloge se potrjujejo in uvrščajo na končni seznam potrjenih vlog do porabe razpoložljivih sredstev.
Tabela 3: Merilo za ocenjevanje vlog glede na območje, ki ga OCPS pokriva
Območje, ki ga OCPS pokriva*
Število točk
mestna občina
15 točk
občina nad 16.000 in do 40.000 prebivalcev
3 točke
občina nad 6.000 in do 16.000 prebivalcev
2 točki
občina do 6.000 prebivalcev
1 točka
konzorcij občin (od 2 do največ 5 občin)
seštevek točk, ki jih glede na število prebivalcev doseže posamezna občina (seštevek lahko znaša največ 15 točk)
*Upoštevajo se podatki o osebah s stalnim prebivališčem v Sloveniji za prvo polletje 2023, Statistični urad Republike Slovenije11
11 Osebe s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji po petletnih starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno, podatki veljavni na dan 17. 5. 2023, dostopno na: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05V1006S.px
V primeru, da bo v fazi ocenjevanja več pravočasnih in popolnih vlog doseglo enako število točk, bo imela prednost pri izboru oziroma razvrstitvi na končni seznam potrjenih vlog vsakokrat vloga z višjim številom prebivalcev po uradnih statistikah Statističnega urada Republike Slovenije za prvo polletje 2023.
9 Način in rok za predložitev vlog
Vloga je sestavljena iz ustrezno izpolnjenih obrazcev ter ostalih zahtevanih dokumentov, ki morajo biti zloženi v vrstnem redu in na način, kot izhaja iz poglavja 9.1.
Vsi obrazci in ostali dokumenti, ki jih izpolni vlagatelj, morajo biti opremljeni z žigom in podpisom odgovorne osebe vlagatelja ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani odgovorne osebe vlagatelja za podpis vloge.
Vlagatelj vlogo pripravi tako, da izpolni, datira, žigosa in podpiše vse obrazce iz dokumentacije javnega razpisa ter jim priloži vse zahtevane dokumente oziroma dokazila.
Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen Obrazec št. 6: Vzorec pravilne opreme ovojnice za vlogo na javni razpis.
Vloga in ostali dokumenti, vezani na predmetni javni razpis, morajo biti v slovenskem jeziku.
9.1 Vsebina vloge
Dokumentacijo vloge sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije:
Tabela 4: Vsebina popolne vloge ter način predložitve obrazcev in dokumentov
Zap. št.
Oznaka/Naziv obrazca oziroma priloge
Zahteve za popolnost vloge
Format in način predložitve obrazca za formalno popolnost vloge
1
Obrazec 1: Vloga na JR OCPS
Obrazec mora biti z vsemi zahtevanimi podatki izpolnjen ter podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe vlagatelja* (lastnoročni podpis) ali digitalno podpisan s strani odgovorne osebe vlagatelja.
– Podpisan in žigosan dokument v papirni obliki ter skenogram dokumenta (v .pdf formatu) na elektronskem nosilcu ali digitalno podpisan dokument (v .pdf formatu) na elektronskem nosilcu** 
– Izpolnjen obrazec mora biti predložen tudi v izvorni obliki (.xls, .xlsx format) na elektronskem nosilcu
2
Obrazec 2: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev in zahtev javnega razpisa
Obrazec mora biti z vsemi zahtevanimi podatki izpolnjen ter podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe vlagatelja (lastnoročni podpis) ali digitalno podpisan s strani odgovorne osebe vlagatelja.
– Podpisana in žigosana izjava v papirni obliki ter skenogram dokumenta (v .pdf formatu) na elektronskem nosilcu ali digitalno podpisana izjava (v .pdf formatu) na elektronskem nosilcu
3
Obrazec 3: Izjava občin o skupnem nastopu v postopku priprave OCPS
Obrazec mora biti z vsemi zahtevanimi podatki izpolnjen ter podpisan in žigosan s strani vseh odgovornih oseb sodelujočih občin (lastnoročni podpis) ali digitalno podpisan s strani vseh odgovornih oseb sodelujočih občin.
– Podpisana in žigosana izjava v papirni obliki ter skenogram dokumenta (v .pdf formatu) na elektronskem nosilcu ali digitalno podpisana izjava (v .pdf formatu) na elektronskem nosilcu
4
Obrazec 4: Izjava o seznanitvi in pridobitvi privolitev za obdelavo osebnih podatkov
Obrazec mora biti z vsemi zahtevanimi podatki izpolnjen ter podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe vlagatelja (lastnoročni podpis) ali digitalno podpisan s strani odgovorne osebe vlagatelja.
– Podpisana in žigosana izjava v papirni obliki ter skenogram dokumenta (v .pdf formatu) na elektronskem nosilcu ali digitalno podpisana izjava (v .pdf formatu) na elektronskem nosilcu
5
Obrazec 5: Vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije
Vzorec pogodbe o sofinanciranju mora biti parafiran in žigosan s strani odgovorne osebe vlagatelja, s čimer izrazi strinjanje z vsemi določili vzorca pogodbe.
– Podpisan in žigosan dokument v papirni obliki ter skenogram dokumenta (v .pdf formatu) na elektronskem nosilcu ali digitalno podpisan dokument (v .pdf formatu) na elektronskem nosilcu
6
Obrazec 6: Vzorec pravilne opreme ovojnice za vlogo na javni razpis
Vzorec pravilne opreme ovojnice za vlogo na javni razpis mora biti pravilno izpolnjen s podatki in prilepljen na zaprto in zapečateno ovojnico, ki vsebuje vlogo.
– Ustrezno izpolnjen ter na zaprto in zapečateno ovojnico z vlogo prilepljen dokument.
7
Priloga 1: Ustrezno označen izsek iz Načrta razvojnih programov (NRP) veljavnega akta o proračunu občine (odlok) in (v kolikor potrebno) Izjava odgovorne osebe vlagatelja o uskladitvi naziva in virov financiranja projekta v NRP
Izsek iz Načrta razvojnih programov (NRP) veljavnega akta o proračunu občine (odlok) mora biti ustrezno označen (podčrtan ali obarvan) v skladu z določili javnega razpisa ter podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe vlagatelja. 
V kolikor potrebno, se priloži Izjava odgovorne osebe vlagatelja o uskladitvi naziva in virov financiranja projekta, ki jo pripravi, podpiše in žigosa odgovorna oseba vlagatelja. 
V primeru konzorcija občin se to dokazilo predloži za vsako sodelujočo občino posebej.
– Označen, podpisan in žigosan dokument v papirni obliki ter skenogram dokumenta (visoka resolucija, .pdf format) na elektronskem nosilcu 
– Pripravljena, podpisana in žigosana izjava v papirni obliki ter skenogram dokumenta (v .pdf formatu) na elektronskem nosilcu ali pripravljena in digitalno podpisana izjava (v .pdf formatu) na elektronskem nosilcu
*V primeru konzorcija občin se kot vlagatelj šteje vodilna občina, ki vlogo oddaja v imenu vseh sodelujočih občin in bo v pogodbi o sofinanciranju operacije nastopala kot upravičenec.
**Kot ustrezen elektronski nosilec se šteje CD, DVD, USB medij.
9.1.1 Oddaja vloge in rok za predložitev vlog
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom ministrstva (kot navedeno zgoraj), oznako »Ne odpiraj! – Vloga – JR OCPS« ter polnim naslovom vlagatelja v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko vlagatelj nalepi na sprednjo stran ovojnice (Obrazec 6: Vzorec pravilne opreme ovojnice za vlogo na javni razpis). Nepravilno označena ovojnica ne bo obravnavana in bo vrnjena vlagatelju.
Rok za predložitev vlog je 17. december 2023.
Predvideno je eno odpiranje vlog za vse vloge, oddane do roka za predložitev vlog.
Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po pošti na dan roka. Vloga, ki bo oddana po poteku posameznega roka, bo s sklepom zavržena kot prepozna ter vrnjena vlagatelju.
10 Postopek izbora vlog
Postopek javnega razpisa za izbor projektov za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, ki jo bo s sklepom imenoval predstojnik ministrstva (v nadaljnjem besedilu: komisija).
10.1 Odpiranje vlog
Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega števila vlog ne bo javno, izvedla ga bo komisija v prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog.
O odpiranju vlog bo komisija sproti vodila zapisnik. Na odpiranju bo komisija ugotovila formalno popolnost vlog glede na to, če so bila predložena vsa z razpisno dokumentacijo zahtevana dokazila.
10.2 Dopolnitev nepopolnih vlog
Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Vlagatelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje upravičenosti ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil, bo zavržena.
Po preveritvi formalne popolnosti vloge lahko ministrstvo vlagatelja pozove k vsebinskim pojasnilom oddane vloge.
10.2.1 Strokovni pregled popolnih vlog
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, navedenih v besedilu predmetnega javnega razpisa. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za ugotavljanje upravičenosti, bodo zavrnjene.
Komisija bo o strokovnem pregledu popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.
Na podlagi ocene vlog bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev in ga predložila v podpis in potrditev pristojnemu ministru.
10.2.2 Odločitev o dodelitvi sredstev
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom o (ne)izboru predvidoma v roku 60 dni od datuma posameznega odpiranja vlog. Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je dopusten upravni spor. Po prejemu sklepa o izboru bodo izbrani vlagatelji v podpis prejeli pogodbo o sofinanciranju operacije. V kolikor se izbrani vlagatelj na poziv k podpisu pogodbe ne odzove v 8 dneh od prejema poziva, se šteje, da je odstopil od vloge.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-podnebje-in-energijo/.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni poziv kadarkoli do izdaje obvestil prekliče ali spremeni, kar stori z objavo v Uradnem listu RS in na spletnem naslovu ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-podnebje-in-energijo/.
11 Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-podnebje-in-energijo/.
Morebitna vprašanja v zvezi z javnim razpisom je možno posredovati do najkasneje 8 dni pred rokom za oddajo vlog na elektronski naslov: jr-ocps.mope@gov.si
Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni razpis, podalo najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vlog. Odgovori na zastavljena vprašanja predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije. Odgovori bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-podnebje-in-energijo/.
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti