Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

3407. Odlok o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode po poplavah, stran 9731.

  
Na podlagi 10. in 11. člena v zvezi z 21. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode po poplavah 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok določa nujno finančno pomoč za odpravo premoženjske škode na kmetijskih objektih (v nadaljnjem besedilu: finančna pomoč), upravičence, pogoje in podrobnejši postopek za dodelitev pomoči za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2021/2117 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 262);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/1465 z dne 14. julija 2023 o zagotavljanju nujne finančne pomoči v kmetijskih sektorjih, ki so jih prizadeli specifični problemi, ki vplivajo na ekonomsko sposobnost preživetja kmetijskih proizvajalcev (UL L št. 180 z dne 17. 7. 2023, str. 21; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2023/1465/EU).
(2) Za škodo po tem odloku se šteje končna ocena neposredne škode iz obrazca 3 in obrazca 4 Priloge 9 Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08; v nadaljnjem besedilu: uredba) na stvareh zaradi posledic močnega neurja z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023, ki jo je potrdila Vlada Republike Slovenije na 78. redni seji 25. oktobra 2023, in škode, ki je nastala na kmečkih stavbah, kot jih določa šesta alineja prvega odstavka 33. člena uredbe (v nadaljnjem besedilu: škoda).
2. člen 
(predmet pomoči) 
Predmet pomoči po odloku je dodelitev nepovratne finančne pomoči za odpravo škode.
3. člen 
(upravičenec) 
Upravičenec do pomoči je nosilec kmetijskega gospodarstva iz zakona, ki ureja kmetijstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančne pomoči po tem odloku.
4. člen 
(pogoji za pridobitev pomoči) 
Za pridobitev pomoči mora upravičenec izpolnjevati naslednje pogoje:
– je utrpel škodo, ki presega 30 % standardnega prihodka iz zakona, ki ureja kmetijstvo, ki ga je njegovo kmetijsko gospodarstvo doseglo v letu 2022;
– je na dan 4. avgusta 2023 vpisan v register kmetijskih gospodarstev iz zakona, ki ureja kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: RKG);
– škoda, nastala na njegovem kmetijskem gospodarstvu, je vpisana v elektronsko zbirko podatkov AJDA (v nadaljnjem besedilu: aplikacija AJDA);
– ima za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
5. člen 
(podrobnejši postopek za pridobitev sredstev) 
(1) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na dan 25. oktober 2023 prevzame digitalne podatke o višini škode iz aplikacije AJDA, ki jo upravlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
(2) Ministrstvo pripiše kmetijskemu gospodarstvu, vpisanemu v RKG, višino škode iz aplikacije AJDA, ki jo je utrpel upravičenec ali član njegovega kmetijskega gospodarstva, in višino standardnega prihodka iz evidence standardnega prihodka kmetijskih gospodarstev, kot jo določa zakon, ki ureja kmetijstvo, ter tako pripravljene podatke pošlje Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(3) Agencija podatke o nosilcih kmetijskih gospodarstev pridobi v RKG.
(4) Agencija upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka, izda informativno odločbo o odobritvi sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(5) Agencija izda informativno odločbo o odobritvi sredstev najpozneje do 8. decembra 2023 in izplača sredstva v skladu s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe 2023/1465/EU.
6. člen 
(finančne določbe) 
(1) Za finančno pomoč po tem odloku se zagotovijo sredstva v višini 1.234.202 eura iz naslova Evropske unije in do 2.468.404 eure iz proračuna Republike Slovenije.
(2) Finančna pomoč se upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz tega člena, izplača do višine standardnega prihodka iz zakona, ki ureja kmetijstvo, pomnoženega s koeficientom 1,2, vendar največ do višine škode. Ne glede na prejšnji stavek pomoč za posameznega upravičenca ne sme preseči 140.000 eurov.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se upravičencem, ki bi v skladu z izračunom iz prejšnjega odstavka prejeli manj kot 4.000 eurov, izplača pomoč v višini škode oziroma največ 4.000 eurov.
(4) Če skupni znesek pomoči upravičencem, določen v skladu s drugim in tretjim odstavkom tega člena, preseže višino sredstev iz prvega odstavka tega člena, se koeficient, določen v drugem odstavku tega člena, ustrezno zniža.
7. člen 
(poročanje) 
Za poročanje iz drugega odstavka 5. člena Uredbe 2023/1465/EU je pristojno ministrstvo.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-411/2023
Ljubljana, dne 16. novembra 2023
EVA 2023-2330-0108
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti