Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

Ob-3374/23, Stran 2155
Svet zavoda Ekonomske šole Murska Sobota, Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota, na podlagi sklepa, sprejetega na 13. seji dne 18. 10. 2023, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Srednje šole in gimnazije (m/ž) 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami, v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 3. 2024. Delo se opravlja za polni delovni čas.
Pisno prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Ekonomske šole Murska Sobota, Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Prijava mora vsebovati:
– dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o doseženem 5-letnem obdobju dela v vzgoji in izobraževanju z opisom delovnih izkušenj,
– program vodenja Srednje šole in gimnazije,
– kratek življenjepis,
– potrdilo o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI, in sicer Ministrstva za pravosodje, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni) – izdajatelj Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Vsi izrazi, uporabljeni v moški spolni slovnični obliki, veljajo za oba spola.
Svet zavoda Ekonomske šole Murska Sobota 

AAA Zlata odličnost